Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.2. Поняття економічної безпеки підприємства, її види та характеристика складових елементів : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

10.2. Поняття економічної безпеки підприємства, її види та характеристика складових елементів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

 

За ринкових умов господарювання вирішального значення набуває економіч-на безпека всіх суб'єктів підприємницької та інших видів діяльності. Для того щоб пі-дприємству успішно функціонувати на ри-нку, йому необхідно:

 

-          мати достатню кількість постійної клієнтури, яка бажає співпрацювати з пі-дприємством на довгостроковій основі;

-          володіти високою конкурентоспроможністю і значними конкурентними пе-ревагами на ринку;

-          мати перспективи на ринку;

-          налагодити управлінські, виробничо-господарські, техніко-технологічні та інші процеси усередині підприємства;

-          підібрати кваліфікований і добре вмотивований персонал;

-          забезпечити відсутність проблем з владними державними структурами.

Кожне підприємство унікальне, і у кожного керівника є власне представлення про його процвітання. Крім цього, є бажання, щоб фінансовий стан підприємства був стійким, і воно мало перспективи розвитку на ринку. Принаймні, будь-які зміни зовнішнього середовища не повинні суттєво вплинути і докорінно змінити діяль-ність підприємства, привівши його до банкрутства. Саме такий стан підприємства відповідає «прийнятній економічній безпеці».

Економічна безпека підприємства - це такий стан справ на підприємстві, що визнається керівництвом і власниками як задовільний (прийнятний, бажаний, цільовий) і може підтримуватися протягом визначеного часу.

У цьому визначенні є три суттєвих аспекти, на які слід звернути увагу:

1. Залежність керівництва і власників від пріоритетів і системи цілей. Наприклад, як критерії безпеки можуть використовуватися суперечливі вимоги: мінімальний ризик і прибутковість вкладення інвестицій.

•4 251 ►

 

2.         Часовий аспект, який означає, що рівень безпеки підприємства може змі-нюватися з часом внаслідок змін зовнішнього і внутрішнього середовищ підприєм-ства, а також внаслідок прийнятих управлінських рішень.

3.         Економічна безпека може бути тактичною чи короткостроковою.

Отже, економічна безпека підприємства - це такий стан корпоративних ресурсів (капіталу, персоналу, інформації, технології, техніки, устаткування, інших майнових прав) і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне їх використання для стабільного функціонування та динамічного соціа-льного і науково-технічного розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негатив-ним впливам.

Необхідність постійного дотримання економічної безпеки обумовлена наяв-ним для кожного суб'єкта господарювання завданням забезпечення стабільності функціонування та досягнення поставлених цілей. Рівень економічної безпеки за-лежить від того, наскільки ефективно керівництво підприємства спроможне уник-нути можливих загроз і ліквідувати наслідки окремих негативних впливів зовніш-нього і внутрішнього середовищ.

Джерелами негативних впливів на економічну безпеку можуть бути:

1)         свідомі чи несвідомі дії окремих посадових осіб і суб'єктів господарювання (органів державної влади, міжнародних організацій, підприємств-конкурентів);

2)         збіг обставин (стан фінансової кон'юнктури на ринку, наукові відкриття та технологічні розробки, форс-мажорні обставини тощо).

Залежно від передумов функціонування підприємства на ринку негативні впливи на економічну безпеку можуть мати об'єктивний і суб'єктивний характер.

Об'єктивними вважаються такі негативні впливи, які виникають проти волі конкретного підприємства або його окремих працівників.

Суб'єктивні впливи мають місце внаслідок неефективної роботи підприємст-ва в цілому або окремих його працівників (передусім керівників і функціональних менеджерів).

Головна мета економічної безпеки підприємства полягає в тому, щоб гаран-тувати його стабільне та максимально ефективне функціонування, а також висо-кий потенціал розвитку в перспективі.

До основних функціональних завдань економічної безпеки відносять:

-          забезпечення високої ефективності роботи, фінансової стійкості та неза-лежності підприємства;

-          забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої конкурен-тоспроможності технічного потенціалу підприємства;

-          досягнення високоїефективності менеджменту, оптимальноїта ефективної організаційної структури управління підприємством;

-          досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та ефективне викорис-тання його інтелектуального потенціалу;

-          мінімізація руйнівного впливу результатів виробничо-господарської діяль-ності на стан навколишнього середовища;

-          ефективна організація безпеки персоналу підприємства, його капіталу та майна, а також комерційних інтересів;

•4 252 ►

 

-          якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності підприємства;

-          забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної таємниці і досяг-нення необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи всіх підрозділів під-приємства та його функціональних відділів.

Економічна безпека як системне поняття передбачає формування певних структуроутворюючих елементів і загальної схеми її організації.

Загальна схема процесу організації економічної безпеки включає такі дії (за-ходи), що здійснюються послідовно чи одночасно:

-          формування необхідних корпоративних ресурсів (капіталу, персоналу, ін-формації, технології, устаткування та інших майнових прав);

-          стратегічне прогнозування та планування економічної безпеки за функціо-нальними складовими;

-          стратегічне планування фінансово-господарськоїдіяльності підприємства;

-          тактичне планування економічної безпеки за функціональними складовими;

-          тактичне планування фінансово-господарськоїдіяльності підприємства;

-          оперативне управління фінансово-господарською діяльністю підприємства;

-          здійснення функціонального аналізу рівня економічної безпеки;

-          загальна оцінка досягнутого рівня економічної безпеки.

До структуроутворюючих елементів економічної безпеки підприємства ві-дносяться такі складові, як:

-          фінансова (досягнення найбільш ефективного використання наявних кор-поративних ресурсів);

-          інтелектуальна (збереження і розвиток інтелектуального потенціалу);

-          кадрова (ефективне управління персоналом);

-          техніко-технологічна (відповідність застосовуваних технологій сучасним вимогам виробництва);

-          політико-правова (всебічне правове забезпечення діяльності підприємст-ва відповідно до норм чинного законодавства);

-          інформаційна (ефективне інформативно-аналітичне забезпечення госпо-дарської діяльності підприємства);

-          екологічна (дотримання чинних екологічних норм і стандартів);

-          силова (забезпечення фізичної безпеки персоналу та майна підприємства).

Тільки за умов здійснення в повному обсязі зазначених вище дій (заходів) за вказаними структуроутворюючими елементами можна буде досягти належного рів-ня економічної безпеки підприємства.