Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.1. Безпека як економічна категорія : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

10.1. Безпека як економічна категорія


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

-          поняття економічної безпеки;

-          її складові елементи;

-          функціональні завдання економіч-ної безпеки;

-          методи оцінки економічної безпеки;

-          процедуру управління ризиками;

-          значення ділової розвідки для ус-пішноїдіяльності підприємства на ринку.

Різноманіття здійснюваних бізнес-процесів сучасними підприємствами у жор-стких конкурентних умовах, розробка ними різних нововведень для залучення якомога більшого числа клієнтів у прагненні отримання якнайвищих прибутків дик-тує необхідність упровадження структур і систем безпеки.

Поняття безпеки у вітчизняній спеціалізованій літературі вражає своєю бага-тозначністю. Однак єдиного підходу до визначення цієї категорії не існує. На прак-тиці найчастіше йдеться про конкретні прикладні поняття: державну безпеку, еко-номічну безпеку чи безпеку інформаційних систем. У науковій роботі Р.В.Четверта-кова здійснений цікавий історичний екскурс щодо виникнення поняття безпеки; в ній автор вказує на зародження поняття безпеки як стану захищеності. У «Тлумач-ному словнику живої великоросійської мови» В.І.Даля безпека визначається як

•4 249 ►

 

«відсутність небезпеки, надійність». У тлумачному словнику С.І.Ожегова безпека трактується як «стан, за якого не загрожує небезпека, є захист від неї». На основі такого уявлення про безпеку формувалася як доктрина національної безпеки, так і методологічна основа суспільної безпеки за радянських часів. Такий підхід було покладено в основу функціонування служб безпеки. Однак з набуттям незалежно-сті в нашій державі почав розвиватися новий концептуальний підхід до визначення сутності економічної безпеки. Цей підхід описаний ученим-соціологом Г.В.Іващен-ком; він, на наш погляд, є найбільш послідовним і дає можпивість сформулювати таке поняття безпеки, яке раціонально і несуперечливо пояснює усі випадки його вживання: в контексті безпеки особистості, виробничих процесів, в усіх інших зна-ченнях (таких як політична, військова, радіаційна, екологічна види безпеки тощо).

3 іншого боку, використання цього підходу дає можливість розробляти зага-льні доктрини політики, а також спеціальні методики з управління безпекою діяль-ності комерційних об'єктів на основі принципів і взаємозв'язків між суб'єктами цієї діяльності. Аналогічний підхід до визначення безпеки як до «економічної цінності», порівнюваний з неокантианськими ідеями XIX століття, розроблений А.Ю.Сопроно-вим. У його розумінні безпека, як цінність, не є матеріальною, але вона є значущою.

Завданням будь-якого суб'єкта господарювання є самореалізація, розширене самовідтворення. Самореалізація підприємства відбувається в результаті його взаємодії з факторами зовнішнього середовища, у ході здійснення конкретної дія-льності. Сам суб'єкт господарювання виступає в цьому процесі якактивна сторона. Він прагне опанувати передумовами своєї самореалізації для можпивості здійс-нення контролю, що, власне, і створює безпеку його діяльності. Це означає, що безпека не є станом захищеності інтересів суб'єкта господарювання, вона створює контрольовані ним передумови функціонування.

Безпека, таким чином, є специфічною сукупністю умов діяльності. Знаходи-тися в безпеці, означає - знаходитися в безпечних умовах, контрольованих підп-риємством в процесі своєї діяльності (у процесі самореалізації).

Необхідно відрізняти об'єктивну безпеку (сприятливі умови) від суб'єктивного представлення про сукупність умов як безпечних (контрольованих підприємством).

Забезпечення безпеки підприємства є процесом створення сприятливих умов його діяльності, процесом оволодіння необхідними передумовами власного існу-вання, процесом створення умов реалізації його інтересів, досягнення поставле-них цілей, в основі яких лежать його цінності. Отже, безпечними є такі умови, за яких суб'єкти господарювання зберігають і відтворюють свої цінності. Забезпечен-ня безпеки як процесу оволодіння передумовами функціонування є одночасно процесом реалізації волі суб'єкта як здатності контролювати умови власного існу-вання. Воля і безпека - це взаємозалежні явища, які утворюють фундаментальні аспекти соціального буття і є найважливішими характеристиками соціальних су-б'єктів. Оскільки для кожного суб'єкта кількість умов його самореалізації є практич-но необмеженою, а його можливості завжди обмежені (тому кінцеві), мова може йти тільки про певний рівень безпеки (відносну безпеку) суб'єкта через неможли-вість контролю всіх передумов власного існування.

Якщо застосовувати поняття безпека в контексті безпеки діяльності підпри-ємства, то характеристика її складових елементів залежить від класифікації здійс-нюваних ним видів діяльності. Переходячи до категорії економічної діяльності під•4 250 ►

 

приємства, слід визначити, що основними передумовами його функціонування є ресурси, потрібні для задоволення потреби в самореалізації (виживанні, існуванні та розвитку), а також наявність конкурентного середовища. Зважаючи на те, що ресурси є обмеженими, а потреби необмежено зростають у зв'язку з розвитком і самореалізацією економічного суб'єкта, повністю задовольнити ці потреби немож-ливо. Наявність конкурента, який має власні життєво важливі інтереси і відповідні їм потреби, ускладнює ситуацію через його прагнення використовувати і контро-лювати ті ж самі ресурси. При наявності сторонніх ресурсів потреби кількох суб'єк-тів перетинаються в процесі їх економічної діяльності, і виникає конфлікт відносно до прав на ресурси, тобто з'являється конкуренція. Таким чином, безпека одного суб'єкта залежить від безпеки іншого суб'єкта.

Отже, можна констатувати, що загрози виникають через конфлікт інтересів з приводу володіння чи контролю за використанням ресурсів. Тобто для того, щоб підприємству забезпечити власну безпеку необхідно усвідомити прагнення конку-рентів - джерел загроз, їх інтересів, потреб у ресурсах, а також наявності, кількості та якості ресурсів, контрольованих ними чи наявних на ринку.