ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

1. Визначте, наскільки зміниться норма виробітку і процент її виконання, якщо для виготовлення однієї деталі витрачається 20 хвилин. Робоча зміна триває 8 годин (з перервою на обід - 0,5 години). Протягом цієї зміни працівник встигає виготовити 32 вироби.

2.         Визначте процент зменшення трудомісткості виробництва, якщо продуктив-ність праці в цілому по підприємству зростає на 20%.

3.         Планом промислового підприємства передбачено виготовлення товарної продукції в обсязі 40 млн грн. На підприємстві протягом року працюватиме 2500 пра-цівників. Кількість робочих днів на рік складає 234, середня тривалість робочого дня складає 8 годин. За наведеними даними слід розрахувати середньорічний, серед-ньоденний та середньогодинний виробіток на одного працівника.

4.         Обсяг товарної продукції за планом виробництва по підприємству на piк скла-дає 38400 тис грн. Середньооблікова чисельність промислово-виробничого персона-лу підприємства 3420 осіб, ефективний фонд робочого часу одного робітника за рік складає 1936 годин. Тривалість робочого дня – 8 годин.

Визначте середньорічний, середньоденний та середньогодинний виробіток на одного робітника промислово-виробничого персоналу.

5. Визначте приріст продуктивності праці в цеху в плановому році за рахунок зменшення трудомісткості виготовлення продукції за даними таблиці:

 

Вироби           Трудомісткість виготовлення одного виробу, нормо-годин       Обсяг випуску продукції за планом, шт.

 

            Звітний piк     Плановий piк

 

А         0,70     0,68     110 000

Б          0,92     0,85     90 000

В         1,03     0,90     82 000

6.         Обсяг товарної продукції, отриманої підприємством в звітному періоді, склав

21569 тис грн, продуктивність праці одного робітника – 23700 грн. Планом організа-

ційно-технічних заходів передбачається впровадження нової автоматизованої лінії,

що призведе до зменшення чисельності робітників у плановому році на 36 осіб. Об-

сяг товарної продукції при цьому має збільшитися на 8%.

Визначте темп росту продуктивності праці.

7.         Виробнича трудомісткість продукції за нормами базового періоду дорівнює

1250 тис нормо-годин і виконується при цьому в середньому на 120%. За рахунок

впровадження організаційно-технічних заходів передбачається її зменшення на 175

тис нормо-годин. Реалізація заходів з наукової організації праці забезпечить збіль-

шення середнього числа відпрацьованих годин у році з 1780 до 1800. Питома вага

допоміжних робітників у загальній кількості робітників зменшиться з 49 до 46%, а пи-

тома вага робітників у загальній кількості працюючих на підприємстві збільшиться з

80 до 81%.

Визначте, як зміниться продуктивність праці на підприємстві i яку економію чи-сельності працівників це забезпечить?

8.         Організаційний план щодо зростання продуктивності праці передбачає такі

заходи, як впровадження нових верстатів для механічної обробки деталей, завдяки

чому витрати праці на одну машину зменшаться на 50 нормо-годин; строк впрова-

дження нових верстатів – 1 червня поточного року. Передбачається також зменшен-

ня трудомісткості ливарних робіт у середньому на одну машину на 12 нормо-годин;

строк впровадження цього заходу – 1 березня поточного року. Впровадження заходів

з наукової організації праці протягом року на складальних роботах призведе до зме-

ншення трудомісткості виготовлення однієї машини на 20 нормо-годин. Планом пе-

редбачене виготовлення 2000 машин із загальною базовою трудомісткістю 1600 тис нормо-годин.

Визначте процент зростання продуктивності праці та економію робочої сили в результаті здійснення намічених заходів.

9. У базовому періоді на забраковану продукцію i додаткову роботу в зв'язку з відхиленнями від нормативних технічних умов було витрачено відповідно 8600 та 12000 нормо-годин. В середньому норми виробітку працівниками виконуються на 125%. Всього робітниками протягом року відпрацьовано 350 тис людино-годин.

Визначте планове зростання продуктивності праці при зменшенні витрат i не-продуктивних втрат робочого часу на 50%.

10. За даними таблиці визначте виконання плану щодо продуктивності праці (годинної, денної, місячної):

 

Показники     План   Факт

Обсяг виробництва за зміну, тис .грн        200      220

Середньооблікова чисельність робітників, осіб    150      156

Обсяг роботи, людино-днів            9500    9450

Середня тривалість робочого дня, годин  7,8       7,7

11.       У механічному цеху за рахунок впровадження організаційно-технічних захо-

дів передбачено зменшити в плановому періоді втрати робочого часу з 5% до 2,5%,

трудомісткість програми зменшити на 5%, ефективний фонд робочого часу збільшити

з 1800 до 1820 годин на рік.

Визначте загальний плановий приріст продуктивності праці і вплив на його ди-наміку різних факторiв.

12.       Визначте зміну продуктивності праці (в тому числі за різними факторами впливу) в плановому році, використовуючи такі дані: у звітному році обсяг валової продукції підприємства склав 26,7 млн грн; фактичний виробіток на одного працюю-чого – 6300 грн при плані 6000 грн; в плановому році передбачено збільшити обсяг випуску продукції на 8%; частка робітників у загальній чисельності працюючих скла-дає 36%; коефіцієнт виконання норм – 100%; з 1020 одиниць встановленого облад-нання 10% верстатів буде модернізовано, після чого продуктивність збільшиться на 70%. Обсяг суміжних постачань у плановому році збільшиться з 25% до 30% порів-няно з показниками звітного періоду; трудомісткість виготовлюваної продукції змен-шиться на 3%; кількість робочих днів в плановому році збільшиться з 246 до 248, ефективний фонд робочого часу складе 1700 годин.

13.       Діяльність виробничого підприємства характеризується такими економічни-ми показниками:

 

Показники     Очікуване виконання за звітний рік           На плановий рік

Обсяг виготовленої продукції, тис грн      19870  21800

Середньоспискова чисельність персоналу, осіб   1550    1570

Фонд заробітної плати персоналу, тис грн           2980    3125

Визначте продуктивність праці та середню заробітну плату на одного працівника промислово-виробничого персоналу у звітному і плановому роках.

14.       Валова продукція підприємства в звітному періоді склала суму 1500 тис грн,

а в плановому – 1530 тис грн. Чисельність працівників в звітному періоді 750 осіб, в

плановому – 850 осіб.

Визначте індекс зміни продуктивність праці.

15.       Продуктивність виробничих верстатів на заводі складає 2 тонни готової про-дукції на годину, ефективний фонд їх завантаження 3476 годин на рік, їх загальна чи-сельність – 25 агрегатів. Вартість 1 тонни готової сировини складає 22800 грн. Необ-хідно визначити продуктивність праці в цілому по підприємству, якщо у виробництві зайнято 1215 працівників. Як зміниться продуктивність, якщо додатково встановлять 2 агрегати продуктивністю 3 тонни готової продукції на годину кожний і залучать до виробництва ще 15 осіб?

16.       Кількість зайнятих на підприємстві становить 2500 осіб. Чиста продукція за підзвітний період склала 2250 тис грн, матеріальні витрати 1750 тис грн, амортиза-ційні відрахування 1000 тис грн.

Визначте продуктивність праці на підприємстві та її зміну, якщо зайнятих стане більше на 20 осіб, а матеріальні витрати зменшаться на 85 тис грн.

17.       Виробнича програма з випуску продукції в цеху складає 200 тис виробів на рік. Існуючі виробничі потужності використовуються на 85%. Як зміниться продуктив-ність праці, якщо потужності будуть використовуватися на 90% при незмінній чисель-ності промислово-виробничого персоналу?

18.       Виробіток на одного працівника цеху в базовому періоді за рік складає 670 тис грн, чисельність працюючих – 254 особи. Обсяг товарної продукції в плановому році збільшиться на 8%, питома вага купованих напівфабрикатів у вартості продукції зменшиться на 4%. За штатним розкладом передбачається вивільнити 35 осіб.

Визначте планові показники виробітку на одного працюючого і зміну продуктив-ності праці. Зробіть висновки.

19.       На обробку деталі за технологічним регламентом витрачалося 24 хвилини.

Норми часу в цеху переглянули і встановили на рівні 22 хвилини на обробку однієї

деталі.

Визначте, як зміниться трудомісткість і продуктивність праці, вирахувавши від-повідні індекси?

20.       Визначте виробіток на одного працюючого в плановому році і його відносний приріст, якщо в базовому періоді він склав 200 тис грн на людину. Рік містить 215 ро-бочих днів. За планом річний випуск продукції передбачає виконання плану на суму 25500 тис грн, а зниження трудомісткості виробничої програми – 1685 людино-днів.

21.       Робітник протягом місяця за 180 годин виробляє 360 деталей, з яких деталі вищого ґатунку – 200 штук, деталі першого ґатунку – 100 штук, деталі другого ґатунку – 40 штук. Всі інші деталі виявилися бракованими.

Визначте продуктивність праці робітника за натуральним та умовно-натураль-ним методами. Зробіть необхідні пояснення.

22.       Консалтинговий центр надає послуги, річна вартість яких складає 95000 тис

грн. Виробіток на одного працюючого центру зафіксований на рівні 55 тис грн. Запро-

поновані менеджерами організаційно-технічні заходи призводять до економії чисель-

ності у плановому році за рахунок окремих факторів, зокрема:

-          ущільнення графіку роботи (консультаційного навантаження) – 74 особи;

-          підвищення якості та терміновості обслуговування – 15 осіб;

-          зміна структури надання консалтингових послуг – 65 осіб;

-          усунення втрат часу – 41 особа. Визначте зміну загальної продуктивності праці та вплив кожного фактора.

23. Необхідно встановити різницю у рівні продуктивності праці при визначенні її за вартісним методом та його різновидами (за чистою та умовно-чистою продукцією) за даними таблиці:

 

Показники     Базовий період          Звітний період

Валова продукція, тис грн   1000    1150

Матеріальні витрати, тис грн          750      850

Амортизація, тис грн           60        68

Чисельність працівників, осіб         100      110

24. Чисельність промислово-виробничого персоналу підприємства в базовому періоді становила 4500 осіб. У звітному році обсяг виробництва зріс на 5%, а з вироб-ничого процесу завдяки автоматизації виробництва була вивільнена 41 особа.

Обчисліть приріст продуктивності праці за допомогою відповідного індексу.

25.       Виробіток на одного працюючого в базовому періоді склав 500 тис грн, чисе-

льність працюючих 200 осіб. Обсяг товарної продукції в плановому періоді збіль-

шиться на 10%. За планом переозброєння виробництва передбачається вивільнення

10 робітників.

Визначте планові показники виробітку та зміну продуктивності праці за допомо-гою відповідних індексів.

26.       Як зміниться продуктивність праці, якщо потужність виробництва зросте на

4%, а кількість працівників зменшиться на 10%?

Поясніть отриману відповідь за допомогою відповідного індексу.

27.       Як зміниться продуктивність праці в цілому по цеху, якщо трудомісткість ви-

готовлення однієї деталі зменшиться з 0,8 нормо-години до 0,6 нормо-години?

Поясніть отриманий результат за допомогою обчислення відповідного індексу.

28.       В цеху виробляється три види деталей: А, В та С. Виробництво першого ви-

ду в 2 рази перевищує виробництво другого і складає 80% виробництва третього.

Виробнича програма цеху складає 18000 виробів, а чисельність робітників – 200 осіб.

Визначте продуктивність праці по кожному виробу і по цеху в цілому.

29.       Як зміниться продуктивність праці, якщо ціни, що їх встановлює підприємст-

во на продукцію, зростуть в 1,5 рази, а ефективний фонд часу збільшиться на 20%

при незмінній виробничій програмі.

Поясніть відповідь за допомогою обчислення необхідного індексу.

30.       Необхідно визначити загальну суму заробітної плати працівника ІІІ розряду

та вид системи оплати праці, якщо він за місяць відпрацював 22 зміни по 7,2 години і

за цей час виробив та здав 200 виробів при нормі часу на одиницю виробу 1,09 лю-

дино-години. Годинна тарифна ставка першого розряду складає 1,3 грн, а тарифний

коефіцієнт ІІІ розряду – 1,33. Усі вироби, що працівник виготовив понаднормово,

оплачуються за потрійними розцінками.

31.       Робітник протягом місяця виконав виробниче завдання в обсязі 250 нормо-

годин, в наступному місяці після перегляду технологічних параметрів і зниження їх на

5% виробіток робітника склав 256 нормо-годин.

Визначте, як змінилась продуктивність праці? Поясніть таку тенденцію.

32.       Визначте тарифний заробіток бригади за відпрацьований період, якщо в

бригаді 6 осіб: VI розряду – 2 особи, V розряду – 4 особи. Тарифна ставка VI розряду

1,8 грн на годину; V розряду – 1 грн на годину. Відпрацьовано 24 дні по 8 годин.

За яким методом нараховується заробітна плата?

33.       Викладач працює за контрактом і має педагогічне навантаження 340 годин

на семестр. Оплата за годину складає 16 грн. Фактично було відпрацьовано: за ве-

ресень – 70, за жовтень – 90, за листопад – 80, за грудень – 100 годин.

Нарахуйте заробітну плату за кожний місяць і загальний заробіток. Поясніть не-рівномірність місячного навантаження.

34.       Посадовий оклад інженера 460 грн на місяць. Із 22 робочих днів за графіком

ним відпрацьовано лише 17 днів (5 днів хворів).

Обчисліть заробітну плату інженера, обґрунтувавши її розмір.

35.       Годинна тарифна ставка працівника І розряду складає 1,2 грн, тарифний ко-

ефіцієнт ІV розряду – 1,38, а V розряду – 1,5. Встановлена норма виробітку по цеху –

2 деталі за годину.

Визначте середню розцінку за один виріб.

36.       Годинна тарифна ставка І розряду, винайдена по тарифній сітці, – 1,2 грн,

тарифний коефіцієнт IV розряду 1,33. Норма часу на один виріб 0,5 години. Робітнику

IV розряду необхідно виготовити за місяць 420 виробів. Премія за виконання плану

складе 20% тарифного заробітку.

Визначте вид та розмір заробітної плати робітника.

37.       Необхідно обчислити тарифну ставку IV розряду, якщо тарифна ставка І ро-зряду становить 1,25 грн, коефіцієнт важкості умов праці складає 1,11, а коефіцієнт напруги праці 1,27.

38.       Слюсар V розряду, денна тарифна ставка якого складає 12,6 грн, відпрацю-вав 23 зміни по 8 годин і виконав норму виробітку на основній роботі на 115%. За умовами оплати праці виробіток понад 110% норми оплачується за розцінками, збі-льшеними в 1,5 рази. Необхідно розрахувати заробітну плату за місяць, якщо денна тарифна ставка надана в розрахунку на 7-годинний робочий день.

39.       Розрахуйте розцінку за одиницю виробленої продукції для фрезерувальника цеху при непрямій системі оплати праці, якщо згідно із встановленими нормативами він має обслугувати 4 агрегати з продуктивністю кожного 24 тонни готової продукції за зміну. Тривалість зміни – 8 годин, а годинна тарифна ставка складає 3,6 грн.

40. За даними таблиці розрахуйте середній тарифний розряд робітників цеху і се-редню тарифну ставку по цеху, якщо денна тарифна ставка І розряду складає 20 грн.

 

Тарифний розряд      І           ІІ         ІІІ        IV        V         VI

Тарифний коефіцієнт            1,0       1,13     1,23     1,35     1,58     1,76

Чисельність працівників      9          6          11        18        5          12

41.       Визначте годинну тарифну ставку робітників цеху при середньому розряді

3,6. Ставки по розрядах: І розряд – 1,3 грн на годину; ІІІ розряд – 1,58 грн на годину;

VI розряд – 2 грн на годину.

Встановіть середній тарифний коефіцієнт робітників.

42.       Визначте вид та розмір заробітної плати фрезерувальника, якщо він за мі-сяць виготовив 180 вироби при завданні 150. Норма часу на виконання операції складає 1,2 нормо-години, а годинна тарифна ставка становить 2,8 грн. Процент до-плат за виконання плану становить 10%, а процент доплат за кожен процент переви-конання плану складає 1,5%.

43.       Визначте вид оплати праці та розмір зарплати працівника, якщо він за мі-сяць виготовив 225 виробів при завданні 200. Вихідна база для нарахування доплат 110% виконання плану. Трудомісткість виробництва продукції складає 1,1 нормо-години. Якщо план перевиконано в інтервалі від 1 до 10%, розцінок зростає на 25%, якщо в інтервалі 11-25% - на 50%, якщо в інтервалі 26-40 – на 75%, якщо більше 40% - на 100%. Годинна тарифна ставка згідно з трудовими нормативами складає 3,6 грн.

44.       Праця робітника оплачується відповідно до трудового договору та чинного законодавства про оплату праці. Вихідна база для нарахування доплат – 108% вико-нання норм виробітку. При виробництві продукції понад вихідну базу розцінок подво-юється. Необхідно розрахувати загальну суму заробітної плати та визначити вид сис-теми оплати праці, якщо годинна тарифна ставка складає 1,44 грн. За місяць було відпрацьовано 22 робочих дні тривалістю 8,2 години і виконано роботи обсягом 209,3 нормо-годин.

45.       Бригада складається з 15 робітників-відрядників, що працюють в цеху з нор-мальними умовами праці. ІІ розряд мають 5 робітників, ІІІ – 4 робітники, V – 6 робіт-ників. За планом передбачені такі роботи: по ІІ розряду – 200 нормо-годин, по ІІІ – 200 нормо-годин, по V – 620 нормо-годин. Розрахуйте середній тарифний розряд і середні тарифні коефіцієнти виконуваних робіт.

46.       Черговий робітник обслуговує 26 робітників, зайнятих в основному виробни-цтві. Його годинна тарифна ставка складає 1,31 грн. За місяць ним відпрацьовано 184 години. Робітники, яких обслуговують, виконали обсяг робіт 5693 нормо-годин і відпрацювали при цьому 4784 години.

Визначте заробітну плату чергового робітника та вид системи оплати його праці.

47.       Визначте годинну тарифну ставку V розряду, якщо для І розряду вона скла-дає 1,05 грн, коефіцієнт шкідливості виробництва – 1,07, а коефіцієнт важкості умов – 1,1. Зробіть відповідні висновки.

48.       Працівник за місяць відпрацював 184 години. Його годинна тарифна ставка складає 2,06 грн. За виконання завдання виплачується премія в розмірі 8%, а за ко-жен процент перевиконання плану – 1,5% до тарифного заробітку. Завдання викона-не на 106%. Визначте розмір заробітної плати.

49.       Відпрацювавши за місяць 192 години, працівник виготовив 600 деталей. Йо-го тарифна ставка складає 1,6 грн на годину. Норма часу на одну деталь – 20 хви-лин. За виконання плану нараховується премія в розмірі 11% відрядного заробітку і 1% за кожен процент перевиконання плану.

Обчисліть місячний заробіток працівника та визначте вид оплати його праці.

50.       Працівник згідно з індивідуальним завданням виготовив і здав за місяць 78

виробів, відпрацювавши 184 людино-години. Норма часу на виготовлення одного ви-

робу встановлена на рівні 2,6 людино-години, розцінка склала 1,25 грн за одиницю

продукції.

Розрахуйте заробітну плату робітника, визначте її вид, а також віднайдіть сере-дню тарифну ставку за розрядом виконуваної роботи.

51.       Місячний оклад працівника 325 грн. За планом передбачалось відпрацювати

184 години. Фактично відпрацьовано 22 дні тривалістю 8 годин, з яких 4 години – час

простоїв, під час яких оплата здійснювалась в розмірі 50% тарифної ставки. За вико-

нання плану передбачається премія в розмірі 15% заробітку.

Визначте суму заробітної плати за місяць.

52.       Визначте і розподіліть заробітну плату кожному члену бригади, яка за місяць заробила 4860 грн. Тарифна ставка І розряду виконуваних робіт – 1,2 грн. Бригада складена з 3 чоловіків. Робітник V розряду відпрацював 170 годин, ІV розряду – 150 годин, ІІІ розряду – 170 годин. Тарифний коефіцієнт для ІІІ розряду – 1,2, для ІV – 1,33, для V – 1,5.

53.       Як зміниться заробітна плата працівника-погодинника за умов зростання йо-го тарифного коефіцієнту з 1,2 до 1,5 і зниження ефективного фонду часу на 2%?

Поясніть отриманий результат за допомогою обчислення відповідного індексу.

54.       Фонд тарифної заробітної плати робітників заводу за рік повинен скласти

272 тис грн. До того ж планом передбачені доплати за наступними напрямками: за

відрядно-преміальною системою – 32,3 тис грн, за погодинно-преміальною – 21,5 тис

грн, за роботу в нічний час – 0,9 тис грн, за чергові відпустки – 31,5 тис грн, за вико-

нання державних обов'язків – 0,4 тис грн.

Визначте денний, місячний та річний фонд заробітної плати робітників. Зробіть ґрунтовні пояснення.

55.       Загальний відрядний заробіток бригади за місяць склав 5820 грн. В бригаді

працює 4 працівника. Кожним працівником бригади було відпрацьовано: бригадиром

слюсарем VI розряду – 22 дні, слюсарем V розряду – 20 днів, слюсарем IV розряду – 22

дні, токарем ІІІ розряду – 20 днів. Тривалість робочого дня – 8 годин. Годинні тарифні

ставки працівників бригади склали відповідно: 2,15 грн; 1,88 грн; 1,66 грн та 1,5 грн.

Нарахуйте заробітну плату кожному члену бригади відповідно до його внеску.

56.       Протягом місяця працівник повинен виготовити 180 виробів вищого ґатунку

та 350 виробів першого ґатунку. Тривалість його робочої зміни складає 8 годин, тру-

домісткість виробництва одного виробу вищого ґатунку – 2 нормо-години, а виробу

першого ґатунку – 1 нормо-година. Додатковий приробіток має скласти 15% від та-

рифної заробітної плати. Годинна тарифна ставка встановлена на рівні 1,45 грн.

Необхідно розрахувати розцінку і заробітну плату працівника.

57.       Відповідно до плану підприємства обсяг робіт цеху за нормальних умов пра-

ці складає 40000 нормо-годин, у тому числі роботи II розряду виконуються протягом

10000 нормо-годин, III розряду – 12000 нормо-годин, IV розряду – 8000 нормо-годин,

V розряду – 5000 нормо-годин, VI розряду – 3000 нормо-годин. Годинні тарифні став-

ки робітників: II розряду – 0,78 грн, III розряду – 0,82 грн, IV розряду – 0,89 грн, V роз-

ряду – 0,98 грн, VI розряду – 1,05 грн.

Визначте середню тарифну ставку робітників-відрядників.

58.       Визначте і обчисліть заробітну плату допоміжного працівника, якщо ним бу-ло відпрацьовано 20 днів тривалістю по 6 годин. Встановлена для нього тарифна ставка склала 1,2 грн за годину, а додаткові виплати за якість і відмінне обслугову-вання основного персоналу склали 15% до нарахованого тарифного заробітку.

59.       Робітник V розряду виготовив за місяць 2000 деталей. Годинна тарифна ставка для І розряду виконуваних робіт складає 1,25 грн, тарифний коефіцієнт V роз-ряду, винайдений за тарифною сіткою, – 1,8. Встановлена технічним регламентом норма виробітку – 5 деталей за годину.

Необхідно визначити заробітну плату працівника та вид оплати його праці.

60.       Відрядна розцінка за виготовлення виробу першого ґатунку складає 6,46 грн,

за виріб другого ґатунку – 4,41 грн. Планом передбачається виготовити виробів пер-

шого ґатунку 18000 шт., другого ґатунку – 24000 шт. Фонд тарифної заробітної плати

щодо виготовлення інших виробів склав 220 тис грн.

Визначте загальний місячний фонд оплати праці та середню заробітну плату, якщо на заводі працюють 1200 робітників.

61.       Як зміниться заробітна плата, якщо розцінки на продукцію збільшаться на

15%, а обсяги виробництва згідно з ринковим попитом впадуть на 10%.

Поясніть отриману відповідь за допомогою обчислення відповідного індексу.

62.       Визначте річний фонд заробітної плати 250 робітників-погодинників, з яких 150 працівників мають середній тарифний розряд 3,4, праця яких оплачуються за денними тарифними ставками, i 100 працівників мають середній розряд 2,8, праця яких оплачується за годинними ставками. Для розрахунків прийняти, що кількість ро-бочих днів в поточному році становить 230, а число робочих годин – 1800.

63.       За діючими на підприємстві розцінками оплата за виконане завдання скла-дає 346 грн. Завдання виконано робітником за 18 днів при встановленому термінові в 20 днів. Згідно з положенням про оплату праці за кожний процент скорочення часу виконання завдання передбачається премія у розмірі 3% загального заробітку.

Визначте загальну суму заробітку та систему оплати праці.

64.       Обчисліть річний фонд оплати праці, а також середню заробітну плату по

цеху у визначеному періоді за штатним розкладом роботи цеху, якщо в ньому працює

45 основних виробничих працівників та 39 допоміжних працівників. Ефективний час їх

роботи протягом року, а також тарифні ставки відповідно до рівня кваліфікації за обі-

йнятою посадою наведені в табл. 5.4.

Заробітна плата працівникам цеху нараховується за погодинно-преміальною системою. Зважаючи на безперервний характер виробництва при 3-х змінному графі-ку роботу працівникам передбачені доплати за роботу в нічний та вечірній час в роз-мірі 20% до тарифного фонду оплати праці, а також за роботу в святкові дні в розмірі 3,3% до тарифного фонду оплати праці. Отже, основний фонд оплати праці склада-ється з тарифного фонду заробітної плати і доплат. За виконання встановлених в це-ху норм виробітку передбачене нарахування премії в розмірі 10% до суми основного фонду оплати праці. До того ж планом передбачено формування додаткового фонду оплати праці на виплату матеріальних заохочень в розмірі 10% до суми основного фонду оплати праці.

Нарахування річного фонду оплати праці слід здійснити табличним способом у форматі табл. 5.4. За результатами обчислень слід зробити висновки щодо особли-востей організації системи оплати праці в цеху підприємства.

Таблиця 5.4 Розрахунок річного фонду оплати праці основних та допоміжних працівників в цеху

 

Назва професій          Роз-ряд           Кіль-кість осіб           Ефек-

тивний

фонд,

годин  Годинна

тарифна

ставка,

грн / год         Тариф-

ний

фонд,

грн      Доплати         Сума

основної

заробітної

плати, грн      Премія, грн    Додатковий

фонд оплати

праці, грн       Річний фонд

оплати праці,

грн

 

           

           

           

           

           

            за нічний і вечірній час, грн            за роботу

в святкові

дні, грн          

           

           

           

 

Основні працівники:

Старший апаратник виробництва сечовини        VI        5          1864    1,93                                                                           

Апаратник виробництва сечовини           VI        10        1864    1,93                                                                           

Машиніст насосних установок високого і низькоготиску           V         10        1864    1,65                                                                          

Машиніст насосних установок       IV        5          1864    1,15                                                                          

Апаратник випарювання    V         5          1864    1,45                                                                          

Апаратник десорбції V         5          1864    1,45                                                                          

Апаратник гранулювання   V         5          1864    1,45                                                                          

Всього основних працівників         45        -          -                                                                                

Допоміжні працівники:

Старший апаратник підготовки сировини та відпуску напівфабрикатів           V         5          1864    1,32                                                                           

Апаратник підготовки си-ровини та відпуску напів-фабрикатів і продукції     V         19        1864    1,32                                                                           

Апаратник підготовки си-ровини та відпуску напів-фабрикатів і продукції     IV        5          1864    1,15                                                                           

Старший машиніст компресорних установок       VI        5          1864    1,70                                                                           

Машиніст компресорних установок           V         5          1864    1,45                                                                           

Всього допоміжних працівників     39        -          -                                                                                

РАЗОМ В ЦЕХУ               |   84        -          -                                                                                

 

 

Ш ДІЛОВА СИТУАЦІЯ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Ділова ситуація є імітацією процесу ук-ладення колективного договору між Адмініс-трацією та трудовим колективом конкретного підприємства протягом трудової конференції за участю представників обох сторін.

Вона дає можливість студентам глибше пізнати нормативно-правові аспекти ук-ладення основного документу, яким керуються на підприємстві протягом року у вирі-шенні всіх трудових питань, які виникають в його поточній діяльності, а також чітко усвідомити порядок, вимоги та процедури, що їх необхідно здійснити під час договір-ного процесу між Адміністрацією підприємства та трудовим колективом (представни-ком якого є профспілковий комітет).

З огляду на це, метою ділової ситуації є об'єднання теоретичних знань, набу-тих в ході засвоєння і систематизації лекційного матеріалу, а також самостійного ви-вчення з практикою укладання колективного договору на підприємстві.

До завдань, які слід вирішити в ході імітаційного моделювання реальної ситуації відносяться:

-          вивчення нормативно-правової основи укладення колективного договору на вітчизняних підприємствах;

-          ознайомлення з типовим зразком колективного договору, вивчення особливо-стей його розробки;

-          складення власної форми колективного договору на основі наведеного типо-вого зразка колективного договору.

Для успішного розв'язання ділової ситуації студенти повинні знати:

-          базові аспекти чинного трудового законодавства;

-          послідовність укладення колективного договору;

-          зміст основних розділів колективного договору;

-          особливості здійснення переговорного процесу між Адміністрацією і трудовим колективом підприємства на конференції трудового колективу.

Результатами розв'язання ділової ситуації мають стати набуті навички та вміння:

-          щодо обґрунтування позицій і вимог сторін, що беруть участь в укладенні ко-лективного договору;

-          щодо правильного формулювання позицій сторін колективного договору;

-          щодо процедури проведення конструктивної дискусії під час ухвалення пози-цій обох сторін (Адміністрації і трудового колективу);

-          щодо дотримання юридичних вимог під час укладення колективного договору.

Аналіз дій, що реалізуються в процесі розв'язання ділової ситуації, дає змогу

учасникам перевірити наслідки прийнятих рішень, виявити сильні та слабкі сторони не тільки в досліджуваному процесі, але й в нормативно-правовій базі, що є підґрун-тям для формування досконалих трудових відносин на підприємстві, з'ясувати впли-вовість припущених помилок (якщо такі будуть), що надалі дозволяє значно краще вирішувати аналогічні питання в реальному житті.

Ділова ситуація охоплює такі питання курсу, як:

1.         Поняття персоналу, його класифікація.

2.         Характеристика персоналу підприємства.

3.         Особливості встановлення норм і нормативів праці на підприємстві.

4.         Режим роботи.

5.         Організація оплати праці на підприємстві.

6.         Особливості управління персоналом.

7.         Кадрова політика підприємства.

Тривалість розв'язання ділової ситуації – 1 година 20 хвилин. Учасники розв'язання ділової ситуації – студентська група. Забезпечення ділової гри:

-          сформульоване завдання;

-          типовий приклад форми колективного договору.

Приклад колективного договору

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між Адміністрацією і трудовим колективом

(повна назва підприємства)

м. Дніпропетровськ  «          »          200__р.

З метою сприяння врегулюванню трудових відносин і соціально-економічних інтересів працівників і

власників       в особі директора      , з одного боку, і

(назва підприємства)           (прізвище, ініціали)

профорганізації, яка представляє інтереси трудового колективу, в особі обраного і уповноваженого

голови профкому (профорганізатора)        з іншого боку,

(прізвище, ініціали)

надалі - Сторони уклали цей договір про свої взаємні зобов'язання:

1. Загальні положення

1.1.      Цей колективний договір укладений відповідно до Закону України «Про колективні договори та угоди». Він визначає взаємні виробничі, трудові та соціально-економічні відносини між уповноваженим органом власників підприємства (надалі - Адміністрація) і працівниками підприємства.

1.2.      Умови цього колективного договору є обов'язковими для Сторін, які його уклали. Ці умови у випа-дку будь-яких спорів та розбіжностей не можуть трактуватися як такі, що погіршують, в порівнянні з чинним законодавством України, положення працівників, інакше вони визнаються недійсними.

1.3.      Положення цього колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства і є обо-в'язковими як для власників і управлінського персоналу, так і для кожного члена трудового колективу.

1.4.      Цей колективний договір зберігає силу у випадку зміни складу, структури і назви підприємства, а у випадках його реорганізації він може бути переглянутим за згодою сторін. У випадку зміни власника підприємства дія колективного договору зберігається не більше одного року. В цей період сторони по-винні почати переговори про укладення нового або внесення змін до чинного колективного договору.

1.5.      З внесенням змін до чинного законодавства в цей колективний договір в обов'язковому порядку вносяться відповідні зміни та доповнення.

1.6.      Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін та доповнень до колективного договору розгляда-ються на зборах (конференції) трудового колективу, які проводяться не рідше двох разів на рік.

1.7.      Жодна із сторін, яка уклала цей колективний договір, не може протягом строку його дії в односто-ронньому порядку приймати рішення, які змінюють норми, положення, зобов'язання колективного до-говору або припиняють їх виконання.

1.8. Положення цього колективного договору діють до укладення нового колективного договору.

2. Організація виробництва, праці, забезпечення продуктивної зайнятості

2.1.      Жоден трудовий договір (контракт), що укладається з працівниками, не може суперечити цьому колективному договору, тобто в порівнянні з ним права та інтереси працівника в трудовому договорі (контракті) не можуть бути зменшеними. У випадку виникнення такого протиріччя відповідні положення трудового договору (контракту) визнаються недійсними.

2.2.      Адміністрація підприємства не вправі вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (контрактом). Підприємство зобов'язане передбачити в контракті або розробити і затвердити для кожного працівника його функціональні обов'язки, ознайомити його з ними і тільки по-тім вимагати їх виконання. У функціональних обов'язках або в контракті може бути передбачено вико-нання працівником обов'язків іншого співробітника лише за умов тимчасової відсутності останнього в зв'язку з хворобою, відпусткою чи з інших поважних причин, при цьому такі обов'язки можуть поклада-тися на іншого працівника лише за додаткову оплату і з урахуванням його реальної можливості вико-нувати їх, тобто з урахуванням його професійної підготовки і зайнятості при виконанні власних поса-дових обов'язків.

2.3.      Кожний працівник повинен добросовісно та якісно виконувати свої обов'язки, своєчасно і точно виконувати розпорядження власників та уповноважених ними осіб, підтримувати трудову та технологі-чну дисципліну, вимоги нормативних актів з безпеки праці, уважно і відповідально ставитися до майна власників. На вимогу Адміністрації підприємства працівник зобов'язаний звітувати про виконання своїх конкретних обов'язків за визначений період.

2.4.      Працівники можуть бути звільнені у випадку змін в організації виробництва, при скорочені чисель-ності чи зміні штатного розкладу підприємства. В таких випадках вони персонально попереджаються Адміністрацією про звільнення не пізніше, чим за два місяці до звільнення. При цьому підприємство забезпечує працівників іншою роботою за фахом, а у випадку неможливості цього або відмови праців-ника від неї, – останній працевлаштовується самостійно. При звільненні працівника з вказаних в цьому пункті підстав йому виплачується заробітна плата в порядку і на умовах, передбачених чинним зако-нодавством України про працю.

2.5.      Звільнення працівників допускається тільки після використання всіх наявних і додатково задіяних можливостей для забезпечення зайнятості на підприємстві.

3. Нормування та оплата праці

3.1.      Заробітна плата виплачується за місцем роботи в гривнях два рази на місяць            та      

числа. У випадку, якщо день виплати заробітної плати співпадає з вихідним днем, то вона виплачуєть-ся напередодні цього дня. Заробітна плата за час чергової відпустки виплачується не пізніше, чим за три дні до її початку.

3.2.      Мінімальна заробітна плата встановлюється на рівні, не нижчому за визначений чинним законо-давством України.

3.3.      Відомості про оплату праці працівників надаються іншим органам та особам тільки у випадках, прямо передбачених законодавством.

3.4.      Оплата робочого часу за вимушені простої не з вини працівника здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

3.5.      При укладенні трудового договору (контракту) Адміністрація доводить до відома працівника роз-мір, порядок та строки виплати заробітної плати, умови, у відповідності з якими здійснюються утри-мання із заробітної плати.

3.6.      Всі питання, пов'язані з оплатою праці на підприємстві, регулюються із дотриманням КЗпП, Закону України «Про оплату праці» та іншими законодавчими актами України.

3.7.      Робота в святкові, неробочі і вихідні дні, якщо вона не компенсується іншим часом відпочинку, а також понаднормова робота оплачується відповідно до чинного законодавства України.

4. Встановлення гарантій, компенсацій та пільг

4.1.      Працівникам надаються гарантії, компенсації та пільги при службових відрядженнях, при переїзді на роботу в іншу місцевість, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.

4.2.      Підприємством встановлюються додаткові (не передбачені законодавством) гарантії, компенсації та пільги:           

4.3.      Профспілковий комітет (профорганізатор):

 

-          спільно з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства, матеріально-побуто-вого та медичного обслуговування працівників;

-          приймає участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку та порядку надання працівникам соціальних пільг.

5. Режим роботи, тривалість робочого часу та відпочинку

5.1.      Профспілковий комітет (профорганізатор) спільно з роботодавцем вирішує питання тривалості робочого часу і часу відпочинку, узгоджує графіки змінності і надання відпусток, здійснення підсумко-вого обліку робочого часу, надає дозвіл на проведення робіт в надурочний час, у вихідні, свята тощо.

5.2.      Встановлюється наступний режим роботи підприємства:

 

-          початок роботи –       ;

-          закінчення роботи –              ;

-          перерва на обід та відпочинок – з  до        ;

-          субота та неділя – вихідні дні.

 

5.3.      Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

5.4.      Працівники підприємства повинні бути повідомлені про роботу в надурочний час не пізніше, чим за добу до її початку.

5.5.      Працівники підприємства за узгодженням з Адміністрацією мають право використовувати гнучкий (поточний) графік роботи.

5.6.      Тривалість щорічної відпустки для працівників підприємства встановлюється не менше встанов-леної Законом України «Про відпустки».

5.7.      Графік чергової щорічної відпустки затверджується Адміністрацією підприємства до 1 лютого по-точного року, для чого не пізніше 20 січня він повинен бути наданим для ознайомлення профкому (трудовому колективу). При визначенні чергової відпустки враховуються сімейні та інші особисті об-ставини кожного працівника. Перелік категорій працівників, які мають право на надання їм відпустки у зручний для них час, визначається згідно зі ст.10 Закону України «Про відпустки».

5.8.      Перелік посад і професій, що мають право на додаткову відпустку, а також тривалість такої відпу-стки визначається відповідно до чинного законодавства України.

5.9.      За сімейними обставинами та іншими поважними причинами працівникам за їх заявою можуть бути надані короткострокові відпустки без збереження заробітної плати на строк, обумовлений угодою між працівником і Адміністрацією підприємства, тривалістю не більше 15 календарних днів на кожний випадок.

5.10.    Всі працівники зобов'язуються без дозволу Адміністрації не знаходитися в приміщеннях підпри-

ємства в неробочий час з причин, не пов'язаних з роботою, а також не запрошувати сторонніх осіб.

6. Прийом та звільнення працівників

6.1.      Форми та умови трудового договору (контракту), включаючи звільнення, не передбачені чинним законодавством, підлягають узгодженню з профспілковим комітетом (профорганізатором) підприємства.

6.2.      Адміністрація підприємства зобов'язується знайомити кожного новоприбулого працівника з умо-вами колективного договору під його особистий підпис.

6.3.      Не допускається звільнення працівника в зв'язку з ліквідацією робочого місця, якщо до досягнення пенсійного віку йому необхідно допрацювати два роки.

6.4.      Контрактна форма укладення трудового договору встановлюється для окремих фахівців і керівних працівників Адміністрації за їх згодою і з дотриманням вимог трудового законодавства України.

7. Умови та охорона праці

7.1.      Забезпечення безпечних умов праці є обов'язком власників підприємства й Адміністрації, які за-безпечують належні умови праці на робочому місці, безпечність технологічних процесів, машин, меха-нізмів, обладнання, інших засобів виробництва, гарантують наявність засобів захисту, відповідність санітарно-побутових умов нормативним актам з охорони праці.

7.2.      Працівники мають право відмовитися від дорученої роботи, яка шкодить їх здоров'ю, а також жит-тю і здоров'ю інших людей та навколишньому середовищу, якщо такі умови прямо не передбачені трудовими договорами (контрактами).

7.3.      Адміністрація зобов'язана затвердити комплексні організаційно-технічні заходи для досягнення

нормативів безпеки, гігієни праці, підвищення існуючого рівня охорони праці на суму         тис

грн, а також виділити додатково кошти:

-          з фонду охорони праці підприємства в сумі           тис грн на придбання спецодягу, спецвзуття та

інших засобів індивідуального захисту працівників;

-          з прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, в сумі       тис грн для забезпечення

лікувально-профілактичного харчування працівників (для професій, передбачених галузевими нормами).

7.4.      Працівники зобов'язані знати і суворо дотримуватися вимог нормативних актів з охорони праці, правил поведінки з машинами, механізмами, обладнанням, іншими засобами виробництва, користува-тися засобами індивідуального та колективного захисту, проходити обов'язкові медичні огляди.

7.5.      Власники і Адміністрація мають відшкодувати працівникам завдану здоров'ю фізичну шкоду, по-в'язану з виконанням трудових обов'язків, а також моральну шкоду, завдану внаслідок небезпечних та шкідливих умов праці, на умовах і в порядку, передбачених ст.173-1 КЗпП України, ст.11-13 Закону України «Про охорону праці», Правилами відшкодування власниками підприємства, організації чи установи або уповноваженим ними органом, спричиненої шкоди, пов'язаної з виконанням трудових обов'язків, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 1993 року №472, та іншими законодавчими актами України.

7.6.      Працівники зобов'язуються використовувати надані їм у користування (розпорядження) транспор-тні засоби, техніку та інше майно підприємства тільки в службових цілях.

8. Соціальні пільги та гарантії

8.1.      Власники і Адміністрація підприємства гарантують надання працівникам вільного часу для прохо-дження медичних оглядів, одержання медичної допомоги, відвідання державних органів для вирішен-ня необхідних житлово-побутових проблем без будь-яких утримань із заробітної плати або застосу-вання інших необґрунтованих санкцій.

8.2.      З метою оздоровлення Адміністрація зобов'язується щорічно надавати працівникам підприємства санаторно-курортні та оздоровчі путівки:

 

-          за рахунок коштів підприємства:      %, безкоштовно        %;

-          за повну оплату:         % з оплатою              %;

-          за рахунок коштів соціального страхування:          % безплатно              %;

-          за повну оплату:         % з оплатою              %.

8.3.      Власник і Адміністрація підприємства за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підп-

риємства, формують спеціальний цільовий фонд для виплати допомоги з причини тимчасової непра-

цездатності за перші п'ять днів хвороби згідно із Законом України «Про загальнообов'язкове державне

соціальне страхування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими

народженням і похованням» в розмірі ____% від прибутку.

8.4.      Власники і Адміністрація підприємства відповідно до ст.250 КЗпП України зобов'язуються щомісячно перераховувати профспілковій організації на проведення культурно-масової, фізкультурної та оздоро-вчої роботи ____% від фонду оплати праці.

8.5.      Власники і Адміністрація підприємства зобов'язуються перераховувати обласній раді профспілки до ___% прибутку для здійснення її статутної діяльності та проведення благодійних заходів для членів профспілки згідно з Положенням та чинним законодавством України.

9. Гарантії діяльності представницьких організацій працівників

9.1.      Підприємство гарантує свободу організації діяльності профспілкової організації, ради трудового колективу, проведення в неробочий час загальних зборів трудового колективу.

9.2.      Адміністрація підприємства відповідно до ст.42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» надає профорганізації для роботи її активу і проведення зборів приміщення з не-обхідним обладнанням, зв'язком, опаленням, освітленням тощо.

9.3.      Адміністрація підприємства зобов'язується щомісячно і безоплатно утримувати з членів профспіл-ки за їх згодою внески і перераховувати їх профспілковій організації, а 20% з них перераховувати ви-щому профспілковому органу (міській, обласній раді профспілки) на здійснення статутних завдань.

9.4.      Адміністрація підприємства зобов'язується в тижневий термін на вимогу профспілки надати інфор-мацію з питань умов і оплати праці робітників, а також щодо соціально-технічного розвитку підприємс-тва і виконання умов колективного договору.

9.5.      Профспілкова організація в особі профкому (профорганізатора) зобов'язується:

 

-          всіма формами і методами своєї діяльності відповідно до чинного законодавства сприяти Адмініст-рації підприємства у вирішенні виробничих, економічних, соціально-побутових питань;

-          не втручатися в господарсько-розпорядницьку діяльність Адміністрації;

-          не допускати конфліктних ситуацій, а у випадках виникнення конфліктів розв'язувати їх відповідно до чинного законодавства України;

-          вирішувати питання лікування та оздоровлення працюючих і членів їх сімей, використовуючи мож-ливості та зобов'язання обласної ради профспілки;

-          вирішувати питання надання благодійної допомоги працівникам, які її потребують, відповідно до зобов'язань Адміністрації та обласної ради профспілки;

-          організовувати і проводити культурно-масові, фізкультурні та оздоровчі заходи з урахуванням суми переказаних обласній раді профспілки коштів Адміністрацією підприємства ;

-          використовуючи можливості обласної ради профспілки, надавати працівникам безоплатну юридич-ну допомогу щодо вирішення складних трудових і соціальних питань;

-          вирішувати інші питання, що стосуються соціально-економічних інтересів працівників.

10. Зміна форми власності

10.1.    Адміністрація підприємства завчасно інформує трудовий колектив про зміну форми власності підприємства або його структурних підрозділів.

10.2.    Під час приватизації підприємства в план приватизації включаються положення про гарантії збе-реження обсягів виробництва і робочих місць, утримання і використання об'єктів соціальної інфра-структури, що знаходяться на балансі підприємства.

11. Контроль за виконанням колективного договору

11.1.    Профспілкова організація в особі профкому повинна здійснювати комплексні перевірки виконан-ня колективного договору два рази на рік (липень, грудень).

11.2.    На спільному засіданні Адміністрації і профкому обов'язково слід обговорювати хід виконання окремих розділів колективного договору.

11.3.    У випадку несвоєчасного виконання зобов'язань або їх невиконання необхідно аналізувати при-чини і вживати заходи щодо забезпечення їх реалізації.

11.4. Особи, які ухиляються від виконання положень колективного договору, за поданням профкому (профорганізатора) притягаються до адміністративної відповідальності відповідно до ст.41-2 Кодексу про адміністративні правопорушення в галузі охорони праці.

12. Заключні положення

12.1.    Строк дії цього колективного договору до 31 грудня 200           року.

12.2.    Зміни та доповнення до цього колективного договору протягом строку його дії можуть бути вне-сені лише за взаємною згодою сторін і тільки в письмовому вигляді.

12.3.    Сторони домовились, що в червні 200_ року будуть проведені збори (конференція) з порядком

денним - «Про хід виконання колективного договору за 200     рік і підготовку до укладення колектив-

ного договору на 200           рік».

12.4.    Сторони домовились, що цей колективний договір підпишуть від:

12.5.    Цей колективний договір Адміністрація зобов'язується розмістити в доступному для ознайомлен-ня з ним місці.

12.6.    Адміністрація зобов'язується цей колективний договір віддрукувати в кількості не менше чоти-рьох примірників, з яких по одному примірнику буде вручено профкому (профорганізатору) та обласній раді профспілки.

Від Адміністрації:

            /          

(прізвище, ініціали)   (підпис)

МП

Від профспілкового комітету:

            /          

(прізвище, ініціали)   (підпис)

МП

Цей колективний договір

прийнято на загальних зборах

(конференції) трудового колективу

«          »          200_р.