ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

1.         У плановому році підприємство повинно виготовити основної продукції для

реалізації на суму 140 тис грн. Крім цього, заплановано надати послуги промислово-

го характеру на суму 36 тис грн, а також виготовити напівфабрикатів на суму 260 тис

грн, з яких буде використано у власному виробництві на суму 250 тис грн.

Незавершене виробництво на кінець року збільшилось в порівнянні з початком року на 26 тис грн. На початок року залишки готової продукції на складі складали 50 тис грн, на кінець року - 46 тис грн.

За наведеними характеристиками виробництва необхідно визначити обсяг то-варної, валової та реалізованої продукції.

2.         За планом підприємства на рік основна продукція для реалізації складає суму

3600 тис грн. Крім того, заплановано надати послуги промислового характеру на сто-

рону на суму 66 тис грн. Напівфабрикатів виготовлено на суму 530 тис грн, з них ви-

користовується у власному виробництві - на 470 тис грн. Залишки готової продукції

на складі і товари відвантажені, але ще не оплачені покупцем, на початок року скла-ли суму 340 тис грн, на кінець року – 320 тис грн. Незавершене виробництво на кі-нець року збільшиться в порівнянні з початком року на 56 тис грн.

За наведеними характеристиками виробництва необхідно визначити обсяг то-варної, валової та реалізованої продукції.

3. Завод виробляє готових виробів і напівфабрикатів:

-          по ливарному цеху на суму 1070 тис грн, з них – на 840 тис грн. призначаєть-ся для власного споживання і на 230 тис грн – відпуск на сторону;

-          по ковальському цеху на суму 280 тис грн, з них на 110 тис грн. заплановано реалізувати на сторону, а решту – передати складальному цеху;

-          по інструментальному цеху на суму 45 тис грн, при цьому вся продукція приз-начається для внутрішньозаводського використання;

-          по складальному цеху на суму 3100 тис грн;

-          по навчальних майстернях на суму 950 тис грн.

Продукція складального цеху і навчальних майстерень повністю реалізується на

сторону.

Крім цього, планується виготовити обладнання на 64 тис грн для власного капі-тального будівництва, а також надати послуги промислового характеру на сторону на суму 20 тис грн.

Залишки незавершеного виробництва на початок року становили 180 тис грн, на кінець року – 110 тис грн.

За наведеними даними необхідно визначити обсяг валового і внутрішньозавод-ського обороту, валову, товарну і реалізовану продукцію.

4. На основі наведених у таблиці даних визначте планові показники валової, то-варної і реалізованої продукції, а також валового і внутрішньозаводського оборотів.

 

Цех-виробник продукції      Цех - споживач продукції                            Залишки незавер-шеного виробни-цтва тис грн

 

                                                                                 

           

                       

ливарний                   100      800                  50        60        1010    50        80        90

ковальський                          250                             5          255      20        10        12

механічний                                       3500    40        60        3600    80        300      170

складальний                                                                                    5900    580      490

ремонтно-механічний          60        50        80        45                    50        265      60        15        12

інструменталь-ний   60        180      260      60        35                    595      95        70        75

Разом з переліком наведених по підприємству даних слід урахувати, що залиш-ки готової продукції на складі на початок року становили 200 тис грн, а на кінець року – 120 тис грн.

5. Планом підприємства на рік передбачено виготовлення трьох видів готової продукції: вищого сорту в кількості 2000 одиниць, І сорту – 2500 одиниць, ІІ сорту – 1000 одиниць. Оптова ціна продукції складає відповідно до сортаменту: 353, 274 та 125 грн за одиницю. Вартість інших виробів в оптових цінах підприємства складає 640 тис грн. Крім того, заплановані послуги промислового характеру на сторону в оп-тових цінах підприємства на суму 120 тис грн.

Визначте обсяг товарної продукції.

6. За наведеними нижче даними необхідно визначити обсяг валової продукції, а також залишки напівфабрикатів на кінець звітного періоду по цеху виготовлення кис-лоти. Всі розрахунки необхідно здійснити в табличному форматі:

 

Продукція                              Валовий оборот, тис грн     Витрати на власні потреби Валова

продукція,

тис грн           Залишок напі-вфабрикатів, тис грн

 

           

           

           

                                  

                       

Сіркова кислота        200      180      ?          170      ?          ?          300      ?

Суперфосфат простий          500      160      ?          260      ?          ?          700      ?

Суперфосфат гранульований          250      240      ?          -          ?          ?          -          ?

Разом  -          -          ?          -          ?          ?          ?          ?

За даними таблиці необхідно також обчислити коефіцієнт комбінування як від-ношення валового обороту до валової продукції, на основі чого охарактеризувати до-сліджуване виробництво.

7. Умови входження товару на ринок наведені в таблиці:

 

Назва характеристик            Одиниці виміру        Бажане значення      Нормативне значення

Пропозиція підприємства    одиниць         500      120

Ціна споживання      грн за од.        250      700

Імідж товару  частка од.       0,9       0,6

Дизайн           частка од.       0,8       0,5

Режим роботи           годин на добу            16        8

Гарантійний строк    років   2          1

Робочий простір       м3       25        15-30

Навантаження           од. /особу       100      100-200

Потужність    тонн за рік      150      100-160

Викид шкідливих речовин   г /м3    20        48

Характеристики аналогічних товарів, які пропонуються для продажу на відповід-ному ринковому сегменті, представлені в таблиці:

Назва характеристик            Постачальник

 

            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

Пропозиція підприємства    500      120      120      100      100      110      30        50        75        50

Ціна споживання      200      220      340      230      250      240      700      500      430      499

Імідж товару  0,6       0,5       0,7       0,6       0,6       0,7       0,9       0,8       0,8       0,8

Дизайн           0,5       0,6       0,9       0,7       0,8       0,6       0,8       0,7       0,9       0,9

Режим роботи           16        14        8          12        8          10        14        16        20        8

Гарантійний строк    1          1          2          2          2          2          2          1          1          1

Робочий простір       24        27        27        16        25        17        20        23        27        27

Навантаження           100      200      115      145      150      185      180      170      160      150

Потужність    150      150      100      120      110      130      140      150      110      100

Викид шкідливих речовин   10        15        20        40        50        10        25        30        35        40

Вагомість товарних атрибутів для оцінки товару споживачем наведені в таблиці:

 

                        Якість товару Експлуатаційні характеристики      Технічні характеристики

 

           

                                                                                                                     

0,35 | 0,65 | 0,35 | 0,30 | 0,20 | 0,15 |    0,30    |    0,70     |   0,30   |   0,30   |   0,20   | 0,20

За наведеними в зведених таблицях даними необхідно здійснити аналіз якості і конкурентоспроможності товарів кожного з підприємств на ринку.

8.         Здійсніть аналіз фінансових результатів підприємства в звітному році, вико-

риставши наведені нижче показники, і визначте ефективність діяльності підприємст-

ва у визначеному періоді за критерієм рентабельності продажів. Отриманий в звітно-

му році дохід (виручка від реалізації продукції) склав суму 1271,6 тис грн, собівартість

реалізованої продукції – 568,9 тис грн. Дохід від позавиробничої діяльності склав су-

му 85,1 тис грн. Адміністративні, збутові, інші операційні витрати склали відповідно

84,5, 89,8 та 208,1 тис грн. Податок на додану вартість обчислюється відповідно до

Закону України «Про податок на додану вартість» за ставкою 20%.

В якості допоміжних обчислень необхідно розрахувати валовий, операційний та чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності аналізованого підприємства. Відповідно до чинного Закону «Про оподаткування діяльності підприємств» ставка податку на прибуток складає 25%.

Як зміниться рентабельність продажів аналізованого підприємства, якщо обсяги збуту продукції зростуть на 2,5%?

Обчисліть відповідну зміну та зробіть необхідні пояснення.

9.         Матеріальні витрати для виробництва і реалізації продукції в сумі 3283 тис

грн складають 70% загальної суми виробничих витрат. За підзвітний період підпри-

ємством було виготовлено товарної продукції на суму 7412 тис грн, а реалізовано

92% від суми товарної продукції.

Середньорічна вартість основних виробничих фондів підприємства складає 3376 тис грн, нематеріальних активів – 25 тис грн, а оборотних коштів – 1048 тис грн.

Визначте ефективність діяльності підприємства за показниками чистого прибутку, рентабельності випуску продукції та рентабельності підприємства.

Підприємство є платником податку на додану вартість (ПДВ) за ставкою 20%, а також податку з прибутків за ставкою 25%.

Визначте, як зміниться ситуація, якщо обсяги товарної продукції зростуть на 2,5%, а обсяги реалізації продукції збільшаться на 7% від вказаного рівня вартісних показників?

Обчисліть вказані показники і наведіть пояснення. Зробіть відповідні пояснення.

10.       Необхідно проаналізувати фінансовий стан підприємства за показниками

чистого прибутку, рентабельності виробництва продукції та рентабельності продажу

продукції протягом 2003-2004 рр., а також порівняти їх між собою за допомогою від-

повідних індексів, зробивши відповідні висновки.

Виручка від реалізації продукції в 2003 році склала 1236,6 тис грн, в 2004 році – 3677,3 тис грн. Собівартість реалізованої продукції в 2003 році склала 932,1 тис грн, в 2004 році – 2757,4 тис грн. Адміністративні витрати в 2003 році склали 35,2 тис грн, в 2004 році – 57,7 тис грн. Витрати на збут в 2003 році склали 56,0 тис грн, в 2004 році – 85,0 тис грн. Інші операційні витрати в 2003 році склали 2,5 тис грн, в 2004 році – 43,9 тис грн. Фінансових витрат в 2003 році не було, а в 2004 році вони склали суму 11,2 тис грн. Необхідно також урахувати, що підприємство є платником податку на додану вартість (ПДВ) за ставкою 20%, а також податку з прибутку за ставкою 25%.

Визначте, як зміниться ситуація, якщо підприємство матиме податкову пільгу по нарахуванню податку на додану вартість за нульовою ставкою і в 2004 році реалізує таке право. Проаналізуйте ситуацію і віднайдіть всі необхідні показники.

11.       Підприємство на плановий рік має такі дані:

Залишки готової продукції на складах і товарів відвантажених, але не оплачених

на початок планового року (тис грн): за оптовими цінами підприємства – 630; за ви-робничою собівартістю – 510. Випуск товарної продукції в плановому році передба-чений на наступному рівні (тис грн): за оптовими цінами підприємства – 47350; за по-вною собівартістю – 38600. Залишки готової продукції на складах і товарів відванта-жених, але не оплачених на кінець планового року (тис грн): за оптовими цінами під-приємства – 590; за повною собівартістю – 470.

Визначте прибуток від реалізації товарної продукції на плановий рік.

12.       Планова повна собівартість одиниці виробу складає 449,57 грн, оптова ціна

підприємства на неї 494,97 грн. Визначте рентабельність виробу.

Як зміниться рентабельність продукції, якщо собівартість її виробництва зросте на 2,5%, а оптова ціна – на 3%?

13.       Балансовий прибуток за планом на рік складає 6840 тис грн. Вартість виро-

бничих основних фондів на початок планового року – 15980 тис грн. Протягом року

заплановано введення в дію основних виробничих фондів: у березні – вартістю 540

тис грн, у серпні – вартістю 360 тис грн. Вибувають основні фонди в червні – вартістю

380 тис грн. Середньорічна вартість нормованих оборотних коштів – 9738 тис грн.

Визначте рентабельність виробничих фондів підприємства.

14.       Виручка від реалізації продукції за планом підприємства на рік складає

17600 тис грн. Виробнича собівартість цієї продукції – 12800 тис грн, позавиробничі

витрати складають 3% виробничої собівартості. Середньорічна вартість виробничих

основних фондів – 7120 тис грн. Середньорічні залишки нормованих оборотних кош-

тів – 1260 тис грн.

Визначте рентабельність виробничих фондів підприємства.

15.       На підприємстві річна виручка від реалізації продукції склала 11816,6 тис

грн, собівартість реалізованої продукції – 9363,7 тис грн. Інші операційні витрати 15,3

тис грн, позареалізаційні доходи – 118,8 тис грн, позареалізаційні витрати – 1,9 тис

грн. Основні засоби на початок року склали суму 50678,0 тис грн, на кінець року –

55605,7 тис грн. Оборотні кошти підприємства на початок року становили 9365,4 тис

грн, на кінець року – 10837,5 тис грн.

Визначте рентабельність виробничих фондів підприємства.

16.       Собівартість виробу А зменшилась у плановому році з 96,67 грн до 91,22

грн, виробу Б – з 53,53 грн до 48,58 грн. Оптова ціна протягом року залишалася не-

змінною і відповідно на вироби А і Б дорівнювала 108,3 грн і 59,78 грн.

Визначте прибуток підприємства і рентабельність виробів А і Б та виробництва в цілому, якщо відомо, що на підприємстві було реалізовано 12 тис одиниць виробів А і 16,3 тис одиниць виробів Б.

17.       Підприємство виробляє продукцію одного найменування за ціною 23,50 грн. Питомі змінні витрати складають 18,50 грн. Загальна величина постійних витрат 55 тис грн. Внаслідок зростання орендної плати загальні постійні витрати збільшились на 6%. Визначте, яким чином збільшення постійних витрат вплине на величину без-збиткового обсягу виробництва?

18.       Визначити мінімальний обсяг реалізованої продукції, який забезпечує поча-ток дохідності (беззбитковий обсяг), якщо відомо, що виручка від реалізації продукції складає 18750 тис грн, собівартість продукції – 16380 тис грн, у тому числі: умовно-постійні витрати – 3460 тис грн, умовно-змінні витрати – 12920 тис грн.

19.       Підприємство має намір виготовлювати нову продукцію за ціною 15,97 грн за одиницю. Річна сума умовно-постійних витрат підприємства складає 9,9 тис грн. Рі-вень змінних витрат на одиницю продукції складає 60% від її ціни. Визначити мініма-льний обсяг реалізації продукції, що забезпечує початок дохідності підприємства.

20.       Здійсніть горизонтальний і вертикальний фінансовий аналіз суб'єкта малого підприємництва, а також розширений фінансовий аналіз за допомогою фінансових коефіцієнтів, на основі чого зробіть висновок щодо ефективності його фінансово-господарської діяльності. Основна фінансова звітність діяльності суб'єкта малого пі-дприємництва наведена нижче в бухгалтерській звітності.

Визначте особливості розрахунку всіх фінансових показників порівняно з проце-дурою їх обчислення для крупних промислових підприємств відповідно до встанов-лених Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку № 2, 3, 4 і 5 форм звітно-сті. На чому це позначається?

Наказ Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року №39 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року №161/4382

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

 

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство      ТОВ «КСП»         за ЄДРПОУ

Територія       Україна           за КОАТУУ

Форма власності    колективна       за КФВ

Орган державного управління    –  за СПОДУ

Галузь виробнича     за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності металопластикова продукція за КВЕД

Середньооблікова чисельність   47 осіб

Одиниця виміру    тис грн   Контрольна сума

Адреса            м. Дніпропетровськ, проспект Перемоги, 14

 

Коди

 

1. БАЛАНС на 31 грудня 2004 року

Форма № 1-м за ДКУД

1801006

 

Актив Код рядка       На початок звітного періоду            На кінець звітного періоду

І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ                         

Незавершене будівництво   020      -          -

Основні засоби: залишкова вартість первісна вартість знос       030      76,32   86,69

 

            031      84,80   96,32

 

            032      8,48     9,63

Довгострокові фінансові інвестиції 040      -          -

Інші необоротні активи        070      2,49     2,19

Усього за розділом І 080      78,81   88,88

ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ                             

Виробничі запаси     100      14,18   13,89

Готова продукція      130      -          -

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість первісна вартість резерв сумнівних боргів       160      11,78   17,86

 

            161      12,86   18,94

 

            162      (1,08)  (1,08)

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом          170                 

Інша поточна дебіторська заборгованість  210      -          -

Поточні фінансові інвестиції           220      -          -

Грошові кошти та їх еквіваленти: у національній валюті в іноземній валюті    230      0,78     1,06

 

            240      -          -

Інші оборотні активи            250      8,76     6,55

Усього за розділом ІІ            260      35,50   39,36

ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ    270      8,71     5,43

БАЛАНС        280      105,60 122,81

Пасив Код рядка       На початок звітного періоду            На кінець звітного періоду

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ                             

Статутний капітал    300      10,00   10,00

Додатковий вкладений капітал      320      7,40     7,40

Резервний капітал    340      -          -

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  350      -          -

Неоплачений капітал           360      -          -

Усього за розділом І 380      17,40   17,40

ІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ  430                 

ІІІ. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 480      -          -

IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ                            

Короткострокові кредити банків    500      46,67   56,07

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями   510                 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги          530      41,53   49,34

Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом зі страхування з оплати праці    550                 

 

            570      -          -

 

            580      -          -

Інші поточні зобов'язання    610      -          -

Усього за розділом IV          620      88,20   105,41

V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ      630      -          -

БАЛАНС        640      105,60 122,81

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2004 рік

(у редакції Наказу Міністерства фінансів України від 24 лютого 2001 р. №101)

Форма № 2-м

Код за ДКУД        1801007

 

Стаття            Код рядка       За звітний період      За аналогічний період поперед-нього року

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  010      463,37 386,26

Непрямі податки та інші вирахування з доходу    020      (67,07)            (57,55)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)            030      396,30 328,71

Інші операційні доходи        040      -          -

Інші звичайні доходи           050      -          -

Надзвичайні доходи 060      -          -

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)          070      396,30 328,71

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції   080                 

Матеріальні витрати 090      (307,41)          (196,80)

Витрати на оплату праці     100      (    3,08)          (    2,11)

Відрахування на соціальні заходи   110      (    1,20)          (    0,83)

Амортизація  120      ( Ю,20)           (    8,53)

Інші операційні витрати      130                 

            140      -          -

Інші звичайні витрати          150      ( 15,85)           (    3,26)

Надзвичайні витрати           160      -          -

Податок на прибуток           170      ( 17,56)           ( 35,15)

Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± 080 + 160 + 170)   180      (355,30)          (246,68)

Чистий прибуток (збиток) (070 – 180)       190      41,00   82,03

4