1.1. Поняття і хара-ктерні риси підпри-ємства, основні ви-ди його діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Основною виробничо-господарською ланкою національної економіки є підприємст-во. Визначення поняття підприємства та пра-вові засади його функціонування сформульо-вано у главі 7 Господарського кодексу Украї-ни (далі – ГКУ) №436-IV від 16.01.2003 р., чинного з 01.01.2004 р.

ГКУ встановлює відповідно до Консти-туції України правові основи господарської діяльності (господарювання), яка базується на різноманітності суб'єктів господарювання різних форм власності.

Його метою є забезпечення зростання ділової активності суб'єктів господарю-вання, розвитку підприємництва і на цій основі підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальної спрямованості відповідно до вимог Конституції України, утвердження суспільного господарського порядку в економічній системі України, сприяння гармонізації її з іншими економічними системами. Загальна структура ГКУ представлена на рис. 1.1.

Підприємство – самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування (або іншими суб'єк-тами) для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійс-нення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності. Під господарською діяльністю слід розуміти діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямовану на виготовлення та реалізацію продукції, вико-нання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

У практиці господарювання кожне підприємство представляє собою складну еко-номічну систему, що здійснює багато видів діяльності.

Основним завданням діяльності підприємства є забезпечення потреб суспільс-тва товарами (послугами) відповідного асортименту та належної якості. Виконання основного завдання підприємства вимагає вирішення таких окремих завдань:

-          постійне підвищення ефективності виробництва;

-          своєчасне і термінове впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво;

-          постійне зростання культурно-технічного та професійно-кваліфікаційного рів-ня працівників підприємства і залучення їх до творчої діяльності (винахідництво, ра-ціоналізаторство, новаторство).

Основними ознаками підприємства є:

3

м

I

с

т

г о с п о д

A

р с

ь к о г о

 

f^>      РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ГЛАВА 2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ФОРМИ УЧАСТІ ДЕРЖАВИ І МІСЦЕВОГО

САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ГЛАВА 3. ОБМЕЖЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ ТА ЗАХИСТ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

І СПОЖИВАЧІВ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

ГЛАВА 4. ГОСПОДАРСЬКА КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ (ПІДПРИЄМНИЦТВО)

ГЛАВА 5. НЕКОМЕРЦІЙНА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

РОЗДІЛ 2. СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ГЛАВА 6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ГЛАВА 7. ПІДПРИЄМСТВО

ГЛАВА 8. ДЕРЖАВНІ ТА КОМУНАЛЬНІ УНІТАРНІ ПІДПРИЄМСТВА

ГЛАВА 9. ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА

ГЛАВА 10. ПІДПРИЄМСТВА КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ

ГЛАВА 11. ПРИВАТНІ ПІДПРИЄМСТВА. ІНШІ ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ

ГЛАВА 12. ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

ГЛАВА 13. ГРОМАДЯНИН ЯК СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ.

ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ ІНШИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

РОЗДІЛ 3. МАЙНОВА ОСНОВА ГОСПОДАРЮВАННЯ

ГЛАВА 14. МАЙНО СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ГЛАВА 15. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ГЛАВА 16. ВИКОРИСТАННЯ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ГЛАВА 17. ЦІННІ ПАПЕРИ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ГЛАВА 18. КОРПОРАТИВНІ ПРАВА

РОЗДІЛ 4. ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ГЛАВА 19. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ГЛАВА 20. ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ

ГЛАВА 21. ЦІНИ І ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ГЛАВА 22. ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ. ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

ГЛАВА 23. ВИЗНАННЯ СУБ'ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА БАНКРУТОМ

РОЗДІЛ 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

к о д

Е

к с

У

У

к р

A I

Н И

 

ГЛАВА 24. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН

ГЛАВА 25. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ГЛАВА 26. ШТРАФНІ ТА ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ

ГЛАВА 27. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ

ГЛАВА 28. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ

АНТИМОНОПОЛЬНО-КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

РОЗДІЛ 6. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ГЛАВА 29. ГАЛУЗІ ТА ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ГЛАВА 30. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ГЛАВА 31. КОМЕРЦІЙНЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО (АГЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ) У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ГЛАВА 32. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

ГЛАВА 33. КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

ГЛАВА 34. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ГЛАВА 35. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ГЛАВА 36. ВИКОРИСТАННЯ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВ ІНШИХ СУБ'ЄКТІВ

ГОСПОДАРЮВАННЯ (КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ)

РОЗДІЛ 7. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ГЛАВА 37. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ГЛАВА 38. ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

РОЗДІЛ 8. СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ГЛАВА 39. СПЕЦІАЛЬНІ (ВІЛЬНІ) ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ

ГЛАВА 40. КОНЦЕСІЇ

ГЛАВА 41. ІНШІ ВИДИ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ 9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Рис. 1.1. Основні положення Господарського Кодексу України

 

-          виробничо-технічна єдність;

-          економічна єдність;

-          організаційна єдність.

Виробничо-технічна єдність підприємства визначається спільністю призначення

продукції (послуг) або спільністю процесів її виробництва. Вона визначає єдину систему технічної документації, загальну технічну політику окремих ланок підприємства тощо.

Економічна єдність підприємства проявляється в єдності плану, обліку, спіль-ності матеріальних, технічних і фінансових ресурсів, економічних результатів роботи та єдиної системи стимулювання.

Організаційна єдність підприємства передбачає наявність єдиного колективу,

єдиної адміністрації і управління виробництвом, загальної системи їх обслуговуван-ня, що визначає спільну відповідальність за здійснювану діяльність.

У практиці господарювання кожне підприємство здійснює безліч різних операцій, які за ознаками спорідненості можна об'єднати в окремі напрямки. Основним напрям-ком діяльності кожного підприємства, який власне і визначає доцільність започатку-вання виробництва в умовах жорстких конкурентних відносин, є вивчення конкурент-ного середовища і ринку, на якому функціонує чи на який планує вийти підприємство зі своєю продукцією (послугами). На практиці такий вид діяльності ототожнюють з маркетинговою. До спектру завдань маркетингової діяльності входить:

-          дослідження ринку товарів (послуг);

-          розробка та впровадження ефективних заходів товароруху;

-          здійснення рекламних кампаній;

-          формування обґрунтованої цінової політики;

-          формування платоспроможного попиту та системи стимулювання збуту;

-          розробка досконалої асортиментної політики;

-          вибір каналів товароруху;

-          визначення дизайну товарів (послуг);

-          формування позитивного іміджу товарів (послуг);

-          передбачення сервісного обслуговування тощо.

Таким чином, під маркетинговою діяльністю підприємства слід розуміти

процес організації виробництва і збуту продукції, орієнтований на задоволення пот-реб окремих споживачів і отримання прибутку на основі дослідження і прогнозування ринку, вивчення внутрішнього та зовнішнього ринкового середовищ, розробки стра-тегії і тактики поведінки на ринку за допомогою маркетингових програм. В таких про-грамах мають бути закладені заходи щодо поліпшення властивостей товару і розши-рення його асортименту, вивчення психології покупців і конкурентів, а також щодо забезпечення ефективної цінової і збутової політик, оптимізації каналів товароруху, організації збуту і технічного сервісу.

На основі результатів маркетингових досліджень ринку товарів формують заса-ди інноваційної діяльності для забезпечення безперешкодного та успішного виходу на нові ринкові сегменти з інноваційною продукцією. Відтак, інноваційна діяльність підприємства включає:

-          реалізацію науково-технічних розробок і випробовувань;

-          ефективну технологічну і конструкторську діяльність;

-          впровадження технічних, організаційних та інших нововведень;

-          розробку нових корисних моделей щодо удосконалення організації, управлін-ня і регулювання діяльності підприємства.

-          формування ефективної інноваційно-інвестиційної політики підприємства.

Таким чином, під інноваційною діяльністю підприємства слід розуміти про-цес, здійснюваний на основі реалізації інвестицій з метою виконання обґрунтованих науково-технічних програм з гарантованими строками окупності витрат і впроваджен-ня нових науково-технічних досягнень у виробництво.

Запорукою успішного функціонування підприємства в конкурентному ринковому

середовищі є ефективна виробнича діяльність підприємства, яка включає:

-          розробку програми випуску товарів (послуг) в поточному періоді і на перспек-тиву;

-          збалансування виробничих потужностей підприємства;

-          обґрунтування обсягу виготовлення продукції (послуг) певної номенклатури й асортименту відповідно до потреб ринку;

-          безперебійне матеріально-технічне забезпечення виробництва необхідними ресурсами;

-          розробку узгоджених у часі і просторі оперативно-календарних графіків виго-товлення продукції (надання послуг);

-          впровадження оптимізаційних програм щодо раціонального використання на-явних у підприємства ресурсів.

Ефективність попередніх видів діяльності доцільно визначати за результатами комерційно-збутової діяльності, від масштабів і якості якої залежить фінансова ре-зультативність виробництва. Під комерційно-збутовою діяльністю слід розуміти

сукупність комерційних і торговельно-технологічних заходів підприємства з доведен-ням виготовленої ним продукції до споживачів. Вона повинна включати:

-          активний пошук ринків збуту товарів (послуг);

-          знаходження потенційних клієнтів;

-          вибір каналів розповсюдження товарів (послуг);

-          встановлення тривалих добропорядних взаємин з клієнтами;

-          документальне оформлення господарських зв'язків з укладенням договорів постачання.

Найважливішими в цій діяльності є технологічні операції фізичного переміщення товарів від виробників до споживачів.

Невід'ємним атрибутом прихильності споживачів до виготовленої підприємст-вом продукції (наданих послуг) є забезпечення післяпродажного сервісу за фактом реалізації продукції, що передбачає надання наступних послуг:

-          забезпечення гарантійного технічного обслуговування реалізованого товару (наданої послуги) протягом визначеного умовами експлуатації терміну;

-          експлуатаційне супроводження впродовж нормативного строку служби реалі-зованого товару (наданої послуги) (монтажні чи пусконалагоджувальні роботи, ком-п'ютерна та інформаційна підтримка, постачання запасних частин, ремонтне обслу-говування, консультаційне забезпечення тощо).

Всі перераховані вище напрямки діяльності підприємства є основою економічної діяльності підприємства, тому що мають забезпечити досягнення позитивного ре-зультату – отримання гарантованого прибутку за рахунок задоволення якомога біль-шої кількості споживачів. До економічної діяльності також буде доцільним віднесення таких видів операцій, як:

-          стратегічне, тактичне і операційне планування діяльності підприємства;

-          складення бізнес-планів та формування бізнес-портфелів;

-          здійснення належного обліку всіх виробничо-фінансових операцій;

-          оформлення звітності за результатами господарської діяльності у визначено-му періоді;

-          вибір методу та стратегії ціноутворення;

-          вибір адекватної умовам господарювання системи оплати праці і формування належної системи стимулювання працівників;

-          достеменне ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства;

-          забезпечення належної підготовки персоналу та створення відповідної техні-ко-технологічної бази підприємства;

-          здійснення ефективної зовнішньоекономічної діяльності тощо.

Економічна діяльність підприємства нерозривно пов'язана із його соціальною ді-яльністю, яка передбачає створення безпечних умов праці, забезпечення соціаль-них гарантій в межах норм чинного законодавства, отримання соціальних виплат від-повідними категоріями працівників, створення сприятливого клімату в колективі. До неї також відносяться будівництво житла для всіх категорій працівників, утримання дитячих садків, ясел, спортивних комплексів, баз і будинків відпочинку, профілакторі-їв, поліклінік тощо.

Особливості функціонування підприємства в ринковому середовищі згідно з на-прямками здійснюваних ним видів діяльності можна зобразити у вигляді схеми, наве-деної на рис. 1.2.

Активність підприємства в структурованому ієрархічному конкурентному середовищі

 

Здійснювана діяльність

 

Дослідна (маркетингова)

 

Інноваційна

 

Виробнича

 

Комерційно-збутова

 

ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА

 

 

111

>          ° Я m

Інструментарій

для забезпечення

діяльності

 

 

Науково-технічні

розробки і

лосягнення                Ресурсне забез-

печення і ціноутворення

Цільовий ринок (ринковий сегмент)

 

Рис. 1.2. Схема діяльності підприємства в конкурентному ринковому середовищі