Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.10. Продуктивність праці: поняття і види : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

5.10. Продуктивність праці: поняття і види


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

категорія представляє собою результатив-ність (ефективність) праці, тобто здатність людей виготовляти певну кількість матеріа-льних благ за одиницю часу.

Залежно від масштабності виконуваних трудових процесів розрізняють наступні види

продуктивності праці:

-          глобальну;

-          локальну;

-          індивідуальну.

Глобальною продуктивністю праці (ПТГ) називається узагальнений показник

народногосподарської ефективності праці по країні в цілому, який розраховується шляхом віднесення основних макроекономічних показників (валовий національний продукт (ВНП), валовий внутрішній продукт (ВВП), національний дохід (НД)) до чисе-льності зайнятих в суспільно-господарському виробництві (чЗ). Відтак, обчислюють

виробіток валового національного продукту (валового внутрішнього продукту)

(ПТГ1) та виробіток національного доходу (ПТГ2) в розрахунку на одного зайнятого в

суспільному господарстві протягом встановленого періоду за формулами (5.23-5.24):

 

грн / людину,

 

ПТ

 

Г1

Г2

 

ПТ

 

ВНП (ВВП ) ,

чЗ

НД чЗ

грн / людину.

 

(5.23)

(5.24)

 

Локальною продуктивністю праці (ПТЛ) називають показник ефективності праці

по галузях промисловості, по групі підприємств, що випускають однорідну продукцію. Він обчислюється як обсяг продукції (валової (ВП), товарної (ТП), чистої (ЧП)) виго-товленої підприємством (галуззю, підгалуззю), до чисельності промислово-виробничого персоналу даного підприємства (галузі, підгалузі) (чПВП) за формулою (5.25):

ПТ

 

ВП (ТП,ЧП), чПВП

 

грн / людину.

 

(5.25)

 

Індивідуальною продуктивністю праці (ПТІ) називається результативність праці

на конкретному робочому місці, в конкретному цеху тощо. На конкретному робочому місці його ототожнюють з нормою виробітку по конкретному виду продукції, яка роз-раховується як кількість продукції в натуральному вираженні (Q), виготовленої за одиницю робочого часу (ТР) за формулою (5.26):

 

ПТІ

 

Q Т

 

шт./ годину.

 

(5.26)

 

Показник продуктивності праці займає центральне місце під час створення пла-ну з інтенсифікації та підвищення ефективності трудової діяльності. Завдання щодо підвищення продуктивності праці орієнтує підприємство на випуск продукції з най-меншими трудовими витратами, стимулює зростання виробництва і одночасне зме-ншення собівартості продукції. Мобілізуюча, дійова сила цього завдання є більшою, коли на діяльність підприємства найменш впливають зміни зовнішнього середовища і воно повністю відображує дійсний трудовий внесок промислово-виробничого персо-налу. Тому важливо застосувати такий показник, який може надати вірне представ-лення про реальний рівень і темп зростання продуктивності праці. В зв'язку з цим за-стосовують різні методи вимірювання продуктивності праці.