Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.11. Методи обчис-лення продуктивно-сті праці, їх перева-ги та недоліки сфера застосування : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

5.11. Методи обчис-лення продуктивно-сті праці, їх перева-ги та недоліки сфера застосування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Залежно від того, як і в яких показниках (натуральних чи вартісних) визначається об-сяг виготовлюваної підприємством продукції та витрати праці, розрізняють три основних

методи вимірювання і обчислення продук-тивності праці:

1.         Натуральний.

2.         Вартісний.

3.         Трудовий.

 

При натуральному методі розрахунку продуктивності праці обсяг виго-товленої підприємством продукції обчислюють в натуральних вимірниках (в одиницях ваги, об'єму, кількості, довжини). А сам показник має два прояви: часовий і персоні-фікований. Часовий прояв продуктивності праці (ПТНАТ1) відтворює кількість виготов-леної підприємством продукції (робіт, послуг) в натуральному вимірі (Q) за одиницю часу, витраченого на її виробництво (ТЕФ) і визначається за формулою (5.27):

 

ПТ

 

НАТ1

 

Q

Т

 

ЕФ

 

шт./ годину.

 

(5.27)

 

Персоніфікований прояв (ПТНАТ2) продуктивності праці відтворює кількість виго-товленої підприємством продукції (здійснених робіт, наданих послуг) в натуральному вимірі (Q) одним працівником підприємства (чПВП) і визначається за формулою (5.28):

 

ПТ

 

НАТ2

 

Q

чПВП

 

шт./ людину.

 

(5.28)

 

Переваги методу:

-          зрозумілий і наочний розрахунок продуктивності праці;

-          можливість визначення продуктивності за кількістю виготовленої продукції;

-          можливість порівняння ефективності праці на стаціонарних робочих місцях. Недоліки методу:

-          не враховується якість продукції;

-          неможливо порівняти продуктивність праці, якщо в цеху (на підприємстві) ви-

робляється неоднорідна продукція.

Для усунення останнього недоліку застосовують умовно-натуральний ме-тод, в основі якого лежить визначення продуктивності праці (ПТУМ-НАТ) з урахуван-ням коефіцієнтів якості (перевідних коефіцієнтів) (кі). Продуктивність праці за умовно-натуральним методом визначається за формулою (5.29):

ZQi-kj

ПТУМ-НАТ=—         , шт./ людину (529)

чПВП

Сфера застосування методу: в однономенклатурних виробництвах, коли підп-риємство (цех) виготовляє однорідну чи порівнювану продукцію.

В цехах (на підприємствах), де виробляється декілька (багато) видів продукції, яку неможливо порівняти за допомогою коефіцієнтів якості (перевідних коефіцієнтів), застосовують вартісний метод обчислення продуктивності праці.

При вартісному методі розрахунку продуктивності праці обсяг виготовле-ної підприємством продукції обчислюють у вартісних вимірниках. Показник має також два прояви: часовий і персоніфікований. Часовий прояв продуктивності праці (ПТВАРТІ) відтворює обсяг виготовленої підприємством продукції (здійснених робіт, наданих пос-луг) у вартісному вимірі у вигляді валової (ВП) чи товарної (ТП) продукції за одиницю часу, витраченого на її виробництво (ТЕФ) і визначається за формулою (5.30):

 ВП(ТП)

ПТВАРТ1=     , грн / годину.            (5.30)

ТЕФ

Персоніфікований прояв (ПТВАРТг) продуктивності праці відтворює обсяг виготов-леної підприємством продукції (здійснених робіт, наданих послуг) у вартісному вимірі у вигляді валової (ВП) чи товарної (ТП) продукції одним працівником підприємства (чПВП) і визначається за формулою (5.31):

ПТВАРТ2 = ВП ТП1і грн / людину.            (5.31)

Переваги методу:

-          можливість застосування за умов багатономенклатурного виробництва з ши-роким асортиментом виготовлюваної продукції;

-          можливість визначення і характеристики динаміки і рівня продуктивності за асортиментом виготовленої продукції по підприємству і в цілому по галузі промисло-вості з обчисленням темпів зростання за будь-які проміжки часу.

Недоліки методу:

-          за умови зміни асортименту вироблюваної продукції, а також в умовах спеціалі-зації і кооперування підприємств спотворюється дійсний показник продуктивності праці;

-          запропонований показник продуктивності праці залежить від встановлених на продукцію цін, тобто якщо в плановому періоді в порівнянні зі звітним зростає частка

продукції, на яку встановлено високі ціни, обсяг валової (товарної) продукції, а відтак і виробіток на одного працівника теж зростають, навіть коли обсяги продукції в нату-ральному відтворенні та її трудомісткість залишились незмінними;

-          залежність від змін виробничої структури підприємства (з однієї сторони, роз-галуженість виробництва може призвести до ненавмисних втрат при обчисленні за-гальної валової продукції в цілому по підприємству, з іншої - організація власного виробництва напівфабрикатів всупереч отриманню їх ззовні чи внаслідок об'єднання підприємств збільшує показник валової (товарної) продукції, тим самим збільшуючи показник продуктивності праці);

-          орієнтація показника продуктивності праці на матеріаломісткість здебільшого на вартість минулої, уречевленої праці (сировини, матеріалів, палива, амортизації) порівняно з вартістю живої праці, що призводить до невідповідності встановлюваних на продукцію цін її трудомісткості на кожному окремо взятому підприємстві, а відтак спотворюється показник валової (товарної) продукції, і, як наслідок, - показник про-дуктивності праці.

Для усунення останнього недоліку часто застосовують методи обчислення про-дуктивності праці за умовно-чистою чи чистою продукцією.

Чистою продукцією (ЧП) називається обсяг виготовленої підприємством проду-кції у вартісному відтворенні з урахуванням тільки живої праці, іншими словами це наново створена вартість на підприємстві. Вона розраховується як різниця між вало-вою продукцією (ВП) та вартістю минулої, уречевленої праці, тобто прямими матері-альними витратами (ВМ) на сировину, матеріали, паливо, енергію тощо і амортизацією основних фондів та нематеріальних активів, що беруть участь у виробництві продук-ції (АР), отже, включає суму оплати живої праці (ЗП) з обов'язковими відрахуваннями (ВЗП) та заплановану до отримання частину прибутку (∆П). Відтак продуктивність праці за методом чистої продукції визначається як відношення суми чистої продукції до чисельності промислово-виробничого персоналу (чПВП) за формулою (5.32):

ЧП      ВП-ВМ-АР     ЗП + ВЗП + ЛП

ПТЧП =          =             =       , грн / людину.          (5 32)

чПВП  чПВП  чПВП

Умовно-чистою продукцією (УЧП) називається обсяг виготовленої підприємст-вом продукції у вартісному відтворенні з урахуванням живої і частково - уречевленої минулої праці. Вона розраховується як різниця між валовою продукцією (ВП) та вартіс-тю минулої, уречевленої праці, тобто прямими матеріальними витратами (ВМ) на си-ровину, матеріали, паливо, енергію тощо, отже, включає суму оплати живої праці (ЗП) з обов'язковими відрахуваннями (ВЗП) та з урахуванням амортизації основних фон-дів та нематеріальних активів, що беруть участь у виробництві продукції (АР), а також заплановану до отримання частину прибутку (∆П). Відтак продуктивність праці за ме-тодом умовно-чистої продукції визначається як відношення суми умовно-чистої про-дукції до чисельності промислово-виробничого персоналу (чПВП) за формулою (5.33):

УЧП     ВП-ВМ     ЗП + ВЗП + АР+АП

ПТУЧП =       =             =       , грн / людину.          (5 33)

чПВП        чПВП       чПВП

Сфера застосування методу: в багатономенклатурних виробництвах, коли під-приємство (цех) виготовляє різнорідну продукцію, а також при складній розгалуженій структурі підприємства.

Найбільш об'єктивні і точні показники рівня і динаміки продуктивності праці за-безпечує трудовий метод її обчислення, при якому вимірювання рівня і динаміки продуктивності праці здійснюється за показником трудомісткості випуску продукції.

При трудовому методі обчислення продуктивності праці трудомісткість

одиниці продукції (ТМ) визначається як відношення фонду витраченого робочого часу (ТЕФ) до кількості виготовленої продукції в натуральному відтворенні (Q). Отже, фак-тична трудомісткість (ТМ), або витрати робочого часу на одиницю продукції, визнача-ється за формулою (5.34):

 

Т

 

Т

Q

 

ЕФ

 

нормо-годин.

 

(5.34)

 

Трудомісткість (ТМ) також може бути визначена як кількість праці, витраченої працівниками для виробництва визначеної продукції, шляхом ділення кількості відп-рацьованих ними людино-годин (чПВП х ТЕФ) на кількість виробленої продукції в нату-ральному відтворенні (Q) за формулою (5.35):

 

Т

 

чПвП ■ Т

Q

 

ЕФ

 

людино-годин.

 

(5.35)

 

Переваги методу:

-          можливість вимірювання будь-яких витрат праці за умов багатономенклатур-ного виробництва з широким асортиментом виготовлюваної продукції;

-          об'єктивне і точне визначення динаміки і рівня продуктивності праці;

-          зміна асортименту продукції чи організаційної структури підприємства не спо-творює показників продуктивності праці.

Недоліки методу:

-          запропонований показник продуктивності праці не залежить від встановлених

на продукцію цін, він не орієнтований на цінові детермінанти, хоча в деяких випадках

припускається розрахунок трудомісткості на одиницю виготовленої продукції у варті-

сному відтворенні.

Сфера застосування методу: в будь-яких виробництвах.

Слід зазначити, що показники трудомісткості і продуктивності праці мають зво-ротно пропорційний зв'язок, що відтворюється формулою (5.36):

 

Т

 

М

 

1                        1

             ma ПТ =        

ПТ       Т м

 

(5.36)