Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток П : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Додаток П


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

Наказ Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року №39 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 р. №161/ 4382

ФІНАНСОВИИ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

Коди

 

ТОВ «Ботан»

м. Дніпропетровськ, проспект Перемоги, 14

Підприємство

Україна

Територія

колективна

Форма власності

Орган державного управління

Галузь виробнича

Вид економічної діяльності Середньооблікова чисельність Одиниця виміру тис. грн. Адреса

 

Дата (рік, місяць, число)

             за ЄДРПОУ

             за КОАТУУ

             за КФВ

             за СПОДУ

 заЗКГНГ

за КВЕД

металоплатикова прод. 40 осіб

Контрольна сума

 

1. БАЛАНС на 31 грудня 2005 року

Форма№ 1-мза ДКУД

1801006

 

Актив Код рядка       На початок звітного періоду            На кінець звітного періоду

1          2          3          4

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ                         

Незавершене будівництво   020      -          Основні засоби:

залишкова вартість первісна вартість знос            030      86,69   88,78

 

            031      96,32   98,41

 

            032      9,63     9,63

Довгострокові фінансові інвестиції 040      -          Інші необоротні активи        070      2,19     2,19

Усього за розділом I 080      88,88   90,97

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ                             

Виробничі запаси     100      13,89   14,06

Готова продукція      130      -          Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість первісна вартість резерв сумнівних боргів         160      17,86   26,27

 

            161      18,94   27,35

 

            162      (1,08)  (1,08)

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом          170                 

Інша поточна дебіторська заборгованість  210      -          Поточні фінансові інвестиції           220      -          •4 304 ►

 

1          2          3          4

Грошові кошти та їх еквіваленти: у національній валюті в іноземній валюті    230      1,06     1,55

 

            240      -          Інші оборотні активи            250      6,55     6,55

Усього за розділом II            260      39,36   48,43

III. ВИТРАТИ МАИБУТНІХ ПЕРІОДІВ    270      5,43     6,71

БАЛАНС        280      122,81 132,69

 

Пасив Код рядка       На початок звітного періоду            На кінець звітного періоду

1          2          3          4

I. ВЛАСНИИ КАПІТАЛ                             

Статутний капітал    300      10,00   10,00

Додатковий вкладений капітал      320      7,40     7,40

Резервний капітал    340      -          8,50

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  350      -          Неоплачений капітал           360      -            Усього за розділом I 380      17,40   25,90

II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ I ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ  430                 

III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 480      -          IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ                            

Короткострокові кредити банків    500      56,07   66,72

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями   510                 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги          530      49,34   40,07

Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом зі страхування з оплати праці    550                 

 

            570      -                      580      -          Інші поточні зобов'язання    610      -          Усього за розділом IV            620      105,41 106,79

V. ДОХОДИ МАИБУТНІХ ПЕРІОДІВ      630      -          БАЛАНС        640      122,81 132,69

•4 305 ►