13.4. Поняття дохо-ду та прибутку як основних показників виробничо-господарської діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

 

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3, затвердженого На-казом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 21 червня 1999 р. №398/3691 «Звіт про фінансові ре-зультати», під доходом розуміють збільшення економічних вигод у вигляді надходження ак-тивів або зменшення зобов'язань, які призво-дять до зростання власного капіталу (крім зро-стання капіталу за рахунок внесків власників).

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. №290 та зареєстро-ваного в Міністерстві юстиції України від 14 грудня 1999 р. №860/4153 «Дохід», не визнаються доходами такі надходження:

це передбачено

1)         сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових пла-тежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів;

2)         сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним до-говором на користь комітента, принципала тощо;

3)         сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

4)         сума авансової оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

5)         сума завдатку під заставу або для погашення позики, якщо відповідним договором;

6)         надходження, що належать іншим особам;

7)         надходження від первинного розміщення цінних паперів.

В бухгалтерському обліку доходи класифікуються за такими групами:

а)         дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

б)         інші операційні доходи;

в)         дохід від участі в капіталі та інші фінансові доходи;

г)         інші доходи;

д)         надзвичайні доходи.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відображає за-гальні надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків (податку на до-дану вартість, акцизного збору тощо). Організації, основною діяльністю яких є торгів-ля цінними паперами, розуміють під доходом вартість, за якою реалізовано цінні па-пери, та суму винагороди за виконання інших операцій, пов'язаних з розміщенням, купівлею і продажем цінних паперів. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається таким в разі наявності всіх наведених нижче умов, якщо:

- покупцю передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

-          після продажу підприємство не здійснює подальше управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

-          сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

-          є впевненість, що в результаті продажу відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а пов'язані з ним витрати можуть бути достовірно визначені.

Інші операційні доходи відображають суми інших доходів від операційної діяль-ності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, пос-луг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо.

Дохід від участі в капіталі відображає надходження, отримані від інвестицій в

асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких здійснюється методом участі в капіталі. Інші фінансові доходи передбачають дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом учас-ті в капіталі). Метод участі в капіталі є методом обліку інвестицій, згідно з яким їх ба-лансова вартість змінюється відповідно до суми збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування.

Інші доходи включають дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від неопераційних курсових різниць та інші до-ходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства. При цьому під звичайною діяльністю розуміється будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.

Надзвичайні доходи відображають невідшкодовані втрати від надзвичайних по-дій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи витрати на запобі-гання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій без суми страхо-вого відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; доходи від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичай-них. При цьому під надзвичайною діяльністю слід розуміти діяльність, яка відрізня-ється від звичайної неочікуваністю та неможливістю систематичного повторення в кожному наступному звітному періоді.

В ході здійснення виробничо-господарської діяльності жодне підприємство не позбавлене від загрози отримання збитків. При цьому під збитками слід розуміти пе-ревищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці ви-трати. Але економічним позитивним підсумком виробничо-господарської діяльності підприємства є прибуток.

Прибуток – це важливий узагальнюючий показник оцінки ефективності функціо-нування кожного суб'єкта господарювання, оскільки в прибутку акумулюються резерви всіх складових елементів діяльності підприємства:

-          виробництво і реалізація;

-          якість і асортимент;

-          ефективність використання виробничих ресурсів;

-          собівартість продукції.

Прибуток характеризує ефективність господарювання підприємства за всіма на-прямками діяльності: виробничим, збутовим, постачальницьким, інвестиційним, фі-нансовим. Прибуток є основою економічного розвитку підприємства і зміцнює його фінансовий стан та фінансові відносини з партнерами.

Крім цього, прибуток є основним джерелом фінансування витрат на виробничий і соціальний розвиток підприємства, а також найвагомішим джерелом централізова-них ресурсів держави: до доходів бюджету здійснюються відрахування від одержано-го доходу підприємства, значною частиною якого є прибуток. Це означає, що доходи підприємства повинні задовольняти не тільки його власні фінансові потреби, а й пот-

реби держави у фінансуванні суспільних фондів споживання, розвитку науки, освіти, охорони здоров'я. Таким чином, у збільшенні прибутку зацікавлені як підприємство, так і держава.

Прибуток, як економічний показник, представляє собою різницю між ціною реа-лізації та собівартістю продукції (товарів, робіт, послуг), між обсягом отриманої виру-чки та сумою витрат на виробництво та реалізацію продукції. Спосіб отримання при-бутку схематично представлений на рис. 13.3.

 

                        Податкові платежі, ц            ІІО      входять в ціну зні збори)     

Валовий дохід

від реалізації

товарів                       товару (ПДВ, акци   

           

 

                                                          

 

                        Чистий дохід від реалізації товарів -►      Витрати обігу           

           

           

           

           

                                                          

                        Прибуток від реалізації        

                       

           

                                  

 

            Податкові платежі, що входять в ціну товару       

 

Доходи від інших видів реалізації              

           

 

                                                          

 

                        Чистий дохід від іншої реалізації                 Собівартість  

 

           

           

           

           

 

                                                          

 

                        Прибуток від реалізації        

 

                                  

           

Доходи від операцій з основними фон-

д„а ьними активами                                               

 

            —►    Податки за рахунок доходу             

           

 

                                              

           

 

                       

           

 

Доходи від поза-

реалізаційних

операцій                                           

           

 

            —►    Чистий дохід від інших операцій                Витрати на операції 

 

                                                                      

 

                        Прибуток від операцій        

 

                       

            4         

                                  

 

            Балансовий прибуток          підприємства

 

Рис. 13.3. Формування прибутку підприємства

Прибуток характеризує кінцевий результат діяльності підприємства.

Прибуток – це частина додаткової вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу. Підприємство отримує прибуток після того, як втілена у створеному продукті вартість буде реалізована і набуває грошової форми. Отже, об'єктивна ос-нова отримання прибутку пов'язана з необхідністю первинного розподілу додаткового

продукту. При цьому під додатковим продуктом розуміють вартість, створену безпо-середніми виробниками понад вартість визначеного продукту.

Прибуток відбиває результати діяльності підприємства і зазнає впливу багатьох чинників. На формування прибутку впливають:

-          сфера діяльності підприємства;

-          галузева приналежність;

-          форма власності;

-          конкурентне середовище;

-          фінансово-господарська діяльність підприємства;

-          облік фінансових результатів. Прибуток виконує ряд функцій, характеристика яких представлена на рис. 13.4.

Функції прибутку

 

I.

Оціночна функція

 

I

Розподільча функція

 

X

Стимулююча функція

 

1

Відтворювальна функція

 

Характеризує

ефект

господарської

діяльності

 

Інструмент

розподілу між

підприємством

та бюджетом

 

Джерело формування

фондів стимулювання

 

Джерело розши-реного відтво-рення основних і оборотних фон-дів підприємства

 

Рис. 13.4. Функції прибутку підприємства

Оціночна функція передбачає використання прибутку підприємства як оцінного показника, що характеризує ефект його господарської діяльності. Використання цієї функції повною мірою можливе тільки в умовах ринкової економіки, яка передбачає свободу встановлення цін, свободу вибору постачальника і покупця.

Зміст розподільчої функції полягає в тому, що підприємство розподіляє прибу-ток, отриманий в результаті фінансово-господарської діяльності на дві частини:

-          частина, яка акумулюється в бюджетах у вигляді податку на прибуток;

-          частина, яка залишається в розпорядженні підприємства. Розподільча функція передбачає, що прибуток є джерелом ресурсів державного і

місцевого бюджетів для розвитку невиробничої сфери і покриття управлінських витрат, забезпечує державні, інвестиційні, виробничі, науково-технічні і соціальні програми.

Стимулююча функція розглядає прибуток як джерело формування різних фон-дів стимулювання:

-          фонду заохочення;

-          фонду виробничого розвитку;

-          фонду соціального розвитку;

-          фонду виплати дивідендів;

-          пайового фонду;

-          благодійного фонду тощо. Економічний інтерес в прибутках з точки зору підприємства полягає в тій частині,

459

яка залишається в його розпорядженні і використовується для вирішення виробничих та соціальних завдань розвитку. Економічний інтерес робітників підприємства пов'я-

заний з розміром прибутку, який буде спрямовано на матеріальне заохочення, соціа-льні виплати, соціальний розвиток. Власника підприємства цікавить розмір прибутку, який направляється на виплату дивідендів і на виробничий розвиток підприємства.

Відтворювальна функція передбачає, що прибуток служить джерелом розшире-ного відтворення основних і оборотних фондів підприємства.

Прибуток є якісним показником, тому що в його розмірі відображена зміна обся-гу товарообігу, дохід підприємства, рівень використання ресурсів, величина витрат обігу. Таким чином, прибуток синтезує в собі всі сторони діяльності підприємства. Для оцінки величини прибутку в залежності від виконуваних ним функцій слід розгля-нути різні його види відповідно до класифікаційних ознак, наведених в табл. 13.2.

Таблиця 13.2 Класифікація видів прибутку підприємства

Класифікаційна ознака         Види прибутку підприємства

Вид діяльності           прибуток від цільової діяльності прибуток від інших видів діяльності прибуток від реалізації майна прибуток від позареалізаційних операцій

Порядок визначення            балансовий прибуток оподатковуваний прибуток чистий прибуток

Методика оцінки      номінальний прибуток реальний прибуток

Мета визначення      бухгалтерський прибуток економічний прибуток

Розміри          мінімальний прибуток цільовий прибуток максимальний прибуток

Залежно від виду діяльності, виділяють:

-          прибуток від цільової діяльності – це прибуток, отриманий в результаті реалі-зації товарів (надання платних послуг);

-          прибуток від інших видів діяльності – це прибуток від невиробничої діяльнос-ті, тобто транспортної, посередницької тощо;

-          прибуток від реалізації майна – це прибуток від продажу основних фондів, нематеріальних активів;

-          прибуток від позареалізаційних операцій – це прибуток від інвестиційної дія-льності, надання майна в оренду, пайової участі в інших підприємствах тощо.

Обсяг прибутку за кожним видом діяльності формується як сальдо доходів та витрат на її проведення.

Залежно від порядку визначення розрізняють:

-          балансовий прибуток – це прибуток, який характеризує кінцевий результат проведення всіх видів діяльності. Обсяг балансового прибутку визначається за да-ними бухгалтерського обліку;

-          оподатковуваний прибуток – це обсяг прибутку, який визначається як різниця між валовими доходами та валовими витратами підприємства-платника податку на прибуток;

-          чистий прибуток – це прибуток, що залишається в розпорядженні підприємст-ва після сплати податку на прибуток та інших податків, обов'язкових платежів і збо-рів, сплачуваних за рахунок прибутку.

Залежно від методики оцінки виділяють:

-          номінальний прибуток – це фактично отримана величина прибутку;

-          реальний прибуток – це номінальний прибуток, перерахований з огляду на інфляцію.

Залежно від мети визначення розрізняють:

-          бухгалтерський прибуток – це прибуток, який відповідає балансовому;

-          економічний прибуток – це прибуток, який є різницею між виручкою від реалі-зації та всіма витратами підприємства, в тому числі витратами втрачених можливос-тей.

Витратами втрачених можливостей прийнято вважати витрати на споживан-ня будь-якого ресурсу, визначені з точки зору використання його не найкращим аль-тернативним способом.

Залежно від розмірів підприємства розрізняють:

-          мінімальний прибуток – це прибуток, розмір якого після сплати податків за-довольняє власників підприємства відповідно до встановленого мінімального рівня рентабельності на вкладений капітал, тобто кількісно мінімальний рівень рентабель-ності відповідає рівню середньої потенційної ставки банків по депозитах;

-          цільовий прибуток – це прибуток, який визначає цільову функцію діяльності підприємства і залежить від обраної стратегії. Він може бути нормальним, тобто від-повідати нормі прибутку на вкладений капітал чи необхідним, тобто відповідати пот-ребам підприємства в коштах на виробничий і соціальний розвиток;

-          максимальний прибуток – це прибуток, який підприємство отримує при тако-му обсязі діяльності, коли граничні доходи дорівнюють граничним витратам, тобто граничні доходи і витрати ростуть відповідно до зростання обсягів виробництва.

Важливим фактором, який впливає на величину прибутку, є рівень закупівель-них цін на сировинні ресурси, які повинні бути найнижчими. Цього можна досягти шляхом скорочення кількості посередників при закупівлі сировини, застосування ці-нових знижок. Якщо підприємство займається зовнішньоекономічною діяльністю, то зниженню закупівельних цін сприяє придбання товарів в іноземних партнерів (при сприятливому співвідношенні курсів національної та іноземної валюти) або здійснен-ня прямих товарообмінних (бартерних) операцій (при сприятливому співвідношенні рівня цін на обмінювані товари).

Зростання розмірів прибутку пов'язане зі збільшенням рівня цін продажу това-рів. Управління цінами залежить від обґрунтованості вибору цінової політики підпри-ємства на споживчому ринку, використання сприятливої кон'юнктури в окремі періоди року. Збільшення ціни реалізації товарів сприяє розширенню продажу сезонних то-варів перед початком сезону (коли ціни найвищі). Розмір прибутку також залежить від обсягів діяльності підприємства, кількості реалізованих товарів. Збільшенню обсягу продажу сприяє здійснення ефективної маркетингової діяльності шляхом включення до асортименту підприємства взаємодоповнюючих товарів, надання споживчого кре-диту при реалізації товарів, розширення системи додаткових торговельних послуг, пов'язаних з реалізацією товарів, здійснення ефективних рекламних заходів.

При однаковій величині доходів в різні періоди підприємство може мати різний розмір прибутку, що пояснюється неоднаковими витратами обігу, які, в свою чергу, формуються під впливом таких факторів, як:

-          обсяг товарообігу;

-          номенклатура та асортимент товарів;

-          джерела надходження товарів;

-          рівень продуктивності праці на підприємстві;

-          ступінь використання ресурсів;

-          структура капіталу.

На прибуток від реалізації товарної продукції впливають різні фактор, основни-ми з яких є: