Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

магниевый скраб beletage

1.         Господарський кодекс України №436-IV від 16.01.2003. – К.: Атіка, 2003. – 208 с.

2.         Кодекс законів про працю від 10.12.1971 р. №322-VIII, зі змінами і доповнен-нями.

3.         Положення (стандарти) бухгалтерського обліку – К.: Атіка, 2002. – 124 с.

4.         Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України, зі змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – №31.

5.         Про інвестиційну діяльність: Закон України, зі змінами і доповненнями // Відо-мості Верховної Ради України (ВВР). – 1991. – №47.

6.         Про оплату праці / Закон України від 24.03.1995 р. №108/ 95-ВР в редакції За-кону України від 06.02.1997 №50 / 97-ВР, зі змінами і доповненнями.

7.         Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України в редакції від 22.05.1997 р. №283/ 97-ВР, зі змінами і доповненнями.

8.         Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 16.01.2003 р. №433-IV.

9.         Про ціни і ціноутворення: Закон України від 03.12.1990 р. №507-ХІІ, зі змінами і доповненнями.

 

483

10.       Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. – М.: ОАО Новости, 2000. – 255 с.

11.       Безуглий А. Основні фонди та наслідки державної амортизаційної політики // Економіка. Фінанси. Право. – 2000 – №8. – С. 24-30.

12.       Бланк И.А. Управление активами. – К.: «Ника-Центр», 2000. – 720 с.

13.       Бланк И.А. Управление формированием капитала. – К.: «Ника-Центр», 2000. – 512 с.

14.       Гетьман О.О. Економічне обґрунтування механізму функціонування підпри-ємств у ринковому ієрархічному просторі // Вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту: Економічні науки. – Дніпропетровськ, ДДФЕІ. – 2001. – №2(6). – С. 94-97.

15.       Демченков В.С., Милета В.И. Системный анализ деятельности предприятий: М.: Финансы и статистика, 1990. – 182 с.

16.       Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./ Г.О.Швиданенко, С.Ф.Покропивний, С.М.Клименко та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – 248 с.

17.       Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.

18.       Іваненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2000. – 207 с.

19.       Кашин В.Н., Ионов В.Я. Хозяйственный механизм и эффективность про-мышленного производства. – М.: Наука, 1997. – 367 с.

20.       Комлев Е.Б. Анализ конкурентоспособности товаров / Маркетинг в России и за рубежом. – 2000. – №3. – с. 45-59.

21.       Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. – 294 с.

22.       Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с.

23.       Муравьев А.И., Игнатьев А.М., Крутик А.Б. Малый бизнес: экономика, орга-низация, финансы / А.И. Муравьев, А.М. Игнатьев, А.Б. Крутик: Учеб. пособие для

вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. – Спб.: «Издательский дом «Бизнес-пресса», 1999. – 608 с.

24.       Основні акти антимонопольного та конкурентного законодавства України: Збірник матеріалів Дніпропетровського обласного територіального відділення Анти-монопольного комітету України. – Дніпропетровськ, 2001. – 160 с.

25.       Оценка бизнеса: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, М.А.Федотовой. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 512 с.

26.       Савицкая Г.А. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Минск: Нов. знание, 2000. – 688 с.

27.       Савчук В.П. финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций. – К.: Издательский дом «Максимум», 2001. – 600 с.

28.       Соколова Л.В. Конкурентоспособность предприятия и критерии ее оценки / Маркетинг и реклама. – 1999. – №5-6. – с. 31-33.

29.       Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2001. – 301 с.

30.       Шах А.Д., Погостин С.З. Организация, планирование и управление предпри-ятием химической промышленности: Учебник. – М.: Высшая школа, 1974. – 440 с.

31.       Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии: Уч. пособ. для студ. эконом. ф-тов вузов. – РнД: Март, 2000. – 544 с.

32.       Экономика и статистика фирм: Учебник / В.Е.Адамов, С.Д.Ильенкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 288 с.

33.       Экономика предприятия: Учеб. для вузов / В.Я.Горфинкель, Е.М.Купряков, В.П.Прасолова и др. – М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 2002. – 520 с.

34.       Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. О.И.Волкова. – М.: ИН-ФРА-М, 2002. – 601 с.

35.       Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.А.Швандера. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2001. – 718 с.

36.       Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я.Горфинкеля. – 3-е изд., переб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 718 с.

37.       Экономический механизм управления развитием предприятий/ И.В.Алексеев и др. – Львов: Світ, 1991. – 154 с.

38.       Porter M.E. Competitive Advantages: Creating and Sustaining Superior Perform¬ance. N.Y.: Free Press, 1985.

39.       Ruekert R.W. Developing a Market Orientation: an Organizational Strategy Per¬spective // International Journal of Research in Marketing. – 1992. – V. 9. – P. 225-245.

40.       Sharp B. Marketing Orientation: More Than Just Customer Focus // International Marketing. Review – 1991. – V. 8. – № 3. – P. 20-25.