Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.6. Виробнича структура підприємства, її характеристика : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

3.6. Виробнича структура підприємства, її характеристика


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

 

Відповідно до ст.64 ГКУ, підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, ді-льниць, бригад, лабораторій), а також функ-ціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб). Функції, права та обов'язки таких структурних підрозділів визначаються положеннями про них, затвердженими статутом підприємства.

 

Підприємство самостійно визначає свою виробничу структуру, встановлює чи-сельність працівників і штатний розклад. Воно має право створювати філії, предста-вництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про розмі-щення таких підрозділів підприємства з відповідними органами місцевого самовряду-вання в установленому законодавством порядку. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого підприємством.

Отже, виробнича структура підприємства представляє собою сукупність

керованих ланок (цехів, дільниць, господарств тощо), об'єднаних технологічними чи кооперованими зв'язками. Вона відображає склад структурних підрозділів виробництва як суб'єкта управління (рис. 3.9).

 

ВИРОБНИЧА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

ОБСЛУГОВУЮЧІ ГОСПОДАРСТВА      ЦЕХИ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЦТВА     ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНІ ГОСПОДАРСТВА І ЦЕХИ

Транспортне господарство             Складське господарство      Заготівельні цехи                  Обробні цехи            Інструментальне господарство       Ремонтне господарство       Енергетичне господарство            Експериментальний цех

Рис. 3.9. Схематичне зображення виробничої структури підприємства

У складі підприємств виділяють основні, забезпечувальні і обслуговуючі цехи та господарства.

Господарство – адміністративно і організаційно відокремлений структурний під-розділ підприємства, який виконує комплекс виробничо-управлінських функцій. Розріз-няють інструментальне, ремонтне, енергетичне, транспортне і складське господарства.

Цех – адміністративно відокремлена (за предметними, технологічними чи функ-ціональними ознаками) виробнича одиниця (ланка) підприємства. Його основним зав-данням є виготовлення виробів відповідної якості в обсязі і асортименті, передбаче-них планом, з дотриманням встановлених техніко-економічних показників.

Основні цехи підприємства беруть участь в різних стадіях виробництва проду-кції, яка визначає характер спеціалізації підприємства. Вони поділяються на 3 групи:

-          заготівельні цехи;

-          обробні цехи;

-          складальні цехи.

Заготівельні цехи здійснюють попереднє формоутворення продукції (штампу-вальні, ливарно-заготівельні, пластмасові операції тощо).

В обробних цехах здійснюється механічна (автоматно-токарний цех), хімічна (гальванічний цех), термічна, електрична, ультразвукова та інші способи обробки продукції.

Складальні цехи здійснюють загальну та вузлову збірку продукції.

Забезпечувальні цехи призначені для забезпечення виробничого процесу ін-струментом, всіма видами енергії і ремонтними роботами. До них відносять інстру-ментальні, ремонтні, енергетичні господарства, а також експериментальні цехи, які

беруть участь у підготовці й освоєнні нових видів продукції і підпорядковані відділу головного конструктора.

Обслуговуючі цехи і господарства надають всім підрозділам підприємства

транспортні, завантажувально-розвантажувальні та складські послуги.

Найменшим структурним підрозділом підприємства є дільниця, яка об'єднує споріднені робочі місця, пов'язані виробничими, технологічними чи будь-якими інши-ми ознаками.

На вибір виробничої структури підприємства впливають три основні фактора:

1.         Характер продукції та основні технологічні процеси її виготовлення.

2.         Обсяг виготовлення продукції.

3.         Ступінь спеціалізації підприємства і кооперування його з іншими суб'єктами підприємницької діяльності.

Характер продукції та основні технологічні процеси її виготовлення визначають профіль і склад цехів підприємства. Обсяг виготовлення продукції визначає кількіс-ний склад цехів підприємства та їх розміри. Виробнича структура підприємства в зна-чній мірі залежить від ступеня його спеціалізації і кооперування з іншими підприємст-вами. В основу організації цехів на підприємствах покладений принцип їхньої спеціа-лізації за видами виконуваних робіт (технологічна спеціалізація) чи за видами виго-товлюваної продукції (предметна спеціалізація).

Слід зауважити, що предметний принцип спеціалізації цехів є дещо ефективні-шим, ніж технологічний, тому що забезпечує такі переваги:

-          посилення відповідальності за якість, кількість і час виготовлення продукції;

-          значне скорочення тривалості виробничого циклу;

-          спрощення оперативного планування і управління цехом;

-          встановлення тісних зв'язків між працівниками, які беруть безпосередню участь у виробничих процесах, що найбільш повно відповідає бригадній формі орга-нізації праці.

Структура підприємства і його цехів повинна бути побудована раціонально для заданих умов виробництва, сприяти прямоточному руху матеріалів, заготівель, дета-лей та вузлів в межах конкретного цеху та між цехами. Під час організації виробничих процесів слід менше передбачати виробничих стиків, як і під час організації виробни-чої структури підприємства, оскільки зайві стики та організаційні зв'язки ускладнюють процеси планування й управління виробництвом.

При побудові виробничої структури під-приємства слід дотримуватися наведених

нижче наступних основних принципів.