Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.4. Соціально-еко-номічна сутність заробітної плати : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

5.4. Соціально-еко-номічна сутність заробітної плати


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

категорія, з одного боку, є основним джере-лом грошових доходів працівників, тому її величина значною мірою характеризує рі-вень добробуту всіх членів суспільства. З ін-шого боку, правильна організація оплати пра-ці сприяє більш повному заохоченню праців-ників, а відтак – підвищенню ефективності виробництва на конкретному підприємстві.

Заробітна плата як елемент ринку праці є ціною робочої сили, а як елемент

конкретного виробництва – статтею витрат на виробництво, що включається до со-бівартості продукції (робіт, послуг) на окремому підприємстві.

Як ціна робочої сили заробітна плата формується на ринку праці і є зовнішнім параметром відносно до підприємства. Як елемент ціни виробництва заробітна плата має визначатися часткою у створеній підприємством вартості. Під час формування системи оплати праці на конкретному підприємстві необхідно забезпечувати підви-щення заробітної плати тільки у зв'язку зі збільшенням кількості виготовлюваної пра-цівниками продукції, більш ефективним використанням ресурсів, зростанням продук-тивності праці.

Заробітна плата є дієвим інструментом активізації людського фактора і викорис-тання трудового потенціалу. При цьому використання існуючого кваліфікаційного і творчого потенціалу працівників має повністю залежати від наукової обґрунтованості і вибору методів узгодження заробітної плати з кваліфікацією, змістом виконуваної роботи, результатами праці й умовами, в яких вона здійснюється.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про оплату праці» №108/95-ВР від 24 бере-зня 1995 р., зі змінами і доповненнями, заробітна плата – це винагорода, обчисле-на, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або упо-вноважений ним орган виплачує працівнику за виконану ним роботу. Розмір заробіт-ної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Функції заробітної плати такі:

-          відтворювальна функція полягає в тому, що вона є джерелом відтворення

робочої сили і засобом залучення людей до праці;

-          регулююча функція проявляється в тому, що заробітна плата є мобілізуючим

засобом розподілу і перерозподілу працездатних кадрів по регіонах країни, галузях

економіки з урахуванням ринкової кон'юнктури;

-          стимулююча функція відіграє вирішальну роль при встановленні залежності рівня заробітної плати від кількості, якості і результатів праці;

-          соціальна функція заробітної плати відтворює її призначення щодо забезпе-чення соціальної справедливості, соціальних пільг та гарантій, а також належної ви-нагороди за виконувану працю.

В економічній теорії розрізняють такі види заробітної плати:

-          номінальну;

-          реальну.

Номінальна заробітна плата – це сума грошових коштів (грошових одиниць),

яку отримують працівники за виконання визначеного обсягу робіт відповідно до кіль-кості та якості витраченої ними праці, а також підсумкових результатів праці.

Через те, що в ринкових умовах господарювання в різних регіонах країни мо-жуть бути встановлені різні ціни на товари, на однакову заробітну плату працівників, які виконують однотипну роботу, можна придбати різну кількість товарів. Відтак, більш точною характеристикою доходів працівників є реальна заробітна плата. Во-на відображає сукупність матеріальних благ і послуг, які може придбати працівник на номінальну заробітну плату. Розмір реальної заробітної плати залежить від величини номінальної заробітної плати і рівня цін на предмети споживання і послуги. Цю зале-жність можна відтворити за допомогою формули (5.2):

де ІРЗП, ІНЗП, ІЦ – індекси реальної, номінальної заробітної плати та індекс цін.

Якщо ціни на товари зростають швидше ніж номінальна заробітна плата, то ре-альна заробітна плата знижується.

Слід зауважити, що за своєю структурою заробітна плата неоднорідна, кожний її складовий елемент виконує окрему функцію матеріального стимулювання і має пев-ну економічну самостійність за необхідного взаємозв'язку всіх її частин.

Як визначено ст.2 Закону України «Про оплату праці», заробітна плата за своєю структурою складається з основної (постійної) і додаткової (змінної) частин, а також інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до

визначених норм праці (норми часу, норми виробітку, норми обслуговування, поса-дових обов'язків). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок і відрядних розці-нок для робітників та посадових окладів для службовців.

Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені

норми за трудові успіхи та винахідливість, а також за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати – виплати у формі винагород

за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, ком-пенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які здійснюються понад встановлені зазначеними актами норми.

Особливе місце в системі оплати праці посідає мінімальна заробітна плата,

яка є законодавчо встановленим розміром заробітної плати за просту, некваліфіко-вану працю, нижче якого не може здійснюватися оплата за виконану працівником мі-сячну, погодинну норму праці (обсяг робіт). До мінімальної заробітної плати не вклю-чаються доплати за роботу в надурочний час, у важких, шкідливих, особливо шкідли-вих умовах праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічни-ми умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я, а також премії до ювілей-

 

них дат, за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, матеріальна допомога. У разі коли працівнику, який виконав місячну (годинну) норму праці, нарахована заробітна плата нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, підп-риємство здійснює доплату до її рівня.

Слід додати, що мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і госпо-дарювання. Вона є основою для визначення державних тарифів у сфері оплати пра-ці, пенсій, стипендій, допомоги та інших соціальних виплат.

Розмір мінімальної заробітної плати визначається з урахуванням:

-          вартісної величини мінімального споживчого бюджету з поступовим зближен-ням рівнів цих показників в міру стабілізації та розвитку економіки країни;

-          загального рівня середньої заробітної плати;

-          продуктивності праці, рівня зайнятості та інших економічних умов.

Мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі, не нижчому за вартісну

величину межі малозабезпеченості в розрахунку на працездатну особу. Розмір міні-мальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України, як правило, один раз на рік у Законі про Державний бю-джет України з урахуванням пропозицій, вироблених шляхом переговорів представ-ників професійних спілок, власників або уповноважених ними органів, які об'єдналися для ведення колективних переговорів і укладення Генеральної угоди. Вона може пе-реглядатися при внесенні змін до Закону про Державний бюджет України залежно від зростання індексу цін на споживчі товари і тарифів на послуги за угодою сторін коле-ктивних переговорів.

Джерела коштів на оплату праці визначаються ст.4 Закону України «Про

оплату праці», згідно з якою до них належать частина доходу та інші кошти, одержані внаслідок господарської діяльності підприємства. Для установ і організацій, що фі-нансуються з бюджету, – це кошти, які виділяються з відповідних бюджетів, а також частина доходу, одержаного внаслідок господарської діяльності та з інших джерел. Об'єднання громадян оплачують працю найманих працівників з коштів, які форму-ються згідно з їх статутами.

Як вказано в ст.5 Закону України «Про оплату праці», організація оплати праці здій-снюється на підставі: