Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕСТОВІ ВПРАВИ : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

ТЕСТОВІ ВПРАВИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Дайте відповідь на наступні тестові запитання:

1. Які з наведених нижче показників не відносяться до вартісних показників виробничої програми підприємства?

а)         товарна продукція;

б)         реалізована продукція;

в)         витрати на 1 грн. товарної продукції;

г)         валова продукція;

д)         чиста продукція.

2.         Загальною вартістю усіх видів готової продукції, напівфабрикатів, робіт і

послуг виробничого характеру, призначених для продажу або реалізації різним спо-

живачам називають:

а)         товарною продукцією;

б)         валовою продукцією;

в)         реалізованою продукцією;

г)         чистою продукцією.

3.         Розробляючи виробничу програму, підприємство повинно враховувати:

а)         попит споживачів;

б)         державні контракти та державне замовлення;

в)         портфель замовлень на продукцію інших споживачів;

г)         результати маркетингового дослідження.

4.         Перелік найменувань виробів, що випускаються підприємством, визначає:

а)         номенклатуру;

б)         асортимент;

в)         прайс-лист;

г)         технологічний регламент.

5.         Частку оптової ціни виробу, що включає в себе заробітну плату, відраху-

вання на соціальне страхування, інші відрахування та прибуток, визначає:

а)         обсяг чистої продукції підприємства;

б)         обсяг нормативно-чистої продукції підприємства;

в)         обсяг кінцевої продукції підприємства;

г)         прямі витрати на оплату праці.

6.         Що з наведеного переліку відповідає визначенню валового обороту?

а)         вартість готових виробів і напівфабрикатів (виготовлених як з власної сиро-

вини, так і з матеріалів замовників) з урахуванням встановлених на них вироб-

ничих цін, до якої також входить вартість робіт промислового характеру, але ви-

раховується вартість продукції власного виробництва, яка йде на промислово-

виробничі потреби всередині конкретного підприємства;

б)         продукція, призначена для відпуску споживачам;

в)         вартість всіх відвантажених матеріалів, які були оплачені споживачами;

г)         сукупна вартість валового випуску всіх видів продукції незалежно від того, ви-

користовуються вони в переробці на тому ж підприємстві чи призначені для від-

пуску споживачам, а також вартість робіт промислового характеру і послуг, на-

даних споживачам і власним цехам;

д)         вартість продукції і послуг цехів підприємства, споживаних іншими цехами

власного підприємства.

7.         Які елементи включаються до вартості товарної продукції підприємства?

а) готова продукція, включаючи вироби широкого вжитку (виготовлені як з пов-ноцінної сировини, так і з відходів), призначена для відпуску споживачам, а та-кож для різних невиробничих потреб підприємства;

б)         продукція підсобних і допоміжних цехів, в тому числі електроенергія, пара і

вода, вироблені на конкретному підприємстві, призначені для відпуску спожива-

чам, а також для різних невиробничих потреб підприємства;

в)         продукція промислового характеру, виконувана на замовлення споживача;

г)         напівфабрикати, заплановані до відпуску споживачам;

д)         продукція учбових майстерень, що реалізується підприємством на сторону;

е)         тара власного виробництва, якщо у відпускній ціні не врахована її вартість;

є) всі вказані елементи включають у вартість товарної продукції підприємства.

8.         Які елементи включають до внутрішньозаводського обороту підприємства?

а)         вартість переробки на підприємстві напівфабрикатів власного виробництва;

б)         вартість електроенергії, пари, води, стислого повітря і холоду власного виро-

бництва для технологічних цілей, вентиляції, освітлення і опалення цехів, за-

водських складів, будівель заводоуправління тощо;

в)         вартість виготовлених для виробничих потреб інструментів, пристосувань,

моделей, запасних частин, допоміжних матеріалів власного виготовлення;

г)         вартість матеріалів власного виробництва, витрачених під час поточних ре-

монтів і під час обслуговування обладнання (змащення, чищення тощо);

д)         вартість тари власного виготовлення, призначеної для упакування продукції

підприємства, якщо її вартість включена до оптових цін на цю продукцію;

е)         всі вказані елементи включають у вартість внутрішньозаводського обороту

підприємства.

9.         Які з наведених показників якості не відносяться до функціональних?

а)         потужність і швидкодія;

б)         надійність (довговічність);

в)         ергономічність;

г)         естетичність;

д)         ресурсоємність виробництва.

10.       Документи, що регулюють діяльність кожного виробничого процесу;

складові одиниці, норми, вимоги і методи в сфері розробки й організації виробницт-

ва виробів; технологічні процеси, норми і вимоги до них; обмеження за застосову-

ваною номенклатурою матеріалів, деталей; форми і методи управління є…

а)         стандартами;

б)         сертифікатами якості;

в)         ліцензіями;

г)         патентами.

11.       Спроможність деякого класу об'єктів займати визначену ринкову нішу на-

зивають…

а)         конкурентоспроможністю;

б)         якістю;

в)         позиціонуванням;

г)         диверсифікацією.

12.       Який метод оцінки конкурентоспроможності заснований на використанні

одиничних параметрів аналізованої продукції і бази порівняння, їх зіставленні; він

дає можливість лише констатувати факт конкурентоспроможності аналізованої

продукції чи наявності в неї недоліків у порівнянні з товаром-аналогом, проте не

враховує вплив на переваги споживача при виборі товару вагомості кожного пара-

метра?

а)         комплексний метод оцінки конкурентоспроможності;

б)         диференціальний метод оцінки конкурентоспроможності.

13.       Аналіз і оцінку економічних показників роботи підприємства на основі ви-

вчення окремих результатів, неповної інформації з метою виявлення можливих пе-

рспектив його розвитку і наслідків ухвалення поточних управлінських рішень нази-

вають…

а)         техніко-економічним аналізом;

б)         моніторингом;

в)         економічною діагностикою підприємства;

г)         фінансовим аналізом діяльності підприємства.

14.       За яких умов виробничо-господарську діяльність підприємства вважають

ефективною?

а)         якщо підприємство раціонально використовує наявні активи;

б)         якщо підприємство своєчасно погашає зобов'язання;

в)         якщо підприємство функціонує рентабельно;

г)         за всіх визначених умов.

15.       Який аналіз відтворює динаміку фінансової звітності за ряд років?

а)         горизонтальний аналіз;

б)         вертикальний аналіз;

в)         аналіз за допомогою фінансових коефіцієнтів.

16.       Прибуток, який розраховується як різниця між чистим доходом від реалі-

зації продукції і собівартістю реалізованої продукції, є:

а)         валовим;

б)         чистим;

в)         операційним;

г)         маржинальним;

д)         прибутком до оподаткування.

17.       Частина виручки, що залишається на підприємстві після відшкодування

усіх витрат на виробничу і комерційну діяльність, називається:

а)         рентабельністю;

б)         прибутком;

в)         ефективністю виробництва;

г)         чистим доходом.

18.       Відносним показником ефективності роботи підприємства є:

а)         прибуток;

б)         рентабельність;

в)         ефективність виробництва;

г)         собівартість продукції.

19.       Яке з тверджень є вірним?

а)         фінансові результати розкривають мету виробничої діяльності;

б)         фінансові результати розкривають рівень прибутковості виробництва;

в)         обидві відповіді вірні.

20.       Аналізуючи прибутковість поточних завершених виробничо-господарських

операцій на промисловому підприємстві, рекомендується використовувати:

а)         балансовий прибуток;

б)         чистий прибуток;

в)         рівень ефективності використання ресурсів у виробничому процесі;

г)         всі визначені показники;

д)         вірної відповіді немає.

21.       В чому полягає ліквідність підприємства?

а)         у можливості підприємства швидко мобілізувати свої власні кошти для пога-

шення у відповідні строки поточних зобов'язань;

б)         у можливості підприємства швидко придбати кошти для виробництва власної

продукції;

в)         у можливості підприємства придбати кошти для виробництва товарів та їх

просування на ринок збуту продукції.

22.       Показники фінансової стійкості орієнтовані на:

а)         виявлення найбільш сприятливих умов для реалізації товару;

б)         виявлення потенційного, стійкого капіталу;

в)         вірної відповіді немає.

23.       Рівень коефіцієнта заборгованості підприємства не повинен бути:

а)         меншим за одиницю;

б)         більшим за одиницю;

в)         дорівнювати одиниці;

г)         вірної відповіді немає.

24.       Який вид фінансового аналізу за допомогою коефіцієнтів вказує на його

спроможність перетворювати активи на грошові кошти швидко і без втрат рин-

кової вартості?

а)         операційний аналіз;

б)         аналіз операційних витрат;

в)         аналіз управління активами;

г)         аналізу ліквідності;

д)         аналіз довгострокової платоспроможності;

е)         аналіз прибутковості.