Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.4. Роль економічної безпеки в управлінні ризиками на підприємстві : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

10.4. Роль економічної безпеки в управлінні ризиками на підприємстві


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

Кожен керівник усвідомлює, що стан підприємства не може на 100% відповідати бажаному результату. Причина цього по-лягає в тому, що підприємство функціонує в агресивному ринковому середовищі, яке постійно виводить його зі стійкого стану. Агресивність середовища полягає в наборі ризиків, обумовлених будь-якою подією.

Ризик - це можпивість відхилення значення будь-якого параметра виробни-чої, ринкової, фінансової системи від заданого цільового значення на величину, що перевищує припустиме відхилення цього параметра. Під терміном «система» розуміється будь-який комплекс взаємозалежних елементів, що має специфічний набір параметрів (табл. 10.1).

Параметрами можуть бути зовсім різні кількісні та якісні характеристики. При їх порівнянні передбачається встановлення припустимого значення відхилення.

Підприємству необхідно розробити визначену модель поведінки, орієнтовану на мінімізацію (запобігання) ризиків та наслідків їх прояву. Власне така поведінка, орієнтована на забезпечення бажаного рівня економічної безпеки, і є управлінням ризиками на підприємстві.

•4 254 ►

 

Таблиця 10.1 Можливі види систем в економіці

Вид системи  |           Приклади параметрів           |

Економічна    Кон'юнктура Попит Інфляція Курси валюти

Організаційна            Керованість Відповідність функціям Концентрація функцій Завантаженість підрозділів

Технічна         Будь-які технічні характеристики устаткування Властивості продукції (складники якості) Коефіцієнти використання виробничих потужностей

Фінансова      Ефективність фінансових операцій Втрати (збитки)

Система прав            Наявність визначених майнових прав Можливість використання майнових прав

Функціональна (системи збуту, постачання, управ-ління, кадрова система)   Обсяг збуту

Частота й обсяги постачань Коефіцієнт плинності кадрів Середній вік співробітників

Змішана

(техніко-економічна,

комплексна)   Ефективність діяльності підприємства Ефективність реалізації проектів Успішність реалізації стратегій Дотримання термінів робіт Досягнення поставлених цілей

Підприємство існує не відокремлено, а в межах визначених систем. Тому су-купний ризик, з яким може зіткнутися підприємство, складається з двох частин:

1)         системного (зовнішнього);

2)         несистемного (внутрішнього).

Так, зовнішніми стосовно підприємства є:

-          загальний стан економіки і суспільства;

-          стан галузі, до якої відноситься підприємство;

-          рішення вищих структур для вертикально інтегрованих підприємств.

Ризики, обумовлені цими факторами, є системними. їх можна передбачити, але практично не можна запобігти. Протидіяти таким ризикам можна, тільки ство-рюючи резерви і готуючи альтернативні варіанти на випадок несприятливих подій. Своєчасне планування діяльності при таких подіях може значно зменшити втрати, а в окремих випадках- врятувати підприємство від банкрутства.

Однак стан підприємства залежить переважно від способу його господарю-вання на ринку та здійснюваного бізнесу. Ризики, викликані управлінськими рішен-нями, є частково керованими і несистемними.

Таким чином, насправді управляти можна більш значним обсягом ризиків, ніж це здається на перший погляд.

•4 255 ►

 

Процедура управління ризиками складається з чотирьох етапів.

ЕТАП 1. Аудиш ризиків з метою виявлення несприятливих для підпри-ємства подій.

Мета такого аудиту полягає у виявленні та класифікації ризиків, а також їх кількісній оцінці та прогнозуванні наслідків їх прояву для підприємства. Необхідно систематизувати інформацію співробітників підприємства щодо виникнення мож-ливих ризиків, а також здійснити діагностику ризиків за спеціальними методиками. При цьому визначаються їх припустимі і граничні значення. У результаті аудиту ризиків може з'ясуватися, що реальна карта ризиків відрізняється від тієї, яку може (інтуїтивно і несистематизовано) уявити собі керівник підприємства. Також може з'ясуватися, що:

-          підприємство досить ризиковано керує фінансами: не аналізується дебі-торська заборгованість, не здійснюється вплив на дебіторів, значною є фінансова залежність від сторонніх організацій, не аналізується ефективність використання власних і залучених засобів, непродумано здійснюється вибір джерел фінансування;

-          можливим є поглинання підприємства чи втрата контролю над ним;

-          відсутність ініціативи керівництва щодо необхідності диверсифікації може призвести до нестабільного положення на ринку;

-          договірна (на замовлення) робота підприємства створює ґрунт для злов-живань несумлінним контрагентам;

-          підприємство має збиткові виробництва тощо.

ЕТАП 2. Розробка сценарного аналізу управління ризиками.

Управління ризиками повинне бути економічно доцільним. Це означає, що антиризикові заходи повинні бути продуманими для запобігання можливим втра-там унаслідок несприятливих подій. Тому вкрай необхідне здійснення аналізу для виявлення ризиків, яким доцільно протидіяти, і ризиків, які можна прийняти.

ЕТАП 3. Розробка заходів щодо мінімізацГі ризиків.

Для ризиків, яким необхідно протидіяти, розробляються антиризикові заходи. Спектр способів протидії ризикам надзвичайно широкий. Виділяють кілька груп та-ких заходів:

1.         Відмова від прийняття ризику означає відмову від здійснення проекту чи зміну способу його реалізації.

2.         Зниження рівня ризикованості діяльності передбачає розробку конкретних організаційно-технічнихзаходів на основі опрацьованих планів і програм.

3.         Страхування ризиків передбачає формування страхових запасів зовнішні-ми організаціями та їх компенсаційне використання.

4.         Прийняття (поглинання) ризиків передбачає формування страхових запасів підприємством.

ЕТАП 4. Сшворення організаційного механізму управління ризиками.

Як правило, таким механізмом є система управління ризиками, функціями якої є:

-          моніторинг і оцінка ризиків підприємства;

-          розробка антиризикових заходів;

-          забезпечення реалізаціїантиризиковихзаходів.

•4 256 ►

 

Слід зазначити, що управління ризиками не є панацеєю від усіх проблем: во-но не позбавляє підприємство від ризиків, однак відкриває керівництву вагомі пер-спективи, а саме дає можливість:

-          розглядати здійснювану діяльність крізь призму прояву всіх ризиків;

-          передбачати несприятливі події і заздалегідь вживати дієвих заходів;

-          зменшити наслідки прояву окремих ризиків;

-          цілком уникнути певних втрат і скористатися наданими можливостями.

Якщо ризиками не управляти, то підприємство приречене на реактивну пове-дінку. У кращому випадку це призведе до зайвих втрат і невиправданих витрат.

У країнах з розвинутим підприємницьким середовищем управління ризиками і економічною безпекою досить поширене. В останні роки цьому приділяється знач-на увага і на вітчизняних підприємствах. Для вітчизняних підприємств управління ризиками набагато актуальніше, ніж для закордонних, оскільки вітчизняні бізнес-технології знаходяться на стадії формування і переходу до цивілізованого бізнесу. Як вже зазначалося, на ефективність діяльності підприємства впливає також підп-риємницьке середовище, яке сьогодні є надзвичайно нестабільним й обумовлює набагато більший систематичний ризик, ніж на Заході. Це стосується і держави, і виконавчої дисципліни, й існуючих підходів до здійснення бізнесу, і особливостей менталітету.

Таким чином, управління ризиками - це суттєва внутрішня конкурентна пере-вага суб'єкта господарювання, яка має не тільки тактичний, але і стратегічний ха-рактер. Це сукупність заходів, які вживають не для порятунку, а для забезпечення стійкого і надійного розвитку бізнесу; це стратегічні інвестиції в надійність і якість управління, в економічну безпеку підприємства.