Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6.3. Правовий статус експерта екологічної експертизи : Екологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.3. Правовий статус експерта екологічної експертизи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

Права експерта

Правовий статус експерта — це право-суб’єктність фахівця, що має вищу освіту, володіє відповідною спеціальністю і високою кваліфікацією, глибокими професійними знаннями, навичками аналізу експертної ін-формації, методикою еколого-експертної оцінки і має практичний досвід у відповідній галузі знань не менше трьох останнього років.

Експерт має право:

•          Вимагати подачу необхідних матеріалів, інформації для проведення екологічної експертизи.

•          Зобов'язувати власників, користувачів, замовників, чи авторів об’єктів екологічної експертизи подавати інформацію про їхній екологічний вплив і висновки попередніх експертиз.

•          Одержувати від органів центральної виконавчої влади, інших юриди-чних осіб достовірні відомості, довідкові, інформаційні матеріали.

•          Готувати пропозиції про відхилення поданих на екологічну експерти-зу матеріалів, що порушують вимоги екологічного законодавства.

•          Ставити питання про відхилення поданих на екологічну експертизу матеріалів, що не відповідають вимогам законодавства, екологічним стандартам і нормативам, прийняття яких вимагало додаткових дослі-джень, пошукових робіт чи додаткових капіталовкладень.

•          Вносити пропозиції про залучення до проведення екологічної експерти-зи висококваліфікованих фахівців, утворення відповідної матеріально-технічної й інформаційної бази.

•          Направляти підготовлені висновки екологічної експертизи зацікавле-ним особам і фірмам, що приймають рішення про реалізацію об’єктів екологічної експертизи.

•          Викладати власні думки з приводу висновків проведеної екологічної

експертизи.

Обов'язки експерта

•          Забезпечувати всебічне, комплексне, об’єктивне, якісне й ефективне проведення екологічної експертизи.

•          Дотримуватись встановлених термінів, порядку проведення екологічної експертизи, норм, вимог екологічного законодавства.

•          Враховувати громадську думку з метою коригування варіантів реалі-зації об'єктів екологічної експертизи і підготовки науково обґрунто-ваних висновків.

•          Готувати обґрунтовані висновки і вчасно передавати їх державним органам і зацікавленим особам.

•          Обґрунтовувати пропозиції про повернення відповідних матеріалів на доопрацювання.

•          Запобігати екологічні правопорушення шляхом внесення відповідних пропозицій з приводу удосконалювання екологічної експертизи.

•          Забезпечувати незалежність еколого-експертної оцінки.

•          Вносити пропозиції з приводу удосконалення норм і методів прове-дення екологічної експертизи.

•          Заявляти самовідвід при наявності особистої зацікавленості з приводу конкретного об’єкта екологічної експертизи.

Відповідальність експерта

Експерт екологічної експертизи несе відповідальність за наступні дії:

•          Проведення екологічної експертизи в розріз з її метою, задачами, принципами і пріоритетами.

•          Порушення встановленого порядку проведення екологічної експертизи.

•          Фальсифікація відомостей і даних про наслідки екологічної експертизи.

•          Порушення порядку публікації наслідків екологічної експертизи.

•          Порушення вимог законодавства під час здійсненні екологічної екс-пертизи.

•          Здійснення екологічної експертизи неправоздатними особами й екс-пертними формуваннями.

•          Невиконання експертних функцій чи обговорених договором зобов'я-зань з приводу проведення екологічної експертизи.

Гарантіїреалізації ma захисту прав

Гарантії прав експерта екологічної експертизи — це сукупність юри-дично встановлених засобів, що забезпечують реалізацію і захист право-вого статусу експерта-еколога. Реалізація прав експерта екологічної експе-ртизи проявляється в наступному.

•          Регламентація статусу експерта екологічної експертизи винятково законодавчими актами.

•          Виконання еколого-експертних функцій експертом відповідно до вимог законодавства і незалежно від розпорядження уповноважених органів, об’єднань громадян, формувань і посадових осіб.

•          Свобода вибору форм і методів еколого-експертного аналізу оцінки і ви-кладення особистої думки експерта-еколога з питань зробленого аналізу.

•          Визнання незаконними будь-яких дій і актів, що обмежують права експерта чи його волевиявлення.

•          Проведення екологічної експертизи у встановленому законодавчому порядку.

•          Заборона втручатися будь-кому у проведення екологічної експертизи, за винятком випадків порушення експертом вимог законодавства. Гарантії захисту прав полягають в наступному.

•          Захист порушень прав експертів у судовому порядку.

•          Заборона будь-якого втручання в еколого-експертну діяльність з боку законодавчих, виконавчих і ін. органів.

•          Відновлення порушених прав експерта.

•          Залучення осіб, винних у порушенні прав експерта, до юридичної від-повідальності.

Соціально-правовий механізм проведення екологічної експертизи

Соціально-правовий механізм проведення екологічної експертиз — це сукупність соціально-юридичних способів, спрямованих на забезпечення проведення екологічної експертизи і захист прав суб’єктів еколого-експер-тних напрямків. Він включає:

•          законодавчо-нормативне забезпечення;

•          комплекс правових прописів, що передбачають основи виникнення і зупинки еколог-експертних правовідносин;

•          комплекс правових прописів, що визначають об’єктивний, суб’єктив-ний склад і зміст еколого-експертних правовідносин;

•          сукупність юридичних методів забезпечення проведення екологічної експертизи;

•          комплекс правових прописів, що регламентують процедуру екологіч-ної експертизи.