Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.4. Розробка екологічної політики та планування : Екологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

8.4. Розробка екологічної політики та планування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

магниевый скраб beletage

Керівництво організації визначає основні принципи та цілі своєї діяльності в області охорони навколишнього середовища та розробляє на їх основі екологічну політику. Екологічна політика повинна відобра-жати стратегію організації щодо виконання основних принципів захисту навколишнього середовища, принципу постійного вдосконалення, спря-мованості на задоволення інтересів зацікавлених сторін, виконання законодавчих і нормативних вимог. Екологічна політика організації від-носить управління навколишнім середовищем до пріоритетних задач організації.

На базі розробленої екологічної політики організація повинна плану-вати свою екологічну діяльність. Програма планування включає:

•          визначення екологічних аспектів, що охоплюються плануванням, за-конодавчих вимог до цих аспектів;

•          встановлення кількісних показників, за допомогою яких організація оцінюватиме свій вплив на навколишнє середовище;

•          визначення екологічних цілей і завдань для всіх вибраних екологіч-них аспектів;

•       розробка екологічних программ, за допомогою яких організація дося-

гатиме встановлені цілі.

При виборі екологічних аспектів, що враховуються при плануванні, треба виходити з їх важливості, з наявності законодавчо встановлених ви-мог до них, з практичної можливості управління цими аспектами. Для ко-жного з вибраних екологічних аспектів встановлюються та документують-ся цілі та завдання, які визначають зобов’язання організації щодо покра-щення показників чи підтримання своєї діяльності у рамках цього аспекту. Цілі та завдання повинні бути визначені для всіх ієрархічних та функціона-льних рівнів організації. Вони повинні встановлюватися таким чином, щоб можна було перевірити, як вони досягаються; бажано, щоб вони були кіль-кісними. «Мінімальним» рівнем досягнення цілей є безумовне виконання встановлених нормативних вимог до діяльності організації, показників її екологічності (рис. 8.3), до її продукції на протязі всього життєвого циклу (рис. 8.4) чи то послуг.

Після встановлення цілей та завдань організація розробляє програми для їх досягнення. Такі програми є сукупностями заходів, спрямованих на покращення екологічних характеристик підприємства. Для кожного заходу повинна бути чітко вказана відповідальність за його виконання, визначена схема відслідковування ходу виконання таких программ. Екологічні про-грами можуть бути як загальними для підприємства в цілому, так і окреми-ми для окремих підрозділів.

Для виконання розроблених екологічних рограмм та підтримання визначення екологічних характеристик організація повинна забезпечити наявність необхідних умов. Для цього потрібно звернути особливу увагу на такі моменти.

По-перше, забезпечити підготовку, обізнаність та компетентність персоналу, як щодо його безпосередньої діяльності, так і щодо системи управління навколишнім середовищем в цілому; особливо важливим є усвідомлення важливості управління навколишнім середовищем, як для підприємства, так і для суспільства в цілому.

По-друге, визначити види своєї діяльності та роботи, пов’язані з суттєвими екологічними аспектами, планувати та організовувати їх таким чином, щоб забезпечити виконання цілей та завдань найчастіше таких робіт, як проектування, закупки, виробництво, складування, технічне обслуговування, будівництво, тощо.

Показники екологічності

Кількість використаної сировини та ресурсів

Об’єми викидів у атмосферу чи у воду

Кількість відходів на одиницю продукції

Кількість аварій з впливом на навколишнє середовище

Рівень переробки матеріалів для упаковки

Використання природних територій

Використання та переробка відходів інших організацій

Схвалення діяльності організації зацікавленими сторонами

Рис. 8.3.

Приклади показників екологічності організації

По-третє, визначити потенційні аварійні ситуації, що можуть при-вести до негативного впливу на навколишнє середовище, розробити схеми реагування на них, що забезпечшш б запобігання та зменшення впливу на навколишнє середовище.

ВХІД

 

ВИХІД

 

 

 

Видобуток сировини

 

Викиди в атмосферу

 

 

 

Сировина

 

Виробництво

 

Викиди в гідросферу

Випробування

Тверді відходи

 

Енергія

 

Поставка (транспортування)

 

 

 

Експлуатація

 

Випромінювання

 

 

 

Рис. 8.4.

Схема життєвого циклу продукції

Для перевірки, аналізу та вдосконалення системи управління навколи-шнім середовищем організації необхідно запровадити механізми монітори-нгу основних своїх впливів на навколишнє середовище (див. розд. 3). Цей механізм повинен дозволяти аналізувати досягнення всіх встановлених цілей і завдань, виконання всіх законодавчих і нормативних вимог. Якщо в ході моніторингу виявлені невідповідності, перевищення визначеного рів-ня впливів на навколишнє середовище, організація повинна вжити заходів

250

 

Матеріали

Утилізація

Переробка та поховання

Шум, вібрація

щодо пом'якшення наслідків шкідливих впливів на навколишнє середови-ще, а також для підготовки і здійснення коригувальних та запобіжних дій.

Періодично організація повинна проводити аудити системи управлін-ня навколишнім середовищем для того, щоб визначити (див. розд. 3):

•          чи відповідає система управління навколишнім середовищем встанов-леним нормам;

•          чи впроваджена належним чином і чи підтримується в робочому стані. За підсумками аналізу результатів моніторингу та аудиту може бути

прийняте рішення про зміну екологічної політики, цілей та завдань, зміну переліку екологічних аспектів, що розглядаються в системі, розробку но-вих екологічних програм, зміну схеми впровадження, функціонування та аналізу систем.