Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.2. Аналіз факторів впливуна формування корпоративної культури : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

11.2. Аналіз факторів впливуна формування корпоративної культури


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

Для успішного формування корпора-тивної культури на підприємстві важливо враховувати наведені нижче поради.

1. Питання щодо формування корпо-ративної культури ініціює вище керівницт-во підприємства, а її реальними провідни-ками стають менеджери верхньої і серед-ньої ланок управління.

Служба управління персонапом (кадрова служба) чи будь-який інший функціо-нальний підрозділ, який адмініструє процес упровадження корпоративної культури у виробничо-господарську діяльність підприємства, має використовувати ефектив-ні технології. Але разом з формуванням нової корпоративної культури менедже-рам підприємства необхідно усвідомити той факт, що змінюватися доведеться, на-самперед, їм самим. Керівництво має здійснити оцінку готовності до змін. Якщо пі-дприємство готове адаптуватися до змін, то ідеї корпоративної культури можна упроваджувати на основі щоденних прикладів, здійснюваної роботи, внутрішньої політики - тільки тоді вони принесуть користь у вигляді економічного ефекту.

2.         Перед упровадженням будь-яких змін у господарську діяльність підприємст-ва, а тим більше перед формуванням нової корпоративної культури, важливо під-готувати чи запросити висококваліфікованих фахівців, здатних займатися цим пи-танням.

3.         До процесу упровадження нової корпоративної культури важливо надати співробітникам потрібну інформацію, сформулювати проблеми, твердо визначити

•4 264 ►

 

напрямки небажаного розвитку підприємства. Зміни в культурі необхідно впроваджу-вати, дотримуючись загальноприйнятої послідовності: спочатку зважуючи пробле-ми, що загрожують ефективному функціонуванню підприємства, потім - упровад-жуючи в життя бажані принципи поведінки. Після цього шляхом переконання, пря-мого тиску, інших методів слід реалізовувати на практиці опрацьований майбутній спосіб господарювання. На кожному етапі таких змін обов'язково слід здійснювати контроль і коригування.

Фактори, що сприяють і гальмують зміни в корпоративній культурі підприємст-ва, докладно проаналізовані в табл. 11.1.

Таблиця 11.1 Перелік факторів, що сприяють та гальмують розвиток ефективної корпоративної культури на підприємстві

 

Сприятливі фактори

1.         Збільшення контактів із зовнішнім

середовищем і відкритість до нових

ідей.

2.         Аналіз потреб клієнтів.

3.         Дослідження й аналіз дій і досягнень конкурентів.

4.         Залучення зовнішніх консультантів.

5.         Навчання робітників і керівників поза межами підприємства.

6.         Швидко змінюваний, чітко структуро-ваний, але ненадійний ринок.

7.         Тиск щодо здійснюваної політики з бо-ку зовнішніх засновників підприємства.

8.         Підбір кадрів на об'єктивній основі.

 

            Гальмуючі фактори  

1.         Зосередження на внутрішніх проце-дурах і правилах підприємства.

2.         Незрозумілі критерії оцінки успіху під-приємства та його окремих працівників.

3.         Домінуюча позиція підприємства на ринку.

4.         Низьке розмаїття робіт, сильний кон-формізм і згуртованість робочих груп.

5.         Низька професійна рухливість управ-лінських кадрів, великий стаж роботи на одному підприємстві.

6.         Інтуїтивний підбір кадрів, заснований на суб'єктивних критеріях оцінки.

 

Аналіз свідчить про те, що більшість гальмуючих факторів характерні для орієнтованого на виробництво, стабільно функціонуючого, замкнутого підприємст-ва. Серед сприятливих факторів - елементи ринкових вимог, еластичних, відкри-тих до змін, діючих в умовах підвищеної ризикованості функціонування підприємс-тва. Таким чином, основні проблеми, що змушують сучасні підприємства форму-вати корпоративну культуру, зводяться до посилення конкуренції, урізноманітнен-ня операцій, розширення діяльності підприємства, упровадження нових технологій.