Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВПРАВИ ДЛЯ РОЗПІЗНАННЯ ТЕРМІНІВ : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

ВПРАВИ ДЛЯ РОЗПІЗНАННЯ ТЕРМІНІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Розпізнайте, яку економічну категорію характеризують наведені нижче визначення. Обґрунтуйте свою відповідь.

Зашифрованими економічними категоріями є:

-          амортизаційні відрахування;

-          амортизація;

-          амортизована вартість основних виробничих фондів;

-          коефіцієнт вибуття основних виробничих фондів;

-          коефіцієнт екстенсивного використання основних виробничих фондів;

-          коефіцієнт інтегрального використання основних виробничих фондів;

-          коефіцієнт інтенсивного використання основних виробничих фондів;

-          коефіцієнт оновлення основних виробничих фондів;

-          ліквідаційна вартість основних виробничих фондів;

-          модернізація;

-          моральний знос;

-          норма амортизації;

-          основні виробничі фонди;

-          первісна вартість основних виробничих фондів;

-          резерв потужності;

-          строк корисного використання основних виробничих фондів;

-          фізичний знос;

-          фондовіддача;

-          фондомісткість;

-          фондоозброєність праці.

 

1.

 

Показник, що характеризує, яка сума валового доходу припадає на 1 грн середньорічної вартості основних виробничих фондів

 

?

 

2.

 

Процес знецінення діючих засобів праці до їх повного спрацювання під впливом науково-технічного прогресу

 

?

 

3. Грошовий вираз зносу основних виробничих фондів

 

?

 

4.

 

Показник, що характеризує, як активна частка основних виробничих фон-дів використовується працівниками підприємства в максимально заванта-жену робочу зміну

?

 

5.

 

Показник, який характеризує інтенсивність уведення в дію нових виробни-чих потужностей

 

?

 

6.

 

Сума коштів чи вартість будь-яких активів, що її підприємство очікує одер-жати в результаті реалізації (ліквідації) об'єкта основних засобів (необоро-тного активу) після закінчення терміну його корисного використання за ві-драхуванням витрат, пов'язаних з таким продажем (ліквідацією), тобто це вартість можливої реалізації основних фондів після закінчення терміну їх-ньої корисної служби

 

?

 

7.

 

Період часу, упродовж якого підприємство передбачає використовувати відповідний об'єкт основних виробничих фондів

 

?

 

8.

 

Відношення фактичного часу роботи основних виробничих фондів до ка-лендарного терміну його роботи

 

?

 

9.

 

Удосконалення, покращення, оновлення об'єкта основних виробничих фо-ндів, приведення його у відповідність до нових вимог і норм, технічних умов, показників якості

 

?

 

10.

 

Предмети і засоби праці, які беруть участь у процесі виробництва протя-гом тривалого періоду, зберігаючи при цьому свою натуральну форму і властивості, а також переносячи свою вартість на вартість готового проду-кту частинами по мірі спрацьовування

 

?

 

11.

 

Показник, що характеризує, яка сума середньорічної вартості основних виробничих фондів припадає на 1 грн валового доходу підприємства

 

?

 

12.

 

Відношення річної суми амортизації до вартості основних виробничих фо-ндів, виражене у відсотках

 

?

 

13.

 

Показник, який характеризує інтенсивність вибуття основних виробничих фондів упродовж розрахункового періоду

 

?

 

14.

 

Фактична вартість основних виробничих фондів на момент їх придбання чи введення в експлуатацію, яка включає суми, сплачувані постачальникам за придбані фонди за відрахуванням сум податку на додану вартість; сум не-прямих податків, що відшкодовуються підприємству; витрати, пов'язані зі сплатою зборів за реєстрацію, державного мита, увізного мита, інших обо-в'язкових платежів; витрати, пов'язані зі страхуванням ризиків доставки; ви-трати, пов'язані з монтажем і налагодженням основних засобів; інші витра-ти, пов'язані з приведенням у робочий стан придбаних основних засобів

 

?

 

15.

16.

 

Матеріальне спрацьовування основних виробничих фондів, втрата ними фізичних властивостей, якостей, розмірів, працездатності

Відношення фактичної продуктивності основних виробничих фондів до їх паспортної продуктивності

 

?

?

 

17.

 

Первісна вартість основних виробничих фондів підприємства чи переоці-нена вартість, зменшена на ліквідаційну вартість, яка враховує реальні ви-трати, пов'язані з придбанням об'єкта основних засобів

 

?

 

18.

 

Добуток коефіцієнтів інтенсивного та екстенсивного використання облад-нання підприємства, що характеризує його завантаження за продуктивніс-тю і часом

 

?

 

19.

 

Процес перенесення частинами вартості основних виробничих фондів про-тягом терміну їх служби на вироблену продукцію і наступне використання цієї вартості для відшкодування спожитих основних фондів

 

?

 

20.

 

Запас потужності, який вказує на скільки можна завантажити наявні в під-приємства основні виробничі фонди

?