Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.5. Особливості організації оплати праці на підприємстві : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

5.5. Особливості організації оплати праці на підприємстві


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

-          законодавчих та інших нормативних актів;

-          Генеральної угоди на державному рі-вні;

-          галузевих, регіональних угод;

-          колективних договорів;

-          трудових договорів.

Суб'єктами організації оплати праці є:

-          органи державної влади та місцевого самоврядування;

-          власники, об'єднання власників або їх представницькі органи;

-          профспілки, об'єднання професійних спілок або їх представницькі органи;

-          працівники. Організація оплати праці визначає взаємозв'язок мір праці і мір її оплати. Міри

праці визначають за допомогою кількісних та якісних показників, а міри оплати – за допомогою прожиткового рівня.

Основною вимогою до організації оплати праці на підприємстві є забезпечення необхідного підвищення заробітної плати при зменшенні її витрат на одиницю продук-

ції, а також гарантованості виплати заробітної плати за рахунок результатів фінансо-во-господарської діяльності підприємства.

Організацію оплати праці слід будувати з урахуванням таких принципів:

1.         Здійснення оплати праці найманого працівника залежно від його особистого вкладу, кількості та якості витраченої праці.

2.         Надання самостійності підприємству у виборі форми і системи оплати праці, а також визначенні її розміру відповідно до чинного законодавства.

3.         Дотримання співвідношення в оплаті праці різних категорій і професійно-кваліфікаційних груп з урахуванням складності та престижності виконуваних робіт, а також умов праці.

4.         Стимулювання підвищення організаційно-технічного рівня виробництва, змен-шення собівартості і поліпшення якості продукції.

5.         Регулювання системи оплати праці з тим, щоб забезпечити просте відтво-рення робочої сили на підприємстві.

6.         Посилення соціального захисту працівників.

7.         Ясність і простота способів нарахування заробітної плати.

Забезпечення виконання основних принципів організації оплати праці здійсню-ється за допомогою таких її складових елементів, як система угод і договорів на різ-них рівнях ієрархії, а також через нормування праці, тарифну систему, різні форми й системи оплати праці на окремих підприємствах і його структурні підрозділи. Кожний з цих елементів має власне призначення, проте їхня взаємодія забезпечує дієве фор-мування системи матеріальної зацікавленості у досягненні високих виробничих пока-зників кожним з працівників.

За сучасних умов господарювання суб'єктів підприємницької діяльності разом із загальноекономічними змінами відбуваються певні зміни і в сфері оплати праці. Про-те ці зміни відбуваються повільно, і система оплати праці має такі недоліки:

-          суттєві розбіжності в розмірах заробітної плати працівників однакового про-фесійно-кваліфікаційного рівня у державному і недержавному секторах;

-          низька частка заробітної плати у валовому внутрішньому продукті (ВВП);

-          деформоване співвідношення мінімального і максимального рівнів заробітної плати;

-          втрата тарифною системою оплати праці своєї стимулюючої функції, недо-статня тарифна частина в загальній заробітній платі;

-          недостатня залежність розмірів заробітної плати від кількості та якості праці;

-          невиконання мінімальною заробітною платою своїх функцій;

-          деформація співвідношення рівнів заробітної плати працівників фізичної і ро-зумової праці.

Зважаючи на вказані недоліки, слід зазначити, що правильна організація систе-ми оплати праці є необхідною умовою ефективного стимулювання праці. Її реформу-вання має здійснюватися шляхом підвищення ціни робочої сили; встановлення єди-них регуляторів і рівноцінних умов відтворення робочої сили незалежно від форм власності; збільшення тарифної частини у заробітній платі; підвищення частки міні-мальної заробітної плати у середній заробітній платі; удосконалення механізму дер-жавно-договірного регулювання заробітної плати тощо.

Як вказано в ст.6 Закону України «Про оплату праці», основою організації сис-теми оплати праці є тарифна система, яка включає такі елементи:

-          тарифні сітки;

-          тарифні ставки;

-          схеми посадових окладів;

-          тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники).