Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.4.   Розвиток та вдосконалення екологічної експертизи, міжнародне співробітництво в галузі екологічної експертизи : Екологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.4.   Розвиток та вдосконалення екологічної експертизи, міжнародне співробітництво в галузі екологічної експертизи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

Розвиток та вдосконалення сучасної екологічної експертизи передба-чається у таких напрямах.

1.         Удосконалення законодавчого забезпечення еколого-експертної діяль-ності органів Мінекоресурсів України.

2.         Розширення інструктивно-методичної бази здійснення державної еко-логічної експертизи.

3.         Методичне, фінансове, організаційне сприяння спеціалізованим орга-нізаціям у розробці державних будівельних норм України (ДБН) з питань складу і змісту розділів оцінки впливу на навколишнє середо-вище (ОВНС) у проектно-планувальній документації, а також у підго-товці посібника до діючих ДБН з питань складу і змісту матеріалів ОВНС у проектах.

4.         Спрямування основної діяльності еколого-експертних підрозділів органів Мінеко’есурсів України на оцінку документації щодо видів діяльності та обєктів, які становлять підвищену екологічну небезпеку.

5.         Забезпечення підвищення наукової обґрунтованості, комплексності та об’єктивності висновків державної екологічної експертизи шляхом залучення органами Мінекоресурсів до  еколого-експертних оцінок спеціалізованих наукових організацій та громадськості. Розв’язання екологічних проблем неможливе без широкого та актив-

ного міжнародного співробітництва. Це зумовлено:

•          глобальним характером багатьох екологічних проблем;

•          транскордонним характером забруднення;

•          міжнародними зобов’язаннями України щодо охорони довкілля;

•          вигодами від міжнародного обміну досвідом та технологіями;

•          можливостями залучення іноземних інвестицій.

Україна є Стороною в понад 70 міжнародних двосторонніх та багато-сторонніх угодах, пов’язаних з охороною довкілля. Виконання Україною зобов’язань, що вишшвають із багатосторонніх угод, вимагає приведення внутрішніх законів та нормативно-правових актів у відповідність з існую-чими нормами міжнародного права та врахування існуючої міжнародної практики під час розробки нових законодавчих актів.

У найближчі роки слід очікувати значного збільшення міжнародних зобов’язань України, оскільки існує ціла низка конвенцій, приєднання до яких (а також підписання нових) мало б для України суттєве політичне зна-чення та значно посилило б можливості галузі охорони довкілля, викорис-тання і відтворення природних ресурсів.

В перспективі важливе значення має подальше розширення міжна-родного співробітництва за такими напрямами:

•          співробітництво з міжнародними організаціями системи ООН у галузі охорони довкілля (ЮНЕП — Програма ООН з навколишнього приро-дного середовища, ЄЕК ООН — Європейська Економічна комісія ООН, ПРОООН — Програма розвитку ООН, МАГАТЕ — Міжнарод-не агентство з атомної енергетики ООН, Комісія сталого розвитку, Глобальний Екологічний Фонд та інші);

•          співробітництво на двосторонній основі в галузі охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та ядерної і радіа-ційної безпеки з урядами сусідніх держав, держав — стратегічних партнерів та донорів у рамках двосторонніх угод, спільних програм тощо;

•          участь у регіональних природоохоронних заходах (Чорне та Азовське моря, Дніпро, Дунай, Карпати, Донбас тощо);

•          участь у міжнародних програмах ліквідації наслідків Чорнобильської аварії, зокрема в рамках Меморандуму про взаємопорозумінн