ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

ПЕРЕДМОВА……………………………………………………………………………………………………. 3 РОЗДІЛ 1. ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ…………………………………….. 7

1.1.      Поняття і характерні риси підприємства, основні види його діяльності…………………. 7

1.2.      Нормативно-правові основи функціонування підприємств…………………………………… 11

1.3.      Види підприємств, їх характеристика……………………………………………………………. 18

1.4.      Об'єднання підприємств…………………………………………………………            20

1.5.      Роль і місце підприємств в структурованому ринковому середовищі…            24

Вправи для розпізнання термінів………………………………………………  28

Тестові вправи…………………………………………………………………………………………. 30 Ділова гра………………………………………………………………………………………………. 33

РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ……………………………………………….. 60

2.1.      Зміст і поняття підприємницької діяльності…………………………………………………… 60

2.2.      Історія розвитку підприємницької діяльності…………………………………………………… 61

2.3.      Форми здійснення підприємницької діяльності………………………………  64

2.4.      Характеристика цілей, завдань, суб'єктів і об'єктів підприємництва……………………... 68

2.5.      Особливості формування внутрішнього і зовнішнього підприємницького середовища…... 69

2.6.      Поняття і зміст інтрапренерства………………………………………………………………... 70

2.7.      Культура підприємницької діяльності……………………………………………………………... 73

2.8.      Державна підтримка підприємницької діяльності………………………………………………. 74

2.9.      Договірна діяльність у сфері підприємництва…………………………………………………... 75 Вправи для розпізнання термінів……………………………….………………………………….. 78 Тестові вправи…………………………………………………………………………………………. 80

РОЗДІЛ 3. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ…………………………………………………………… 85

3.1.      Сутність процесу управління підприємством…………………………………………………... 85

3.2.      Функції управління, їх характеристика……………………………………………………………. 86

3.3.      Методи і моделі управління підприємством……………………………………………………... 88

3.4.      Організаційні структури управління підприємствами, їх види і детальна характеристика… 95

3.5.      Принципи ефективної побудови організаційних структур управління виробництвом…… 107

3.6.      Виробнича структура підприємства, її характеристика…………………………………….. 107

3.7.      Принципи формування ефективної виробничої структури підприємства…………………..109 Вправи для розпізнання термінів……………………………….………………………………….. 110 Тестові вправи…………………………………………………………………………………………. 112 Ділова ситуація……………………………………………………………………            116

РОЗДІЛ 4. ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………….. 120

4.1.      Поняття персоналу, його класифікація………………………………………………………….. 120

4.2.      Характеристика персоналу підприємства за професійно-кваліфікаційною ознакою…..…  121

4.3.      Особливості встановлення норм і нормативів праці на підприємстві……………………... 124

4.4.      Визначення потрібної чисельності персоналу на підприємстві……………………………... 131

4.5.      Показники руху персоналу на підприємстві………………………………………………………. 136

4.6.      Кадрова політика підприємства……………………………………………………………………. 137

4.7.      Створення ефективної системи управління персоналом на підприємстві…………………… 138 Вправи для розпізнання термінів……………………………….………………………………….. 145 Тестові вправи…………………………………………………………………………………………. 147

Задачі для самостійного розв'язання…………………………………………      151

Ділова ситуація………………………………………………………………………………………... 155

РОЗДІЛ 5. ПРОДУКТИВНІСТЬ, МОТИВАЦІЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ……………………………………. 167

5.1.      Поняття мотивації праці, її зміст і види…………………………………………………………. 167

5.2.      Методи підвищення вмотивованості праці…………………………………      169

5.3.      Теорії мотивації………………………………………………………………………………………... 171

5.4.      Соціально-економічна сутність заробітної плати………………………………………………… 174

5.5.      Особливості організації оплати праці на підприємстві……………………………………….. 176

5.6.      Тарифна система оплати праці на підприємстві………………………………………………. 178

5.7.      Форми і системи оплати праці на підприємстві……………………………       182

5.8.      Особливості оплати праці бригадної роботи………………………………        189

5.9.      Особливості преміювання працівників…………………………………………………………….. 192

 

5.10.    Продуктивність праці: поняття і види………………………………………………………….... 195

5.11.    Методи обчислення продуктивності праці, їх переваги та недоліки, сфера застосування…  196

5.12.    Фактори зростання продуктивності праці та оцінка її динаміки…………………………… 199 Вправи для розпізнання термінів…………………………………………………………………... 202 Тестові вправи…………………………………………………………………………………………. 204

Задачі для самостійного розв'язання…………………………………………      210

Ділова ситуація……………………………………………………………………            220

РОЗДІЛ 6. КАПІТАЛ І ВИРОБНИЧІ ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………… 227

6.1.      Сутність капіталу, його класифікація……………………………………………………………. 227

6.2.      Характеристика основних виробничих фондів, їх склад і структура………………………. 228

6.3.      Особливості обліку й оцінки основних виробничих фондів…………………………………….. 231

6.4.      Переоцінка основних виробничих фондів………………………………………………………….. 234

6.5.      Поняття амортизації, методи нарахування амортизації об'єкта основних засобів……... 235

6.6.      Поняття зносу, методи його розрахунку………………………………………………………... 244

6.7.      Показники ефективності використання основних фондів…………………………………… 247

6.8.      Напрямки підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підп-риємством………………………………………………………    251

Вправи для розпізнання термінів…………………………………………………………………... 252 Тестові вправи…………………………………………………………………………………………. 254 Задачі для самостійного розв'язання…………………………………………………………….... 258

РОЗДІЛ 7. НЕМАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ТА АКТИВИ……………………………………………………. 264

7.1.      Поняття нематеріальних ресурсів, їх види та характеристика………………………….... 264

7.2.      Поняття нематеріальних активів та особливості їх обліку……………    266

7.3.      Оцінка нематеріальних активів підприємства………………………………………………….. 267

7.4.      Методи і способи оцінки нематеріальних активів підприємства…………………………… 270

7.5.      Амортизація нематеріальних активів……………………………………………………………. 277

7.6.      Фактори, що запобігають ефективному створенню нематеріальних активів підприєм-ством…………………………………………………………………………………………………….. 278 Вправи для розпізнання термінів…………………………….…………………………………….. 279 Тестові вправи…………………………………………………………………………………………. 281 Задачі для самостійного розв'язання…………………………………………            285

РОЗДІЛ 8. ОБОРОТНІ КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………… 286

8.1.      Поняття, склад і структура оборотних коштів підприємства, джерела їх формування….. 286

8.2.      Особливості нормування оборотних коштів на підприємстві……………………………….. 290

8.3.      Оцінка ефективності використання оборотних коштів підприємства…………………… 294

8.4.      Напрямки підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства….. 295 Вправи для розпізнання термінів……………………………….………………………………….. 296 Тестові вправи…………………………………………………………………………………………. 298 Задачі для самостійного розв'язання…………………………………………            301

РОЗДІЛ 9. ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………… 309

9.1.      Поняття інвестиційних ресурсів, їх види і класифікація………………………………………. 309

9.2.      Джерела фінансування інвестицій…………………………………………………………………. 311

9.3.      Поняття інвестиційного циклу, його складові елементи…………………………………….. 311

9.4.      Поняття, види і стадії інвестиційних проектів………………………………………………… 312

9.5.      Особливості вітчизняного інвестиційного проектування……………………………………. 312

9.6.      Методи і способи оцінки ефективності інвестиційних проектів…………………………… 313

9.7.      Поняття ризику при здійсненні інвестиційної діяльності підприємства…………………….. 318

9.8.      Методи оцінки ризикованості інвестиційних проектів, їх переваги та недоліки………... 320

9.9.      Особливості управління системою ризиків на підприємстві…………………………………. 327

9.10.    Напрямки підвищення ефективності використання інвестиційних ресурсів підприємством… 328

Вправи для розпізнання термінів……………………………….………………………………….. 328

Тестові вправи…………………………………………………………………………………………. 330

Задачі для самостійного розв'язання…………………………………………      335

РОЗДІЛ 10. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА ПІДПРИЄМСТВІ…………………………………………….. 340

10.1.    Зміст інноваційної діяльності, форми її інвестування…………………………………………. 340

10.2.    Види і напрямки інноваційної діяльності…………………………………………………………... 341

10.3.    Інноваційні цикли і показники дифузії новацій на підприємстві……………………………….. 342

10.4.    Інноваційний потенціал підприємства і показники його оцінки………………………………. 346

10.5.    Інноваційний проект: поняття, етапи здійснення, оцінка ефективності з урахуванням ступеня ризику………………………………………………………………………………………….  346

10.6.    Напрямки підвищення ефективності здійснення інноваційної діяльності на підприємстві…. 364

10.7.    Особливості державного регулювання інноваційної діяльності…………         365

Вправи для розпізнання термінів……………………………….………………………………….. 366 Тестові вправи…………………………………………………………………………………………. 368

РОЗДІЛ 11. ВИТРАТИ І ЦІНИ НА ПРОДУКЦІЮ…………………………………………………………... 374

11.1.    Поняття витрат, їх класифікація та роль……………………………………………………… 374

11.2.    Поняття собівартості продукції…………………………………………………………………... 376

11.3.    Особливості калькуляції собівартості продукції на підприємствах……             381

11.4.    Методи калькуляції собівартості продукції на підприємстві………………………………… 385

11.5.    Напрямки зменшення собівартості продукції на підприємстві………………………………. 387

11.6.    Показники оцінки витратності виробництва…………………………………………………… 389

11.7.    Поняття цін, їх види та функції……………………………………………………………………. 392

11.8.    Методи ціноутворення………………………………………………………………………………. 393

11.9.    Вибір стратегії ціноутворення на підприємстві……………………………………………….. 396 Вправи для розпізнання термінів……………………………….………………………………….. 399 Тестові вправи…………………………………………………………………………………………. 401 Задачі для самостійного розв'язання…………………………………………            405

РОЗДІЛ 12. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА………………………              413

12.1.    Основні положення теорії організації виробництва…………………………………………... 413

12.2.    Виробничий процес і принципи його організації………………………………………………….. 414

12.3.    Типи виробництва та їх техніко-економічна характеристика………………………………. 417

12.4.    Виробничий цикл і його структура………………………………………………………………... 418

12.5.    Методи розрахунку виробничого циклу………………………………………………………….... 421

12.6.    Організація потокового виробництва…………………………………………………………….. 425

12.7.    Організація автоматизованого виробництва…………………………………………………... 433

12.8.    Гнучке інтегроване виробництво………………………………………………………………….. 436 Вправи для розпізнання термінів……………………………….………………………………….. 437 Тестові вправи…………………………………………………………………………………………. 439 Задачі для самостійного розв'язання…………………………………………            443

РОЗДІЛ  13.  РЕЗУЛЬТАТИ  ГОСПОДАРСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВА  ТА  ОЦІНКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ………………………………………………………………………………………… 447

13.1.    Виробнича програма підприємства і показники оцінки обсягу продукції……………………. 447

13.2.    Поняття якості продукції та методи її оцінки………………………………………………….. 449

13.3.    Поняття конкурентоспроможності продукції і методи її оцінки…………………………….. 452

13.4.    Поняття доходу та прибутку як основних показників виробничо-господарської діяль-ності……………………………………………………………………………………………………… 456

13.5.    Особливості здійснення багатофакторного аналізу прибутку……………………………... 462

13.6.    Поняття фінансової діагностики підприємства та оцінка фінансово-економічного ста-ну підприємства………………………………………………………………………………………….. 463

13.7.    Напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства в ринковому середовищі… 469 Вправи для розпізнання термінів……………………………….………………………………….. 470 Тестові вправи…………………………………………………………………………………………. 471 Задачі для самостійного розв'язання…………………………………………            475

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………………… 483

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Оксана Олександрівна ГЕТЬМАН Валентина Михайлівна ШАПОВАЛ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК 2-ге видання

Керівник видавничих проектів – Б. А. Сладкевич Дизайн обкладинки – Б. В. Борисов

Підписано до друку 28.09.2009. Формат 70x100/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 27,45.

Наклад 1000 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006