Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.5. Екологічний аудит як інструмент підвищення інвестиційної привабливості підприємства : Екологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

7.5. Екологічний аудит як інструмент підвищення інвестиційної привабливості підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

Екологічний облік і контроль динамічно розвивають напрямки діяль-ності, що включають фінансовий і управлінський облік, звітність за еколо-гічними показниками й екологічний аудит. Перший крок у напрямку зміс-товного екологічного обліку на рівні підприємств зроблений наприкінці 80-х років XX ст. відповідно до Міжнародних стандартів обліку і звітності. До того часу бухгалтери залишалися осторонь під час обговорення питань, пов'язаних з охороною навколишнього середовища, і їх не залучали до управління природоохоронною діяльністю. Більш того, не використовува-лася традиційна модель обліку для відображення природоохоронної діяль-ності навіть у тих випадках, коли від цього залежало виживання компанії. Зв'язок між управлінням природоохоронною діяльністю й екологічним об-ліком стає особливо очевидним, якщо керуватись принципом «не можеш вимірити, не зможеш керувати».

Спочатку облік не сприймався як інструмент управління природоохо-ронною діяльністю навіть незважаючи на швидке зростання витрат і зобов'я-зань західних підприємств, пов'язаних із природоохоронною діяльністю, — вони не відображалися у фінансових звітах. Наприклад, Агенство США з

охорони навколишнього середовища виявило 27 000 місць поховання від-ходів, для очищення яких буде потрібно 1 млрд. доларів. Така сума по-винна була б привернути увагу бухгалтерів. Однак цього не відбулося, і витрати не включалися у фінансові звіти відповідальних за це підприємств. Багато підприємств узагалі відмовилися визнати масштаби своїх дій по забрудненню навколишнього середовища і враховувати вартість витрат по очищенню відходів, тому що це відбилося б на цінах їхніх акцій.

Слід вказати на відсутність національних стандартів обліку екологіч-ної інформації, призначеної для звітності. На початку 90-х років XX ст. Почали розроблятись перші керівництва (рекомендації) для бухгалтерів, де вказувалося, що повинно бути представлене у фінансових звітах, щоб їхні користувачі могли бачити реальну картину впливу господарської діяльнос-ті підприємства на навколишнє середовище. В наступні роки в ряді країн на підприємствах стали налагоджувати роботу з екологічного обліку і відо-бражати в ньому інформацію про охорону навколишнього середовища. Наявність зазначеної інформації відкриває широкі можливості її викорис-тання під час екологічного аудиту підприємств.

На сьогодні необхідно узагальнити дані про стан екологічного обліку в різних країнах з метою розробки загальної директиви (провідних указі-вок) для органів, що займаються встановленням стандартів. Нові рекомен-дації повинні зменшити імовірність того, що національні органи стандар-тизації, розроблять різні методи обліку тих самих екологічних проблем.

Причини, з яких питання, пов’язані з природоохоронною діяльністю, необхідно об’єднати в корпоративний облік:

•          рахунки підприємства повинні відображати його відношення до охо-рони навколишнього середовища; вплив витрат, ризиків, зобов’язань і відповідальності, пов’язаних із природоохоронною діяльністю, на фінансове положення підприємства;

•          інвестори для прийняття інвестиційних рішень повинні мати інформацію по екологічні заходи і витрати, пов’язані із природоохоронною діяльністю;

•          питання, пов’язані з природоохоронною діяльністю відносяться до управлінської діяльності; менеджерам необхідно виявляти і розпо-діляти природоохоронні витрати таким чином, щоб продукція була правильно оцінена й інвестиційні рішення базувалися на реальних витратах і вигодах;

•          підприємства одфжать певні переваги в конкурентній боротьбі за клієнтів, як-що доведуть, що їхні товари і послуги повноцінніші з екологічної точки зору;

•       екологічний облік — ключ до сталого розвитку підприємства. Всесвіт-

нім екологічним форумом зі сталого розвитку уперше введений термін

«екоефективність». Екоефективний режим роботи зменшує вплив під-

приємства на стан навколишнього середовища, одночасно підвищуючи

його рентабельність і прибутковість, однак екологічна ефективність мо-

же бути визначена тільки за допомогою введення екологічного обліку,

тобто надання точної інформації з природоохоронних витрат, заоща-

дження і впливу господарської діяльності на навколишнє середовище.

Керівники (бухгалтери) підприємств, що прагнуть збільшити обсяги

фінансування за допомогою західних ринків капіталу, розуміють, що в

нових бухгалтерських балансах повинна бути представлена інформація з

екологічних зобов'язань. її відсутність знизить довіру інвесторів до фінан-

сових рахунків (звітів). Інвестори, що підозрюють про існування таких

зобов'язань підвищать вартість капіталу для підприємств через підвищення

ризику.   Таким   чином,   екологічно   значима  інформація   повинна  стати

невід'ємною частиною зрозумілих і достовірних звітів підприємств, що

чинять очевидний вплив на стан навколишнього середовища.

Перші корисні кроки в області екологічного аудиту вже початі. Зако-нодавство, інвестори (банки), громадськість і всесвітня конкуренція пови-нні сприяти представленню звітності з природоохоронних заходів. Можна констатувати необхідність відповідної системи заходів для забезпечення конкурентноздатності компаній на світовому ринку. Якщо фірма екологіч-но ефективна, вона повинна повідомляти результати своїх екологічних заходів. Фінансове співтовариство використовує звіти, що містять екологі-чні показники, для оцінки майбутнього обігу коштів і прийняття інвести-ційних рішень та рішень з кредитування цих підприємств.

Висновки

1.         Екологічний аудит традиційно розуміється як незалежна оцін-ка відповідності діяльності підприємства, що підлягає аудиту, екологічним вимогам з метою недопущення негативного впливу техногенної діяльності на навколишнє середовище (природні об’єкти) і населення.

2.         Основна мета екологічного аудиту полягає в перевірці безпеки виробництва. Екоаудит реалізується як перевірка підприємств, що підпадають під дію законодавства про безпеку й охорону

навколишнього середовища і проводиться для надання допо-моги владі щодо реалізації додаткових заходів для вивчення ри-зиків і створення безпеки.

3.         Екологічна безпека особистості, суспільства і держави — це стан захищеності життєво-важливих інтересів особистості, суспіль-ства і держави в процесі взаємодії суспільства і природи від загроз з боку природних об’єктів, природні властивості яких змінені шляхом забруднення, засмічення, незабезпеченості природними ресурсами, обумовленої знищенням, псуванням, виснаженням при-родних об’єктів чи вивозом природних ресурсів за межі країни.

4.         Вибір критеріїв щодо віднесення певних видів діяльності до підвищено небезпечних для навколишнього середовища і насе-лення, а отже і для встановлення обов’язковості екологічного аудиту підприємства може базуватися на результатах ана-лізу норм законодавства про безпеку, на встановленні гранич-них значень забруднюючих викидів, скидів.

5.         Дані аудиторської перевірки користуються захистом від розголошення у випадку використання останніх державними органами та приватними організаціями у своїх цілях.

6.         Доступ екологічного аудитора до інформації про стан навко-лишнього середовища і забруднення, про ступінь небезпеки підприємства для навколишнього середовища і населення визначається його правами.

7.         В нових бухгалтерських балансах повинна бути представлена ін-формація з екологічних зобов’язань. Її відсутність знизить довіру інвесторів до фінансових рахунків (звітів) через підвищення ризику.

8.         Законодавство, інвестори (банки), громадськість і всесвітня конкуренція сприяють представленню звітності з природо-охоронних заходів. Фінансове співтовариство використовує звіти, що містять екологічні показники, для оцінки майбут-нього обігу капіталівів і прийняття інвестиційних рішень, а також рішень з кредитування цих підприємств.

Необхідно пам’ятати, що:

1.         Термін «аудит», запозичений з фінансового лексикону, означає перевірку рахунків.

2.         Сучасний екологічний аудит — це не тільки перевірка стану під-приємства на предмет відповідності вимогам природоохоронного

законодавства, але й основа для розробки комплексу заходів для запобігання його можливих порушень. У такий спосіб экоаудит перетворюється з «рутинного інструмента» контролю за до-триманням закону в економіко-правовий інструмент стимулю-вання природоохоронної діяльності підприємства.

3.         Розрізняють добровільний (voluntary) і обов’язковий (manda¬tory) екологічний аудит. Ініціативна (добровільна) аудиторська перевірка проводиться винятково за рішенням самого еконо-мічного суб’єкта з питань, що цікавлять даний суб’єкт.

4.         У залежності від того, хто проводить аудит — група ауди-торів з числа працівників підприємства чи незалежна команда аудиторів — відповідно розрізняють внутрішній і зовнішній екологічний аудит.

5.         Загальні вимоги щодо процедури проведення екологічного аудиту встановлюються стандартами ISO серії 14000.

6.         Дані аудиторської перевірки можуть перетворитися в дока-зи проти підприємства, якщо воно залишило без уваги резуль-тати аудита. Ігнорування даних перевірки може перетвори-ти незначне порушення при здійсненні природоохоронної дія-льності в порушення закону.

7.         Екологічне законодавство, екологічне ліцензування можуть зо-бов’язати підприємство розкрити дані, виявлені під час ауди-торської перевірки. Екологічні норми дозволяють обкладати що-денним штрафом підприємство за порушення, що полягають в приховуванні інформації. Цей штраф є кумулятивним і вирахову-ється з моменту здійснення порушення до його виправлення.

Питання до самоперевірки

1.         Пояснити суть процедури екологічного аудиту.

2.         Назвати цілі, задачі, принципи екологічного аудиту.

3.         Охарактеризувати екологічний облік і аудит як інструмент підвищення інвестиційної привабливості підприємства.

4.         Довести необхідність та обґрунтувати доцільність прове-дення екологічного аудиту в системі управління навколишнім середовищем.

5.         Назвати основи правового регулювання екологічного аудиту.

6.         Охарактеризувати екологічний аудит як вид підприємниць-кої діяльності, як основна частина загального аудиту в сис-темі екологічного менеджменту і як організаційно-управлінсь-кий інструмент безпеки в екологічній сфері.

7.         Охарактеризувати етапи становлення і направленість еко-логічного аудиту в Україні і за кордоном.

8.         Назвати рівні проведення екологічного аудиту.

9.         В чому відмінність добровільного і обов’язкового екологічного аудиту?

10.       Правові основи і направленість екоаудиторської діяльності в Україні.

11.       Які критерії обов’язковості екологічного аудиту підприємств, організацій і установ?

12.       Назвати об’єкти та суб’єкти діяльності в сфері екологічного аудиту.

13.       Як визначаються критерії оцінки підприємства, організації, установи для здоров’я населення?

14.       В чому полягає вибір критеріїв для занесення видів діяльності до сфери підвищенної небезпеки?

15.       Хто є учасниками аудиторської діяльності в екологічній сфері?

Рекомендовані теми для написання рефератів

1.         Екологічний моніторинг та екологічний аудит як складові системи управління навколишнім середовищем.

2.         Роль екологічного аудиту як організаційно-управлінського механізму в системі екологічної безпеки

3.         Необхідність екологічного аудиту для створення екологічної безпеки в державі.

4.         Етапи становлення і направленість екоаудиту в Україні і за кордоном.

5.         Цілі та принципи, на яких базується практика екологічного аудиту.

6.         Екоаудиторська діяльність в Україні: правові основи і направ-леність розвитку.

7.         Критерії обов’язковості екологічного аудиту підприємств, організацій, установ.

8. Екологічний аудит як організаційно-управлінський інстру-мент національної безпеки держави в екологічній сфері.

Література для поглибленого вивчення теми

1.         Білявський Г. О. Роль і перспективи розвитку екологічного ме-неджменту в АПК України // Натураліст. — 1998. — № 2.

2.         Лепечук П.І., Чупис А. В., Кашенко О. Л., Шершун Н. Х. Еконо-мічне регулювання охорони природи. — К.: Урожай,1994.

3.         Модернізація виробництва: системно-екологічний підхід. По-сібник з екологічного менеджменту / Шевчук В. Я., Сатал-кін Ю. М., Навроцький В. М. та ін. — К.: СИМВОЛ-Т,1997.

4.         Галушкина Т. П., Харичков С. К. Экологический менеджмент в Укра-ине: реалии и перспективы. — Одесса, Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований, НАН Украины,1998.

5.         Федоренко О. І. Екоменеджмент — важлива компонента сталого та еколого-безпечного розвитку України / Вісник ХІСП. Сер. Еколо-гія, техногенна безпека і соціальний прогрес. — 2003. — Вип. 3(5).

6.         Серов Г. П. Экологический аудит. — М.: «Экзамен», 1999. — 448 с.

7.         ДСТУ ISO 14001—97 Системи управління навколишнім середови-щем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування.

8.         ДСТУ ISO 14004-97 Системи управління навколишнім середови-щем. Загальні настанови щодо принципів управління, систем та засобів забезпечення.

9.         ДСТУ ISO 14010-97 Настанови щодо здійснення екологічного аудиту. Загальні принципи.

10.       ДСТУ ISO 14012-97 Настанови щодо здійснення екологічного аудиту. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з екології.

11.       Закон України «Про охорону навколишнього природного сере-довища» від 25 червня 1991р./ Відомості Верховної Ради УРСР, 1991. — № 41. — С. 546.

12.       Положение об оценке воздействия на окружающую среду / При-ложение к приказу Госкомэкологии от 18 июля 1994 г. № 222.

13.       Міжнародна конвенція по оцінці впливу на навколишнє сере-довище в транскордонному контексті, прийнята країнами європейської економічної комісії 25 лютого 1991р.