ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

1.         Визначте первісну вартість комп'ютера, за якою його візьмуть на баланс підп-риємства, якщо ціна його закупівлі за контрактом склала 3600 грн разом із податком на додану вартість (ПДВ). Крім того, підприємство понесло транспортні витрати в ро-змірі 115 грн, а також були викликані фахівці з налагодження комп'ютера для встано-влення спеціалізованого програмного забезпечення. Виклик фахівця обійшовся підп-риємству в 80 грн.

2.         Охарактеризуйте структуру основних виробничих фондів підприємства, роз-рахувавши необхідні коефіцієнти, якщо вартість об'єктів першої групи основних ви-робничих фондів у 4,5 рази перевищує вартість об'єктів третьої групи, вартість об'єк-тів другої групи складає 80% вартості об'єктів третьої групи, а вартість об'єктів четве-ртої групи складає 2,3 млн грн. Відповідно до річної бухгалтерської звітності вартість основних виробничих фондів підприємства зафіксована в сумі 65,8 млн грн.

3.         Визначте середню норму амортизації по заводу, якщо амортизаційні відраху-вання по основних виробничих фондах склали на кінець підзвітного періоду 112,45 тис грн, а вартість основних виробничих фондів – 449,8 тис грн.

4.         Як зміниться фондовіддача на підприємстві, якщо в звітному періоді обсяг то-варної продукції зросте на 2,3% при збільшенні середньорічної вартості основних ви-робничих фондів на 1,6%?

Розрахуйте відповідний індекс і поясніть отриманий результат.

5.         Визначте показники ефективності використання основних виробничих фондів

підприємства (фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність праці, рентабельність

основних фондів, коефіцієнти оновлення і вибуття устаткування) з урахуванням їх ві-

дновлення протягом звітного періоду за наведеними в таблиці даними. На початок

поточного року вартість об'єктів І групи основних фондів склала 2435 тис грн, об'єктів

ІІ групи – 1098 тис грн, об'єктів ІІІ групи – 1579 тис грн, об'єктів 4 групи – 2035 тис грн.

Обсяг товарної продукції підприємства в грошовому відтворенні склав у звітному році

суму 15 млн грн, загальні витрати на її виробництво – 12,34 млн грн. На кінець року

згідно зі штатним розкладом працювало 1456 працівників. За результатами розраху-

нків необхідно зробити відповідні висновки.

 

Найменування об'єктів основних виробничих фондів    Вартість, тис грн       Дата уведення           Дата вибуття

будівля цеху   4578    16.05  

будівля відділу контролю якості      1895    12.01  

транспортер  1523    07.08  

легковий автомобіль            21        17.08  

застарілі комп'ютери            6                      16.01

нові комп'ютери       36        28.02  

складальні верстати  59                    06.03

верстати з числовим програмним управлінням   458      12.04  

інструмент     5          12.01  

інвентар         2          18.02  

6.         Розрахуйте розмір амортизаційних відрахувань по основному парку устатку-вання в цеху на основі методу зменшення залишкової вартості, якщо первісна вар-тість устаткування склала 168 тис грн, його ліквідаційна вартість – 12 тис грн. Корис-ний термін служби даного устаткування – 4 роки. Наведіть також графічну інтерпре-тацію даного методу.

7.         Необхідно нарахувати амортизацію за допомогою кумулятивного методу на основне виробниче устаткування, якщо корисний термін його експлуатації складає 8 років. Первісна вартість устаткування 20686 грн, ліквідаційна вартість устаткування 326 грн. Рішення необхідно подати і аналітичним, і графічним способом.

8.         Вартість основних виробничих фондів підприємства на початок року склала 300 млн грн. З 1 червня до виробничого процесу були залучені основні фонди на су-му 40 млн грн, з 1 жовтня – на суму 10 млн грн, а наприкінці листопаду вийшли з екс-плуатації основні фонди на суму 5 млн грн. Визначте:

 

1)         середньорічну вартість уведених фондів;

2)         середньорічну вартість вилучених фондів;

3)         середньорічну вартість основних виробничих фондів підприємства;

4)         вартість основних фондів на кінець року.

9. На підставі наведених у таблиці техніко-економічних показників визначте нор-му амортизації і суму амортизаційних відрахувань по групі токарських верстатів:

 

Техніко-економічні показники основних фондів підприємства  Значення

1. Кількість верстатів, одиниць       5,0

2. Первісна вартість одного верстата, млн грн     12,5

3. Термін корисної експлуатації, років        15,0

4. Тривалість міжремонтного циклу, років            4,0

5. Середня вартість одного ремонту, % від вартості верстата    20,0

6. Середні витрати на модернізацію за весь термін експлуатації, % від вартості верстата     20,0

10.       Визначте конкретні показники ефективності використання верстата з число-вим програмним управлінням, якщо його фактична продуктивність складає 45 дета-лей на годину, а нормативна продуктивність відповідно до техпаспорта – 52 деталі на годину. При цьому верстат працює у безперервному режимі, тобто за трьохзмін-ним графіком з тривалістю зміни в 7,6 годин протягом семиденного робочого тижня. Планом модернізації по заводу передбачений капітальний ремонт, який триватиме 576 годин. Як зміниться інтенсивність роботи даного виду устаткування, якщо завдя-ки модернізації на ньому стане можливо випускати 48 деталей на годину? При роз-рахунках слід прийняти, що рік містить 365 календарних днів.

11.       Вихідні дані підприємства за звітний період щодо використання основних ви-робничих фондів наведені в таблиці. Згідно з наведеними даними необхідно визна-чити річну суму амортизаційних відрахувань по групах основних фондів і в цілому по підприємству.

 

Основні виробничі фонди підприємства  Залишкова

вартість на

початок року,

млн грн          Рух основних фондів (на початок місяця)  Календарний період руху основних фондів

 

           

            Введення (+)  Вибуття (-)     Дата введення           Дата вибуття

будівлі 500      -          -          -          -

споруди          50        -          -          -          -

автотранспорт          20        +5        -0,2     13.07   10.10

комп'ютери    12        +2        -          17.04   -

меблі офісні    8          +1        -          01.05   -

верстати фрезерні     80        +20      -30      18.11   15.06

прес штампувальний           10        +6        -          12.12   -

інвентар         2          +1        -          23.06   -

12. На підставі наведених у таблиці даних по двох машинобудівних підприємст-вах за рік визначте і порівняйте показники ефективності використання основних ви-робничих фондів (фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність праці, рентабе-льність основних фондів). Зробіть відповідні висновки.

 

Показники     Підприємство 1         Підприємство 2

Середньорічна вартість основних ви-робничих фондів, млн грн          50        40

Валова продукція, млн грн  110      92

Прибуток, млн грн    3          2

Чисельність персоналу, осіб            220      180

13. Визначте коефіцієнти екстенсивного, інтенсивного, інтегрального викорис-тання устаткування, а також резерв потужності за наведеними в таблиці даними. Зробіть відповідні висновки і пояснення.

 

Показники     План   Факт

Обсяг виготовлюваної продукції, грн        26 800 26 932

Загальна кількість машино-годин, ві-дпрацьованих устаткуванням      1 600   1 584

14. У цеху встановлено 40 верстатів. Протягом року 30 верстатів працювали за трьохзмінним графіком, 7 верстатів – за двохзмінним графіком, 3 верстати – за одно-змінним графіком. Визначте коефіцієнт змінності устаткування.

15.       Визначте за допомогою розрахунку відповідного індексу, як зміниться фон-доозброєність праці на підприємстві, якщо активна частина основних виробничих фондах підприємства зросте з 68% до 76% при одночасному скороченні чисельності виробничо-промислового персоналу з 1456 до 1432 працівників? Зробіть висновки.

16.       Нарахуйте амортизацію на основне устаткування підприємства за методом прискореного зменшення залишкової вартості і наведіть рішення задачі в графічному вигляді, якщо первісна вартість устаткування з урахуванням податку на додану вар-тість склала 240 тис грн, ліквідаційна вартість даного устаткування за інвентариза-ційною відомістю складає 20 тис грн. Термін експлуатації устаткування – 4 роки.

17.       Нарахуйте амортизацію за допомогою прямолінійного методу і графічно ві-добразіть перенесення вартості устаткування, що бере участь у виробництві, на вар-тість готової продукції, якщо первісна вартість встановленого устаткування складає суму 120 тис грн (із ПДВ), а ліквідаційна вартість устаткування – 12 тис грн. Термін експлуатації такого устаткування – 10 років.

18.       Верстат придбаний для виготовлення 120 000 одиниць продукції, його перві-сна вартість складає 36000 грн (у тому числі ПДВ – 6000 грн). Ліквідаційна вартість верстата 3000 грн. У перший місяць експлуатації верстата виготовлено 3200 одиниць продукції.

Визначте суму амортизаційних відрахувань за місяць виробничим методом.

19.       На хімічному підприємстві протягом звітного періоду було здійснено реконст-рукцію, при цьому повністю було модернізовано наявний парк устаткування. Для ви-пуску нових видів хімічних концентратів були закуплені і встановлені ректифікаційні колони загальною вартістю 37,5 тис грн. Їх ввели в експлуатацію 16.07 поточного ро-ку. Одночасно списали застаріле обладнання на суму 3,2 тис грн. Визначте, як зміни-лися показники фондовіддачі і фондомісткості на підприємстві, якщо на початок по-точного періоду вартість основних фондів складала суму 3468,5 тис грн, а випуск продукції в грошовому вираженні збільшився з 5369 тис грн до 6135 тис грн?

20.       Підприємством у поточному періоді був придбаний легковий автомобіль. Ва-ртість, сплачена постачальнику відповідно до договору купівлі-продажу, склала (40000 грн разом із ПДВ). При його реєстрації й прийнятті на баланс підприємства були сплачені збір на обов'язкове державне пенсійне страхування в сумі 720 грн, збір за реєстрацію – 100 грн. Витрати на доставку автомобіля в гараж підприємства скла-ли 820 грн. Визначте первісну вартість купленого автомобіля, за якою його візьмуть на баланс підприємства.

21.       Визначте коефіцієнт вибуття та коефіцієнт оновлення основних виробничих фондів підприємства, якщо за даними бухгалтерських звітностей на початок року ва-ртість всіх наявних об'єктів основних фондів складала 3,26 млн грн. Протягом року була введена в дію будівля нового складального цеху, вартість якої склала 340 тис грн, а також було придбано сучасну повністю автоматизовану конвеєрну стрічку, вар-тість якої за договором купівлі-продажу разом із податком на додану вартість склала 25,5 тис грн. Будівля була введена в експлуатацію з 11 березня поточного року, а конвеєрна стрічка – з 4 квітня. Разом з тим на 1 липня списали за ліквідаційною вар-тістю застаріле обладнання на загальну суму 47,9 тис грн.

22.       Обчисліть напруженість використання основного виробничого обладнання та виробничої площі заготівельного цеху, якщо в ньому встановлено 158 одиниць виро-бничого обладнання, корисна площа виробничого призначення займає 250 квадрат-них метрів. Обсяг продукції виробничого призначення, яку заготовляє цех, складає 200 тис тонн на рік. Визначте, як зміняться показники напруженості використання ос-новного виробничого обладнання та виробничої площі заготівельного цеху, якщо об-сяги заготовлюваної продукції зростуть до значення 225 тис тонн на рік при додатко-вому встановленні ще 2 складальних агрегатів та відповідно збільшенні корисної ви-робничої площі на 10 квадратних метрів? Поясність відповідь.

23.       Визначте показники ефективності використання основних виробничих фондів підприємства (фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність праці, рентабельність основних фондів, коефіцієнти оновлення і вибуття устаткування) з урахуванням їх ві-дновлення протягом звітного періоду за наведеними в таблиці даними. На початок поточного року вартість об'єктів І групи основних фондів склала 4589 тис грн, об'єктів ІІ групи – 2147 тис грн, об'єктів ІІІ групи – 3145 тис грн, об'єктів 4 групи – 1048 тис грн. Обсяг виготовленої підприємством продукції в грошовому відтворенні склав у звітно-му році суму 14,5 млн грн, загальні витрати на її виробництво – 12,4 млн грн. На кі-нець року згідно зі штатним розкладом працювало 1250 працівників. За результатами розрахунків необхідно зробити відповідні висновки.

 

Найменування об'єктів основних виробничих фондів    Вартість, тис грн       Дата уведення           Дата вибуття

будівля заводоуправління    1644    11.02  

будівля складального цеху   2850    12.06  

конвеєрна стрічка     520      07.08  

вантажний автомобіль         110      27.09  

застарілі комп'ютери            6                      16.02

нові комп'ютери       36        28.02  

складальні верстати  19                    26.12

верстати з числовим програмним управлінням   58        22.08  

інструмент     3          12.12  

інвентар         2          08.02  

програмне забезпечення      3          25.07  

24. Для ефективного здійснення своєї господарської діяльності приватне підпри-ємство в ІV кварталі 2004 р. робить відповідні зміни (модернізацію) наявного парку основних виробничих фондів, рух яких наведено в таблиці. Нарахуйте амортизацію помісячно на кожний вказаний об'єкт, за ІV квартал і за рік в цілому. Поясність отри-маний результат. Рішення цієї задачі наведіть в табличному вигляді (табл. 6.8).

Таблиця 6.8 Розрахунок амортизації основних засобів за IV квартал 2004 року

 

Найменування

об'єкта основних

засобів            Кіль-кість       Джерело і дата

надходження на

підприємство            Метод нара-

хування амортизації  Сума амор-

тизацм за

рік, грн           у тому числі щомісячно в 2004 р.    Разом нарахо-

вано за IV квар-

тал 2004 р.

 

           

           

           

           

            жовтень         листопад        грудень          

 

1. Виробнича будівля площею 500 кв. м   1          02.09.2004 внесок у статутний фонд          прямолінійний                                                          

2. Автомобіль вантажний КамАЗ з причепом      1          02.09.2004 внесок у статутний фонд          метод змен-шення запиш-кової вартості                                                          

3. Автомобіль вантажний КрАЗ     1          02.09.2004 внесок у статутний фонд          прискореного

зменшення

залишкової

вартості                                                        

4. Деревообробний верстат            1          02.09.2004 внесок у статутний фонд          кумулятивний                                                         

5. Комп'ютер 1          ліквідований 09.12.2004      прямолінійний                                                        

6. Комп'ютер 1          реалізований 07.10.2004      прямолінійний                                                        

7. Верстат виробничий        10        24.09.2004 придбаний підприємством      кумулятивний                                                         

8. Шафа книжкова    3          24.09.2004 отримана безоплатно   прямолінійний                                                        

9. Комп'ютер 1          30.09.2004 придбаний підприємством      прямолінійний                                                        

10. Шафа платтяна    1          20.11.2004 виготовле-на підприємством  прямолінійний                                                         

11. Стіл двотумбовий          3          20.11.2004 виготовле-ний підприємством           прямолінійний                                                        

12. Реєстратор розрахункових операцій    1          29.11.2004 придбаний підприємством      прямолінійний                                                          

Разом