Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Література для поглибленого вивчення теми : Екологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Література для поглибленого вивчення теми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

магниевый скраб beletage

1. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки // Відомості Верховної Ради України. 1998. № 38–39. С.770–816.

2.         Екологія і закон. Екологічне законодавство України. У 2 книгах / Відповід. ред. В.І. Андрейцев. К.: Юрінком Інтер, 1997. Кн.1. 704 с; Кн. 2. 576 с.

3.         Розвиток екологічної політики та системи управління охоро-ною довкілля України / Міжнародний Банк Реконструкції та Розвитку. 1999. C17-19. cA.26–A.28.

4.         Положення про державний моніторинг навколишнього приро-дного середовища. Затверджено постановою Кабінету Мініс-трів України від 23 вересня 1993.

5.         Розробка інтегрованих показників стану навколишнього сере-довища та механізмів їх впровадження в національні плани дій щодо охорони природи / Під ред. Б. М. Данилишина. К.: Рада по вивченню продуктивних сил НАН України, 1998. С. 59.

6.         Preliminary Draft of a European Protocol on Water and Health. Prepared by the drafting group in pursuance of the conclusions of the intergovernmental meeting held in Budapest on 11–12 Febr. 1998.

7.         Commission Proposal for a Council Directive Establishing a Framework for European Community Water Policy. Consultation draft (4/12/96), 88 pp.

8.         Federal Law 9, 433 January 8, 1997 Establishes the National Water Resource Policy. Brazil EM ACAO, Ministerio do Meio Ambiente dos Recursos Hidricos e da Amazonia Legal, Secretaria dos Recursos Hidricos, 27 pp.

9.         Water Management in France. Decentralisation and Sustainable Development. AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE, France, 1997, 12 pp.

10.       Environmental Management and Institutions in OECD Countries: Lessons from Experience. Magda Lovei and Charles Weiss, Jr. Report for Mediterranean Environmental Technical Assistance Program (METAP), January 1997, 56 pp.

11.       The Netherlands National Environmental Policy Plan 2. The Hague, The Netherland: Ministry of Housing, 1994, 242pp., Summary 40pp.

12.       Europe’s Environment: The Second Assessment. Luxembourg: European Environment Agency, 1998, 43 pp.

13.       Лозанський В. Р. Екологічне управління в розвинутих країнах світу в порівнянні з Україною / УкрНДІЕП, Харків, 2000. 68 с.

ЛІТЕРАТУРА

1.         Commission Proposal for a Council Directive Establishing a Framework for European Community Water Policy. Consultation draft (4/12/96), 88 pp.

2.         Environmental Management and Institutions in OECD Countries: Lessons from Experience. Magda Lovei and Charles Weiss, Jr. Report for Mediterranean Environmental Technical Assistance Program (METAP), January 1997, 56 pp.

3.         Europe’s Environment: The Second Assessment. Luxembourg: European Environment Agency, 1998, 43 pp.

4.         Federal Law 9, 433 January 8, 1997 Establishes the National Water Resource Policy. Brazil EM ACAO, Ministerio do Meio Ambiente dos Recursos Hidricos e da Amazonia Legal, Secretaria dos Recursos Hidricos, 27 pp.

5.         Pearce D., Turner K., Bateman I. Environmental Economics. An Elementary Intriduction. The John Hopkins University Press, Baltimore, 1993.

6.         Preliminary Draft of a European Protocol on Water and Health. Prepared by the drafting group in pursuance of the conclusions of the intergover¬nmental meeting held in Budapest on 11—12 Febr. 1998.

7.         The Netherlands National Environmental Policy Plan 2. The Hague, The Netherland: Ministry of Housing, 1994, 242pp., Summary 40pp.

8.         Water Management in France. Decentralisation and Sustainable Development. AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE, France, 1997, 12 pp.

9.         Акимова T. A., Хаскин B. B. Зкология: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ, 1998.

10.       Ален Р. Как спасти Землю?. — М., 1983.

11.       Биков А. А., Мурзин Н. В. Проблема анализа безопасности человека, общества и природьі. — СПб.: Наука, 1997.

12.       Білявський Г. О. Фурдуй Р. С. Основи екологічних знань. — К.: Наук. думка, 2004.

13.       Білявський Г. О. Роль і перспективи розвитку екологічного менедж-менту в АПК України // Натураліст. — 1998. — № 2.

14.       Білявський Г. О. та ін. Основи загальної екології. — К.: Либідь, 1995.

15.       Буркинский Б. В., Ковалева Н. Г. Зкономические проблемьі природо-пользования. — К.: Наук. думка, 1995.

16.       Васильев С. А. Зкологическая зкспертиза: десять лет практики // Зко-логический вестник Москвьі. — 1998. — № 9.

17.       Временная методика нормирования временньіх вьібросов в атмосфе-ру. — М.: Главпромстройиндустрия, 1994. — 26 с.

18.       Вронский В. А. Прикладная зкология: Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: Изд. Феникс, 1996. — 512 с.

19.       Галушкина Т. П., Харичков С. К. Зкологический менеджмент в Укра-ине: реалии и перспективьі. — Одесса, Институт проблем рьшка и зкономико-зкологических исследований, НАН Украиньі, 1998.

20.       Герасимович В. Н., Голуб А. А. Методология зкономической оценки природньіх ресурсов. — М., 1987.

21.       Глухов В. В., Лисочкина Т. В., Некрасова Т. П. Зкономические осно-вьі зкологии. — СПб.: Специальная литература, 1997.

22.       Голуб А. А., Струкова Е. Б. Зкономика природньіх ресурсов. — М.: Аспект Пресс, 1998.

23.       Голуб А. А., Струкова Е. Б. Зкономикаприродопользования. — М., 1995.

24.       Данилов-Данилян В. И., Горшков В. Г., Арский Ю. М., Лосев К. С. Окружающая среда между прошльім ибудущим: Мир и Россия. — М.: ВИНИТИ, 1994.

25.       Дорогунцов С. I., Коценко К Ф., Аблова О. К Екологія: навч.-метод. посіб-ник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 1999. — 152 с.

26.       Дрейер О. К., Лось В. А. Зкология и устойчивое развитие. — М.: УРАО, 1997.

27.       ДСТУ ISO 14001-97 Системи управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування.

28.       ДСТУ ISO 14004-97 Системи управління навколипшім середовищем. Загальні настанови щодо принципів управління, систем та засобів забезпечення.

29.       ДСТУ ISO 14010-97 Настанови щодо здійснення екологічного аудиту. Загальні принципи.

30.       ДСТУ ISO 14012-97 Настанови щодо здійснення екологічного аудиту. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з екології.

31.       Екологія і закон. Екологічне законодавство України. У 2 книгах / Відповід. ред. В. I. Андрейцев. К: Юрінком Інтер, 1997. Кн. 1. 704 с; Кн. 2. 576 с.

32.       Екологія. Навч. метод. пос. /Дорогунцов С. I., Коценко К. Ф., Абло-ваО. К. — 2005. — 104с.

33.       Екологія. Підручник/Дорогунцов С. I. та ін. — 2005. — 371с.

34.       Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності. Навч. пос. — 2005. — 206с.

35.       Заверуха Н. М., Серебряков В. В., Скиба Ю. А. Основи екології: Навч. посібн. — К.: Каравела, 2006. — 368с.

36.       Закон України «Про охорону навколишнього природного середови-ща» від 25 червня 1991р. / Відомості Верховної Ради УРСР, 1991. — №41. —С. 546.

37.       Закон України «Про екологічну експертизу» від 9 лютого 1995 р.

38.       Изразль Ю. А. Зкология и контроль состояния природной средьі. — М.: Гидрометеоиздат, 1984. — 560 с.

39.       Ігнатенко М. Т., Макєєв В. О. Екологія, економіка, природокористу-вання. Навч. посіб. — Херсон: Айлант, 2002. — 288с.

40.       Кашенко О. Л. Екологічний аспект економічних категорій. — К.: Ви-ща школа, 1999.

41.       Колотило В. П. Екологія і економіка. — К: Лібра, 2007. — 658 с.

42.       Кораблева А. И., Чесанов Л. Г., Долгова Г. И. Зкологическая зксперти-за и зкологическая инспекция. — Дн-ск, Полиграфист, 2002. — 220 с.

43.       Крисаченко В. С. Екологічнакультура. — К: Заповіт, 1996. — С. 147-171.

44.       Лепечук П. I., Чупис А. В., Кашенко О. Л., Шершун Н. X. Економічне регулювання охорони природи. — К.: Урожай, 1994.

45.       Лепечук П. I., Чупис А. В., Кашенко О. Л., Шершун Н. X. Економічне регулювання охорони природи. — К.: Урожай, 1994.

46.       Ли Н. Зкологическая зкспертиза. Учебное руководство. /Пер. с анг-лийского под ред. С. М. Говорушко. — М.: Зкопрос, 1995.

47.       Лозанская И. Н., Орлов Д. С, Садовникова Л. К. Зкология и охрана биос-ферьі при химическом загрязнении. — М.: Вьісшая школа, 1998. — 287 с.

48.       Лозанський В. Р. Екологічне управління в розвинутих країнах світу в порівнянні з Україною / УкрНДІЕП, Харків, 2000. 68 с.

49.       Малик Ю. О., Мартиняк О. P., Юрим М. Ф. Основи екології та приро-докористування. —Львів: „Львівська політехніка», 2002. — 186с.

50.       Медоуз Д. X., Медоуз Д. Л., Рандерс И. за пределами роста. — М.: Прогресс, Пангея, 1994.

51.       Мельник Л. Г. Екологічна економіка: Підручник. — Суми: ВТД „Уні-верситетська книга», 2002.

52.       Михайловский Г. Е., Пучков А. Н., Малицкий С. В. Зкологическое нормирование как концептуальная база зкологической зкспертизьі. — М., 1997. — 117с.

53.       Міжнародна конвенція no оцінці впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті, прийнята країнами європейської економі-чної комісії 25 лютого 1991 р.

54.       Модернізація виробництва: системно-екологічний підхід. Посібник з екологічного менеджменту / Шевчук В. Я., Саталкін Ю. М., Навроць-кий В. М. та ін. — К.: СИМВОЛ-Т, 1997.

55.       Модернізація виробництва: системно-екологічний підхід. Посібник з екологічного менеджменту / Шевчук В. Я., Саталкін Ю. М., Навроць-кий В. М. та ін. — К.: СИМВОЛ-Т, 1997.

56.       Мороз А. I. Біосфера Землі. — К.: Вища школа, 1996.

57.       Некос В. Е. Основьі общей зкологии и неозкологии. Ч. 2. — X.: Изд. ХГУ, 1998. — 156 с.

58.       Нестеренко 3. Н. Зелене багатство Харківщини. —Харків, 1993.

59.       Общественная зкологическая зкспертиза: вчера, сегодня, завтра/ Хо-тулева М. В., Заика Е. А., МолчановаЯ. П. и др. — М.: Социально--зкологический Союз, 1998.

60.       Основи соціоекології/Заред. Г. О. Бачинського. —К: Вищашкола, 1995.

61.       Основні напрями державної політики України у галузі охорони дов кіл-ля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної без-пеки // Відомості Верховної Ради України. 1998. № 38-39. С. 770-816.

62.       Основьі зколого-географической зкспертизьі. Под ред. Н. П. Дьяконо-ва. — М.:МГУ, 1992.

63.       Охрана и оптимизация окружающей средьі /Под ред. Лаптева A. А. — К.: Льібидь, 1990. — 256 с.

64.       Охрана окружающей средьі: Учебник для вузов /Под ред. Дуганова Г. В. . — К.: Вьісш. шк, 1988. — 304 с.

65.       Охрана окружающей средьі: учебное пособие /Под ред. Белова С. И. — М.: Вьісшая школа, 1991. — 319 с.

66.       Положение об оценке воздействия на окружающую среду / Приложе-ние к приказу Госкомзкологии от 18 июля 1994г. № 222.

67.       Положення про державний моніторинг навколишнього природного середовища. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 1993.

68.       Примак А. В. Екологічна ситуація на України і її моніторинг: аналіз і перспективи. —К., 1990.

69.       Примак A. В., Щербань A. Н. Ключі до чистого повітря. — К., 1986.

70.       Расчет рассеивания вредньіх веществ в приземном слое атмосферьі к проекту ПДВ и ВСВ. — Харьков: Харьковский центр НТТМ «Практи-ка», 1989.

71.       Рахманин Ю. А. и др. Новьіе нормативньіе документьі по контролю качества питьевой водьі. — М.: Водоснабжение и питьевая техника, 1995. —№ 12.

72.       Реймерс Н. Ф. Зкология. — М.: Рос. мол., 1994. — 307 с.

73.       Ретеюма A. В. Вторжение в природную среду: оценка воздействия. — М., 1983.

74.       Розвиток екологічної політики та системи управління охороною до-вкілля України / Міжнародний Банк Реконструкції та Розвитку, 1999. — С. 17-19.

75.       Розробка інтегрованих показників стану навколишнього середовища та механізмів їх впровадження в національні плани дій щодо охорони природи / Під ред. Б. М. Данилишина. К.: Рада по вивченню продук-тивних сил НАН України, 1998. С. 59.

76.       Серов Г. П. Зкологический аудит. — М.: «Зкзамен», 1999. — 448с.

77.       Симоненко О. Д. Сотворение техносферьі: проблемное осмьісление истории техники. — М.: SvR Аргус, 1994.

78.       Ситник К. М., Брайон А. В., Гордецький А. В. Біосфера, екологія, охо-рона природи. — К, 1987.

79.       Соколов В. И. Природопользование в США и Канаде: зкономические аспектьі. — М., 1990.

80.       Сухотин Ю. В. Методологические вопросьі оценки прироньіх ресур-сов. Раздумья о земле. — М., 1985. — С. 184-200.

81.       Федоренко О. I. Екоменеджмент — важлива компонента сталого та еколого-безпечного розвитку України / Вісник ХІСП. Сер. Екологія, техногенна безпека і соціальний прогрес. — 2003. — Вип. 3(5).

82.       Хоружая Т. А. Методьі оценки зкологической опасности. — М.: «Зкс-пертное бюро — М». 1998. — 224 с.

83.       Шеляг-Сосонко Ю. P., Стойко С. М., Вакаренко Л. П. Ліси України. Сучасний етап збереження, використання. — К., 1996.

84.       Зкологическая зкспертиза и зкологическая инспекция /Под. ред. А. Г. Шзпаря. — Дн-ск, Полиграфист, 2002. — 220с.

85.       Зкология: учебное пособие /Под ред. Боголюбова С. А. — М.: Изд. Знание, 1997. — 288 с.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Юрченко Л. І.

ЕКОЛОГІЯ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Підготовка оригінал-макету Л. Г. Гаврилюк Керівник видавничого відділу С. О. Кіцно

Редакція видавництва не несе відповідальності за зміст наданих автором матеріалів.

Відтворення цього видання або жодної з його частин будь-яким способом

без дозволу редакції не допускається.

Усі права захищені.

Формат 60х84/16. Підписано до друку 06.06.2009.

Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура Таймс.

Обл.-вид. арк. 14,95. Ум. друк. арк. 17,73.

Наклад 600 прим.

ТОВ «Видавничий дім «Професіонал»

м. Київ, вул. Прирічна 25-а, оф. 16

Тел./факс (044) 502-97-99 (багатоканальний)

e-mail: epprofibook@gmail.com,

rlprofibook@gmail.com

Свідоцтво ДК № 1533

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006