Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.5. Переваги, які надає організації система управління навколишнім середовищем : Екологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

8.5. Переваги, які надає організації система управління навколишнім середовищем


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

магниевый скраб beletage

В структурі економіки України значне місце належить сферам ви-робництва, які щорічно створюють сотні мільйонів тон відходів. Наяв-ність такої кількості відходів, в тому числі токсичних, є найбільш вагомим фактором забруднення навколишнього середовища, міграції токсичних та інших небезпечних речовин за межі окремих підприємств, регіонів, Укра-їни в цілому.

Вирішення проблеми обмеження негативних впливів різних видів еко-номічної діяльності на природне середовище, попередження цих впливів є пріоритетним завданням стабілізації економічної і соціальної діяльності, ста-лого розвитку в Україні. Враховуючи ці обставини, вже прийнята низка зако-нів, пов'язаних з охороною навколишнього середовища, інших нормативних актів. Але для реалізації вимог цих законів та нормативних актів необхідно застосування конкретного механізму, який може забезпечити виконання по-трібних вимог. Таким загальним механізмом може бути система управління навколишнім середовищем, яка повинна будуватися за принципом ієрархії: суб'єкт економічної діяльності, регіон, держава в цілому.

В межах такого підходу базовим елементом системи є підсистема управління навколишнім середовищем на рівні конкретного суб’єкта діяль-ності та його конкретного впливу на природний об’єкт.

Впровадження системи управління навколишнім середовищем може допомогти організації зміцнити впевненість пов'язаних з нею зацікавлених сторін у тому, що:

•          керівництво взяло на себе чіткі зобов'язання дотримуватися декларо-ваних положень політики, цілей та завдань організації;

•          зусилля спрямовуються перш за все на здійснення запобіжних захо-дів, а не на коригувальні дії;

•          можуть бути наведені докази розумного ступеня передбачливості і дотримання законодавчих норм;

•          до структури системи закладено механізм постійного вдосконалення. Створення   системи   управління   навколишнім   середовищем   може

забезпечити також одержання безпосередньої економічної вигоди, і її слід ідентифікувати з тим, щоб продемонструвати зацікавленим сторонам, особливо акціонерам цінність належного управління навколишнім середо-вищем. Функціонування системи дає можливість організації завчасно узго-дити екологічні цілі і завдання з конкретними фінансовими результатами діяльності і, таким чином, мати гарантію того, що ресурси скеровуються туди, де їх використання дає найбільшу вигоду, як економічну, так і екологічну.

До потенційних вигод, пов'язаних з впровадженням ефективної систе-ми управління навколишнім середовищем, слід віднести:

•          підтримання добрих відносин з громадськістю;

•          досягнення відповідності критеріям та вимогам інвесторів, полегшення доступу на ринки капіталів;

•          можливість задоволення вимог, пов'язаних із сертифікацією продук-ції чи послуг;

•          спрощення процесу отримання дозволів (ліцензій) стосовно діяльності, продукції чи послуг;

•          удосконалення управління витратами;

•          економія сировини, матеріалів та енергії;

•          створення сприятливих умов для вирішення екологічних питань;

•          поліпшення репутації організації і, таким чином, збільшення її частки на ринку;

•          поліпшення відносин з промисловими та урядовими колами. Організація державної системи управління навколишнім середови-

щем, спроможної успішно діяти та сприяти сталому розвитку на Україні, визначається багатьма факторами, зокрематакими:

•          політичною волею уряду щодо вирішення екологічних проблем;

•          вдало і правильно встановленими та досяжними екологічними цілями;

•          здатністю адміністративної, правової та інституційної систем транс-формувати екологічні цілі в конкретні дії.

Під час організації системи управління навколишнім середовищем не-обхідно також брати до уваги політичні традиції, культурні та національні особливості, існуючу правову систему та структуру органів управління в країні.

Висновки

1.         Підтримка сталого розвитку вимагає створення системи управління природоохоронною діяльністю і екологічною безпе-кою на рівні світової спільноти, окремих країн, конкретних суб’єктів діяльності, тобто створення інтегрованої систе-ми управління навколишнім середовищем, яка повинна бути пов’язана з загальною структурою світового економічного простору і охоплювати в комплексі всі питання ланцюгу «нав-колишнє середовище –виробництво — суспільство».

2.         Основною метою створення і впровадження системи управ-ління навколишнім середовищем на підприємствах є встанов-лення, регламентація та нагляд за дотриманням вимог щодо екологічних характеристик виконуваних видів діяльності, продукції та послуг.

3.         Основними принципами управління навколишнім середовищем є визначення та задоволення потреб зацікавлених сторін (споживачів, жителів населеного пункту, в якому розміщена організація, місцевих органів влади), на які організація впливає своєю основною діяльністю та чинить екологічний вплив та прагнення до постійного вдосконалення.

4.         Екологічна політика організації — це відображення стратегії організації щодо виконання основних принципів захисту навколишнього середовища, принципу постійного вдоскона-лення, спрямованості на задоволення інтересів зацікавлених сторін, виконання законодавчих і нормативних вимог.

5.         Головним етапом розробки системи управління навколишнім середовищем є проведення первинного екологічного аналізу, який включає визначення та виділення найбільш суттєвих екологічних аспектів, визначення законодавчих та норматив-них вимог до впливу організації на навколишнє середовище, аналіз відповідності діяльності організації встановленим законодавчим та нормативним вимогам.

6.         На базі розробленої екологічної політики організація повинна планувати свою екологічну діяльність, розробляти та вико-нувати програми заходів, спрямованих на покращення екологі-чних характеристик підприємства, запроваджуючи моні-торинг основних своїх впливів на навколишнє середовище та екологічний аудит системи управління навколишнім сере-довищем.

7.         Переваги, які надає організації система управління навколиш-нім середовищем полягають в наступному: підвищення авто-ритету та репутації організації, досягнення відповідності критеріям та вимогам інвесторів, полегшення доступу на ринки капіталів, задоволення вимог, пов’язаних із сертифіка-цією продукції чи послуг, спрощення процесу отримання дозволів (ліцензій) стосовно діяльності, продукції чи послуг, удосконалення управління витратами, економія сировини, матеріалів та енергії, створення сприятливих умов для вирі-шення екологічних питань.

Необхідно пам’ятати, що:

1.         Вимоги щодо створення та функціонування системи управ-ління навколишнім середовищем регламентуються міжнарод-ними стандартами ІSO 14000, які широко визнані в світі і впроваджуються на підприємствах багатьох країн для забез-печення можливостей поліпшення екологічних характерис-тик своєї діяльності і отримання конкурентних переваг серед ділових партнерів.

2.         Важливою ознакою системи управління навколишнім середо-вищем за міжнародними стандартами є те, що об’єктом управління стають не тільки природа, а все навколишнє се-редовище, яке являє собою комплекс динамічно змінюваних

природних і штучно створених людиною об’єктів. Це вимагає не тільки захисту, але й цілеспрямованої підтримки та регу-лювання стану природного середовища, що забезпечує опти-мальні екологічні умови для людини та її оточення, оптимальні умови природокористування.

3.         Об’єктами впливу та регулюваняя в системі управління

навколишнім середовищем є:

•          продукція, послуги, роботи, до яких ставляться вимоги екологічної безпеки;

•          елементи природного середовища;

•          природні ресурси;

•          відходи виробництва і споживання;

•          технологічні процеси виробництва;

•          екологічні послуги;

•          екологічна інформація;

•          природні і техногенні впливові чинники;

•          територіально-природні комплекси;

•          екологічна освіта.

 

4.         Впровадждення системи управління навколишнім середови-щем не передбачає створення додаткових технічних чи юри-дичних бар’єрів під час реалізації підприємством своєї продук-ції та укладання ділових зв’язів (контрактів) або зміну право-вих зобов’язань організації стосовно екологічної безпеки.

5.         Система управління навколишнім середовищем може доброві-льно впроваджуватись організаціями будь-якої форми влас-ності, незалежно від видів і масштабів їх діяльності.

6.         Система управління навколишнім середовищем є суттєво важливою для забезпечення спроможності організації визна-чити свої екологічні цілі та досягти їх, а також для забезпе-чення відповідності діяльності, продукції та послуг чинним національним та міжнародним стандартам.

7.         Система управління навколишнім середовищем повинна впро-ваджуватись організаціями, які дбають про перспективи сво-го розвитку, поширення ринків збуту, підвищення конкурен-тноспроможності, інтегруванні у світовий і європейський економічний простір,  про майбутнє своєї нації і держави.

Перш за все, це підприємства екологічно небезпечних регіонів України.

Питання до самоперевірки

1.         Яка мета створення системи управління навколишнім середо-вищем на підприємстві (в організації)?

2.         Структура системи управління навколишнім середовищем.

3.         Що таке екологічні аспекти в системі управління навколиш-нім середовищем?

4.         Принципи створення системи управління навколишнього середовища.

5.         Назвати переваги, що надає організації створення системи управління навколишнім середовищем.

6.         Планування екологічної діяльності в рамках створеної систе-ми управління навколишнім середовищем.

7.         Чи потрібен екологічний моніторинг в рамках функціонування системи управління навколишнім середовищем? Якщо так, то пояснити навіщо.

8.         Довести необхідність та обґрунтувати доцільність прове-дення екологічного аудиту в системі управління навколишнім середовищем.

Рекомендовані теми для написання рефератів

1.         Екологічні аспекти організації (будь-якої, але конкретної), їх взаємозв’язок та шляхи оптимізації.

2.         Показники екологічності підприємства, їх вплив на економіч-ний стан.

3.         Система управління наколишнім середовищем в рамках між-народних стандартів серії ISO.

4.         Сталий розвиток та упраління навколишнім середовищем.

5.         Екологічний моніторинг та екологічний аудит як складові системи управління навколишнім середовищем.

Література для поглибленого вивчення теми

1.         Білявський Г. О. Роль і перспективи розвитку екологічного ме-неджменту в АПК України // Натураліст. — 1998. — № 2.

2.         Лепечук П. І., Чупис А. В., Кашенко О. Л., Шершун Н. Х. Еконо-мічне регулювання охорони природи. — К.: Урожай,1994.

3.         Модернізація виробництва: системно-екологічний підхід. Посі-бник з екологічного менеджменту / Шевчук В. Я., Сатал-кін Ю. М., Навроцький В. М. та ін. — К.: СИМВОЛ-Т,1997.

4.         Галушкина Т. П., Харичков С. К. Экологический менеджмент в Украине: реалии и перспективы. — Одесса, Институт проб-лем рынка и экономико-экологических исследований, НАН Украины,1998.

5.         Федоренко О. І. Екоменеджмент — важлива компонента ста-лого та еколого-безпечного розвитку України / Вісник ХІСП. Сер. Екологія, техногенна безпека і соціальний прогрес. — 2003.— Вип.3(5).

6.         ДСТУ ISO 14001-97 Системи управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування.

7.         ДСТУ ISO 14004-97 Системи управління навколишнім середови-щем. Загальні настанови щодо принципів управління, систем та засобів забезпечення.