Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.1. Зміст і поняття підприємницької діяльності : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

2.1. Зміст і поняття підприємницької діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

 

Всі види підприємницької діяльності, а також зміст підприємництва як соціально-економічного процесу регламентуються Гос-подарським Кодексом України (глава 4).

Згідно із ст.42 ГКУ підприємництвом

є самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, здій-снювана суб'єктами господарювання (підп-риємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибу-тку. Підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підпри-ємницьку діяльність, не заборонену законом. На відміну від цього здійснення підпри-ємницької діяльності органами державної влади та органами місцевого самовряду-вання забороняється.

Принципи підприємницької діяльності:

-          вільний вибір підприємцем видів підприємницької діяльності;

-          самостійне формування підприємцем програми діяльності, вибір постачаль-ників і споживачів виготовлюваної продукції, залучення матеріально-технічних, фі-нансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом, встанов-лення цін на продукцію та послуги відповідно до закону;

-          вільний найом підприємцем працівників;

-          комерційний розрахунок та власний комерційний ризик;

-          вільне розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом;

-          самостійне здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності, викори-стання підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд.

Підприємці мають право укладати з громадянами договори щодо використання їх праці. При укладенні трудового договору підприємець зобов'язаний забезпечити належні і безпечні умови праці, оплату праці не нижчу від визначеної законом та її своєчасне одержання працівниками, а також інші соціальні гарантії, включаючи соціа-льне й медичне страхування та соціальне забезпечення відповідно до законодавства.

Підприємці зобов'язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави. За завдані шкоду і збитки підприємець несе майнову та іншу встановлену законом відповідальність.

Ст.47 ГКУ визначає загальні гарантії прав підприємців, які полягають в такому:

-          держава гарантує усім підприємцям, незалежно від обраних ними організа-ційних форм підприємницької діяльності, рівні права та можливості для залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, інформаційних, природ-них та інших ресурсів;

-          забезпечення підприємця матеріально-технічними та іншими ресурсами, що централізовано розподіляються державою, здійснюється з метою виконання підпри-ємцем поставок, робіт чи послуг для державних потреб;

-          держава гарантує недоторканність майна і забезпечує захист майнових прав підприємця. Вилучення державою або органами місцевого самоврядування у підпри-ємця основних і оборотних фондів, іншого майна допускається відповідно до ст.41 Конституції України на підставах і в порядку, передбачених законом;

-          збитки, завдані підприємцю внаслідок порушення громадянами чи юридични-ми особами, органами державної влади чи органами місцевого самоврядування його майнових прав, відшкодовуються підприємцю відповідно до чинного законодавства;

-          підприємець або громадянин, який працює у підприємця за наймом, у передба-чених законом випадках може бути залучений до виконання в робочий час державних або громадських обов'язків, з відшкодуванням підприємцю відповідних збитків органом, який приймає таке рішення. Спори про відшкодування збитків вирішуються судом.