Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.2. Госпрозрахунковий механізм раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища : Екологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.2. Госпрозрахунковий механізм раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

Еколого-економічні системи

Найбільш повно вимоги екорозвитку і підпорядкування економіки принципу збалансованого природокористування можуть бути реалізовані в межах такого природногосподарського комплексу, який утворює рівноважну

еколого-економічну систему (EEC). Це поняття широко використовується в сучасній економічній і екологічній літературі разом з близькими за значенням поняттями «природно-економічна система» і «біо-економічна система». Академік М. Я Лемешев в 1976 р. визначив еколого-економічну систему як інтеграцію економіки і природи, що є взаємозв'язаним і взаємо-обумовленим функціонуванням суспільного виробництва і протіканням природних процесів в біосфері.

Таке визначення EEC припускає глобальний або, щонайменше, націо-нальний рівень. В даний час існує два рівні інтерпретації цього поняття — глобальний і територіальний. Згідно першого EEC трактуєтся як тип еколо-гічно орієнтованої соціально-економічної формації. Саме в цьому значенні на закритті конференції в Ріо де Жанейро М. Стронг говорив про необхід-ність переходу людства від економічної системи до еколого-економічної системи. Але в глобальному значенні організація EEC — це віддалена і досить абстрактна перспектива.

Для практичної реалізації принципу збалансованого природокористу-вання важливо мати уявлення про EEC на територіальному рівні — в окре-мих регіонах і промислових комплексах. У такому трактуванні еколого-економічна система — це обмежена певною територією частина техносфе-ри, в якій природні, соціальні і виробничі структури та процеси пов'язані взаємопідтримуючими потоками речовини, енергії і інформації.

Реальні EEC ніхто ніколи навмисно не створював. Вони виникали самі собою в тих випадках, коли господарська активність людини на певній тери-торії базувалася на використовуванні місцевих відновлюваних природних ресурсів, але не перевищувала їх здатності до регенерації. Найчастіше це були слабо технізовані агроценози. Індустріальний розвиток, зумовлений на-уково-технічною революцією, ніколи не ставив собі за мету створення збала-нсованих EEC. Механізми екологічної регламентації господарської діяльнос-ті, що активно розробляються останніми роками, такі, як оцінка передбачу-ваних дій на навколишнє середовище, ліцензування, екологічна експертиза програм і проектів, самі по собі не в змозі забезпечити практичну реалізацію вимог збалансованості. Але це не означає, що такі системи неможливі.

Економічна система є організованою сукупністю продуктивних сил, яка перетворює вхідні матеріально-енергетичні потоки природних і виробничих ресурсів у вихідні потоки предметів споживання і відходів виробництва. Час-тина матеріальних елементів екологічної системи, у тому числі і елементів природного середовища, використовується як ресурс економічної системи.

Потоки речовини в EEC показано на рис.4.1. Загальний вхід виробни-цтва — сума виробничих матеріальних ресурсів Rp — складається з ресур-сів, що імпортуються в дану систему (до них віднесені і невідновлювані місцеві ресурси), і з відновлюваних місцевих ресурсів, до останніх відно-ситься частина біопродукції екологічної підсистеми, включаючи продук-цію агроценозів і саму людину — і як ресурс, і як суб'єкт виробництва та споживання. Отже,

Rp= Ri+ Rn     (4.1)

Споживання С складається з частини місцевої нетто-продукції вироб-ництва Рс, що йде на споживання (потік продукції, що повертається в цикл виробництва і цикл вторинної продукції на схемі не показані), а також з частини місцевих біоре