Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
13.1. Виробнича про-грама підприємст-ва і показники оцін-ки обсягу продукції : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

13.1. Виробнича про-грама підприємст-ва і показники оцін-ки обсягу продукції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

виготовлення продукції за номенклатурою, асортиментом і якістю в натуральному і вар-тісному відтворенні. Важливими в системі показників виробничої програми є натуральні показники, які характеризують уречевлену сторону виробництва і дають можливість ви-значити безпосередні зв'язки між товарови-робниками і споживачами. Обсяг виробітку кожного виду продукції в натуральному ви-раженні є валовим випуском.

Для розрахунку виробничої програми у вартісному відтворенні необхідно обчис-лити показник валової продукції (ВП), який представляє собою вартість готових ви-робів і напівфабрикатів (виготовлених як з власної сировини, так і з матеріалів замов-ників) (Qі) з урахуванням встановлених на них виробничих цін (Ці). До валової продук-ції включають вартість робіт промислового характеру (РПХ), але вираховують вартість продукції власного виробництва (ВПВЛ), яка йде на промислово-виробничі потреби всередині конкретного підприємства. Вона розраховується за формулою (13.1):

ВП =z Q/ х Ці + РПХ - ВПВЛ

і=1

(13.1)

Іншим рівнем оцінки виробничої програми є показник товарної продукції. Товарною вважають продукцію, яка призначена для відпуску споживачам. До неї відноситься:

-          готова продукція, включаючи вироби широкого вжитку (виготовлені як з пов-ноцінної сировини, так і з відходів), призначена для постачання споживачам, а також для різних невиробничих потреб підприємства (ГПШВ);

-          продукція підсобних і допоміжних цехів, в тому числі електроенергія, пара і вода, вироблені на конкретному підприємстві і призначені для відпуску споживачам, а також для різних невиробничих потреб підприємства (ППЦ);

-          продукція промислового характеру, виготовлена на замовлення споживача

(ПЗ);

-          напівфабрикати, заплановані до відпуску споживачам (НФР);

-          продукція учбових майстерень, що реалізується підприємством на сторону (ПУМ);

-          тара власного виробництва, якщо у відпускній ціні не врахована її вартість

(ТВЛ).

Товарна продукція обчислюється за формулою (13.2):

ТП = ГПШВ + ППЦ +ПЗ+ НФР +ПУМ+ТВЛ.       (13.2)

До показника реалізованої продукції (РП) включається вартість всіх відванта-жених матеріалів, які були оплачені споживачами.

Обсяг валової продукції підприємства можна розраховувати на основі даних про валовий оборот (ВО) і внутрішньозаводський виробничий оборот (ВНО) як різницю між ними, тобто за формулою (13.3):

ВП = ВО-ВНО.          (13.3)

Валовий оборот (ВО) представляє собою сукупну вартість валового випуску всіх видів продукції незалежно від того, використовуються вони в переробці на тому ж підприємстві чи призначені для відпуску споживачам, а також вартість робіт проми-слового характеру і послуг, наданих споживачам і власним цехам. Однак на практиці до складу валового обороту включають тільки ту частину продукції допоміжних цехів і робіт промислового характеру, яка призначена для відпуску на сторону. В цьому разі продукція і послуги допоміжних цехів, призначені для внутрішньозаводського спожи-вання, не повинні включатися до складу внутрішньозаводського обороту.

Під внутрішньозаводським виробничим оборотом (ВНО) розуміють вар-тість продукції і послуг цехів підприємства, споживаних для власних потреб підпри-ємства. До його складу включають:

-          вартість переробки на підприємстві напівфабрикатів власного виробництва;

-          вартість електроенергії, пари, води, стислого повітря і холоду власного вироб-ництва для технологічних цілей, вентиляції, освітлення і опалення цехів, заводських складів, будівель заводоуправління тощо;

-          вартість використовуваних для виробничих потреб інструментів, пристосу-вань, моделей, запасних частин, допоміжних матеріалів власного виготовлення;

-          вартість матеріалів власного виробництва, витрачених під час поточних ре-монтів і під час обслуговування обладнання (змащення, чищення тощо);

-          вартість тари власного виготовлення, призначеної для упакування продукції підприємства, якщо її вартість включена до оптових цін на цю продукцію.

Взаємозв'язок між валовою продукцією (ВП) і товарною продукцією (ТП) відо-бражається формулою (13.4):

ВП=ТП + (НФКР-НФПР),   (13.4)

де НФКР, НФПР - залишок напівфабрикатів відповідно на кінець і на початок звіт-ного періоду.

Обсяг реалізованої продукції (РП) відрізняється від обсягу товарної продукції на різницю залишків готової продукції на складі на кінець (ЗГПКР) і на початок звітного періоду (ЗГППР) у вартісному відтворенні. Його можна обчислити за формулою (13.5):

РП = ТП- (ЗГПКР - ЗГППР ).          (13.5)

Як видно з формули (13.5), в розрахунках реалізованої продукції враховується зміна залишків нереалізованої продукції на початок і кінець періоду. Залишок нереа-лізованої продукції на початок періоду складається із залишків готової продукції на складі і в неоформлених відвантаженнях; відвантажених товарів, строк оплати яких не настав, а також відвантажених товарів, не оплачених в строк покупцями. Залишок нереалізованої продукції на кінець періоду складається із залишків готової продукції на складі, в тому числі неоформлених відвантажень; залишків відвантажених товарів, строк оплати яких не настав.

 

Відповідно до міжнародного стандарту