Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.3. Вплив екологічних проблем навколишнього середовища на здоров’я людини : Екологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.3. Вплив екологічних проблем навколишнього середовища на здоров’я людини


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

Процеси несприятливого антропогенного впливу на території України тривали десятиріччями і спричинили різке погіршення стану здоров'я лю-дей, зменшення народжуваності та збільшення смертності, а це загрожує вимиранням та біологічно-генетичною деградацією народу України.

Спеціалісти вважають, що стан здоров'я в середньому на 20-30 % ви-значається станом навколишнього середовища, а онкологічні захворювання визначаються станом навколишнього середовища на 80 % Клініко-епідемі-ологічні дослідження свідчать про пряму залежність між забрудненням се-редовища, а особливо повітря і смертністю населення. Найбільша захворю-ваність та смертність населення України припадає на промислові регіони країни, де зосереджена найбільша кількість економічного потенціалу краї-ни. Це Дніпропетровська, Київська, Донецька, Одеська області. В Харків-ській області трохи нижчий процент, але також великий.

В таких районах часто виникаючі димові смоги вражають органи дихання, сприя-ють утворенню емфіземи легень, бронхіту, асми; викпикають подразнення слизових оболонок очей і гортані. Півгодинне перебування в повітрі з 0,3 % концентра-цією оксиду вуглецю викликає задуху і смерть.

Сигналом можливого негативного впливу атмосферних забруднень на здоров'я населення стали токсичні тумани, пов'язані з різким зростанням в повітрі концентрації диоксиду сірки. Під час таких туманів спостерігається збільшення зареєстрованих смертельних випадків.

Радіоактивні ізотопи (йод-131, фосфор-32, кобальт-60, стронцій-90, радій-226, цезій-137, уран-231) вражають тканини і органи людини, викли-кають зміну крові, вражають легені, приводять до ракових захворювань.

Забрудники спричиняють зниження стійкості організму проти вірус-них захворювань. Забрудники мають кумулятивний ефект — можливість накопичення в людському організмі.

Генетичні зміни виюшкають такі речовини, як формальдегід, перекис водню, радіоактивні аерозолі.

Висновки

1.         Економіці України притаманна висока питома вага ресурсомі-стких та енергоємних технологій, впровадження й нарощу-вання яких здійснювалося найбільш дешевим способом — без будівництва відповідних очисних споруд. Ці причини зумовлю-ють високий антропогенний тиск на навколишнього природ-не середовище та його забруднення.

2.         Розширення масштабів зрошення і внесення в ґрунт мінераль-них добрив призвело до деградації ґрунтів на території всієї країни.

3.         В Україні ліс відіграє винятково важливу природозахисну роль (очищує повітря, підвищує його вологість, акумулює опади і збе-рігає вологу, більш рівномірно в часі розподіляє поверхневі стоки, захищає круті схили від розмивання, тощо). Першочергового значення набуває захист лісів від шкідників, хвороб та пожеж. Площа уражених хворобами та шкідниками лісових масивів в Україні досить значна; найбільше страждають масиви у лісо-степовій та степовій зонах, а також у ряді районів Полісся.

4.         Нерівномірність розміщення водних ресурсів по території країни та зростаючий їх дефіцит потребує негайного запро-вадження водозберігаючих технологій, організації безстічних виробництв, економного витрачання води для зрошення, а також в комунальному господарстві, побуті.

5.         В слабо солоне Азовське море останніми роками стала посту-пати через Керченську протоку більша кількість солоної чор-номорської води, що погіршує умови життя флори і фауни мо-ря, знижує його рибопродуктивність.

6.         Ці та інші чинники, зокрема відсутності ефективно діючих правових, адміністративних та економічних механізмів природокористування, законодавства з охорони довкілля, низький рівень екологічної свідомості суспільства, призвели

до значної деградації довкілля України, надмірного забруднен-ня поверхневих і підземних вод, повітря й земель, нагрома-дження у дуже великих кількостях шкідливих, у тому числі високотоксичних, відходів виробництва.

7.         Несприятливий антропогенний вплив на природне середови-ще території України тривав десятиріччями і спричинив різ-ке погіршення стану здоров’я людей, зменшення народжува-ності та збільшення смертності, а це загрожує вимиранням та біологічно-генетичною деградацією народу України.

8.         Людина існує, і може існувати лише як елемент унікальної са-морегульованої системи — біосфери. Щоб рівновагу поруши-ти, достатньо невеликих в глобальних рамках процесів — дій. Звичайно, рано чи пізно ці процеси розбалансу знову прийдуть до рівноваги: стабілізуючі сили природи сильні. Але нова рівно-вага може змінитись в ту сторону, де людині може просто не бути місця — діапазон існування людини дуже вузький.

Запитання для самоперевірки:

1.         Дайте оцінку екологічної ситуації на Україні.

2.         Які галузі належать до розряду екологічно небезпечних?

3.         Назвіть зони екологічного лиха в Україні. Сформулюйте при-чини, що їх обумовили.

4.         Які райони потрапили під вплив катастрофи на Чорнобильсь-кій АЕС? Охарактеризуйте її наслідки.

5.         Що призвело до виникнення екологічної кризи в Донбасі та Придніпров’ї?

6.         Які Ви бачите основні напрями поліпшення екологічної ситуа-ції в цих регіонах?

7.         Які основні причини змін властивостей екосистем в Українсь-кому Поліссі?

8.         Якими Ви бачите напрями раціонального використання лісо-вих, земельних, водних ресурсів України?

9.         Поясніть кореляційну залежність зон екологічної кризи на Україні з місцями підвищеної захворюваності та смертності населення.

Теми для написання рефератів:

1.         Нинішня екологічна ситуація України та причини її форму-вання.

2.         Екологічні наслідки катастрофи ЧАЕС: проблеми і способи їх вирішення.

3.         Оцінка екологічної ситуації в Донбасі та Придніпров’ї. Причи-ни, які зумовили формування тут зони екологічного лиха.

4.         Полісся: причини змін природних властивостей екосистем.

5.         Зрошувальні меліорації в лісостепу та степу України, їхні еко-лого-економічні наслідки.

6.         Екологічні проблеми південного берега Криму, північного При-чорномор’я, Приазов’я.

7.         Екологічні проблеми Українських Карпат.

8.         Малі річки україни: проблеми і способи їх вирішення.

9.         Екологічні проблеми Дніпра.

Література для поглибленого вивчення теми

1.         Ситник К. М., Брайон А. В., Гордецький А. В. Біосфера, еколо-гія, охорона природи. — К,1987.

2.         Примак А. В. Екологічна ситуація на України і її моніторинг: аналіз і перспективи. — К., 1990.

3.         Білявський Г. О. Фурдуй Р. С. Основи екологічних знань. — К.: Наук. думка, 1995.

4.         Примак А. В., Щербань А. Н. Ключі до чистого повітря. — К., 1986.

5.         Ален Р. Как спасти Землю?. — М., 1983.

6.         Харківська область/ Під редакцією Голікова А. П., Сидорен-ко А. Л. — Харків, 1993.

7.         Шеляг-Сосонко Ю. Р., Стойко С. М., Вакаренко Л. П. Ліси Украї-ни. Сучасний етап збереження, використання. — К., 1996.

8.         Нестеренко З. Н. Зелене  багатство  Харківщини.  —  Харків, 1993.