Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.2. Характеристика персоналу підприєм-ства за професійно-кваліфікаційною оз-накою : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

4.2. Характеристика персоналу підприєм-ства за професійно-кваліфікаційною оз-накою


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Співвідношення працівників за категорі-ями характеризує структуру персоналу під-приємства. У залежності від характеру тру-дової діяльності персонал підприємства під-розділяють за професіями, спеціальностями і рівнем кваліфікації.

Основою для розгляду структури пер-соналу підприємства є Державний класифі-катор професій України ДК 003-95, затверд-жений наказом Державного комітету України зі стандартизації, метрології і сертифікації від 27.06.1995 р. №257, зі змінами.

Класифікатор професій (далі – КП) є складовою частиною державної системи класифікації і кодування техніко-економічної і соціальної інформації. Його розробле-но відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.1993 р. №326 «Про Концепцію побудови національної статистики України і Державної програми переходу до міжнародної системи обліку і статистики». При розробці КП за основу була прийн-ята Міжнародна стандартна класифікація професій 1988 р. (ISCO-88: Internatio-nal Standard Classification of Occupations/ ILO, Geneva), яку рекомендувала Міжнародна

конференція статистики праці Міжнародного бюро праці для переведення національ-них даних у систему, що полегшує міжнародний обмін професійною інформацією. КП використовується для рішення таких завдань:

-          розрахунку чисельності працівників, обліку складу і розподілу кадрів за про-фесійними угрупованнями різних рівнів класифікації, планування додаткової потреби в кадрах тощо;

-          систематизації статистичних даних з праці за професійними ознаками;

-          аналізу і підготовки до публікації статистичних даних, а також розробки відпо-відних прогнозів у таких областях, як зайнятість, доходи, охорона праці, утримання, перепідготовка кадрів тощо;

-          підготовки статистичних даних для періодичних оглядів зі статистики праці, розроблених Міжнародною організацією праці (МОП);

-          вирішення питань контролю й аналізу міжнародної міграції, міжнародного на-бору і працевлаштування.

Класифікація ґрунтується на концепціях ISCO-88 про роботу і кваліфікацію.

Під роботою розуміють визначені завдання й обов'язки, що виконані, викону-ються чи повинні виконуватися однією особою.

Кваліфікація представляє собою здатність виконувати завдання й обов'язки щодо визначеної роботи. У дипломі фахівця чи в іншому документі про професійну підготовку кваліфікація визначається як назва професії (інженер-механік, економіст, токар, секретар-стенографістка тощо).

Під професією слід розуміти здатність виконувати подібні роботи, що зажада-ють від особи визначеної кваліфікації.

Об'єктами класифікації в КП є професії.

Робота є статистичною одиницею, яка класифікується відповідно до кваліфіка-ції, необхідної для її виконання.

Кваліфікація визначається рівнем освіти і спеціалізацією.

Необхідний рівень освіти досягається завдяки реалізації освітніх, освітньо-професійних і освітньо-наукових програм підготовки і повинен відповідати в цілому колу і складності професійних завдань і обов'язків. Спеціалізація пов'язана як з необ-хідною галуззю знань, використовуваними інструментами чи устаткуванням, так і з вироблюваною продукцією чи наданими послугами і відповідає більш-менш деталі-зованому колу професійних завдань і обов'язків.

Кваліфікаційний рівень виконуваних робіт визначається в залежності від вимог до освіти, професійного навчання і практичного досвіду працівників, здатних викону-вати відповідні завдання й обов'язки. У розділах 5, 7 і 8 КП ця ознака використову-ється для виділення груп професій, пов'язаних з виконанням робіт високої, середньої і низької кваліфікації. Професії, пов'язані з виконанням робіт високої кваліфікації, за-жадають від особи кваліфікації на рівні молодшого фахівця. До професій, пов'язаних з виконанням робіт низької кваліфікації, віднесені професії з діапазоном тарифних розрядів, верхня границя яких не перевищує третього розряду. Інші професії в розді-лах 5, 7 і 8 КП відносяться до професій, пов'язаних з виконанням робіт середньої кваліфікації.

Структурно класифікатор складається з кодів і назв професійних угруповань різ-них рівнів класифікації (розділів, підрозділів, класів, підкласів і груп професій).

Алфавіт кодів складається з цифр від 0 до 9 і крапки.

Схема ієрархічної структури кодових позначень наведена на рис. 4.2.

x          код розділу

хх        код підрозділу

ххх       код класу

хххх     код підкласу

ххххх   код групи

Рис. 4.2. Структура кодових позначень професій в КП

Ознаки класифікації розташовані в такій послідовності:

-          рівень освіти (перший рівень класифікації – розділи професій);

-          спеціалізація (другий, третій, четвертий рівні класифікації – підрозділи, класи і підкласи професій);

-          кваліфікаційний рівень виконуваних робіт (п'ятий рівень класифікації – групи професій).

Розділи ідентифікуються однозначним цифровим кодом. Код підрозділу склада-ється з коду розділу й однозначного коду підрозділу. Код класу складається з коду підрозділу й однозначного коду класу. Код підкласу складається з коду класу й одно-значного коду підкласу. Частина підкласів поділяється на групи. Код групи складаєть-ся з коду підкласу і відділеного від нього крапкою коду групи.

Приклад утворення класифікаційних угруповань наведений в табл. 4.1.

У додатках до Класифікатора наведені відповідно покажчик професійних назв робіт з класифікаційних угруповань і алфавітний покажчик професійних назв робіт. Для полегшення користування КП у додатках наводяться коди Загального класифіка-тора професій, посад і тарифних розрядів, а також номери випусків Єдиного тариф-но-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників.

Таблиця 4.1 Приклад утворення класифікаційних угруповань

 

Класифікаційне угруповання          Код     Назва

Розділ 7          Кваліфіковані працівники з інструментом

Підрозділ        72        Працівники металургійних і машинобудівних професій

Клас    722      Ковалі ручного кування й інструментальники

Підклас           7222    Інструментальники

Група  7222.1 Інструментальники (на роботах високої кваліфікації)

На підприємствах, в установах і організаціях записи про роботу вносяться у встановленому порядку в трудові книжки працівників відповідно до професійних на-зв, зазначених в додатках до Класифікатора. Від назв, зазначених у додатках, мо-жуть утворюватися похідні назви робіт і посад шляхом додавання уточнюючих слів (провідний, головний, молодший, змінний, третій тощо).

Основними завданнями нормування праці на підприємстві є встановлення норм витрат праці, конкретним вираженням яких є:

а)         норми часу;

б)         норми виробітку;

в)         норми обслуговування;

г)         норми чисельності.