ТЕСТОВІ ВПРАВИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Дайте відповідь на наступні тестові запитання:

1. Різні методи економічного та морального впливу (стимули), які використо-вуються підприємством для підвищення трудової активності працівників відно-сяться до…

а)         внутрішніх спонукальних сил;

б)         зовнішніх спонукальних сил.

2.         Як називають комплекс причин, які спонукають працівників до цілеспрямо-

ваних дій, є рушійною силою людської діяльності та поведінки на основі глибокої

особистої зацікавленості і залучення до її здійснення?

а)         мотивація;

б)         координація дій;

в)         психологія поведінки;

г)         організація діяльності.

3.         Мотивація, заснована на страху та обов'язках, яка визначається владою,

рівнем безробіття і відсутністю гарантій збереження робочого місця, соціальною

напруженістю, невпевненістю в завтрашньому дні називається…

а)         прямою мотивацією;

б)         непрямою мотивацією;

в)         спонукальною мотивацією.

4.         Визначте, про яку функцію мотивів поведінки йдеться, якщо вона визначає

суб'єктивну значимість поведінки працівника?

а)         орієнтуючу;

б)         змістоутворюючу;

в)         опосередковану;

г)         мобілізуючу.

5.         Які з наведених нижче факторів формування відношення до праці не відно-

сяться до суб'єктивних?

а)         попередній досвід;

б)         соціально-психологічний клімат в трудовому колективі;

в)         соціально обумовлені особливості людини;

г)         загальна та професійна культура.

6.         Про які методи мотивації праці йдеться, якщо вони представляють собою

систему правил, дотримання яких повинно гарантуватися правовими нормами,

що містять відомості про посадову, дозволену, стимулюючу, заохочувальну чи за-

боронну поведінку працівників?

а)         соціально-економічні;

б)         адміністративні;

в)         правові;

г)         організаційно-виробничі;

д)         соціально-психологічні;

е)         інформаційно-роз'яснювальні.

7.         Визначте, характеристика якої теорії мотивації наведена нижче, якщо її

сутність зводиться до вивчення потреб людини, в основі поведінки якої лежать

п'ять груп потреб: фізіологічні потреби, потреби в безпеці і впевненості в майбут-

ньому, соціальні потреби, потреби в повазі і визнанні та потреби в самовираженні?

а)         теорія мотивації А.Маслоу;

б)         теорія мотивації Ф.Герцберга;

в)         теорія мотивації Д.МакКлелланда;

г)         теорія справедливості;

д)         теорія очікувань В.Врума.

8.         Винагорода, обчислена у грошовому вираженні, яку за трудовим договором

власник (або уповноважений ним орган) виплачує працівнику за виконану ним робо-

ту, її розмір залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства, – це:

а)         заробіток;

б)         заробітна плата;

в)         премія;

г)         надбавка.

9.         Яка функція заробітної плати проявляється в тому, що вона є мобілізую-

чим засобом розподілу і перерозподілу працездатних кадрів по регіонах країни, га-

лузях економіки з урахуванням ринкової кон'юнктури?

а)         відтворювальна;

б)         стимулююча;

в)         регулююча;

г)         соціальна.

10.       Винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та вина-

хідливість і за особливі умови праці, яка включає доплати, надбавки, гарантійні і

компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з ви-

конанням виробничих завдань і функцій, відноситься до…

а)         основної заробітної плати;

б)         додаткової заробітної плати;

в)         інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

11.       З урахуванням яких показників встановлюється розмір мінімальної заробі-

тної плати в Україні?

а)         вартісної величини мінімального споживчого бюджету;

б)         загального рівня середньої заробітної плати;

в)         продуктивності праці, рівня зайнятості та інших економічних умов;

г)         з урахуванням всіх вказаних показників.

12.       Визначте, які з наведених нижче принципів слід ураховувати при побудові

ефективної системи організації оплати праці на підприємстві?

а)         здійснення оплати праці найманого працівника залежно від його особистого

вкладу, кількості та якості витраченої праці;

б)         надання самостійності підприємству у виборі форми і системи оплати праці, а

також визначенні її розміру відповідно до умов чинного законодавства;

в)         дотримання співвідношення в оплаті праці різних категорій і професійно-ква-

ліфікаційних груп з урахуванням складності та престижності виконуваних робіт;

г)         стимулювання підвищення організаційно-технічного рівня виробництва, змен-

шення собівартості і поліпшення якості продукції;

д)         регулювання системи оплати праці з тим, щоб забезпечити просте відтворен-

ня робочої сили;

е)         посилення соціального захисту працівників;

є) ясність і простота способів нарахування заробітної плати;

ж)        всі вказані вище принципи слід ураховувати при побудові ефективної системи

організації оплати праці на підприємстві.

13.       Про який елемент тарифної системи оплати праці йдеться, якщо він є

величиною, яка визначає розмір заробітку за годину, день або місяць роботи?

а)         тарифна сітка;

б)         тарифна ставка;

в)         схема посадових окладів;

г)         тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідник).

14.       В чому полягає призначення тарифної сітки?

а)         визначає абсолютний розмір оплати простої праці за одиницю часу;

б)         встановлює диференціацію в оплаті праці з урахуванням розряду праці та га-

лузевої приналежності підприємства.

15.       Яким вимогам повинні відповідати форми оплати праці?

а)         найповніше враховувати результати праці;

б)         створювати відповідні передумови для постійного зростання продуктивності

та якості праці;

в)         сприяти підвищенню матеріальної зацікавленості працівників у постійному

виявленні і використанні резервів підвищення продуктивності праці;

г)         форми заробітної плати повинні відповідати всім визначеним вимогам.

16.       Які передумови повинні бути створені для ефективного застосування від-

рядної форми оплати праці на підприємстві?

а)         наявність кількісних показників виробітку, за допомогою яких установлюють

норми й розцінки та визначають заробіток відповідно до результатів праці;

б)         можливість й необхідність підвищення індивідуальної або групової продукти-

вності праці на конкретному робочому місці;

в)         забезпечення науково обґрунтованого нормування праці і правильного обліку

виконаної роботи;

г)         здійснення чіткого контролю за якістю продукції;

д)         всі визначені вище передумови повинні бути створені для ефективного засто-

сування відрядної форми оплати праці на підприємстві.

17.       Встановлена на підприємстві вартість виготовлення одиниці продукції

(надання послуги) називається…

а)         розцінкою;

б)         тарифним коефіцієнтом;

в)         тарифною ставкою;

г)         розрядом виконуваної роботи.

18.       Система оплати праці, яка полягає в тому, що працівнику, крім заробітку

за нормований обсяг робіт нараховується премія за виконання (чи перевиконання)

певних кількісних і якісних показників, називається…

а)         прямою відрядною;

б)         відрядно-преміальною;

в)         відрядно-прогресивною;

г)         погодинно-преміальною;

д)         погодинно-прогресивною.

19.       Система оплати праці, яка застосовується для окремих груп працівників;

її сутність полягає у тому, що відрядна розцінка встановлюється не на окрему

виробничу операцію, а на весь комплекс робіт, виходячи з чинних на підприємстві

норм часу і розцінок. За такої системи оплати праці обсяг робіт і строк їх вико-

нання встановлюються заздалегідь, відповідно і сума заробітної плати за нарядом

відома до виконання самого завдання. Відтак, така система оплати праці має за-

цікавлювати працівників у скороченні строків роботи відносно до встановлених

норм. Про яку систему оплати праці йдеться?

а)         пряму відрядну;

б)         відрядно-преміальну;

в)         відрядно-прогресивну;

г)         погодинно-преміальну;

д)         акордну;

е)         погодинно-прогресивну;

є) пряму погодинну;

ж)        непряму відрядну.

20.       Які передумови повинні бути створені для ефективного застосування по-

годинної форми оплати праці на підприємстві?

а)         відсутність реальної можливості для збільшення випуску продукції;

б)         неможливість вимірювання чи кількісного вираження результатів праці робіт-

ника;

в)         недоцільність стимулювання зростання виробітку понаднормово;

г)         всі визначені передумови повинні бути створені для ефективного застосуван-

ня погодинної форми оплати праці на підприємстві.

21.       Особлива форма договору між найманим працівником і власником підпри-

ємства, згідно з якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією

угодою і правилами внутрішнього розпорядку, а власник підприємства зобов'язу-

ється сплачувати працівнику заробітну плату й забезпечувати передбачені зако-

нодавством про працю належні умови?

а)         трудовий договір;

б)         трудовий контракт;

в)         колективний договір;

г)         галузева угода;

д)         Генеральна угода.

22.       В яких умовах застосовується бригадна оплата праці? Які з нижченаведе-

них робіт потребують для їх виконання спільних зусиль працівників бригади?

а)         спільне обслуговування агрегатів, габаритного устаткування, збірка і монтаж

великих об'єктів, – роботи, які характеризуються нерівномірним завантаженням

працівників різних спеціальностей протягом зміни через різну трудомісткість

окремих робіт;

б)         роботи на конвеєрах, де досягнення кінцевого результату потребує від кожно-

го працівника чіткого, злагодженого і синхронізованого за часом виконання опе-

рацій;

в)         роботи, пов'язані з обслуговуванням технологічного процесу і його контролем;

г)         всі визначені роботи потребують докладання спільних зусиль працівників бри-

гади.

23.       Який з наведених нижче елементів не входить до загального заробітку

бригади за відрядної форми оплати праці?

а)         заробіток за відрядними розцінками, включаючи оплату за підвищеними роз-

цінками, розрахованими на основі міжгалузевих нормативів трудових витрат;

б)         премії, нараховані працівникам бригади;

в)         доплати за тимчасове виконання (разом зі своїми) обов'язків відсутніх робіт-

ників (з причини хвороби, відпустки, відрядження тощо) за умов виконання бри-

гадою встановленого обсягу робіт;

г)         доплати працівникам за виконання понаднормових робіт;

д)         оплата браку і простоїв не з вини робітників.

24.       Який з наведених нижче елементів не входить до загального заробітку

бригади за погодинної форми оплати праці?

а)         тарифна частина заробітку робітників за фактично відпрацьований час;

б)         премії, нараховані працівникам бригади;

в)         доплати за суміщення професій і виконання встановленого обсягу робіт з ме-

ншою чисельністю;

г)         доплати за тимчасове виконання (разом зі своїми) обов'язків відсутніх робіт-

ників (з причини хвороби, відпустки, відрядження тощо) за умов виконання бри-

гадою встановленого обсягу робіт;

д)         оплата браку і простоїв не з вини робітників.

25.       Які передумови повинні бути створені для ефективного преміювання пра-

цівників підприємства?

а)         виконання (перевиконання) особистих планів, нормованих завдань, технічно

обґрунтованих норм;

б)         підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості випуску продукції;

в)         підвищення якості та конкурентоспроможності вироблюваної продукції;

г)         бездефектне виготовлення продукції;

д)         економія пального, енергії, сировини, матеріалів;

е)         зменшення браку;

є) всі визначені вище передумови повинні бути створені для ефективного пре-міювання працівників підприємства.

26.       Яке з наведених нижче тверджень хибне?

а)         преміювання спеціалістів основних виробничих підрозділів (цехів, дільниць)

здійснюється за показниками, що характеризують діяльність цих підрозділів не-

залежно від загальних підсумків роботи підприємства в цілому;

б)         преміювання спеціалістів допоміжних виробничих підрозділів (цехів, дільниць)

здійснюється за показниками, що характеризують діяльність відповідних підроз-

ділів з урахуванням загальних підсумків роботи підприємства в цілому;

в)         преміювання спеціалістів і службовців функціональних підрозділів здійсню-

ється за загальними показниками роботи підприємства, а також за показниками,

що характеризують результати діяльності відповідних підрозділів і внесок конк-

ретних виконавців;

г)         хибних тверджень немає.

27.       Визначте основні умови ефективного застосування системи участі пра-

цівників в розподілі прибутку підприємства:

а)         залучення працівників до управління, процесу прийняття конструктивних рі-

шень, пошуку шляхів удосконалення виробництва;

б)         вплив працівників на показники визначення розміру премії;

в)         участь працівників в розробці нових схем розподілу прибутків підприємства;

г)         всі визначені передумови є основою ефективного застосування системи учас-

ті працівників в розподілі прибутку підприємства.

28.       Узагальнений показник народногосподарської ефективності праці по країні

в цілому, який розраховується шляхом віднесення основних макроекономічних пока-

зників (валовий національний продукт, валовий внутрішній продукт, національний

дохід) до чисельності зайнятих в суспільно-господарському виробництві, – це:

а)         глобальна продуктивність;

б)         локальна продуктивність;

в)         індивідуальна продуктивність.

29.       Вкажіть характер залежності показників чисельності промислово-вироб-

ничого персоналу від продуктивності праці:

а)         пряма залежність;

б)         зворотна залежність;

в)         немає залежності.

30.       Переваги якого методу обчислення продуктивності праці на підприємстві

включають можливість його застосування за умов багатономенклатурного виро-

бництва з широким асортиментом виготовлюваної продукції, а також можливість

визначення і характеристики динаміки і рівня продуктивності за асортиментом

виготовленої продукції по підприємству і в цілому по галузі промисловості з обчис-

ленням темпів зростання за будь-які проміжки часу?

а)         натурального;

б)         вартісного;

в)         трудового.

31.       Трудомісткість виробничої програми характеризує:

а)         час, що витрачається на виробництво одиниці продукції;

б)         час на виробництво усієї продукції протягом року;

в)         витрати матеріалів та сировини на виробництво усієї продукції протягом року.

32.       Який з наведених нижче факторів зростання продуктивності праці на під-

приємстві не відноситься до матеріально-технічних?

а)         технічний рівень виробництва;

б)         поліпшення використання робочого часу працівників;

в)         перехід на нові види сировини, матеріалів;

г)         зміна технічних характеристик виробів і конструкцій;

д)         виготовлення нової продукції;

е)         підвищення якості продукції;

є) впровадження інновацій у виробництво.

33.       Вкажіть характер залежності показника трудомісткості виробництва

продукції від продуктивності праці промислово-виробничого персоналу:

а)         пряма залежність;

б)         зворотна залежність;

в)         немає залежності.

34.       Показник, який характеризує, на скільки відсотків змінюється продуктив-

ність праці в плановому періоді порівняно з базовим періодом, називається…

а)         індексом зростання продуктивності праці;

б)         відсотком зростання продуктивності праці;

в)         абсолютним приростом продуктивності праці;

г)         темпом зростання продуктивності праці;

д)         правильної відповіді немає.