Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_e5d168446730edcd363da24b7c7fb9e5, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
13.2. Поняття яко-сті продукції та методи її оцінки : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

13.2. Поняття яко-сті продукції та методи її оцінки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

ISO 8402 якість – це сукупність властивос-тей і характеристик продукції, які дають їй можливість задовольняти обумовлені чи пе-редбачувані потреби споживачів.

Властивістю називається об'єктивна

Показники якості поділяються

-          функціональні;

-          ресурсозберігаючі;

-          природоохоронні.

До функціональних показників

споживчі властивості виробу, такі як:

спроможність продукції, яка виявляється при її створенні, експлуатації чи споживанні. Кі-лькісне відтворення властивостей продукції характеризується за допомогою показників якості. на:

якості відносять показники, які відображають

-          технічний ефект (продуктивність, потужність, швидкість, швидкодія тощо);

-          надійність (довговічність);

-          ергономічність (виконання гігієнічних, антропологічних, фізіологічних вимог);

-          естетичність.

До ресурсозберігаючих показників відносяться:

-          технологічні (ресурсоємність виробництва виробу: матеріалоємність, енерго-

ємність, трудомісткість);

-          коефіцієнти споживання ресурсів у процесі експлуатації.

Природоохоронні показники якості містять показники екологічності і безпеки.

Під рівнем якості виробу розуміють відносну характеристику якості, заснова-

ну на порівнянні сукупності показників якості розглянутого виробу із сукупністю базо-вих показників (аналогів, перспективних зразків, випереджаючих стандарти тощо).

Оцінка рівня якості продукції може здійснюватися за допомогою диференційного чи комплексного методів.

При застосуванні диференційного методу здійснюється зіставлення показни-ків якості нової продукції з ідентичними базовими показниками якості. Відносний по-казник якості (q;) за цим методом обчислюється за формулою (13.6):

Р:

Яі=7'   (13.6)

де Pi – значення одиничного показника якості оцінюваної продукції; Pi ' – значення одиничного базового показника якості.

При застосуванні комплексного методу розраховують комплексний показник якості, який визначається шляхом урахування окремих показників за допомогою кое-фіцієнтів вагомості кожного з них. При цьому може бути використана функціональна залежність (13.7):

qK =f (n, fixq,),    i = [l,n],       (13.7)

де qK- комплексний показник якості продукції; п - число показників якості, що враховуються; /3, - коефіцієнт вагомості і-го показника якості; д,- відносний і-й показник якості.

Алгоритм розрахунку комплексного показника якості наведений на рис. 13.1. Для визначення номенклатури показників якості, коефіцієнтів вагомості, виду функціональної залежності (f) застосовуються експертні методи.

Визначення номенклатури показників якості і побудова їх структурної схеми

<> 

Визначення коефіцієнтів вагомості показників якості

<> 

Розрахунок відносних показників якості

<> 

Вибір виду функціональної залежності

<> 

Обчислення комплексного показника якості

Рис. 13.1. Алгоритм розрахунку комплексного показника якості

Висока якість виробів визначається різними факторами, основними з який є:

-          фактори технічного характеру (конструктивні, технологічні, метрологічні то-що);

-          фактори економічного характеру (фінансові, нормативні, матеріальні тощо);

-          фактори соціального характеру (організаційні, правові, кадрові тощо).

Урахування всіх вказаних факторів вимагає комплексного підходу до забезпе-

чення якості.

Світовий досвід комплексної оцінки якості узагальнений у міжнародних стандар-тах ISO серії 9000, яка включає такі складові елементи:

-          ISO 9001 – Система якості. Модель для забезпечення якості при проектуванні і (чи) розробці, виробництві, монтажі й обслуговуванні;

-          ISO 9002 – Система якості. Модель для забезпечення якості при виробництві і монтажі;

-          ISO 9003 – Система якості. Модель для забезпечення якості при остаточному контролі і випробовуваннях.

Це лише невеликий перелік міжнародних стандартів якості.

Забезпечення, управління і поліпшення якості продукції на всіх етапах її життє-вого циклу відображене «петлею якості» відповідно до міжнародного стандарту якос-ті ISO 9004 і схематично представлене на рис. 13.2.

 

 

 

Рис. 13.2. «Петля якості» за стандартом ISO 9004

Нормативні засади для порівняння рівня якості нових виробів на різних етапах життєвого циклу наведені в табл. 13.1.

 

Бази для порівняння рівня якості нових виробів

Таблиця 13.1

 

 

Стадії життєвого циклу        База для оцінки рівня якості            Документи для оцінки

Науково-дослід-ні роботи (НДР)    Рівень техніки в перспективі           Стандарти з перспективними вимогами. Звіти з НДР. Технічні завдання на дос-лідно-конструкторські розробки (ДКР)

Дослідно-конст-рукторські роз-робки (ДКР)        Рівень закінчених розробок Стандарти з перспективними вимогами. Проектно-конструкторська документація

Виробництво            Рівень нової техніки, освоєної у виробництві       Стандарти і технологічні умови (ТУ). Робоча конструкторська документація

Експлуатація  Рівень нової техніки, освоєної в експлуатації        Стандарти і ТУ. Експлуатаційна і ремонтно-конструкторська документація

Ефективне управління якістю продукції засноване на застосуванні системи ста-ндартів. Об'єктами державної стандартизації є конкретна продукція, норми, прави-ла, вимоги, методи, терміни, призначені для застосування в різних сферах. Державні стандарти встановлюють показники, що відповідають провідному рівню науки, техні-ки і виробництва. Випереджальна стандартизація враховує зміну в часі показників якості об'єктів стандартизації. У випереджальних стандартах встановлюються перс-пективні показники якості і поетапні терміни освоєння їх промисловим виробництвом.

Стандарти підприємства є документами, що регулюють діяльність кожного

виробничого процесу; складові одиниці, норми, вимоги і методи в сфері розробки й організації виробництва продукції, технологічні процеси, норми і вимоги до них; об-меження за застосовуваною номенклатурою матеріалів, деталей; форми і методи управління тощо. За змістом стандарти підприємства підрозділяються на:

-          стандарти технічних умов;

-          стандарти параметрів;

-          стандарти типів;

-          стандарти марок;

-          стандарти сортаментів;

-          стандарти конструкцій і розмірів;

-          технічні вимоги;

-          стандарти правил приймання і контролю;

-          стандарти методів випробувань;

-          стандарти правил маркування, упакування і транспортування;

-          стандарти правил експлуатації і ремонту тощо.

Відповідно до вимог стандартів продукція (майже усі види) підпадають під сер-тифікацію незалежними сертифікаційними центрами. Сертифікація продукції здійс-нюється періодично (наприклад, раз на рік чи кожний тисячний виріб), після чого про-дукція може бути продана на ринку.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_e5d168446730edcd363da24b7c7fb9e5, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0