Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВПРАВИ ДЛЯ РОЗПІЗНАННЯ ТЕРМІНІВ : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

ВПРАВИ ДЛЯ РОЗПІЗНАННЯ ТЕРМІНІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Розпізнайте, яку економічну категорію характеризують наведені нижче визначення. Обґрунтуйте свою відповідь.

Зашифрованими економічними категоріями є:

-          акордна система оплати праці;

-          бригадна форма оплати праці;

-          відрядна форма оплати праці;

-          відрядно-преміальна система оплати праці;

-          відрядно-прогресивна система оплати праці;

-          додаткова заробітна плата;

-          заробітна плата;

кваліфікаційний довідник;

коефіцієнт трудової участі;

контракт;

мотивація;

основна заробітна плата;

погодинно-преміальна система оплати праці;

продуктивність праці;

проста погодинна система оплати праці;

розцінка;

середня тарифна ставка робітників;

тарифна ставка І розряду;

тарифна ставка;

трудомісткість.

 

1.

 

Вплив на поведінку людини для досягнення особистих, групових і суспіль-них цілей

 

?

 

2.

 

Кількість продукції (обсяг здійснених робіт, наданих послуг), яка виготов-ляється одним працівником за одиницю робочого часу, що витрачається на виробництво одиниці продукції (здійснення роботи, надання послуги)

 

?

 

3.

 

Винагорода, обчислена у грошовому вираженні, яку за трудовим догово-ром власник або уповноважений ним орган виплачує працівнику за вико-нану ним роботу

 

?

 

4.

 

Винагорода за виконану роботу відповідно до визначених планом норм праці (норми часу, норми виробітку, норми обслуговування, посадових обов'язків), яка встановлюється у вигляді тарифних ставок і відрядних ро-зцінок для робітників та посадових окладів для службовців

 

?

 

5.

 

Винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та вина-хідливість, а також за особливі умови праці, яка включає доплати, надбав-ки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавст-вом; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій

 

?

 

6. Величина, яка визначає розмір заробітку за годину, день або місяць роботи

 

?

 

7.

8.

 

Система оплати праці, яка передбачає нарахування працівнику крім заро-бітку за прямою відрядною системою премії за виконання (чи перевико-нання) певних кількісних і якісних показників

Середньозважена величина тарифних ставок з урахуванням загальної чи-сельності робітників, які мають однакові тарифні ставки

 

?

?

 

9.

 

Нормативний документ, який містить загальногалузеві кваліфікаційні харак-теристики

 

?

 

10.

 

Форма оплати праці, розмір якої залежить від кількості виготовленої робіт-ником продукції (виконаної роботи) належної якості на основі попередньо встановлених норм часу (виробітку) і розцінок з урахуванням складності та умов праці

?

 

11.

 

Встановлена на підприємстві вартість виготовлення одиниці продукції (на-дання послуги)

 

?

 

12.

 

Визначена в колективному договорі мінімальна заробітна плата працівни-ка, яка відбиває законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якої не може здійснюватися оплата за виконану працівником місячну, годинну норму праці (обсяг роботи)

 

?

 

Система оплати праці, відповідно до якої виробіток працівників згідно з ін-13. дивідуальним завданням оплачується за встановленими твердими розцін-ками, а понаднормовий виробіток – за підвищеними розцінками

 

?

 

Система оплати праці, за якої відрядна розцінка встановлюється не на

14.       окрему виробничу операцію, а на весь комплекс робіт, виходячи з чинних

на підприємстві норм часу і розцінок

Система оплати праці, при якій розмір заробітку визначається залежно від

15.       тарифної ставки робітника і кількості відпрацьованого ним часу за визна-

чений період

 

?

?

 

16.

 

Система оплати праці, при якій заробіток працівнику нараховується не тільки за відпрацьований час, а й за досягнення певних кількісних і якісних показників

 

?

 

Особлива форма трудового договору між найманим працівником і власни-ком підприємства (організації) або уповноваженим ним органом, за яким працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену правилами внут-17. рішнього розпорядку, а власник підприємства (організації) або уповнова-жений ним орган зобов'язується сплачувати працівнику заробітну плату й забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін

 

?

 

18.

 

Форма оплати праці, яка застосовується тоді, коли в досягненні ефектив-них кінцевих результатів праці зацікавлена як бригада, так і кожен її член

 

?

 

Величина (коефіцієнт), відповідно до якої кожному робітнику бригади 19. встановлюється винагорода, яка визначає ступінь його участі у виконанні загального завдання

?

 

20. | Витрати робочого часу на виготовлення одиниці продукції