Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток Н : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

Додаток Н


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 2

 

ТОВ «Малбі»

приватна

Мінторг

продаж ТНС

м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 22

Підприємство

Україна

Територія

Форма власності

Орган державного управління

Галузь торгівля

Вид економічної діяльності

Кількість підприємств         

тис. грн.

Одиниця виміру

Адреса

 

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КФВ за СПОДУ заЗКГНГ за КВЕД

Контрольна сума

 

Коди

 

БАЛАНС

на 31 грудня 2004 року

Форма № 1

 

Код за ДКУД

 

1801001

 

Актив Код рядка       На початок звітного періоду            На кінець звітного періоду

1          2          3          4

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ                         

Нематеріальні активи: залишкова вартість первісна вартість знос         010      9,7       9,0

 

            011      18,1     18,1

 

            012      ( 8,4 )  ( 9,1 )

Незавершене будівництво   020      16,3     187,1

Основні засоби:

залишкова вартість первісна вартість знос            030      1106,0 1195,4

 

            031      1209,1 1349,9

 

            032      (103,1)            (154,5)

Довгострокові фінансові інвестиції: обліковані методом участі в капіталі інших підприємств інші фінансові інвестиції       040                 

 

            045                 

Довгострокова дебіторська заборгованість           050                 

Відстрочені податкові активи         060                 

Інші необоротні активи        070                 

Усього за розділом I 080      1132,0 1391,5

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ                             

Запаси:

виробничі запаси

тварини на вирощуванні та відгодівлі

незавершене виробництво

готова продукція

товари            100      0,5       0,9

 

            110                 

 

            120                 

 

            130                 

 

            140      4136,8 12654,5

Векселі одержані       150                 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість первісна вартість резерв сумнівних боргів       160      1070,9 1941,7

 

            161      1070,9 1941,7

 

            162      ( _ )     ( _ )

•4 300 ►

 

1          2          3          4

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом за виданими авансами з нарахованих доходів із внутрішніх розрахунків         170      432,8   274,0

 

            180                 

 

            190                 

 

            200                 

Інша поточна дебіторська заборгованість  210      943,2   853,2

Поточні фінансові інвестиції           220                 

Грошові кошти та їх еквіваленти: у національній валюті в іноземній валюті    230                  7,2

 

            240      16,5    

Інші оборотні активи            250      7,0       1513,4

Усього за розділом II            260      6607,7 17244,9

III. Витрати майбутніх періодів       270      -          1,5

Баланс            280      7739,7 18637,9

 

Пасив Код рядка       На початок звітного періоду            На кінець звітного періоду

1          2          3          4

I. ВЛАСНИИ КАПІТАЛ                             

Статутний капітал    300      0,4       2000,0

Пайовий капітал       310                 

Додатковий вкпадений капітал      320                 

Інший додатковий капітал   330                 

Резервний капітал    340      0,1       0,1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  350      1583,5 1707,1

Неоплачений капітал           360      ( )        ( )

Вилучений капітал   370      ( )        ( )

Усього за розділом I 380      1584,0 3707,2

II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ I ПЛАТЕЖІВ                              

Забезпечення виплат персоналу    400                 

Інші забезпечення     410                 

            415                 

            416      ( )        ( )

Цільове фінансування          420                 

Усього за розділом II            430                 

III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ                        

Довгострокові кредити банків        440                 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання            450                 

Відстрочені податкові зобов'язання           460                 

Інші довгострокові зобов'язання     470                 

Усього за розділом III           480                 

IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ                            

Короткострокові кредити банків    500      2235,9 2315,4

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями   510                 

Векселі видані           520      1200,0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги          530      892,6   11848,0

Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів з бюджетом

з позабюджетних платежів зі страхування з оплати праці з учасниками із внутрішніх розрахунків  540                 

 

            550      19,3     162,8

 

            560                 

 

            570      4,6       1,9

 

            580      9,4      

 

            590                 

 

            600                 

Інші поточні зобов'язання    610      1793,9 602,6

Усього за розділом IV          620      6155,7 14930,7

V. Доходи майбутніх періодів         630                 

Баланс            640      7739,7 18637,9

•4 301 ►