Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3.5. Принципи ефек-тивної побудови ор-ганізаційних струк-тур управління ви-робництвом : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

3.5. Принципи ефек-тивної побудови ор-ганізаційних струк-тур управління ви-робництвом


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

В попередньому параграфі охарактери-зовано безліч організаційних структур управ-ління підприємством, кожна з яких має свої переваги і недоліки. Отже, на практиці слід зважено підходити до вибору будь-якої з них, застосовуючи найпростіші правила (принципи).

Нижче наведені основні принципи фор-мування організаційних структур управління.

1.         Принцип єдності мети.

2.         Принцип первинності функцій і вто-ринності структури.

3.         Принцип функціональної замкнутості підрозділів апарату управління, який

полягає в тому, що коло завдань для кожного структурного підрозділу повинно бути чітко орієнтоване на досягнення мети управління в межах конкретної функції.

4.         Принцип простоти організаційної структури, який полягає в тому, що чим

простіше та чіткіше побудована структура управління, тим легше персоналу зрозумі-ти і пристосуватися до певної форми управління та активно брати участь у досягнен-ні мети підприємства.

5.         Принцип єдиноначальства, який полягає в тому, що працівник повинен отри-мувати накази лише від одного начальника. Це необхідна умова єдності дій, коорди-нації зусиль.

6.         Визначення оптимальної норми керованості полягає в тому, що кількість пі-длеглих, підпорядкованих одному керівнику, повинна бути обмеженою. Норма керо-ваності визначається характером роботи керівника та його стосунками з підлеглими. Кількість підлеглих повинна бути меншою на вищих рівнях управління та більшою на нижчих рівнях.

7.         Встановлення оптимального співвідношення централізованих і децентра-лізованих форм управління полягає у тому, що рівень децентралізації повинен ви-значатися розмірами підприємства, масштабами проектів, однорідністю робіт, філо-софією керівників стратегічного рівня, функціональною сферою діяльності тощо.

8. Принцип зворотного зв'язку, який передбачає можливість здійснення постій-ного контролю за результатами функціонування системи та створення умов для її коригування.

Сформульовані принципи побудови організаційних структур управління взаємо-пов'язані та взаємообумовлені. Кожен з них має самостійне значення, але тільки спі-льне їх використання забезпечує комплексний, науковий характер проектування ор-ганізаційних структур управління виробництвом.