ТЕСТОВІ ВПРАВИ Дайте відповідь на наступні тестові запитання:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

1.         Які з наведених нижче показників характеризують ефективність викорис-

тання основних виробничих фондів?

а)         рентабельність виробництва, прибуток;

б)         фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність праці;

в)         виручка від реалізації, собівартість продукції;

г)         продуктивність праці, трудомісткість.

2.         Що слід розуміти під фізичним (матеріальним) зносом основних виробничих

фондів?

а)         процес знецінення діючих засобів праці до повного фізичного спрацювання

під впливом науково-технічного прогресу;

б)         явище втрати основними виробничими фондами своїх первісних техніко-екс-

плуатаційних якостей, тобто споживчої вартості, що призводить до поступового

зменшення їх реальної вартості - економічного спрацювання;

в)         обидві відповіді вірні.

3.         До якої частини основних виробничих фондів відносяться фонди, які ство-

рюють передумови для ефективного здійснення виробництва?

а)         активної;

б)         пасивної.

4.         Реально існуючу вартість в сучасних умовах товаровиробництва в поточ-

ний момент часу характеризує…

а)         первісна вартість основних фондів;

б)         відновлювана вартість основних фондів;

в)         залишкова вартість основних фондів;

г)         справедлива вартість основних фондів.

5.         Які з наведених нижче об'єктів основних виробничих фондів не відносяться

до другої групи?

а)         меблі офісні;

б)         верстати фрезерні;

в)         комп'ютери та програмне забезпечення;

г)         автотранспорт;

д)         контрольно-вимірювальні пристрої;

е)         конвеєрна стрічка.

6.         Яка ознака лежить в основі поділу основних фондів на активну та пасивну

частину?

а)         паспортна продуктивність обладнання;

б)         цільове призначення основних виробничих фондів;

в)         ступінь спрацювання;

г)         характер участі у виробничих процесах.

7.         Які основні виробничі фонди відносять до їх активної частини?

а)         фонди, які є засобами праці, мають вартість, функціонують у виробництві три-

валий час у своїй незмінній споживчій формі, а їх вартість переноситься части-

нами на вартість виготовленої продукції;

б)         фонди, які приймають безпосередню участь у виробничому процесі, забезпе-

чують певний обсяг і якість виготовлюваної продукції;

в)         фонди, які функціонують тривалий час у виробництві та створюють належні

умови для його здійснення.

8.         Амортизаційні відрахування як джерело фінансування капіталовкладень ви-

користовуються для…

а)         простого відтворення основних виробничих фондів;

б)         розширеного відтворення основних виробничих фондів;

в)         простого і розширеного відтворення основних виробничих фондів.

9.         Яка частина основних виробничих фондів безпосередньо впливає на пред-

мет праці?

а)         активна;

б)         пасивна.

10.       Відповідно до п.26 П(С)БО 7 амортизація нараховується із застосуванням

таких методів: 1) прямолінійного методу; 2) методу зменшення залишкової вар-

тості основних засобів; 3) методу прискореного зменшення залишкової вартості

основних засобів; 4) кумулятивного методу; 5) виробничого методу. Розпізнайте

наведені нижче характеристики методів нарахування амортизації відповідно до їх

приналежності:

а)         при цьому методі нарахування амортизаційних відрахувань річна сума амор-

тизації визначається діленням амортизованої вартості на очікуваний період ви-

користання об'єкта основних засобів;

б)         за цим методом місячна сума амортизації визначається як добуток фактично-

го місячного обсягу продукції та виробничої ставки амортизації;

в)         за цим методом річна сума амортизації визначається шляхом множення за-

лишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первинної вартості на

дату початку нарахування амортизації на річну норму амортизації, яка обчислю-

ється, виходячи із строку корисного використання об'єкта, і подвоюється;

г)         за цим методом річна сума амортизації визначається множенням залишкової

вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку

нарахування амортизації на річну норму амортизації, яка обчислюється як різ-

ниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного ви-

користання об'єкта з результату від ділення ліквідної вартості об'єкта на його

первинну вартість;

д)         за цим методом річна сума амортизації визначається множенням амортизо-

ваної вартості на кумулятивний коефіцієнт, який розраховують діленням кілько-

сті років, що залишаються до кінця очікуваного строку використання об'єкта ос-

новних засобів, на суму числа років його корисного використання.

11.       Амортизація яких груп основних виробничих фондів нараховується до мо-

менту досягнення балансовою вартістю групи нульового значення?

а)         1 групи основних виробничих фондів;

б)         2, 3 та 4 груп основних виробничих фондів;

в)         1, 2, 3, 4 груп основних виробничих фондів;

г)         3 групи основних виробничих фондів.

12.       Вартість на момент введення основних фондів в дію, враховуючи витра-

ти на їх придбання і монтажні роботи, тобто фактична вартість основних фон-

дів на момент їх придбання чи введення в експлуатацію є:

а)         залишковою вартістю основних виробничих фондів;

б)         ліквідаційною вартістю основних виробничих фондів;

в)         первісною вартістю основних виробничих фондів;

г)         відновлюваною вартістю основних виробничих фондів.

13.       Згідно із Законом України від 24.05.2002 р. № 349-IV «Про внесення змін до

Закону України «Про оподаткування прибутку» від 22.05.1997 № 283/97-ВР під ос-

новними виробничими фондами слід розуміти:

а)         матеріальні цінності, призначені для використання платником податків в своїй

господарській діяльності протягом періоду, який перевищує 365 календарних

днів з моменту їх введення в експлуатацію, вартість яких поступово зменшуєть-

ся в зв'язку з фізичним чи моральним спрацюванням;

б)         предмети праці, елементи яких цілком споживаються у кожному виробничому

циклі, змінюють або ж повністю втрачають свою натуральну форму і переносять

свою вартість на вартість виробленої продукції повністю за один виробничий

цикл;

в)         засоби праці, які забезпечують відповідні передумови для здійснення вироб-

ництва, тобто будівлі, споруди та інші матеріальні цінності.

14.       До якої з груп основних виробничих фондів відносяться електронно-обчис-

лювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації, їх програмне

забезпечення, пов'язані з ними засоби зчитування чи друку інформації, інші інфор-

маційні системи, телефони (в тому числі мобільні), мікрофони і рації, вартість

яких перебільшує вартість малоцінних товарів (предметів)?

а)         1 групи основних виробничих фондів;

б)         2 групи основних виробничих фондів;

в)         3 групи основних виробничих фондів;

г)         4 групи основних виробничих фондів.

15.       В яких одиницях вимірювання обліковують основні виробничі фонди?

а)         натуральних одиницях вимірювання;

б)         грошових одиницях вимірювання;

в)         натуральних і грошових одиницях вимірювання;

г)         відсотках.

16.       Показник фондовіддачі характеризує:

а)         обсяг виробленої продукції у вартісному відтворенні на одиницю вартості ос-

новних виробничих фондів підприємства;

б)         рівень технічного переозброєння діючого підприємства;

в)         кількість виготовленої продукції в натуральному вираженні на одиниці вста-

новленого на підприємстві устаткування;

г)         ступінь завантаженості наявних на підприємстві основних фондів.

17.       З якою метою введений метод прискореної амортизації основних виробни-

чих фондів?

а)         для зниження терміну використання основних виробничих фондів;

б)         з метою планування показників використання основних фондів;

в)         з метою зацікавлення підприємства у проведенні переозброєння та модерні-

зації устаткування;

г)         правильної відповіді немає.

18.       Які складові показники використовуються для розрахунку фондоозброєно-

сті праці?

а)         вартість основних виробничих фондів та обсяг виготовленої продукції (робіт,

послуг) у вартісному відтворенні;

б)         середньорічна вартість активної частини основних виробничих фондів та кі-

лькість основних робітників в максимально завантажену робочу зміну;

в)         прибуток підприємства від здійснення фінансово-господарської діяльності пі-

дприємством та середньорічна вартість основних виробничих фондів;

г)         фондовіддача та фондомісткість.

19.       Норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних вироб-

ничих фондів не залежить від:

а)         балансової вартості основних виробничих фондів;

б)         ліквідаційної вартості основних виробничих фондів;

в)         ефективного часу роботи основних виробничих фондів;

г)         строків експлуатації основних виробничих фондів.

20.       Який з наведених нижче показників не бере участі в розрахунках річної суми

амортизаційних відрахувань?

а)         норма амортизаційних відрахувань;

б)         вартість основних виробничих фондів на початок року;

в)         середньорічна вартість основних виробничих фондів.

21.       Що представляє собою ліквідаційна вартість основних фондів?

а)         вартість реалізації демонтованого обладнання;

б)         початкову вартість обладнання за відрахуванням вартості його спрацювання,

фактично нарахованого на готову продукцію за час його експлуатації;

в)         залишкову вартість основних виробничих фондів;

г)         вартість ліквідованого устаткування підприємства.

22.       З яких джерел здійснюється формування амортизаційного фонду?

а)         статутного фонду підприємства;

б)         чистого прибутку підприємства;

в)         амортизаційних відрахувань;

г)         амортизаційних відрахувань та чистого прибутку підприємства;

д)         статутного фонду підприємства, його чистого прибутку та амортизаційних ві-

драхувань.

23.       Які з наведених нижче статей витрат не підпадають під амортизацію?

а)         придбання основних фондів та нематеріальних активів для власного вироб-

ничого використання;

б)         самостійне виготовлення основних виробничих фондів для власних виробни-

чих потреб, включаючи заробітну плату працівників, яких було залучено для ви-

готовлення таких основних фондів;

в)         здійснення всіх видів ремонту, модернізації, реконструкції та інших видів по-

ліпшення фондів;

г)         капітальне поліпшення землі, не пов'язане з будівництвом, а саме: іригація,

осушення, збагачення тощо;

д)         придбання основних фондів та нематеріальних активів з метою їх подальшо-

го продажу іншим особам чи їх використання як комплектуючих (складових час-

тин) інших основних фондів, призначених для подальшого продажу стороннім

особам;

е)         витрати бюджетів на будівництво й утримання споруд благоустрою і житлових

будинків, придбання та збереження бібліотечних і архівних фондів;

є) витрати бюджетів на будівництво й утримання автомобільних доріг загально-

го користування;

ж)        витрати на придбання, ремонт, реконструкцію, модернізацію чи інші поліпшен-

ня невиробничих фондів.

24.       Яке з наведених нижче тверджень є вірним?

а)         сума амортизаційних відрахувань може бути частково вилучена до бюджету;

б)         сума амортизаційних відрахувань може бути повністю вилучена до бюджету;

в)         сума амортизаційних відрахувань може бути частково вилучена до централі-

зованих фондів без дозволу власника;

г)         сума амортизаційних відрахувань є часткою витрат виробництва платника по-

датку і не може бути вилучена повністю чи частково до бюджету та інших

централізованих фондів.

25.       Які з наведених нижче елементів не включаються до первісної вартості

основних виробничих фондів?

а)         суми, що сплачуються постачальникам за придбані фонди;

б)         сума податку на додаткову вартість;

в)         суми непрямих податків, що відшкодовуються підприємству;

г)         витрати, пов'язані зі сплатою зборів за реєстрацію, державного збору, ввізно-

го мита, інших обов'язкових платежів;

д)         витрати, пов'язані зі страхуванням ризиків доставки;

е)         витрати, пов'язані з монтажем і налагодженням основних фондів;

є) інші витрати, пов'язані з приведенням у робочий стан придбаних основних

фондів.