Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.1. Сутність : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

3.1. Сутність


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

процесу управління

підприємством

Як було відзначено в розділі 1, підпри-ємство є складною відкритою, штучною еко-номічною системою, відтак воно повинно підпорядковуватися ряду властивостей, які виділяють в чотири групи (рис. 3.1).

Згідно із ст.65 Господарського кодексу

України управління підприємством здійс-нюється відповідно до його установчих до-кументів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудовим колек-тивом. Власник реалізує свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів. Для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) або уповноважений ним орган призначає (обирає) керівника підп-риємства. У разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов'язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, звільнення з посади, інші умови найму за погодженням сторін. Керівник підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самовря-дування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в ме-жах та порядку, визначених установчими документами. Керівника підприємства може бути звільнено з посади достроково на підставах, передбачених договором (контрак-том) відповідно до закону. На всіх підприємствах, які використовують найману працю, між власником і трудовим колективом повинен укладатися колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства.

Трудовий колектив підприємства складається з громадян, які беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших домовле-ностей, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством. Повноваження трудового колективу щодо його участі в управлінні підприємством встановлюються статутом або іншими установчими документами відповідно до ГКУ, законодавства про окремі види підприємств, закону про трудові колективи.

 

 

3

Властивості, що хара-ктеризують сутність та складність системи

первинність єдиного цілого;

-          неадитивність; розмірність; складність;

-          жорсткість; вертикальна цілісність;

-          горизонтальна відособле-

ність;

ієрархічність;

-          множинність.

Властивості, що хара-

ктеризують методоло-

гію цілепокладання

-          цілеспрямованість;

-          спадкоємність;

-          пріоритет якості;

-          пріоритет системи більш

високого рівня інтересів;

-          надійність;

-          оптимальність;

-          невизначеність інформацій-ного забезпечення системи;

-          емерджентність;

-          мультиплікативність.

 

1

4

 

^

2

 

Властивості, що характе-ризують зв'язок системи із зовнішнім середовищем

■ принцип «чорної скриньки»; самостійність; відкритість; сумісність.

Властивості, що харак-теризують параметри дії і розвитку системи

безперервність;

альтернативність шляхів функціонування і розвитку;

синергічність;

інерційність;

адаптивність;

організованість;

дотримання належного рів-ня стандартизації;

інноваційний характер роз-витку системи.

 

Рис. 3.1. Властивості підприємства як економічної системи

Рішення із соціально-економічних питань стосовно діяльності підприємства опра-цьовуються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу.

Таким чином, під управлінням підприємством слід розуміти цілеспрямовану

діяльність, яка представляє собою сукупність методів, засобів і форм ефективної ко-ординації роботи людей (трудових колективів) для досягнення поставлених завдань або визначеної мети (підвищення результативності виробництва, зростання прибутку тощо).