Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.4. Економічні методи раціонального природокористування : Екологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

5.4. Економічні методи раціонального природокористування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

Однією з умов вирішення проблеми раціонального природокористу-вання є впровадження чіткої економічної політики, фундаментальним, ре-гулюючим механізмом якої є адміністративні заходи. Економічна політика раціонального природокористування давно використовується в розвинутих країнах, за умов, коли адміністративно-примусові заходи є головною час-тиною регулюючого механізму. Починаючи з 60-х років минулого сторіччя у багатьох країнах почали впроваджувати еколого-економічні принципи господарювання, тобто можливість одержання максимального економічно-го ефекту за умов мінімального нанесення збитку навколишньому природ-ному середовищу.

В Україні накопичений поки що невеликий досвід застосування еко-номічних важелів регулювання природокористуванням. Сьогодні досить очевидна необхідність реалізації погодженої економічної й екологічної політики на шляху прискорення економічного росту країни.

Впровадження еколого-економічних важелів створило реальні стиму-ли до більш раціонального використання природних ресурсів, визначило також реальні джерела фінансування природоохоронної діяльності.

Для фінансування природоохоронних витрат, пов'язаних з відтворен-ням і підтримкою природних ресурсів у належному стані, у державному бюджеті України з 1994 року створений окремий розділ «Охорона навколи-шнього природного середовища і ядерна безпека». Цим розділом передбачені

витрати на охорону і раціональне використання водних, мінеральних, земе-льних ресурсів, створення лісових насаджень і полезахисних смуг, збере-ження природно-заповідного фонду, утримання місцевих природоохорон-них органів.

В Україні діє система державних цільових фондів охорони навколиш-нього природного середовища на загальнодержавному і місцевому рівнях, а з 1998 році вона включена до складу відповідних бюджетів.

В той же час, існуючі економічні рівні зборів і штрафів, які виплачу-ються підприємствами за забруднення навколишнього природного середо-вища і порушення діючого природоохоронного законодавства, є занадто низькими для того, щоб активно стимулювати природоохоронну діяльність. Ситуація ще більше погіршується в зв'язку з недостатнім фінансовим забез-печенням, характерним для більшості підприємств, а також слабкою по-зицією органів екологічного контролю. Існуюча система економічних методів раціонального природокористування є громіздкою і складною з адміністративної точки зору. Основна її задача полягає в забезпеченні гро-шових надходжень у фонди охорони навколишнього природного середови-ща, а не в стимулюванні заходів щодо більш ефективного керування при-родокористування.

Існуюча система платежів, зборів, штрафів і компенсаційних виплат за нанесений збиток не спрацьовує належним чином через існуючі струк-турні обмеження, викликані як умовами перехідної економіки (природо-охоронні платежі і збори враховують тільки ступінь екологічного впливу, ніяк не відбиваючи ринкові умови, такі, наприклад, як нестабільна ситуа-ція на ринку і, відповідно, нездорова конкуренція), так і іншими обме-женнями, що у даний час не дають можливості ефективно використовува-ти принцип «забруднювач платить». До таких обмежень відносяться не-досконала політична основа раціонального природокористування, неефе-ктивна система забезпечення дотримання вимог діючого природоохорон-ного законодавства, а також низький рівень платоспроможності підпри-ємств. Система платежів, зборів, штрафів і компенсаційних виплат за за-подіяний збиток сьогодні не дає можливості забезпечити досягнення по-ставлених цілей, що повинні мати подвійний ефект: зміцнення і посилен-ня ролі е