Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ПЕРЕДМОВА : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

ПЕРЕДМОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Становлення ринково орієнтованої системи господарювання та розвиток доско-налих конкурентних відносин між її суб'єктами в Україні вимагають впровадження од-ночасно керівного і керованого організаційно-економічного механізму, здатного за-безпечити стабільне ефективне високоприбуткове функціонування найважливіших структурних одиниць – підприємств – та мобільно інтенсифікувати відтворювальні процеси як на локальному, так і на глобальному рівнях.

Ефективне функціонування вітчизняних підприємств на відповідному ринку вба-чається авторами в необхідності досягнення ними високого рівня конкурентоспромо-жності як прояві відносин, що мають урівноважити господарчо-правові стосунки між економічними суб'єктами.

Застосування діалектичного підходу до вивчення тенденцій розвитку вітчизня-них підприємств і процесів, що відбуваються в економіці в цілому дало можливість встановити еволюційну закономірність розвитку їх відносин відповідно до наступної періодизації: 1991-1994 рр. – період лібералізації та обвального спаду виробництва зі слабким протистоянням кризовим явищам; 1995-1998 рр. – тривала криза; друга по-ловина 1999 р. – фаза започаткування економічного піднесення, протягом якої спо-стерігається зростання промислового виробництва, що відразу ж позначилося на стабілізації виробничих та споживчих процесів.

Прискорений розвиток протягом 2000 р. і активне використання маркетингового інструментарію дало позитивні результати в забезпеченні ефективного товароруху, що пожвавило виробничу активність в галузях, працюючих на внутрішній ринок і за-довольняючих потреби рядових споживачів. Позитивним результатом 2001 р. став ефективний державний вплив на формування доходів населення, а відтак і на активі-зацію споживчого попиту завдяки активному впровадженню маркетингових заходів для стимулювання збуту вироблюваної продукції, внаслідок чого відбувалося синх-ронне зростання ВВП і споживання населення. Загальна частка товарів вітчизняного виробництва в 2001 р. зросла як по групі продовольчих, так і по непродовольчих то-варах, що є свідченням поступового економічного росту товаровиробництва.

Для України з теперішнім рівнем життя населення характерною є пряма залеж-ність між грошовими доходами і витратами споживачів на купівлю товарів. Тому, на наш погляд, саме підвищення рівня поточних доходів населення в 2001 р. визначило зростання споживчого попиту в наступний період.

Моніторинг діяльності вітчизняних підприємств та аналіз факторів, що формують їх середовище на макро- та мікрорівнях, показує, що найбільш впливовими з них є:

а)         на макрорівні: демографічні (динаміка чисельності та соціально-економічного

складу населення); соціально-економічні (купівельна спроможність, структура спожи-

вання, рівень життя населення); природо-кліматичні (забезпеченість ресурсами, клі-

мат, екологічна ситуація); науково-технологічні (науково-технічний прогрес, іннова-

ційна діяльність, ступінь оновлення техніки і технологій); політико-правові (державна

влада, стабільність, однозначність чинного законодавства); культурологічні (ціннісні

орієнтири, менталітет, стереотипи мислення);

б)         на мікрорівні: внутрішньопідприємницькі: внутрішньовиробничі (ціна, собіва-

ртість продукції, рентабельність продукції та підприємства); класифікаційні (товарний

асортимент і номенклатура); техніко-технологічні (якість, експлуатаційні властивості,

відповідність стандартам); ергономічні (гігієнічні, антропометричні, психофізичні вла-

стивості); естетичні (дизайн, товарна марка, упакування, привабливість тощо); орга-

нізаційні (умови постачань, сервісного обслуговування, товарного кредиту, продажу,

взаємозв'язки між функціональними підрозділами підприємства, професійно-кваліфі-

каційний склад їх персоналу) та зовнішньопідприємницькі (конкуренти, постачальни-

ки, посередники, споживачі, інші зацікавлені в продукції особи).

Діяльність сьогоднішніх підприємств, які пройшли складний шлях ринкових тра-нсформацій, пов'язана з вирішенням ряду складних проблем. Зокрема, завдяки роз-маїтості сфер і видів діяльності на сучасному підприємстві, воно втрачає чутливість, має низьку сприйнятливість, адаптивність, самоорганізацію і самоврядування; низь-кий рівень впровадження наукових досліджень і культури бізнесу; відсутність потуж-ного «мозкового центру» на підприємстві унеможливлює мобільне опрацювання конструктивних управлінських рішень.

Всі ці питання мають вирішуватися на локальному рівні, в системі економіки під-приємства. Адже успішне функціонування окремих одиниць суспільного виробництва сприяє зростанню загальногосподарського добробуту вітчизняної економіки в цілому.

Економіка підприємства як окрема галузь економічної науки повинна мати поту-жну теоретичну та методологічну основу, що стане міцним підґрунтям для забезпе-чення ефективного функціонування конкретних суб'єктів господарювання.

Відтак метою економіки підприємства як загальнообов'язкової навчальної дис-ципліни для підготовки спеціалістів з економіки є вивчення, узагальнення і система-тизація ключових понять прикладної економіки, визначення особливостей організації та ефективного функціонування первинної ланки ринкової системи господарювання, систематизація теоретичних і практичних знань з питань ефективного управління їх діяльністю.

Головними завданнями курсу є:

-          вивчення сучасної кадрової політики, відтворення і використання основних фондів, формування і визначення ефективності фінансових і виробничих інвестицій, особливостей розвитку підприємства на базі науково-технічного і організаційного прогресу, визначення мотивації праці, якості і конкурентоспроможності виробів, на-прямків ефективної діяльності в умовах ринкової економіки;

-          вироблення творчого підходу до обґрунтування і прийняття управлінських рі-шень, характеристики структури і напрямків діяльності підприємства, розробки і реа-лізації плану його розвитку, аналізу і узагальнення результатів виробничо-господар-ської і комерційно-фінансової діяльності, опрацювання пропозицій щодо підвищення ефективності заходів господарювання і контролю за їх здійсненням при зміні ситуації у ринковому середовищі.

Отже, предметом вивчення дисципліни є закономірності функціонування і роз-витку підприємств в ринкових умовах.

Об'єктом навчальної дисципліни є економічні процеси, що відбуваються на віт-чизняних підприємствах.

Предмет і об'єкт навчальної дисципліни «Економіка підприємства» визначають основні аспекти, яким приділено особливої уваги. Зокрема, в навчальному посібнику висвітлено ключові поняття та визначено категоріальний апарат економіки підприєм-ства; розглянуто форми ефективної організації та дієвого управління різнонаправле-ними процесами з дотриманням вимог чинного законодавства; обґрунтовано механі-зми оцінки та використання потенціалу підприємства; детально охарактеризовано напрямки фінансової діагностики результатів діяльності підприємства.

Навчальний посібник відповідає програмі курсу «Економіка підприємства», за-твердженою Галузевим стандартом вищої освіти Міністерства освіти й науки України (ГСВО МОН), чинним з 06.06.2002 р. Логіко-структурна схема вивчення курсу відпові-дно до зазначеного нормативного документа наведена нижче.

Навчальний посібник містить тринадцять розділів, в яких чітко систематизовано та структуровано теоретичний матеріал відповідно до сформульованого на початку розділу переліку ключових питань для вивчення з поданням наприкінці кожного роз-ділу переліку тренувальних вправ для розпізнання термінів, тестових завдань для самоперевірки, ділових ситуацій та практичних задач, що має допомогти читачу са-мостійно пересвідчитись в рівні набутих знань.

 

I

СТРУКТУРНО-ЛОПЧНА СХЕМА ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПЩПРИЄМСТВА»

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕ-

ЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

ПЩПРИЄМСТВ

 

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ

ПІДПРИЄМСТВА

 

ОРГАНІЗАЦІЯ, УПРАВ-

ЛІННЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА

РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬ-

НОСТІПІДПРИЄМСТВ

 

ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВ

КАПІТАЛ I ВИРОБНИЧІ ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВ

ОБОРОТНІ кошти ПІДПРИЄМСТВ

НЕМАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ I АКТИВИ

4hL      ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ї

            }[        

ПІДПРИЄМСТВО

як суб'єкш господарювання

 

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОПЧНА БАЗА ВИРОБНИЦТВА

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНО-

ЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІ-

ДПРИЄМСТВ

 

ПРОДУКТИВНІСТЬ, моти-ВАЦІЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ

ВИТРАТИ I ЦІНИ НА ПРОДУКЦІЮ

 

ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОСПО-

ДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

ВИРОБНИиТВА

 

ВИРОБНИЦТВО, ЯКІСТЬ I КОНКУРЕН-ТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТА-ТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Системний підхід, запропонований в навчальному посібнику для сприйняття, узагальнення та засвоєння основ економіки підприємства, створює всі необхідні пе-редумови для опанування відповідних знань. Навчальний посібник «Економіка підп-риємства» допоможе читачеві, на наш погляд, більш ґрунтовно підійти до здійснення практичної діяльності в межах конкретних підприємств, а крім того просто розібрати-ся з безліччю термінів, використовуваних в теорії і практиці їх функціонування в рин-ковому середовищі. Він розрахований на широке коло читачів: студентів, викладачів вузів, аспірантів, працівників адміністративних установ, підприємців, інших зацікав-лених осіб, які спеціалізуються чи виявляють інтерес до економіки вітчизняних підп-риємств.

Навчальний посібник підготовлений авторським колективом у складі:

кандидата економічних наук, доцента Гетьман О.О. – передмова; розділи 1-3; розділи 6-13; загальне редагування;

кандидата економічних наук, доцента Шаповал В.М. – розділи 4-5.