Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВПРАВИ ДЛЯ РОЗПІЗНАННЯ ТЕРМІНІВ : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

ВПРАВИ ДЛЯ РОЗПІЗНАННЯ ТЕРМІНІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Розпізнайте, яку економічну категорію характеризують наведені нижче визначення. Обґрунтуйте свою відповідь.

Зашифрованими економічними категоріями є:

-          валова продукція;

-          валовий випуск;

-          валовий оборот;

-          вертикальний фінансовий аналіз;

-          виробнича програма;

-          виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

-          властивість;

-          внутрішньозаводський виробничий оборот;

-          горизонтальний фінансовий аналіз;

-          економічна діагностика підприємства;

-          коефіцієнт покриття;

-          конкурентоспроможність товару;

-          конкурентоспроможність;

-          ліквідність підприємства;

-          реалізована продукція;

-          рентабельність продукції;

-          рівень якості виробу;

-          товарна продукція;

-          чистий робочий капітал;

-          якість.

 

1.

 

Спроможність підприємства перетворити актив на грошові кошти швидко і без втрат ринкової вартості

 

?

 

Наявність коштів для оплати підприємством поточних боргів, а також фі-2. нансові ресурси для розширення діяльності та інвестування найбільш прибуткових видів діяльності

 

?

 

3.

 

Обсяг виготовлення продукції за номенклатурою, асортиментом і якістю в натуральному і вартісному відтворенні

 

?

 

4. Обсяг виробітку кожного виду продукції в натуральному вираженні

 

5.

 

Показник, який представляє собою вартість готових виробів і напівфабри-катів (виготовлених як з власної сировини, так і з матеріалів замовників) з урахуванням встановлених на них виробничих цін, до якої також входить вартість робіт промислового характеру, але вираховується вартість проду-кції власного виробництва, яка йде на промислово-виробничі потреби все-редині конкретного підприємства

?

 

6. Продукція, призначена для відпуску споживачам у вартісному вираженні    ?

7. Вартість всіх відвантажених матеріалів, які були оплачені споживачами     ?

8.

 

Сукупна вартість валового випуску всіх видів продукції незалежно від того, використовуються вони в переробці на тому ж підприємстві чи призначені для відпуску споживачам, а також вартість робіт промислового характеру і послуг, наданих споживачам і власним цехам

 

?

 

9.

 

Вартість продукції і послуг цехів підприємства, споживана іншими цехами власного підприємства

 

?

 

10.

 

Сукупність властивостей і характеристик продукції, які дають їй можли-вість задовольняти обумовлені чи передбачувані потреби споживачів

 

?

 

11.

 

Об'єктивна спроможність продукції, яка проявляється при її створенні, експлуатації і споживанні

 

?

 

12.

 

Відносна характеристика якості, заснована на порівнянні сукупності показ-ників якості розглянутого виробу із сукупністю базових показників (анало-гів, перспективних зразків, випереджаючих стандарти тощо)

 

?

 

13.

 

Сукупність якісних і вартісних характеристик товару, що сприяють ство-ренню переваги даного товару перед товарами-конкурентами в задово-ленні конкретної потреби покупця

 

?

 

14.

 

Спроможність певного класу об'єктів (товар, підприємство, країна) займати визначену ринкову нішу

 

?

 

15.

 

Аналіз і оцінка економічних показників роботи підприємства на основі ви-вчення окремих результатів, неповної інформації з метою виявлення мож-ливих перспектив його розвитку і наслідків ухвалення поточних управлін-ських рішень

 

?

 

16. Порівняння фінансових показників звітності попереднього і звітного років

 

?

 

17. Аналіз внутрішньої структури фінансової звітності

 

?

 

18.

 

Загальний дохід (сукупні надходження) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без вирахування наданих знижок, повернення проданих то-варів та непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору)

 

?

 

19.

 

Коефіцієнт, який вказує на те, скільки гривень поточних активів підприємст-ва припадає на одну гривню поточних зобов'язань

 

?

 

20.

 

Ступінь прибутковості виготовлення підприємством продукції, яка обчис-люється як відношення чистого прибутку до собівартості продукції

 

?