Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.7. Організація автоматизованого виробництва : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

12.7. Організація автоматизованого виробництва


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

В автоматизованому виробництві робо-та устаткування, агрегатів, апаратів, устано-вок відбувається автоматично за заданою програмою. Роль працівника зводиться до здійснення контролю і нагляду за їх роботою, усунення відхилень від заданого процесу, налагодження автоматизованого устатку-вання тощо.

<ГТ7-

Розрізняють часткову і комплексну ав-томатизацію.

При частковій автоматизації працівник повністю звільнений від робіт, пов'яза-них з виконанням технологічних процесів.

В умовах комплексно-автоматизованого виробництва технологічний процес

виготовлення продукції, управління цим процесом, транспортування виробів, контро-льні операції, видалення відходів виробництва виконуються без участі людини, але обслуговування устаткування відбувається ручним способом.

Основним елементом автоматизованого виробництва є автоматичні потокові лі-нії (далі – АПЛ). Автоматична потокова лінія – комплекс розміщеного в техноло-гічній послідовності виконання операцій автоматичного устаткування, пов'язаний з автоматичною транспортною системою і системою автоматичного управління, який забезпечує автоматичне перетворення вихідних матеріалів (заготівель) на готовий виріб. На АПЛ працівник виконує функції налагодження, контролю і нагляду за робо-тою устаткування, а також завантажує лінію заготівлями.

Автоматичні комплекси із замкнутим циклом виробництва представляють

собою ряд пов'язаних автоматичними транспортними і завантажувально-розвантажу-вальними пристроями автоматичних ліній.

Автоматизовані дільниці (цехи) включають автоматичні потокові лінії, автоно-мні автоматичні комплекси, автоматичні транспортні системи, автоматичні складські системи, автоматичні системи контролю якості, автоматичні системи управління тощо.

Орієнтовна структура автоматизованого виробничого підрозділу наведена на рис. 12.8.

В умовах постійно змінюваного нестабільного ринку важливим завданням є під-вищення гнучкості (багатофункціональності) автоматизованого виробництва для то-го, щоб максимально задовольнити вимоги і потреби споживачів, а також швидше, і з мінімальними витратами освоїти випуск нової продукції.

Методи підвищення гнучкості автоматизованих виробничих систем:

-          використання автоматизованих систем технічної підготовки виробництва;

-          застосування швидко переналагоджуваних автоматичних потокових ліній;

-          застосування універсальних промислових маніпуляторів з програмним управ-лінням (промислових роботів);

-          стандартизація застосовуваного інструмента і засобів технологічного осна-щення;

-          застосування в автоматичних лініях автоматично переналагоджуваного уста-ткування (на базі мікропроцесорної техніки);

-          використання переналагоджуваних транспортно-складських і накопичуваль-них систем тощо.

Однак варто зауважити, що будь-яка універсалізація вимагає значних додатко-вих витрат і при її застосуванні необхідно застосовувати зважений економічний підхід на базі маркетингової інформації і досліджень.

Автоматичні потокові лінії ефективні в масовому виробництві.

Склад автоматичної потокової лінії:

 

 

Система

забезпечення

ГСМ

рументального забезпечення

Система кон-тролю і обліку

 

Рис. 12.8. Структурний склад автоматизованого виробничого підрозділу

-          автоматичне устаткування (верстати, агрегати, установки) для виконання те-хнологічних операцій;

-          механізми для орієнтування, установки і закріплення виробів на устаткуванні;

-          пристрій для транспортування виробів на відповідні операції;

-          контрольні прилади (для контролю якості та налагодження устаткування);

-          засоби завантаження і розвантаження ліній (заготівель і готових деталей);

-          апаратура і прилади системи управління АПЛ;

-          пристрої заміни інструмента й оснащення;

-          пристрої утилізації відходів;

-          пристрій для забезпечення необхідним видом енергії;

-          пристрої забезпечення мастильно-охолоджувальними рідинами тощо.

До складу автоматичних ліній останнього покоління також включаються елект-

ронні пристрої:

1.         «Розумні супервізори» з моніторами на кожній одиниці устаткування і на цен-тральному пульті управління. Їх призначення полягає в завчасному попередженні пер-соналу про хід процесів, що відбуваються на окремих агрегатах (в системі) і в надан-ні інструкцій про необхідні дії персоналу (текст на моніторі).

2.         Статистичні аналізатори з графобудівниками, призначені для статистичної обробки різноманітних параметрів роботи АПЛ, зокрема:

 

-          часу роботи і простоїв;

-          кількості продукції, що випускається;

-          властивостей оброблюваного виробу на кожній контрольованій операції;

-          виходу з ладу (збою) кожної одиниці устаткування і лінії в цілому тощо.

3. Діалогові системи селективної збірки, тобто підбор параметрів відносно до неточно оброблених деталей, що входять до складальної одиниці і сполучення яких забезпечує високоякісні параметри її роботи.

Класифікація і характеристика АПЛ наведені в табл. 12.5.

Таблиця 12.5 Класифікація автоматичних потокових ліній

Ознака            Найменування і коротка характеристика

1. Гнучкість    1.1.      Тверді непереналагоджувані АПЛ, призначені для

обробки одного виробу.

1.2.      Переналагоджувані АПЛ на визначену групу виробів

одного найменування.

1.3.      Гнучкі АПЛ, які складаються з обробних центрів

гнучких транспортно-складських систем з промисловими

роботами і призначені для обробки будь-яких деталей

визначеної номенклатури і габаритів.

2. Число одночасно оброблюваних виробів         2.1.      АПЛ поштучної обробки.

2.2.      АПЛ групової обробки.

3. Спосіб транспортування виробу            3.1.      АПЛ з безперервним транспортуванням.

3.2.      АПЛ з періодичним транспортуванням.

4. Кінематичний зв'язок агрегатів (устаткування)            4.1.      АПЛ з фіксованим зв'язком агрегатів.

4.2.      АПЛ з гнучким зв'язком агрегатів.

При проектуванні АПЛ здійснюється ряд розрахунків. В основному вони не відрі-зняються від розрахунків неавтоматизованих ліній, але є деякі особливості, зокрема, такт АПЛ визначається за формулою (12.39):

г=        З—,     (12.39)

де r - такт АПЛ, хвилин;

ТН - номінальний річний фонд часу роботи лінії в одну зміну, годин;

пЗМ - кількість змін роботи;

η - коефіцієнт технічного використання АПЛ, який враховує втрати часу при

різних збоях в роботі устаткування лінії і витрати часу на переналагодження;

QВ - планове завдання, виробів.

На бункерних (гнучких) АПЛ утворюються такі заділи:

-          компенсовані;

-          пульсуючі.

Компенсовані заділи АПЛ (ZК) утворюються при різній продуктивності змінних дільниць АПЛ, їх розмір можна розрахувати за формулою (12.40):

ZK=TK(—-—),          (12.40)

гМ    гБ

де ТК - період часу для створення компенсованого заділу, тобто проміжок часу безупинної роботи змінних дільниць АПЛ з різними тактами роботи, хвилин; гМ ігБ - менший і більший такти роботи суміжних дільниць (операцій) АПЛ ві-дповідно, хвилин.

Пульсуючі заділи створюються для підтримки ритмічності випуску продукції. Їх призначення полягає в попередженні аритмії виробничого процесу на окремих опе-раціях.