Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.1. Поняття : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

4.1. Поняття


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

персоналу, його

класифікація

Під трудовими ресурсами слід розу-міти частину населення працездатного віку, що має необхідні фізичні можливості, воло-діє знаннями і практичним досвідом для здійснення визначеної роботи в народному господарстві. До трудових ресурсів відносять як фактично зайнятих, так і потенційних пра-цівників.

Персонал підприємства (кадри, трудовий колектив) – це сукупність працівни-ків, що входять до його облікового складу.

Усіх працівників підприємства поділяють на дві групи:

-          промислово-виробничий персонал, зайнятий виробництвом і його обслугову-ванням;

-          непромисловий персонал, зайнятий в основному в соціальній сфері діяльнос-ті підприємства.

За характером виконуваних функцій промислово-виробничий персонал (далі – ПВП) підрозділяється на шість категорій:

-          робітники;

-          керівники;

-          фахівці;

-          службовці;

-          молодший обслуговуючий персонал;

-          стажери (учні). Робітники – це працівники, безпосередньо зайняті виробництвом продукції

(наданням послуг), ремонтом, переміщенням вантажів, наглядом за роботою проми-слових агрегатів, налагодженням та обслуговуванням устаткування.

У залежності від характеру участі у виробничому процесі робітники, у свою чер-гу, поділяються на основних (виробляючих продукцію) і допоміжних (обслуговуючих технологічний процес). Окремо виділяють черговий та ремонтний персонал.

Керівники – особи з високою професійною підготовкою, безпосередньо зайняті управлінням виробничими процесами та підлеглими працівниками. Вони обіймають керівні посади на підприємств і в межах функціональних служб.

Фахівці – інженерно-технічні працівники, що виконують рядові функції управлін-ня, здійснюють технічне, організаційне, економічне керівництво виробничими проце-сами, а також організують діяльність промислово-виробничого персоналу. До цієї ка-тегорії відносяться інженери, економісти, бухгалтери, соціологи, юрисконсульти, но-рмувальники, технологи тощо.

Службовці – працівники, що здійснюють підготовку й оформлення документів, виконують адміністративно-господарську, фінансову, статистичну, обліково-бухгал-терську, інші функції обслуговування. До цієї категорії відносять діловодів, секрета-рів, друкарів, табельників, креслярів, копіювальників, архіваріусів, агентів тощо.

До категорії молодшого обслуговуючого персоналу відносять осіб, зайнятих

обслуговуванням основного парку обладнання та устаткування, а також зайнятих об-слуговуванням основних, допоміжних, чергових і ремонтних виробничих працівників. До цієї категорії відносять також прибиральників, двірників, гардеробників, охоронців, пожежно-вартову службу.

До категорії стажерів (учнів) зазвичай відносять осіб, які набувають практич-них навичок оволодіння професією на конкретному підприємстві.

Склад персоналу підприємства представлений на рис. 4.1.

 

СКЛАД ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Непромисловий персонал (охо-рона, пожежно-вартова служба, персонал пунк-тів харчування, медичний пер-сонал тощо), чНП          Промислово-виробничий персонал підприємства,

чПВП

 

            Адмініст-ративно-управлін-ський пер-

сонал (керівни-

ки), чУПР       Робітники,

чР        Інженер-но-техніч-ні праців-

ники, чІТП     Службовці,

чСЛ

 

           

            Основні,

чОСН Допоміж-

ні, чДОП       

           

 

Рис. 4.1. Характеристика складу персоналу підприємства

 

Поділ персоналу на категорії може бути іншим, ніж представлений на рис. 4.1. Категорії персоналу визначаються підприємством самостійно. Так, з підвищенням ав-томатизації виробничих процесів зменшується частка витрат праці основного контин-генту виробничих робітників і збільшується частка допоміжних робітників та інженерно-технічних працівників, не говорячи вже про гнучке інтегроване виробництво, де основ-ні, допоміжні й обслуговуючі працівники залучені до єдиного виробничого процесу.