Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2. Функції управління, їх характеристика : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

3.2. Функції управління, їх характеристика


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Система управління підприємством пе-редбачає диференціацію та координацію управлінської діяльності за виконуваними функціями.

Під функцією управління слід розумі-ти продукт поділу і спеціалізації управлінсь-кої праці, відокремлений напрямок управлін-ської діяльності, що дозволяє здійснювати управлінський вплив.

За ознакою інваріантності розрізняють загальні (ключові) функції, що розкривають склад процесу управління, і специфічні (кон-

кретні) функції, що вказують напрямок цілеспрямованого впливу на той чи інший вид

виробничої діяльності.

До основних функцій управління відносять:

-          планування;

-          організацію;

-          мотивацію;

-          контроль.

Планування – функція управління, що визначає перспективи розвитку економі-чної системи та її майбутній стан, обумовлені темпами розвитку, джерелами, обра-ними методами і формами виробництва для досягнення сформульованої мети у ви-гляді конкретних планових моделей (розрахунків) завдань і показників з установлен-ням термінів виконання.

Організація – функція управління, метою якої є формування керівної і керова-ної систем, а також зв'язків і відносин між ними, що забезпечують кооперування лю-дей і знарядь праці з максимальною ефективністю протікання їх спільної трудової ді-яльності. Особливість функції організації стосовно інших полягає у тому, що вона є єдиною функцією, яка забезпечує взаємозв'язок і підвищує ефективність всіх інших функцій управління. Результатом здійснення функції організації є створення на осно-ві об'єктивних функцій управління відповідних органів управління; побудова чіткої структури апарату управління; обґрунтоване формування управлінських підрозділів; розробка положень про органи управління і посадових інструкцій; встановлення вза-ємозв'язків між управлінськими підрозділами; розстановка управлінських кадрів за функціональною ознакою; розробка нормативів, методик, технологічних карт тощо.

Мотивація – функція управління, яка вказує на комплекс причин, які спонука-ють членів трудового колективу до спільних впорядкованих і узгоджених дій для до-сягнення поставленої перед суб'єктом господарювання мети.

Контроль – функція управляння, яка завершує будь-яку діяльність і представ-ляє собою перевірку, а також постійне спостереження з метою перевірки чи нагляду. Він найщільніше переплетений з іншими елементами системи управління, відтак за його допомогою можна визначити, наскільки ефективно працює підприємство. Конт-роль не є самоціллю, він лише коригує вироблену стратегію.

Процес контролю відбувається за такою послідовністю:

-          встановлення контрольних показників (чого хоче досягти підприємство);

-          заміри показників ринкової діяльності підприємства (що відбувається);

-          аналіз діяльності підприємства (чому так відбувається);

-          коригувальні дії (що необхідно зробити для поліпшення поточного стану).

Коригувати відхилення від нормальної ходи господарської діяльності підприємс-тва можна за допомогою різних методів, а саме: шляхом перегляду планів або мо-дифікації цілей, перерозподілу або уточнення виробничих завдань, виділення додат-кових коштів, шляхом залучення додаткового персоналу, кращим добором та на-вчанням кадрів, удосконаленням самого процесу управління.

Отже, метою контролю є виявлення потенційних можливостей, проблем, надання рекомендацій стосовно програми стратегічних і тактичних дій щодо комплексного удо-сконалення господарської діяльності підприємства з орієнтацію на прийняту стратегію.

Специфічні функції управління підприємством вказують напрямок впливу на

будь-яку сферу виробничої діяльності, вони обумовлені багатосторонньою діяльніс-тю підприємства та змістом його виробничих процесів. Тому під специфічними функ-ціями управління розуміють результат поділу управлінської праці. Такі функції вклю-чають види діяльності, які розрізняються призначенням і засобами реалізації.

Об'єктом управління є організаційно відокремлена ланка, яка забезпечує одну із стадій або частину стадії виробничо-господарського процесу і є основою цілеспря-мованого управлінського впливу. З огляду на особливості виробничо-господарських процесів підприємства, до конкретних функцій управління виробництвом продукції варто віднести:

-          управління науково-технічною підготовкою виробництва;

-          управління основним, допоміжним і обслуговуючим виробництвом;

-          управління якістю продукції;

-          управління персоналом підприємства;

-          управління матеріально-технічним постачанням;

-          управління фінансами;

-          управління збутом продукції;

-          управління маркетингом;

-          управління розвитком і удосконаленням системи адміністрування тощо. За змістом кожна конкретна функція управління на підприємстві є комплексною і

включає планування, організацію, мотивацію і контроль організаційно відокремлених об'єктів впливу, окремих аспектів виробництва.

Необхідно зазначити, що основний склад конкретних функцій управління підп-риємством принципово не змінюється зі зміною масштабу і характеру виробництва. Більш того, вони подібні навіть на підприємствах різних галузей народного господар-ства. Різними залишаються лише обсяг і структура виконання функцій управління.

Під методами управління розуміють