Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.1. Поняття мотивації праці, її зміст і види : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

5.1. Поняття мотивації праці, її зміст і види


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

спонукальні сили. До внутрішніх сил відно-сять потреби, інтереси, бажання, прагнення, цінності, ціннісні орієнтації, ідеали, мотиви.

До зовнішніх сил відносять різноманітні

методи економічного та морального впливу (стимули), які використовуються підприємст-вом для підвищення трудової активності працівників.

Таким чином, мотивація представляє собою комплекс причин, які спонукають працівників до цілеспрямованих дій і є рушійною силою людської діяльності і поведі-нки на основі глибокої особистої зацікавленості і залучення до її здійснення.

Мотивація має багато аспектів, а тому має свою типологію, представлену кла-сифікацією на рис. 5.1.

Мотивація праці як механізм представляє собою систему, яка узгоджує багато-номенклатурні потреби, інтереси, ціннісні орієнтації й настанови, мотиви і мотивацій-ну структуру поведінки (рис. 5.2). Спрощена модель мотивації поведінки через спо-живання складається в такий ланцюжок: спонукання (мотиви) → поведінка (дія) → результат задоволення потреб (повне задоволення, часткове задоволення чи відсут-ність задоволення).

Найвпливовішим елементом у визначеному механізмі мотивації є мотиви, які представляють собою спонукальну силу, яка передує дії.

До функцій мотивів відносяться:

-          орієнтуюча (спрямовує працівника під час вибору варіанта поведінки);

-          змістоутворююча (визначає суб'єктивну значимість поведінки працівника);

-          опосередкована (визначає спонукальні чинники);

-          мобілізуюча (мобілізує працівника при необхідності здійснення значущої для нього діяльності).

М О Т И В А Ц І Я

 

ВПЛИВ ЧАСУ

 

S          ?    КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ

 

$>

 

ВПЛИВ НА СВІДОМІСТЬ

 

Перспективна мотивація

 

Поточна мотивація

 

Соціально-психо-логічна мотивація

 

Соціально-еконо-мічна мотивація

 

£

 

ПРЯМА МОТИВАЦІЯ

 

НЕПРЯМА МОТИВАЦІЯ

 

СПОНУКАЛЬНА МОТИВАЦІЯ

 

заснована на змістовності праці, усвідомленні своїх досягнень та їх визнанні суспільством, почут-ті відповідальності і самореалі-зації особистості в процесі праці

 

заснована на матеріальній зацікавленості і ґрунтується на формах оплати праці, рівні напруженості праці, рівні ін-фляції цінах на продукцію, рівні життя в країні

 

заснована на страху та обо-в'язках і визначається вла-дою, рівнем безробіття, від-сутністю гарантій збережен-ня робочого місця, соціальною напруженістю, невпевненіс-тю в завтрашньому дні

 

Рис. 5.1. Види мотивації

 

ПОТРЕБИ

 

ІНТЕРЕСИ

 

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ

 

-          виробничі (просте чи роз-ширене відтворення);

-          суспільні (визначені соціа-льно-демографічними, еко-номічними, географічними факторами тощо);

особисті (матеріальні, ду-ховні)

 

пасивні (спостережен-ня та сприйняття); ■ активні (дійові);

безпосередні (інтерес до процесу діяльності);

опосередковані (інте-рес до результатів дія-льності)

 

суспільну значимість виконуваної праці;

на змістовну працю (ціка-ву, різноманітну, творчу);

високу заробітну ту та власний добробут; ■ на кращі умови праці

 

МЕХАНІЗМ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ

 

МОТИВАЦІЙНА СТРУКТУРА

 

Л

 

МОТИВИ

 

сформована під впливом внут-рішніх (змістовність праці, оцін-ка досягнень працівника, праг-нення до кар'єрного росту, по-чуття відповідальності) і зовні-шніх (методи управління, стиль та компетентність керівницт-ва, психологічний клімат, вина-города за працю тощо) факто-рів впливу

 

перетворювальні, утилітарно-прагматичні,

т рофе™ашом"я ов л ал н ьно т очувал

ПЛа%Єасом , пр™яЧву№ст ізнавал кострокові);

- за ступен ); ем стійкості (стійкі, тимчасові)

 

Рис. 5.2. Формування механізму мотивації праці

Ставлення до праці визначається соціально-економічним середовищем, в якому здійснюються трудові процеси і яка визначає стан людини як в суспільстві в цілому, так і в окремих групах.