6.1. Сутність капіталу, його класифікація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Під капіталом розуміють суму коштів, необхідних для започаткування та здійснен-ня будь-якої підприємницької діяльності (біз-нес-процесів).

Частина капіталу, яка витрачається на придбання засобів виробництва, утворює

постійний капітал, інша частина, яка спря-мовується на залучення робочої сили, утво-рює змінний капітал.

 

В залежності від мети використання та характеру кругообігу капіталу пос-тійний капітал розподіляється на:

1.         Основний капітал – частина постійного капіталу, яка складається з вартості засобів праці та обертається протягом кількох періодів виробництва.

2.         Оборотний капітал – частина постійного капіталу, яка витрачається на придбання предметів праці та оплату праці найманої робочої сили.

За джерелами формування капітал підприємства поділяється на:

1.         Власний капітал – капітал, створюваний переважно за рахунок нерозподі-леного прибутку, тобто валового прибутку за відрахуванням сплачених податків, від-сотків за кредит і дивідендів, який зазвичай включає статутний, пайовий та резерв-ний фонди підприємства.

2.         Позиковий (залучений) капітал – капітал, сформований на тимчасовій ос-нові у вигляді довгострокової та (або) короткострокової позики, яка залучається у формі банківського кредиту.

Класифікацію капіталу представлено у вигляді структурної схеми (рис. 6.1). Матеріально-речовинне відтворення праці людей та певних засобів виробництва

в процесі їх взаємодії утворює виробничі фонди підприємства, усю сукупність яких

поділяють на основні та оборотні.

Основні фонди визначають характер матеріально-технічної бази виробничої сфери на різних етапах її розвитку.

Зростання й удосконалення засобів праці забезпечують безперервне підвищення технічної оснащеності та продуктивності праці виробничого персоналу підприємства.

КАПІТАЛ

 

ївГРГ

 

КЛАСИФІКАЦІЙНА ОЗНАКА

 

353ЇЇГ

 

постійний

 

змінний

 

власний

 

1

позиковий (залучений)

 

КЛАСИФІКАЦІЙНА ОЗНАКА

Рис. 6.1. Класифікація виробничого капіталу підприємства