Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 3 ДИСЦИПЛІНИ : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 3 ДИСЦИПЛІНИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

«Економічна діагностика»

 

Виконайте тестові завдання після засвоєння переліку матеріалів, ви-кладених в попередніх розділах посібника:

1.         Яке з наведених нижче тверджень є метою економічної діагностики?

а)         визначення факторного впливу на перебіг окремих видів діяльності (економічних процесів) в межах конкретного підприємства;

б)         формування плану дій для поліпшення поточного стану діяльності підприємства на основі прийняття конструктивних управлінських рішень;

в)         зменшення витратності функціонування підприємства;

г)         максимізація прибутковості функціонування підприємства на ринку.

2.         За якими з нижченаведених критеріїв оцінки відбувається систематизація

даних про конкурентів та діагностика конкурентного середовища підприємства?

а)         потенціал підприємства;

б)         ємність ринку;

в)         маркетинг;

г)         можливості товароруху;

ґ) отримуваний дохід;

д)         за усіма вищевказаними критеріями оцінки.

3.         Спроможність певного класу об'єктів (товар, підприємство) займати визначену ринкову нішу, яка характеризує ступінь відповідності окремого класу

об'єктів визначеним ринковим потребам: пропозиції (товару) - попиту на нього,

підприємства - можливості забезпечити конкурентні переваги, - це:

а)         конкурентоспроможність;

б)         якість;

в)         стандартність.

г)         ємність ринку.

4.         Які конкурентні переваги товару ґрунтуються на якостях, що визначають його цінність для покупця (наприклад, скорочення витрат експлуатації, підвищення ефективності використання товару)?

а)         зовнішні конкурентні переваги товару;

б)         внутрішні конкурентні переваги товару;

в)         ринкова сила товару.

•4 273 ►

 

5. Які елементи включає фінансова діагностика підприємства?

а)         горизонтальний фінансовий аналіз;

б)         вертикальний фінансовий аналіз;

в)         фінансовий аналіз за допомогою коефіцієнтів;

г)         всі вказані елементи є складовими фінансової діагностики підприємства.

6.         Що є об'єктом економічної діагностики?

а)         підприємство;

б)         будь-яка економічна система;

в)         суспільство;

г)         економічні процеси (види діяльності) підприємства.

7.         В якій послідовності відбувається діагностика конкурентного середовища підприємства?

а)         отримання інформації, її систематизація за допомогою банку даних та банку моделей, оцінка інформації та отриманих результатів досліджень;

б)         отримання інформації та її оцінка на основі отриманих результатів;

в)         отримання інформації, її систематизація за допомогою банку даних та банку

моделей, оцінка інформації та отриманих результатів досліджень, визначення плану

дій відносно до конкурентів;

г)         всі відповіді вірні.

8.         Які з вказаних факторів оцінки конкурентоспроможності є узагальнюючими з точки зору маркетинговоїконцепції5 «Р»?

а)         товарна політика;

б)         положення підприємства на ринку;

в)         можливості збуту товару;

г)         методи товароруху;

ґ) виробничий потенціал підприємства;

д)         всі вказані фактори є узагальнюючими.

9.         Які переваги товару засновані на лідерстві підприємства в сфері виробничих витрат та ступеня управління ними і створюють цінність для товаровиробника?

а)         зовнішні конкурентні переваги товару;

б)         внутрішні конкурентні переваги товару;

в)         ринкова сила товару.

10.       Сутність якого елемента фінансової діагностики полягає в порівнянні

показників звітності попереднього і звітного років, при якому здійснюється постатейне співставлення звітів, визначається абсолютне та відносне відхилення?

а)         горизонтальний фінансовий аналіз;

б)         вертикальний фінансовий аналіз;

в)         фінансовий аналіз за допомогою коефіцієнтів;

г)         економіко-математичне моделювання;

ґ) трендовий аналіз;

д)         статистичний аналіз.

•4 274 ►

 

11. Предметом економічної діагностики є:

а)         фінансова діяльність підприємства;

б)         маркетингова діяльність підприємства;

в)         вся виробничо-господарська діяльність підприємства;

г)         всі вказані відповіді вірні.

12.       Для якої діагностики використовується формат SWOT-аналізу?

а)         діагностики конкурентного середовища підприємства;

б)         діагностики виробничого потенціалу підприємства;

в)         діагностики конкурентоспроможності підприємства;

г)         діагностики протистояння підприємств-конкурентів.

13.       Якими способами можна визначити рівень конкурентоспроможності підприємства?

а)         аналітичним способом;

б)         графічним способом;

в)         експертним способом;

г)         всі способи застосовні при визначенні конкурентоспроможності підприємства.

14.       Яка економічна категорія при оцінці конкурентоспроможності продукції

залежить від можливості підвищення ціни його придбання без втрати конкурентної позиції і є максимально можливим підвищенням ціни придбання товару?

а)         зовнішні конкурентні переваги продукції;

б)         внутрішні конкурентні переваги продукції;

в)         ринкова сила продукції;

г)         корисність продукції;

ґ) правильної відповіді немає.

15.       Який елемент фінансової діагностики є аналізом внутрішньої структури звітності, при здійсненні якого узагальнюючий показник приймається рівним

100%, а кожна його складова обчислюється якпитома вага (частка від 100%)?

а)         горизонтальний фінансовий аналіз;

б)         вертикальний фінансовий аналіз;

в)         фінансовий аналіз за допомогою коефіцієнтів;

г)         економіко-математичне моделювання;

ґ) трендовий аналіз;

д)         статистичний аналіз.

16.       Які з наведених нижче аспектів відносяться до основних завдань економічної діагностики?

а)         обґрунтування і класифікація за пріоритетом проблем, які з вирішенням яких

стикається підприємство в ході здійснення своєї поточної діяльності;

б)         оцінка за допомогою відповідних методик поточного стану підприємства;

в)         розробка рекомендацій (плану дій) щодо поліпшення поточного стану діяльності підприємства;

г)         всі вказані відповіді вірні.

•4 275 ►

 

17. Що собою представляє SWOT-аналіз?

а)         ситуаційний аналіз внутрішнього середовища підприємства;

б)         аналіз сильних і слабких сторін підприємства в поточному періоді з виділенням можливостей і загроз його розвитку в найближчій перспективі;

в)         аналіз факторного впливу на поточну діяльність підприємства;

г)         аналіз фінансового стану підприємства.

18.       Який з показників оцінки конкурентоспроможності підприємства визначається як добуток параметричної одиничної оцінки підприємства-постачальника

товару і рангу аналізованого фактора?

а)         сумарна оцінка;

б)         інтегрований (груповий) факторний показник;

в)         коефіцієнт конкурентоспроможності підприємства;

г)         многокутник конкурентоспроможності.

19.       До якої групи показників відносяться одиничні параметричні показники

якості, відсутність яких є бажаною для споживача (якісний показник для цієї групи дорівнюватиме одиниці, якщо він відсутній в товарі і дорівнюватиме нулю,

якщо він наявний в товарі)?

а)         до першої групи (I);

б)         до другої групи (II);

в)         до третьої групи (III);

г)         до четвертої групи (IV).

20.       В якому блоці фінансового аналізу за допомогою коефіцієнтів характеризують витратність функціонування підприємства?

а)         аналіз операційної діяльності;

б)         аналіз операційних витрат;

в)         аналіз прибутковості підприємства;

г)         аналіз майнового стану підприємства;

ґ) аналіз управління активами підприємства;

д)         аналіз платоспроможності підприємства.

21.       Які з наведених нижче методик використовуються в економічній діагностиці підприємства?

а)         техніко-економічний аналіз;

б)         горизонтальний, вертикальний та фінансовий аналіз на основі коефіцієнтів;

в)         SWOT-аналіз, маркетинговий аналіз;

г)         всі вказані методики використовуються в економічній діагностиці.

22.       Які складові елементи включає внутрішнє середовище підприємства для

діагностики?

а)         маркетингову;

б)         фінансову;

в)         виробничу;

г)         кадрово-організаційну;

ґ) діагностика внутрішнього середовища включає всі вказані складові.

•4 276 ►

 

23.       Який коефіцієнт приймається рівним одиниці для того підприємства,

яке має найбільшу сумарну оцінку за всіма інтегрованими факторними показниками, а для інших підприємств - розраховується як відношення до найліпшого

рівня сумарноїоцінки підприємства-лідера?

а)         коефіцієнт конкурентоспроможності підприємства;

б)         сумарна оцінка;

в)         інтегрований (груповий) факторний показник;

г многокутник конкурентоспроможності.

24.       До якого виду оцінки майна відноситься процедура визначення розміру

статутного фонду BAT у процесі приватизації (корпоратизаці'і) на засадах незалежної оцінки активів або даних бухгалтерського обліку, а також визначення

вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством з використанням стандартної методології та стандартного набору вихідних даних?

а)         до незалежної оцінки;

б)         до стандартизованої оцінки;

в до звичайної оцінки майна.

25.       Який показник розраховується як відношення собівартості реалізованої

продукціїдо виручки від реалізаціїпродукції (товарів, робіт, послуг)?

а)         витрати на 1 грн. виготовленої (валової) продукції;

б)         витрати на 1 грн. реалізованої продукції;

в)         збутові витрати на 1 грн. реалізованої продукції;

г рентабельність продукції.

26.       В чому полягає відмінність економічної діагностики підприємства від

його економічного аналізу?

а)         системність;

б)         комплексність досліджень;

в)         розробка комплексу заходів щодо поліпшення стану підприємства;

г всі вказані риси єхарактерними особливостями економічноїдіагностики.

27.       Які з вказаних нижче елементів відносяться до маркетингової складової

діагностики внутрішнього середовища підприємства?

а)         ринкова частка;

б)         репутація підприємства і товарів;

в)         витрати на розподіл;

г)         ефективність товаропросування;

ґ все вищевказане є маркетинговими складовими.

28.       Який економічний зміст носить поняття багатокутника конкурентоспроможності при діагностиці конкурентоспроможності підприємства?

а)         ілюстрація факторного впливу;

б)         ємність ринку;

•4 277 ►

в)         обмеження підприємства за оцінюваними факторами;

г обидві відповіді вірні.

 

29.       Грошова сума, за якою можливий перехід права власності на об'єкт оцінки або передача права управління ним; грошовий еквівалент вартості майна,

визначений за допомогою незалежної чи стандартизованої оцінки, називається...

а)         ціною майна (внеску);

б)         початковою вартістю майна;

в)         переоціненою вартістю майна;

г)         балансовою вартістю майна.

30.       Який фінансовий коефіцієнт характеризує ступінь виконання підприємством своїх фінансових зобов'язань перед постачальниками, покупцями, працівниками, бюджетом, іншими сторонніми організаціями?

а)         коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості;

б)         коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості;

в)         тривалість одного обороту дебіторської заборгованості;

г)         тривалість одного обороту кредиторської заборгованості;

31.       Про яку економічну категорію йдеться, якщо вона представляє собою

оцінку економічних показників роботи підприємства на основі вивчення окремих

результатів з метою виявлення можливих перспектив його розвитку і наслідків

ухвалення поточних управлінських рішень?

а)         економічна діагностика підприємства;

б)         економічний аналіз підприємства;

в)         комплексне економічне дослідження;

г)         системний аналіз.

32.       Які елементи з наведеного нижче переліку не відносяться до фінансової

складовоїдіагностики внутрішнього середовища підприємства?

а)         фінансова стабільність;

б)         цінаакцій;

в)         рентабельність інвестицій;

г)         виробничі витрати.

33.       Який рівень товару вказує на його базову, чи родову, корисність?

а)         «товар за задумом»;

б)         «товар в реальному виконанні»;

в)         «товар з підкріпленням».

34.       Вартість підприємства, що формується завдяки функціонуванню його

як діючого та єдиного цілого і є сумою капіталізованих доходів від його діяльності, збільшеною на вартість надлишкових активів підприємства, визначену виходячи з найкращого альтернативного варіанта використання цих активів, у

тому числіїхліквідації- це...

а)         інвестиційна вартість підприємства;

б)         вартість діючого підприємства (цілісного майнового комплексу);

в)         ринкова вартість підприємства при існуючому використанні;

г)         заставна вартість підприємства.

•4 278 ►

 

35. Яке співвідношення наведених нижче фінансових коефіцієнтів визначає позитивну тенденцію у фінансовій діяльності підприємства?

а)         оборотність кредиторської заборгованості > дебіторської заборгованості;

б)         оборотність дебіторської заборгованості > кредиторськоїзаборгованості;

в)         оборотність дебіторської заборгованості = кредиторської заборгованості.

36.       Як називають науковий метод дослідження складних, багаторівневих,

багатокомпонентних систем і процесів, що спирається на комплексний підхід,

виявлення взаємозв'язків і взаємодій між елементами системи?

а)         комплексний аналіз;

б)         системний аналіз;

в)         ретроспективний аналіз;

г)         перспективний аналіз.

37.       Які з вказаних нижче елементів відносяться до виробничої складової діагностики внутрішнього середовища підприємства?

а)         стан основних фондів;

б)         резерви виробничих потужностей;

в)         рівень НДДКР й інновацій;

г)         можливості своєчасних постачань;

ґ) використання сучаснихтехнологій;

д)         всі вказані елементи відносяться до виробничої складової.

38.       Товар, супроводжуваний додатковими послугами та вигодами (сервісне

обслуговування, продовження строку гарантії, додаткове кредитування тощо) є:

а)         «товаром за задумом»;

б)         «товаром в реальному виконанні»;

в)         «товаром з підкріпленням»;

г)         правильної відповіді немає.

39.       Які методичні підходи використовуються для проведення незалежної

оцінки майна підприємства?

а)         витратний (майновий);

б)         підхід, що базується на капіталізаціїдоходів;

в)         порівняльний (метод аналогів продажу);

г)         всі вказані підходи використовуються при діагностиці майна підприємства.

40.       Який блок фінансового аналізу за допомогою коефіцієнтів вказує на

спроможність підприємства перетворити актив на грошові кошти швидко і без

втрат ринкової вартості?

а)         аналіз довгострокової платоспроможності підприємства;

б)         аналіз ліквідності підприємства;

в)         аналіз прибутковості підприємства;

г)         аналіз операційних витрат підприємства;

ґ) аналіз майнового стану підприємства;

д)         операційний аналіз.

•4 279 ►

 

41. Які з вказаних нижче елементів є предметом системного аналізу підп-риємства як організаційної системи?

а)         аналіз політики (задач) підприємства;

б)         аналіз концепції діяльності підприємства і структурно-функціональної схеми;

в)         аналіз методів управління та інформаційних потоків;

г)         аналіз способів організації праці і кадрової політики;

ґ) аналіз системи маркетингу;

д)         аналіз системи безпеки;

е)         всі вказані елементи є предметом системного аналізу.

42.       Які з переліку елементів не відносяться до кадрово-організаційної складової діагностики внутрішнього середовища підприємства?

а)         підприємницька орієнтація;

б)         кваліфікація керівництва;

в)         раціональність розподілу прав і відповідальності;

г)         організаційна структура підприємства.

43.       Яким економічним терміном називають отримані переваги товару при

його оцінці під час придбання споживачем?

а)         «атрибут»;

б)         «властивість»;

в)         «ознака»;

г)         «характерна риса».

44.       Які з наведених нижче тверджень є хибними в сфері діагностики ринкової вартості підприємства?

а)         вибір виду оцінюваної вартості ґрунтується на визначеній меті оцінки, яка

залежить від способу відчуження майна, що є об'єктом оцінки;

б)         вибір підходів до оцінки та вид вартості оцінюваного майна обов'язково обґрунтовуються експертом у звіті про оцінку майна;

в)         під час проведення незалежної оцінки майна експертом використовуються

кілька підходів з подальшим узагальненням результатів оцінки;

г)         хибних тверджень немає.

45.       Який фінансовий коефіцієнт дає загальну оцінку ліквідності активів,

вказуючи на me, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на

одну гривню поточних зобов'язань?

а)         коефіцієнт покриття;

б)         коефіцієнт швидкої ліквідності;

в)         коефіцієнт абсолютної ліквідності;

г)         коефіцієнт ринковоїоцінки;

ґ) чистий робочий капітал підприємства;

д)         коефіцієнт маневреності.

46.       Визначення заходів, управлінських рішень, спрямованих на налагодження

всіх складових елементів системи і способів їх реалізації, а також зменшення

впливу небажаних відхилень критеріальних значень є:

•4 280 ►

 

а)         об'єктом діагностики;

б)         предметом діагностики;

в)         метою діагностики;

г)         завданнями діагностики.

47.       В чомуполягає методологія SWOT-аналізу?

а)         виявлення сильних і слабких сторін, а також погроз і можливостей з подальшим установленням ланцюгів зв'язку між ними, що надалі використовуються для формулювання стратегій організації;

б)         виявлення сильних і слабких сторін, а також погроз і можливостей розвитку

підприємства;

в)         розробка напрямків конструктивного поліпшення результативності діяльності

підприємства та створення його конкурентних переваг на відповідному ринку;

г)         всі вказані відповіді вірні.

48.       Які способи оцінки лежать в основі діагностики конкурентоспроможності

продукції різних підприємств?

а)         компенсаційна оцінка;

б)         некомпенсаційна оцінка;

в)         обидва вказані способи оцінки.

49.       Чиста вартість цілісного майнового комплексу визначається як:

а)         сума оборотних, необоротних активів підприємства і витрат майбутніх періодів;

б)         різниця між сукупною вартістю цілісного майнового комплексу і забезпеченням наступних витрат і платежів (за виключенням цільового фінансування), довгостроковими і поточними зобов'язаннями підприємства;

в)         різниця між сукупною вартістю цілісного майнового комплексу і майна, що

вилучається;

г)         правильної відповіді немає.

50.       Який з фінансових коефіцієнтів показує, яка частина поточних зобов'язань може бути погашеною негайно?

а)         коефіцієнт покриття;

б)         коефіцієнт швидкої ліквідності;

в)         коефіцієнт абсолютної ліквідності;

г)         коефіцієнт ринковоїоцінки;

ґ) чистий робочий капітал підприємства;

д)         коефіцієнт маневреності;

е)         коефіцієнт автономії.

51.       На які дисципліни опирається «Економічна діагностика»?

а)         «Економіка підприємства»;

б)         «Економічний аналіз»;

в)         «Фінансовий менеджмент»;

г)         «Потенціал підприємства»;

ґ) «Економічна діагностика» ґрунтується на всіх вищевказаних дисциплінах.

•4 281 ►

 

52. Що є методологічною основою для скпадення матриці можливостей пі-дприємства на відповідному ринку?

а)         метод позиціонування кожної конкретної можливості підприємства;

б)         аналіз імовірності використання можливостей підприємством та їх впливу

на його діяльність;

в)         обидві відповіді вірні.

53.       Під час якого способу оцінки конкурентоспроможності продукції виходять з того, що «слабкі /"/ сторони не можуть бути компенсовані сильними. Для

порівняння продукції при цьому використовують лексикографічні критерії. В цілому проблема оцінки конкурентоспроможності продукції полягає в порівнянні

всіє чи основної маси /"/ споживчих характеристик. Як інтегральний показник для

порівняння різних видів продукціївикористовується функція їх корисності»?

а)         при компенсаційній оцінці;

б)         при некомпенсаційній оцінці;

в)         при експертній оцінці;

г)         правильної відповіді немає.

54.       Який вид управління актуалізує функціональні аспекти з виявлення причин, що перешкоджають оздоровленню підприємства, і радикалізації заходів, що

відновлюють його платоспроможність?

а)         антикризове управління;

б)         поточне управління;

в)         планове управління;

г)         структуроване управління.

55.       Наявність якого фінансового показника свідчить про me, що підприємство спроможне не тільки сплачувати поточні борги, але й має фінансові ресурси

для розширення діяльності та інвестування найбільш прибуткових видів діяльності?

а)         чистий робочий капітал підприємства;

б)         висока рентабельність підприємства;

в)         висока рентабельність активів;

г)         наявність чистого прибутку;

ґ) абсолютна ліквідність підприємства;

д)         коефіцієнт автономії.

56.       Як називається ринкове оточення підприємства, представлене суб'єктами господарювання різних форм власності та приналежності, які займаються подібною сферою діяльності і мають суттєві конкурентні позиції на досліджуваному ринку?

а)         статистичний банкданих про конкурентів;

б)         система аналізу інформації про конкурентів;

в)         діагностика конкурентного середовища;

г)         конкурентне середовище підприємства;

ґ) ринкове середовище підприємства;

д)         правильні відповіді г) і ґ).

•4 282 ►

 

57. За якими напрямками слід здійснювати аналіз можливостей і загроз дія-льності підприємства на відповідному ринку?

а)         за ринковим напрямком;

б)         за товарним напрямком;

в)         за збутовим напрямком;

г)         за усіма вказаними напрямками.

58.       Під час якого способу оцінки конкурентоспроможності продукції виходять з того, що «слабкі /"/' сторони можуть бути компенсовані сильними сторонами? Для порівняння товарів при цьому використовують адитивні критерії»?

а)         при компенсаційній оцінці;

б)         при некомпенсаційній оцінці;

в)         при експертній оцінці;

г)         правильної відповіді немає.

59.       В чому полягає антикризове рішення проблем на першій стадії кризи падінні граничної ефективності капіталу, показників ділової активності, зниження рентабельності й обсягів прибутку підприємства?

а)         в розрахунку діагностичної цінності ознак, що характеризують кризу і рівень

ризику при прийнятті управлінських рішень для екстреного варіанта залучення оборотних коштів;

б)         в добровільній реструктуризації підприємства;

в)         в установленні факту фінансової неспроможності і можливості нейтралізувати її через процедуру банкрутства;

г)         в перегляді стратегії підприємства і його реструктуризації, в зміні тактики,

що веде до зниження витрат, скорочення штатів управлінського апарату і робочих місць, підвищення продуктивності праці.

60.       В якому блоці фінансового аналізу розраховується коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу?

а)         аналіз прибутковості підприємства;

б)         аналіз довгострокової платоспроможності підприємства;

в)         аналіз ліквідності підприємства;

г)         аналіз операційних витрат;

ґ) аналіз управління активами;

д)         аналіз майнового стану підприємства;

е)         аналіз операційної діяльності підприємства;

є) правильні відповіді б) і д).

61.       Як відбувається організація збору, опрацювання необхідної інформації

про конкурентне середовище підприємства?

а)         за допомогою особистих рекомендацій, відзивів, суджень та ставлень до

об'єкта комерційного інтересу;

б)         за допомогою незалежних дослідників (маркетологів і аудиторів);

в)         за допомогою засобів масової інформації;

г)         за допомогою кабінетних досліджень уповноваженою на те особою;

ґ) всі вказані способи сприяють отриманню інформації про конкурентів.

•4 283 ►

 

62. В чому полягає сутність PIMS-аналізу (аналіз рівня впливу обраної стратегіїна величину прибутковості підприємства) і де він використовується?

а)         аналіз заснований на використанні емпіричної моделі, що пов'язує широкий

діапазон стратегічних і ситуаційних змінних величин з величиною прибутковості і здатністю підприємства генерувати готівку, використовується при виборі

потрібної стратегії в конкретних ринкових умовах;

б)         доцільність аналізу полягає в розробці напрямів конструктивного поліпшення результативності діяльності підприємства та створенні його конкурентних переваг на відповідному ринку, на його основі менеджмент підприємства

формулює рекомендації щодо основних напрямків поліпшення діяльності.

63.       До якої групи показників відносять одиничні параметричні показники

якості, підвищення значення яких є бажаним для споживача?

а)         до першої групи (I);

б)         до другої групи (II);

в)         до п'ятої групи (V).

64.       Який з наведених нижче факторів не відноситься до зовнішніх причин,

які обумовлюють процес антикризового управління?

а)         якість продукції;

б)         структура потреб населення;

в)         науково-технічний і інформаційний розвиток виробничого циклу;

г)         рівень доходів і заощаджень населення.

65.       Сума яких з вказаних фінансових коефіцієнтів дорівнює одиниці?

а)         коефіцієнтів оборотності кредиторської і дебіторськоїзаборгованості;

б)         коефіцієнтів концентрації власного і залученого капіталу;

в)         коефіцієнтів оборотності запасів по реалізації і по собівартості.

66.       Набір джерел і методичних засобів, за допомогою яких керівництво підприємства одержує регулярну інформацію про події, які відбуваються в комерційному середовищі, є:

а)         банком даних про конкурентів;

б)         системою поточної інформації про конкурентів в ринковому середовищі;

в)         банком моделей діагностики конкурентного середовища;

г)         системою аналізу інформації про конкурентів.

67.       Характерні риси якого методу діагностики середовища підприємства

полягають в такому: «Даний метод зручно застосовувати для складання профілю окремо макрооточення, безпосереднього оточення і внутрішнього середовища. За допомогою цього методу можливо оцінити відносну значимість для підприємства окремих факторів середовища»?

а)         PIMS-аналіз;

б)         метод складання профілю підприємства;

в)         SWOT-аналіз;

г)         метод ланцюгових підстановок.

•4 284 ►

 

68. Що представляє собою оцінюваний при діагностиці конкурентоспромож-ності продукції одиничний параметричний показник?

а)         відповідність певної характеристики товару бажаному для споживача значенню;

б)         інтегральний ступінь якості товару;

в)         інтегральний ступінь ціновоїзначимості товару;

г)         суттєвий фактор впливу на конкурентоспроможність товару.

69.       Який з наведених нижче факторів не відноситься до внутрішніх причин,

які обумовлюють процес антикризового управління?

а)         помилкова ринкова філософія підприємства;

б)         нераціональне використання ресурсів;

в)         незбалансована кредитна політика чи її повна відсутність;

г)         невисокий рівень менеджменту і маркетингу.

70.       Який фінансовий коефіцієнт визначає питому вагу коштів власників підприємства в загальній сумі засобів, вкладених в майно підприємства і характеризує можливість підприємства виконати свої зовнішні зобов'язання за рахунок

використання власних коштів?

а)         коефіцієнт концентрації власного капіталу;

б)         коефіцієнт концентрації залученого капіталу;

в)         коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу;

г)         коефіцієнт забезпечення по кредитах;

ґ) маневреність капіталу;

д)         коефіцієнт автономії.

71.       Сукупність сучасних методик опрацювання інформації про кількісні зміни, дотримуючись яких можна встановити якнайтісніший взаємозв'язок і взаємозалежність між факторами, які впливають на досліджуваний економічний

процес і його результативність, - це:

а)         банк моделей;

б)         економічна діагностика;

в)         статистичний банкданих;

г)         економічний аналіз;

ґ) економіко-математичне моделювання ситуації.

72.       Визначте основні етапи здійснення PIMS-аналізу:

а)         оцінка привабливості ринкових умов;

б)         оцінка сил конкурентних позицій підприємства;

в)         оцінка ефективності використання інвестиційно-інноваційних ресурсів;

г)         оцінка доцільності використання бюджету;

ґ) оцінка поточнихзмін в положенні на ринку;

д)         всі вказані етапи є основними при здійсненні PIMS-аналізу.

73.       До якої групи показників відносять одиничні параметричні показники

якості товару, відхилення значення яких в обидві сторони від бажаного якісного

показника є неприпустимим для споживача?

•4 285 ►

 

а)         до першої групи (I);

б)         до другої групи (II);

в)         до третьої групи (III);

г)         до четвертої групи (IV);

ґ) до п'ятої групи (V).

74.       Що представляє собою діагностика в антикризовому управлінні?

а)         дослідження базових показників господарської діяльності підприємства;

б)         аналіз впливу внутрішніх і зовнішніх факторів на фінансово-економічний і

техніко-технологічний стан підприємства;

в)         експертна оцінка розроблених заходів і перспектив фінансового оздоровлення та превентивної санації підприємства;

г)         розуміння кількісно невизначених і якісно «надскладних» рівнів економічної

організації підприємства.

75.       Яким чином обчислюється рентабельність підприємства?

а)         як відношення чистого прибутку підприємства до виручки від реалізації;

б)         як відношення чистого прибутку підприємства до суми активу балансу;

в)         як відношення чистого прибутку підприємства до суми власного капіталу;

г)         як відношення чистого прибутку підприємства до суми оборотних і необоротних активів підприємства.

76.       Що представляє собою економічна безпека підприємства?

а)         стан справ на підприємстві, що визнається керівництвом і власниками як

задовільний (прийнятний, бажаний, цільовий) і може підтримуватися протягом визначеного часу;

б)         стан корпоративних ресурсів (капіталу, персоналу, інформації, технології,

техніки, устаткування, інших майнових прав) і підприємницьких можливостей, за

якого гарантується найбільш ефективне їх використання для стабільного функціонування та динамічного соціального і науково-технічного розвитку, запобігання

внутрішнім і зовнішнім негативним впливам;

в)         специфічна сукупність умов діяльності, контрольованих підприємством в

процесі своєї діяльності (у процесі самореалізації);

г)         всі попередні відповіді правильні.

77.       За допомогою вивчення яких аспектів діяльності підприємства на ринку

можна оцінити ефективність корпоративної культури?

а)         абсентеїзму;

б)         скарг споживачів;

в)         скарг працівників підприємства;

г)         браку у виготовленій продукції;

ґ) помилковості прийняття управлінських рішень;

д)         ефективності функціонування підприємства;

е)         граничного (критичного) значення рівня доходів підприємства;

є) оборотності капіталу;

ж)        порушень виробничих і торговельних правил;

з)         збоїв в роботі;

і) всі визначені вище аспекти діяльності підприємства на ринку допомагають визначити ефективність корпоративної культури підприємства.

•4 286 ►