Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.6. Основи фінансового планування і прогнозування діяльності підприємства : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

9.6. Основи фінансового планування і прогнозування діяльності підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

Фінансова діагностика підприємства є необхідним етапом для розробки планів і прогнозів щодо його фінансового оздоров-лення. Кредитори та інвестори аналізують фінансовий стан підприємств, щоб мінімі-зувати свої ризики за позиками та внеска-ми, а також для диференційованого вста-новлення відсоткових ставок.

Результатом фінансової діагностики є отримання певної кількості основних, найбільш інформативних параметрів, які об'єктивно і точно відображають фінан-совий стан підприємства. За цими результатами формуються плани його розвитку.

Економіку сучасного підприємства неможливо уявити собі без планування. Планувати діяльність підприємства необхідно для того, щоб:

-          розуміти: де, коли і для кого підприємство збираєтеся виготовляти і реалі-зовувати продукцію;

-          знати: які ресурси і коли знадобляться підприємству для досягнення постав-лених цілей;

-          домогтися ефективного використання залучених ресурсів;

-          передбачати несприятливі ситуації, аналізувати можливі ризики і своєчас-но вживати дієві заходи щодо їх мінімізації.

Фінансове планування - це діяльність, яка передбачає розробку ефективної стратегії управління процесами створення, розподілу, перерозподілу і використан-ня фінансових ресурсів на підприємстві, втілена в деталізованих фінансових пла-нах. Фінансове планування є складовою частиною процесу загального планування а, відтак, управлінського процесу, здійснюваного керівництвом підприємства.

Головними етапами фінансового планування є:

-          аналіз інвестиційних можливостей і джерел фінансування;

-          прогнозування наслідків прийнятих поточних рішень для попередження ви-никнення несприятливих ситуацій і винайдення зв'язку між поточними і майбутніми управлінськими рішеннями;

-          обґрунтування обраного варіанта розвитку підприємства;

-          оцінка отриманих підприємством результатів та їх порівняння з цілями, встановленими у фінансовому плані.

Фінансове планування ґрунтується на маркетинговому, виробничому, техніко-технологічному, кадровому та інших планах розвитку підприємства, підпорядкову-ється місії і загальній стратегії діяльності підприємства.

Зміст процесу фінансового планування представлений на рис. 9.7.

•4 226 ►

 

Мета розвитку підприємства                      Місія підприємства               Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовищ                 Вибір стратегії

                                   t                                              і\

 

                                              

Аналіз і оцінка результатів               ^^ Коригувальні ^\^ ^^ заходи ^^  

           

 

                       

                       

І           і                                                                      ''

Реалізація планів                   Короткострокове плану-вання (бюджетування)              Розробка тактики                  Довгострокове планування

Рис. 9.7. Комплексний характер фінансового планування на підприємстві

В економіці підприємства виділяють два рівні фінансового планування: довго-строкове (інвестиційне) і короткострокове (поточне) планування.

Довгострокове фінансове планування пов'язане з придбанням основних фондів для їх тривалого використання. Розробники довгострокових фінансових планів аналізують агреговані інвестиційні показники, не вдаючись до деталізації.

Короткострокове фінансове планування пов'язане з вирішенням питань поточної господарської діяльності підприємства (з поточним бюджетуванням).

Передумови, від яких залежить ефективність фінансового планування, ви-значаються сформульованою метою діяльності підприємства і необхідністю досяг-нення успішного кінцевого результату.

Виділяють три основні передумови фінансового планування.

1.         Наявність моделі прогнозу. Фінансові плани повинні враховувати вплив якомога більшого числа визначальних факторів. При цьому прогнозування ґрунту-ється на статистичній інформаціїз використанням апарату математичної статисти-ки (математичного очікування, лінії тренду тощо), експертних оцінках тощо.

2.         Відсутність ідеального фінансового плану. На сьогоднішній день не існує моделі, яка б вирішувала за менеджера пріоритетність кожної з можливих альтер-натив. Управлінське рішення приймається після вивчення альтернатив, на основі професійного досвіду та інтуїції керівника.

3.         Контроль за втіленням фінансового плану. Досягнення довгострокових цілей неможпиве без поточного планування. Жоден довгостроковий план не вико-нується з абсолютною точністю. Вимога до точності планування повинна задово-льнятися по мірі наближення кінця планованого періоду до моменту планування. Кожен керівник повинен вимагати виконання плану якомога точно, передбачаючи невідповідність наміченого результату фактичному.

Сформульовані вище передумови носять вельми узагальнений характер. У той же час, варто усвідомлювати, що фінансовий план - це набір фінансових по-казників, які слід розраховувати і прогнозувати за допомогою спеціальних методик.

•4 227 ►

 

Кінцевим результатом фінансового плану є складення прогнозного балансу підприємства, звіту про фінансові результати і звіту про рух грошових коштів.

Основними технологічними принципами фінансового планування є:

1.         Принцип відповідності полягає в тому, що придбання поточних активів (оборотних коштів) варто планувати переважно за рахунок короткострокових дже-рел. Іншими словами, якщо підприємство планує закупівлю партії товарів, вдава-тися до фінансування цієї угоди за допомогою емісії облігацій недоцільно. Необ-хідно скористатися короткостроковою банківською позикою чи комерційним креди-том постачальника. Проте, для проведення модернізації наявного на підприємстві парку устаткування варто залучати довгострокові джерела фінансування.

2.         Принцип постійної потреби в робочому капіталі (власних оборот-них коштах) зводиться до того, що в прогнозованому балансі підприємства сума оборотних коштів підприємства повинна перевищувати суму його короткостроко-вих заборгованостей, тобто не можна планувати «слабколіквідний» баланс підпри-ємства. Даний принцип полягає в тому, що певна частина оборотних коштів підп-риємства повинна фінансуватися з довгострокових джерел (довгострокової забор-гованості і власного капіталу). У цьому випадку підприємство має менший ризик відчути дефіцит оборотних коштів.

3.         Принцип надлишку коштів передбачає в процесі планування обов'язко-ву наявність коштів на розрахунковому рахунку для забезпечення платоспромож-ності підприємства в тих випадках, коли будь-хто з платників прострочить свій платіж. У тому випадку, коли сума грошових коштів підприємства стає надто вели-кою (вище граничного значення), воно може використати їх для придбання висо-коліквідних цінних паперів.

Фінансова діагностика здійснюється за допомогою різних моделей, які дають змогу структурувати та ідентифікувати взаємозв'язки між основними показниками. Існують три основні типи моделей, які застосовуються в процесі аналізу фінансо-вого стану підприємства: дескриптивні, предикативні та нормативні.

Дескриптивні моделі є найбільш застосовними в практиці, вони засновані на використанні інформації бухгалтерської звітності. До них належать:

-          побудова системи звітних балансів;

-          подання фінансової звітності у різних аналітичних розрізах;

-          вертикальний та горизонтальний аналіз звітності;

-          система аналітичних фінансових коефіцієнтів;

-          аналітичні пояснення (примітки) до звітності.

Предикативні моделі - це моделі передбачуваного, прогностичного характеру, які використовуються для прогнозування доходів, витрат і прибутків підприємства, а також його майбутнього фінансового стану. Найбільш поширеними з них є:

-          розрахунки точки критичного обсягу продажів;

-          побудова прогнознихфінансовихзвітів;

-          моделі динамічного аналізу (детерміновані факторні та регресивні моделі).

Нормативні моделі - це моделі, які уможливлюють порівняння фактичних ре-зультатів діяльності підприємства з нормативними (розрахованими на підставі нор-мативу). Ці моделі використовуються, як правило, у внутрішньому фінансовому

•4 228 ►

 

аналізі, їх сутність полягає у встановленні нормативів на кожну статтю витрат сто-совно технологічних процесів, видів виробів та у розгляді і з'ясуванні причин від-хилень фактичних даних від цих нормативів.

Фінансова діагностика значною мірою базується на застосуванні жорстко де-термінованих факторних моделей.

Прогноз, заснований на здійсненні найбільш ймовірних подій, передбачає ро-зробку конкретного фінансового плану, який втрачає свою цінність уже після появи першої малоймовірної події, і підприємство постає перед необхідністю розробки нового фінансового плану. В такій ситуації для запобігання появи несприятливих подій на стадії підготовки (попередньої розробки) фінансового плану слід застосу-вати ситуаційний аналіз за схемою «що буде, якщо...?»

Основними обмежувальними передумовами такого ситуаційного аналізу є:

-          наявність безлічі неконтрольованих підприємством зовнішніх факторів, що впливають на його фінансовий стан в плановому періоді;

-          більшість зовнішніх факторів, що впливають на фінансовий стан підприєм-ства, не піддаються чи важко піддаються кількісній оцінці;

-          кількісні значення факторів у плановому періоді невідомі і піддаються тіль-ки імовірнісній оцінці;

-          розгляд не дискретних значень факторів, а визначеного їх діапазону.

Сутність ситуаційного аналізу полягає в тому, що, змінюючи вихідні дані про ситуацію на підприємстві, аналізуються кінцеві результати планування, оцінюють-ся ризики і визначається оптимальний варіантдій.

Бюджетування є основним елементом процесу фінансового планування майбутньої діяльності підприємства, результати якого представляються у вигляді системи бюджетів.

Розробка бюджетів здійснюється в межах оперативного планування. Виходя-чи зі стратегічної мети підприємства, бюджети вирішують проблеми раціонального розподілу обмежених економічних ресурсів. Розробка бюджетів додає кількісної визначеності обраним перспективам функціонування підприємства.

До числа основних завдань бюджетування відносяться:

-          забезпечення поточного планування;

-          забезпечення ефективної координації і системи комунікацій між підрозді-лами підприємства;

-          обґрунтування витрат підприємства;

-          створення бази для оцінки і контролю планів підприємства;

-          виконання вимог контрактів.

Якісно складений бюджет повністю виправдовує витрати на його розробку і впровадження. Упровадження бюджетування на підприємстві супроводжується вирішенням методичних й організаційних проблем. В прийнятті ґрунтовних управ-лінських рішень бюджетування відіграє суттєву роль, яка полягає у такому:

-          вивчення внутрішньої і зовнішньої документації підприємства, його органі-заційної структури і взаємодії підрозділів, механізмів управлінського обліку тощо;

-          пошук найлегших шляхів залучення управлінської команди підприємства до процесу бюджетування;

•4 229 ►

 

-          розробка плану-графіка впровадження результатів бюджетування в діяль-ність підприємства;

-          перегляд старих чи розробка нових внутрішніх стандартів;

-          створення інформаційної бази для бюджетування, що передбачає розроб-ку нових звітів підрозділів, наближених до специфіки діяльності підприємства;

-          створення нових чи реорганізація старих підрозділів для здійснення проце-су бюджетування;

-          розробка програмного забезпечення і його монтаж у внутрішній інформа-ційній мережі підприємства;

-          навчання персоналу (підвищення рівня його кваліфікації).

Трудомісткий процес упровадження системи бюджетування може тривати мі-сяцями і навіть роками. Крім значних витрат часу він вимагає залучення високок-валіфікованихфахівців в галузі бюджетування і комп'ютерноїтехніки.

Бюджетування здійснюється як для структурних підрозділів, так і для підпри-ємства в цілому. Бюджети підрозділів зводяться в єдиний бюджет підприємства. Враховуючи послідовність підготовки документів для складання єдиного бюджету, виділяють дві складові частини бюджетування, кожна з яких є закінченим етапом фінансового планування: підготовка операційних і фінансових бюджетів.

Перелік операційних бюджетів включає:

-          бюджет продажів;

-          бюджет виробництва;

-          бюджет виробничих запасів;

-          бюджет прямих витрат на матеріали;

-          бюджет виробничих накладних витрат;

-          бюджет прямих витрат на оплату праці;

-          бюджет комерційних витрат;

-          бюджет управлінських витрат;

-          прогнозний звіт про прибуток.

До фінансових бюджетів відносять:

-          бюджет доходів і витрат;

-          бюджет власних і залучених коштів;

-          прогнозний баланс.

Додатковим є інвестиційний бюджет, який є відображенням довгострокової інвестиційної стратегії підприємства.

Важливим фактором бюджетування є час. У бюджетуванні важливо розуміти, що фінансове планування слід здійснювати так, як це зручно підприємству.

Оскільки, як зазначалося вище, фінансова діагностика підприємства ґрунту-ється переважно на застосуванні жорстко детермінованих факторних моделей, ро-зглянемо основні принципи фінансового моделювання ситуації на підприємстві.

Визначення ефективності функціонування підприємства здійснюється для обґрунтування не лише його виробничо-збутової діяльності. Ці дані можуть бути використані при розробці планів розвитку підприємства на відповідному ринку, при оцінці структури та напрямків його товарообігу. При визначенні ефективності дія-льності підприємства застосовується системний підхід, який надає можливість

•4 230 ►

 

здійснити комплексний аналіз будь-якої операції виробничого і невиробничого ха-рактеру. Для здійснення фінансової діагностики підприємства потрібно обрати критерій ефективності.

Критерій - це головна ознака (міра оцінки) будь-якого процесу (виду діяльно-сті). На основі такої ознаки здійснюється кількісна оцінка ефективності господарю-вання підприємства. Згідно з наведеним визначенням обраний критерій має відпо-відати принципам побудови показників ефективності, а також всебічно відтворюва-ти її економічну сутність. На основі похідних даних про діяльність підприємства можна обчислити проміжні та узагальнені показники, побудувати факторну мо-дель, розробити формули впливу факторів на узагальнений показник, розрахувати можливі відхилення від запланованого перебігу господарської діяльності, обчисли-ти резерви та обґрунтувати проблеми, які потребують негайного вирішення на управлінському рівні.

Економічне обґрунтування діяльності підприємства здійснюється на підставі аналізу показників ефективності.

Показники економічноїефективності поділяють на:

1)         показники ефекту, що визначаються як абсолютні значення і відтворю-ються в грошових одиницях як різниця між результатами діяльності та витратами наїїздійснення;

2)         показники ефективності, що визначаються як співвідношення результатів діяльності підприємства до витрат на її здійснення і відтворюються відносними ве-личинами.

Розрахунок показників ефективності вимагає дотримання наступних принци-пових методологічних положень:

1)         принципу повномасштабного урахування всіх складових елементів ви-трат та результатів, який передбачає якісну класифікацію і відтворення відповід-них показників у документах оперативного, статистичного і бухгалтерського обліку;

2)         принципу зведення витрат і результатів для зіставлення, який показує, що порівнювані показники повинні вимірюватися в однакових кількісних одиницях і носити антонімічний характер в економічному розумінні. При конструюванні показ-ника ефективності чисельник і знаменник останнього мають виключати можливе дублювання складових елементів;

3)         принципу зведення різнотермінових витрат і результатів до одного мо-менту часу;

4)         принципу співставлення з базовим варіантом, який дає можпивість засто-совувати показники ефективності для економічного аналізу, здійснюваного не тіль-ки з метою визначення поточного стану діяльності підприємства, але й для опра-цювання пропозицій щодо поліпшення його діяльності в перспективі.

Здійснювана діагностика полягає у вивченні поточного стану підприємства, його відхилень від запланованого рівня та виявленні факторів, що спричинили ці відхилення. Вона є базою для прийняття управлінських рішень, тому має за мету:

1)         оцінити діяльність підприємства та його підрозділів;

2)         виявити можливі резерви;

3)         сформулювати проблеми, які слід вирішити.

Оцінка діяльності підприємства здійснюється шляхом зіставлення фактич-них результатів із запланованими або за попередній період. Доцільною є також

•4 231 ►

 

оцінка відносно до нормативних показників або показників діяльності аналогічних підприємств. Результати оцінки діяльності підприємства є базою для ефективного стимулювання цієї діяльності, коригування планів тощо.

Виявлення резервів - надзвичайно важливий етап для розробки планових ор-ганізаційно-технічних заходів з метою підвищення ефективності функціонування підприємства. Обізнаність щодо резервів, а саме їх величини і місць виникнення, дає змогу класифікувати їх за ступенем важливості, рівнем управління, часом дії.

Виявлення і своєчасне вирішення проблем, які виникають під час діяльності підприємства, дає можливість оперативно реагувати на зміни внутрішнього і зов-нішнього середовищ. Формулювання проблем здійснюється на основі вивчення факторів будь-яких відхилень і є важливим аспектом їх подальшого розв'язання.

Під час фінансового моделювання діяльності підприємства слід вирішити такі питання методологічного характеру:

1)         обрати мету і визначити завдання;

2)         визначити час і послідовність його проведення;

3)         визначити джерела інформації та її вірогідність;

4)         обрати методику здійснення аналізу;

5)         визначити конкретних осіб і служби, які відповідатимуть за наслідки, ре-зультати і якість фінансового моделювання на основі факторного аналізу.

Важливою особливістю факторного аналізу є період його здійснення, від яко-го залежить перелік етапів аналізу та їх послідовність. Визначення оптимального співвідношення між часом здійснення і глибиною аналізу - не менш важлива про-блема. Одним із шляхів розв'язання такої проблемної ситуації є системний підхід.

 

Послідовність здійснення факторного аналізу можна зобразити у вигляді пі-раміди (рис. 9.8).

I рівень

Узагальнений

 

Критерій оцінки Встановлення мети аналізу

Сфери

економічних

II рівень

Проміжні локазники

категорій

III рівень

Похідні дані

Отримання результату

Сфери техніко-економічних показників (показників тех-ніки, технології та організації виробництва)

Рис. 9.8. Побудова факторного аналізу для фінансового моделювання

•4 232 ►

 

Структуру факторного аналізу згідно з наведеною схемою можна пояснити так: при виборі критерію оцінюваного виду діяльності на найвищому рівні управ-ління встановлюється узагальнений показник, далі визначається коло факторів, які впливають на його важливі складові, а наприкінці аналізуються похідні показники, які визначають досліджувану ситуацію.

Методику аналізу застосовують залежно від:

-          мети аналізу;

-          наявності інформації;

-          часу проведення аналізу.

Складність і різноманітність застосовуваних методик залежить від рівня управління: чим нижчий за ієрархією рівень управління, тим простіші проблеми ви-рішуються на основі нескладних моделей, і навпаки, чим вищий рівень управління, тим складніші вирішуються проблеми, які потребують застосування найсучасніших методик аналізу. Вирішення будь-якої проблеми вимагає детального розгляду си-туації, яка склалася, за допомогою розробки факторноїмоделі, яка представляє собою органічно узгоджену систему узагальнених, проміжних та похідних показни-ків, що характеризують функціональну сферу аналізу, а також взаємозв'язків між ними. Розробка факторної моделі здійснюється послідовно від встановлення уза-гальненого показника через розрахунок проміжних показників за допомогою похід-них даних, які відтворюють особливості технології та організації виробництва, конструкції виробів, умов матеріально-технічного постачання тощо. Формування моделі починається із встановлення узагальненого показника на основі обраного критерію ефективності певного виду діяльності. Після встановлення узагальненого показника аналітик здійснює його декомпозицію на складові елементи через про-міжні показники. До складових узагальненого показника відносять проміжні показ-ники, що увійшли до формули його розрахунку. Мета здійснення аналізу визначає склад проміжних показників та необхідність їх подальшої деталізації. За кожним проміжним показником розглядають формулу його розрахунку і встановлюють фак-торні взаємозв'язки. Після цього вони оцінюються з точки зору приналежності до показників, що відтворюють техніко-технологічний рівень і можливості їх подаль-шої деталізації. Повторюючи таку процедуру деталізації проміжних показників, аналітикдосягає найнижчого рівня - рівня похідних даних.

Глибина деталізації, як зазначалося вище, визначається, з одного боку, мож-ливістю формульного представлення проміжних показників та особливостями по-хідних даних, а, з іншого боку, - метою аналізу.

Після розробки факторної моделі слід проаналізувати похідні дані, на основі яких власне і здійснюється моделювання. Систематизація цих даних наводиться у табличному вигляді (табл. 9.12).

Таблиця 9.12 Систематизація похідних даних для факторного аналізу

 

Показник        Індекс Одиниці виміру        Величина       Відхилення

 

           

           

            звітний період           базовий період          абсолют-не, ±           віднос-не, %

Узагальнений показник                                                                 

Проміжний показник                                                                     

Похідний показник                                                             

•4 233 ►

 

Найвідповідальнішим етапом побудови факторної моделі можна вважати ро-зробку формул впливу факторів на узагальнений показник. Інструментарієм такого процесу є метод «ланцюгових підстановок», сутність якого полягає в тому, що вплив різних факторів на узагальнений показник визначається шляхом послідовної заміни базових значень проміжних показників на аналізовані. За таких умов у пер-шу чергу заміна здійснюється за кількісними показниками, а потім - за якісними. Якщо ж у формулі декілька кількісних і якісних показників, то послідовність підста-новок визначається економічною логікою процесу.

Приклад. Припустимо, узагальнений обраний критерії ефективності R пред-ставляє собою добуток двох факторів, вплив яких відтворено показниками а і с. Таким чином, узагальнений показник має бути записаний у вигляді двохфакторної моделі відповідно до формули (9.28):

R = axc.           (9.28)

Модель містить два кількісних показники: а і с. Для визначення послідовності впливу їх змін слід здійснити деякі перетворення. Припустимо, що кількісний показ-ник с, як складова узагальненого критерію R, належить до числа складових першо-го рівня, тоді як показник а належить до групи складових другого рівня. Тому, на першому етапі слід враховувати факторний вплив показника с, а на другому етапі -показника а. Врахувавши вищезазначені особливості, ланцюг підстановок вибудо-вується в порядку, визначеному формулою (9.29):

R0=a6a3xc6a3,           (9.29)

де баз - індекс, який характеризує належність показника до базового періоду. Визначення впливу кількісних факторів:

Перша підстановка визначається формулою (9.30):

R1 =абаз хсзв,            (9.30)

де зв - індекс, який характеризує належність показника до звітного періоду. Вплив фактора с визначається за формулою (9.31):

Ар>с = Rl _ R(j = абаз х сзе _ дбаз х сбаз = дбаз^зв _ сбаз j = дбазАс     (9.31)

Друга підстановка визначається формулою (9.32):

R2 = азв хсзе. (9.32)

Вплив фактора а встановлюється за допомогою формули (9.33):

ARa =R2-R1= азв х сзв - абаз х сзв = сзв(азв - абаз) = сзвАа.     (9.33)

Відповідно до прикладу розглядається вплив всіх проміжних та похідних по-казників на узагальнений критерій.

•4 234 ►

 

Після розробки факторної моделі і формул впливу факторів на узагальнений показник отримані результати заносять до таблиці 9.13.

Таблиця 9.13 Вплив факторів на узагальнений показник

 

Фактор           Індекс Відхилення

 

           

            абсолютне, ± | відносне, %

Зміна узагальненого показника, в тому числі за рахунок:

-          першого проміжного показника;

-          другого проміжного показника;

і такдалі...                              

Після здійсненого аналізу треба пересвідчитись у його вірогідності. 3 цією ме-тою перевіряють відносні значення відхилень узагальненого показника від норма-тивного значення в залежності від впливу різних факторів. Якщо сума відносних відхилень і+1 рівня дорівнює значенню /' рівня, то аналіз здійснений вірно.

Завершальним етапом моделювання є розрахунок резервів. Під резервами слід розуміти можливі поліпшення, що характеризують ефективність діяльності пі-дприємства. За ознакою керованості системи розрізняють:

-          організаційні резерви;

-          потенційні резерви;

-          перспективні резерви.

До організаційних резервів (РОРГ) відносять втрати, які зумовили відхилення від нормального перебігу діяльності, відтвореного в планових показниках. Щоб ві-днайти цей резерв, потрібно вивчити фактори відхилень, що виникли, розподілити їх на керовані та некеровані з точки зору менеджменту, визначити втрати, до яких призвели некеровані фактори впливу. Визначення величини організаційного резе-рву можна спростити завдяки здійсненню оцінки діяльності в аналізованій сфері за відхиленнями, які залежать від рівня управління.

До потенційних резервів (РПОТЕНЦ) ВІДНОСЯТЬ можливе поліпшення показників до рівня, який є бажаним для діяльності підприємства. Розрахунок його проводять за формулами впливу факторів на узагальнений критерій. Максимально залучити цей резерв неможливо. Але слід підкреслити, що він є базою для розрахунку по-тужності робіт, яку обчислюють за узагальненим показником.

До перспективних резервів (РПЕРСП) ВІДНОСЯТЬ можливе поліпшення показни-ків до рівня, який відповідає всебічному впровадженню науково-технічного прогресу у виробництво. Розрахунок цього резерву здійснюють згідно з формулами впливу проміжних та похідних показників на узагальнений критерій, а величина його зале-жить від темпів упровадження наукових розробок у виробничий процес.

Враховуючи зазначені особливості, формули розрахунку резервів наведені у вигляді (9.34-9.36):

п

РОРГ = ЦВЗКІ■        (9.34)

і-1

•4 235 ►

 

^ПОТЕНЦ

 

           

R3S

 

х100%.

 

(9.35)

 

^ПЕРСП

 

гуперсп _ рЗЄ

R3e

 

х100%.

 

(9.36)

 

де Вж- втрати, регламентовані підприємством;

R™* - максимально досяжний рівень критерію ефективності (з урахуванням даних базового та поточного періоду);

R36 - значення критерію ефективності в звітному періоді;

ррерсп _ pjBeHb КрИТЄрію ефективності з урахуванням опрацьованих пропозицій, спрямованих на поліпшення ситуації, яка склалася в звітному періоді.

I, насамкінець, на основі остаточної оцінки діяльності підприємства, виявле-ного впливу факторів на аналізований показник, обчислення резервів визначають-ся проблеми, що потребують невідкладного вирішення для підвищення ефектив-ності діяльності підприємства.

Сформулювавши проблеми, необхідно опрацювати рекомендації, які сприя-тимуть поліпшенню ситуації.

Наведену вище методику здійснення факторного аналізу діяльності підпри-ємства розглянемо на конкретному прикладі.

 

Практична ситуація

Необхідно здійснити фінансове моделю-вання збутової діяльності підприємства на ос-нові факторного аналізу за критерієм рентабе-льності продажів, виявити вплив істотних фак-торів, визначити проблеми та опрацювати ре-комендації щодо поліпшення ситуації. Для здій-снення фінансового моделювання та оцінки ефективності збутової діяльності підприємства слід обрати підприємство, бухгалтерська звіт-ність якого (Баланс та Звіт про фінансові ре-зультати) була наведена вище в п.9.4.

 

Розв 'язання практичної ситуації

Використовуючи Звіт про фінансові результати підприємства узагальнюючим показником оцінки збутової діяльності обираємо критерій рентабельності продажів.

Факторна модель оцінки збутової діяльності підприємства за критерієм рен-табельності продажів (Rnp) на основі представлених у фінансових звітах показни-ків виглядає так, як це показано на рис. 9.9.

Здійснимо горизонтальний аналіз показників, які впливають на критерій рен-табельності збутової діяльності досліджуваного підприємства (табл. 9.14).

М 236 ►

 

RflP

 

I рівень

 

Пчист

 

II рівєнь

 

ВР

 

ВР

 

пдв

 

СРП

 

III рівєнь

I I I і і I I і і

П

ВА

Вф

ВЗБ

Воп

ДФ

Дін

Він

Доп

 

Рис. 9.9. Факторний аналіз збутової діяльності підприємства

Таблиця 9.14 Горизонтальний аналіз збутової діяльності підприємства

 

Показник        Індекс Значення        Відхилення

 

           

            звітний період           базовий період          абсолютне,

±          відносне,

%

Рентабельність продажів     Rnp      - 0,0094          - 0,0532          0,0438 4,38

1. Виручка від реалізації       ВР       110 782           105 306           5 476   5,2

2. Чистий прибуток  I 'чист - 1 041            - 5 601            4 560   - 81,4

2.1. Виручка від реалізації    ВР       110 782           105 306           5 476   5,2

2.2. Податок на додану вартість      пдв      16 670 13 814 2 856   20,7

2.3. Собівартості реалізованої продукції    Срп     87 304 73 391 13 913 19,0

2.4. Інший операційний дохід         Доп     8 907   9 912   - 1 005            - 10,1

2.5. Адміністративні витрати          Вд       4 858   9 575   - 4 717            - 49,3

2.6. Витрати на збут ВзБ      499      402      97        24,1

2.7. Інші операційні витрати           Воп     8 704   18 706 -10 002           - 53,5

2.8. Фінансовий дохід          ДФ      1          1          0          0

2.9. Інший дохід        Дін      570      815      - 245   - 30,1

2.10. Фінансові витрати       Вф       558      345      213      61,7

2.11. Інші витрати     Він      1 684   1 271   413      32,5

2.12. Прямі податки  п          1 024   4 131   - 3 107            - 75,2

Розрахунок формул впливу факторів починається з конструювання та деталі-зації критерію, за яким здійснюватиметься факторна оцінка. Використовуючи за-значену фінансову звітність, він виглядатиме таким чином:

 

R/7Р

 

Пчист _ 6Р ~ ПДВ- СРП + Доп -ВА- ВЗБ - Воп +ДФ+ ДІН -ВФ-ВІН-П

ВР       ВР

 

1          рівень:

ARnP = Rffp-Rffp = -0,0094-(-0,0532) = 0,0438x100% = 4,38%.

2          рівень:

 

1. ARBP

 

п

П

баз

ВР^

 

баз

ВР

 

5601

5601

110782 105306

 

0,0026 х 100% = 0,26% ■

 

•4 237 ►

 

АПцигт -1041-(-5601)

2. ARn =—чшп- =     = 0,0412x100% = 4,12%.

чиот gp3e       110782

Перевірка:

ARnP = ARBP + ARn = 0,26% + 4,12% = 4,38% .

чист

3 рівень:

АВР 110782-105306

2.1.      ARBP п =       =          = 0,0494x100% = 4,94%.

, чист gp3e     110782

-АПДВ -(16670-13814)

2.2.      ARnne =          ^— =    = -0,0258x100% = -2,58%.

Врзв    110782

-АСрп -(87304-73391)

2.3.      /iRc =   Ш- =   = 0,1256x100% = -12,56%.

рп Qp3e          110782

ЛДпп 8907-9912

2.4.      ARn =—yLL =            = -0,0091x100% = -0,91%.

"on gp3e          110782

-АВд -(4858-9575)

2.5.      /iRR =  — =     = 0,0426x100% = 4,26%.

ВРзе    110782

2.6. /1RR =     — =     = -0,0009x100% = -0,09%.

36        38

АВЗБ -(499-402)

             =        

ВРзв    110782

 

ЛВ0П _ -(8704-18706) ВРзв

АДф 1-1

2.7. /iRR =       Ш- = ( = 0,0903x100% = 9,03%.

                       

ВРзв 110782

АДІН 570-815 6Рзе 110782

 АВФ - (558 - 345)

2.8. zlR^ = ; = = 0,0000x100% = 0,00%.

ооп gp3e         110782

2.9. АRд = " = = -0,0022x100% = -0,22%.

2.10.    ARB = — =     = -0,0019x100% = -0,19%.

Ф врзв            110782

 -АВ,Н -(1684-1271)

2.11.    ARB = — =     = -0,0037x100% = -0,37%.

ІН вРзв           110782

 -АП -(1024-4131)

2.12.    ARn =  =          = 0,0280x100% = 2,80%.

ВРзв    110782

Перевірка:

•4 238 ►

 

пдв + ARд +ARB +ARB +ARn.

ARn = ARBP n + ARnnB + ARC + ARn + ARB + ARB + ARB + ARn +

36        0П

 

ARn = 4,94% - 2,58% -12,56% -0,91% + 4,26% - 0,09% + 9,03% + 0,00%

ЧИСТ

- 0,22% - 0,19% - 0,37% + 2,80% = 4,12%. Перевіримо правильністьздійсненихфакторних розрахунків (рис. 9.10).

 

                        { + )                            max     

           

           

                       

           

\                      

                         RnP    4,38% 

 

            '                                             

                                   4

Пчист 4,12% 

                                   0,26%             ВР

 

                                                          

 

                                  

           

                       

'           , 4 4     1          1 1 1 4 4 1       і 4

ВР       пдв      СРП    Доп     ВА       ВзБ      Воп     ДФ      Дін      ВФ      Він      п

4,9

%         4          -          2,58

%         -12,56

%         -0,91

%         4,26

%         -0,09

%                    3,03

%         0

%         -0,22

%         -0,19

%         -0,37

%         2,8

%

Рис. 9.10. Оцінка факторного впливу на ефективність збутової діяльності підприємства в звітному періоді

Як показують здійснені розрахунки, рентабельність продажів підприємства зростає на 4,38%. Власне кажучи, йдеться не про зростання прибутковості прода-жів, а в даному випадку - про зменшення збитковості збутової діяльності. Позитивні зміни сталися внаслідок зменшення самих збитків на 81,4% та зростання обсягів реалізації продукції на 5,2% (табл. 9.14), що на рис. 9.10 відображено позитивною тенденцією. На зменшення збитковості підприємства позитивно вплинули, в свою чергу, такі фактори, як зростання обсягів реалізації продукції на 5,2%, скорочення адміністративних (на 49,3%), інших операційних витрат (на 53,5%), зменшення су-ми прямих податків (на 75,2%). Позитивний вплив цих факторів позначений на рис. 9.10. Негативні зміни, що відбулися в діяльності підприємства зводяться до того, що собівартість реалізованої продукції збільшилась більшими темпами, ніж обсяги її збуту (на 19,0%), зменшилися операційні (на 10,1%), інші доходи (на 30,1%) при одночасному зростанні збутових (на 24,1%), фінансових (на 61,7%) та інших ви-трат (на 32,5%) (табл. 9.14), що на рис. 9.10 відображено негативною тенденцією з впливом вказанихфакторів зі знаком «мінус».

Таким чином, стратегічним завданням підприємства в перспективі може ви-ступати зміна збиткової тенденції на прибуткову.

Розрахуємо резерви, які має підприємство для поліпшення збутовоїдіяльності.

Оскільки організаційний резерв є сумою залежних від рівня менеджменту фак-торних відхилень від нормального стану фінансової діяльності на підприємстві і розраховується шляхом урахування всіх факторів нижнього рівня, зі знаком, про-тилежним моделі, то в даному випадку він обчислюватиметься таким чином:

•4 239 ►

 

р0РГ = {ARnaB + ARC + ARa + ARB + ARa + ARB + ARB }.

popr = |- 2,58\ +1-12,56\ +1- 0,91\ +1- 0,09| +1- 0,22| +1- 0,19\ +1- 0,37\ = 16,92%.

Потенційний резерв вказує на максимально досяжний в аналізованому періоді рівень розвитку збутової діяльності підприємства на основі попереднього досвіду.

Знайдемо максимально досяжне підприємством значення критерію рентабель-ності збуту, виходячи з передумов:

R max = ВР™3" - пдв- сРПтіп+д^х - в7" - B'SJ" - qgff+д$ах+дір,3" - в$іп - в^" - п

ПР       гіртах

Отже, в даному випадку потенційний резерв розраховуватиметься так: РПОТЕНЦ = (Rnpx - Rffp) xW0%.

Для визначення максимально досяжної в звітному періоді результативності збуту слід скористатися такими абстрагованими співвідношеннями:

1.         Собівартість реалізованої продукції змінюється пропорційно до обсягів реа-лізації продукції.

2.         Операційні витрати змінюються пропорційно до зміни операційного доходу.

3.         Фінансові витрати змінюються пропорційно до зміни фінансового доходу.

4.         Інші витрати змінюються пропорційно до зміни інших доходів підприємства.

5.         Адміністративні витрати мають прагнути до мінімально досяжного рівня.

6.         Податки (прямі та непрямі) обчислюються відповідно до норм чинного по-даткового законодавства.

Відповідно до похідних даних факторного аналізу, представленого у вигляді табл. 9.15, можемо розрахувати потенційний резерв.

Таблиця 9.15 Похідні дані для обчислення потенційного резерву

 

Індекс показника      Значення звітного періоду   Максимально досяжні в звітному періоді значення

Rnp      - 0,0094          0,0615 (6 811 / 110 782)

ВР       110 782           110 782 (значення звітного періоду)

пдв      16 670 18 464 (110 782 / 6)

СРП    87 304 77 207 (73 391 х (110 782 / 105 306))

Доп     8 907   8 907 (значення звітного періоду)

Вд       4 858   4 858 (значення звітного періоду)

ВзБ      499      423 (402 х (110 782 / 105 306))

Воп     8 704   8 704 (значення звітного періоду)

ДФ      1          1 (значення звітного періоду)

Дін      570      570 (значення звітного періоду)

Вф       558      345 (мінімально досяжне значення)

Він      1 684   1 178 (1 684 х (570 / 815))

П         1 024   2 270 (згідно із ставками прямих податків)

I 'чист - 1 041            6 811 (110 782 - 18 464 - 77 207 + 8 907

-          4 858 - 423 - 8 704 + 1 + 570 - 345 -           1 178 - 2 270)

•4 240 ►

 

Отже, потенційний резерв підприємства складає:

РПОТЕНЦ = (0,0615 - (-0,0094 ))х 100% = 0,0709x100% = 7,09%.

Наведені розрахунки дають можливість зробити висновок про те, що аналізо-ване підприємство має досить вагомі резерви для покращення результатів своєї збутової діяльності. Причому організаційні можливості коригуються внутрішнім по-тенціалом підприємства до 7,09%.

Для опрацювання рекомендацій припустимо, що підприємству для заповнен-ня ринкового сегменту потрібно збільшити обсяги випуску, а відтак і обсяги реалі-зації продукції на 10%. Відповідно до існуючої економічної закономірності діяльно-сті досліджуваного підприємства відповідної галузі промисловості, зростання обся-гів виробництва та збуту продукції на 10% призведе до зростання рівня поточних витрат (а відтак, собівартості реалізованої продукції) на 7,5%.

Керуючись вищенаведеною інформацією, можемо розрахувати суму виручки від реалізації продукції на плановий період та відповідний їй рівень собівартості реалізованої продукції, використовуючи формули (9.37-9.39):

,.,,-, ,.,,-, 6/7/ „

ВРІ+1 = ВРІ х —— х kзростання ВР,         (9.37)

ВПІ-1

де /'-звітний період.

„          _ „       СВПІ   .

ОРЛ/+1 ~ ^РПіх        хkзростання Срп ,     (9.оо)

СвПі-1

8/7/ = ВРІ + (Онві ~ 0Нві-1) + (Онщ ~ Онщ) ,       (9.39)

де Онв- залишки незавершеного виробництва (ст.З (120) ф.1 та ст.4 (120) ф.1); 0Нп - залишки нереалізованої продукції на складі (товарні запаси) (ст.З (140) ф.1 та ст.4 (140) ф.1); 6/7- обсяги виготовленої підприємством продукції.

Обчислимо всі визначені запропонованими рекомендаціями прогнозні зміни.

Запропоновані зміни у збуті: кзростаннявр = 1,1; ВР: = 110782 тис грн;

ВПІ = 110782 + (46 - 3) + (371 - 524) = 110672 тис грн;

ВПІ-І = 105306 + 3 + 524 = 105833 тис грн;

ВР| + 1 = 110782 х (110672 / 105833) х 1,1 = 127432 тис грн;

Запропоновані зміни у витратах: кзростання сРп = 1,075; СРПІ = 87304 тис грн; СВПІ = 101408 тис грн (ст.З (280) ф.2); СВПІ -1 = 101895 тис грн (ст.4 (280) ф.2); СРПІ + І = 87304 х (101408 / 101895) х 1,075 = 93403 тис грн.

Іншим рівнем прогнозу буде припущення відносно до витрат, які не включа-ються в собівартість реалізованої продукції (адміністративні, збутові, фінансові та інші), з пропозицією залишення їх на мінімально досяжному рівні за результатами аналізу. Всі доходи, крім доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), приймаємо на максимально досяжному рівні за результатами здійсненого аналізу.

•4 241 ►

 

Ha основі отриманих даних повторно проводимо горизонтальний (табл. 9.16) тафакторний аналіз прогнозованоїзбутовоїдіяльності підприємства.

Таблиця 9.16 Горизонтальний аналіз збутової діяльності підприємства (прогнозний)

 

Показник        Індекс Значення        Відхилення

 

           

            прогноз          звітний період           абсолютне,

±          відносне,

%

Рентабельність продажів     г\[1Р    0,0425 - 0,0094          0,0519 5,19

1. Виручка від реалізації       ВР       127 432           110 782           16 650 15,0

2. Чистий прибуток  I Ічист 5 411   - 1 041            6 452   619,8

2.1. Виручка від реалізації    ВР       127 432           110 782           16 650 15,0

2.2. Податок на додану вартість      пдв      21 239 16 670 4 569   27,4

2.3. Собівартості реалізованої продукції    Срп     93 403 87 304 6 099   7,0

2.4. Інший операційний дохід         Доп     9 912   8 907   1 005   11,3

2.5. Адміністративні витрати          Вд       4 858   4 858   0          0,0

2.6. Витрати на збут ВзБ      499      499      0          0,0

2.7. Інші операційні витрати           Воп     8 704   8 704   0          0,0

2.8. Фінансовий дохід          ДФ      1          1          0          0,0

2.9. Інший дохід        Дін      815      570      245      43,0

2.10. Фінансові витрати       Вф       558      558      0          0,0

2.11. Інші витрати     Він      1 684   1 684   0          0,0

2.12. Прямі податки  п          1 804   1 024   780      76,2

Як показує горизонтальний аналіз збутової діяльності підприємства в прогно-зованому періоді, підприємство має всі шанси прибуткового її здійснення, про що свідчить позитивне значення рентабельності продажів 4,25%. Порівняно зі збитко-вістю збуту в звітному періоді (-0,94%) підприємство може здійснити суттєвий крок в бік підвищення загальної ефективності його діяльності на ринку на 5,19%.

Збільшення рентабельності продажів відбуватиметься завдяки зростанню об-сягів реалізації продукції на 15% при одночасному збільшенні прибутку понад 6 ра-зів (власне кажучи, йдеться про можливу зміну збиткової тенденції на прибуткову).

В свою чергу, отримання прибутку як бажаного результату фінансової діяль-ності підприємства обумовлюватиметься збільшенням суми отримуваного доходу внаслідок реалізації продукції темпами, які вдвічі перевищують зростання собівар-тості реалізованої продукції (зростання виручки від реалізації на 15% проти зрос-тання собівартості реалізованої продукції на 7%). Вагомий вплив на зростання чис-того прибутку до 5411 тис грн справлятимуть також можливі збільшення операцій-ного доходу на 11,3% при одночасному збільшенні інших доходів на 43%. Прийня-те припущення щодо незмінності позавиробничих витрат, які не входять до собівар-тості реалізованої продукції також сприятиме закріпленню прибуткової тенденції за здійснюваною збутовою діяльністю підприємства. Незважаючи на суттєвий нега-тивний вплив податкової бази на збільшення прибутковості підприємства (на 27,4% по податку на додану вартість та на 76,2% по сумі прямих податків), він є невідворотним через існуюче нормативне податкове законодавство.

•4 242 ►

 

Прогнозний Звіт про фінансові результати діяльності підприємства набуде ви-гляду табл. 9.17.

Таблиця 9.17

Додаток

до Положення (Стандарту)

бухгалтерського обліку 3

 

Дата (рік, місяць, число) заЄДРПОУ

ДВАТ «Прогрес»

за КОАТУУ заКФВ за СПОДУ за ЗКГНГ за КВЕД

Контрольна сума

державна

Мінпаливенерго

видобуток вугілля

Підприємство

Україна

Територія

Форма власності

Орган державного управління

Галузь вугільна

Вид економічної діяльності

Кількість підприємств

Одиниця виміру       тис грн

 

Коди

 

ЗВІТ

про фінансові результати

(прогнозний)

Форма № 2

 

Код за ДКУД

 

1801003

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття            Код рядка       За звітний період      За попе-редній період

1          2          3          4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  010      127 432           110 782

Податок на додану вартість 015      21 239 16 670

Акцизний збір           020                 

 

            025                 

Інші вирахування з доходу   030                 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)            035      106 193           94 112

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)       040      93 403 87 304

Валовий: прибуток збиток   050      12 790 6 808

 

            055                 

Інші операційні доходи        060      9 912   8 907

Адміністративні витрати     070      4 858   4 858

Витрати на збут        080      499      499

Інші операційні витрати      090      8 704   8 704

Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток збиток       100      8 641   1 654

 

            105                 

Дохід від участі в капіталі     110                 

Інші фінансові доходи          120      1          1

Інші доходи    130      815      570

Фінансові витрати    140      558      558

Втрати від участі в капіталі  150                 

Інші витрати  160      1 684   1 684

•4 243 ►

 

Продовження табл. 9.17

1          2          3          4

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток збиток   170      7 215  

 

            175                  17

Податок на прибуток від звичайної діяльності     180      1 804   1 024

Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток збиток           190      5 411  

 

            195                  1 041

Надзвичайні: доходи витрати         200                 

 

            205                 

Податки з надзвичайного прибутку           210                 

Чистий: прибуток збиток     220      5 411  

 

            225                  1 041

Здійснимо повторний розрахунок факторного впливу на ефективність збуто-вої діяльності підприємства з урахуванням запропонованих змін:

 

1          рівень: ARnp = Rffp-Rffp = 0,0425-(-0,0094) = 0,0519x100% = 5,19%.

2          рівень:

Пчіїст Пчіїст -1041 -1041 ВРзв ВР

баз       баз

 0,0012 х 100% = 0,12% .

баз 127432 110782

ARBP

 

АПингт 5411-(-1041)

^R =    чист_ =           = 0,0506x100% = 5,06%.

чиот gp3e       127432

Перевірка:

ARnp = ARBP + ARn = 0,12% + 5,06% = 5,18%.

чист

3 рівень:

=           =

           

ВРзв    127432

АПДВ -(21239-16670)

0,1307x100% = 13,07%.

ARBP, П

 -0,0359х100% = -3,59%.

АRПДВ

АВР 127432-110782

ВРзв    127432

-0,0479х100% = -4,79%.

ДRс„

АСРП -(93403-87304)

ВРзв

127432

 

AR

 

Г-ІОП

 

           

АДоп 9912-8907

             =        

ВРзв    127432

 

0,0079х100% = 0,79%.

 

•4 244 ►

 

ABA -(4858-4858)

AR

AR

AR

/\R D   

0,0000 x100% = 0,00%.

ВРзв

127432 АВЗБ -(499-499)

0,0000 x100% = 0,00%.

ВзБ      i-tr-іЗв

BP

 0,0000 x 100% = 0,00%.

127432 ABon -(8704-8704)

Lid

BP3e   127432

0,0000x100% = 0,00%.

АДФ 1-1

Д* gp3e 127432 АДІН 815-570

Дк врзв 127432

_ -АВФ _ -(558-558)

 0,0019x100% = 0,19%.

ВРзв    127432

-АВІН -(1684-1684)

             =        

ВРзв    127432

АП -(1804-1024)

0,0000 х 100% = 0,00%.

ЛRв

 =          =

ARn     TZ

ВР

Перевірка:

127432

0,0000x100% = 0,00%. -0,0061x100% = -0,61%.

 

ARn = ARBP п + ARni]B + ARC + ARn + ARB + ARB + ARB + ARn +

ЧИСТ  , ЧИСТ           "LJ       РЛ       T-K 0П           A         ЗБ        0П       r-i ф

+ ARд +ARB +ARB +ARn. ARn = 13,07% - 3,59% - 4,79% + 0,79% + 0,00% - 0,00% + 0,00% + 0,00% +

ЧИСТ

+ 0,19%+ 0,00%-0,00%-0,61% = 5,06%. Перевіримо правильністьздійсненихфакторних розрахунків (рис. 9.11).

 

\                                                                                 Rnn                             5,19%                                                

 

            '                                              ■VIP                           0,12%             \

Пчист 5,06% 

                                              

           

                        ВР

 

                                                                                 

 

                                  

           

           

           

                       

'           , 1 1     1          4 1 1    1          4 1       і і

ВР       пдв      СРП    Доп     ВА       ВзБ      Воп     ДФ      Дін      ВФ      Він      п

13,

%         )7         -          3,59

%         -4,79

%         0,79

%         0 %      0 %                 0 %      0

%         0,19

%         0 %      0

%                    -0,61

%

Рис. 9.11. Оцінка факторного впливу на ефективність збутової діяльності підприємства в прогнозованому періоді

•4 245 ►

 

Як показують здійснені розрахунки, рентабельність продажів підприємства пі-сля впровадження запропонованих рекомендацій зросте на 5,19%. Відбудеться зміна збиткової тенденції господарювання підприємства на прибуткову, що проде-монстровано в табл. 9.16. Позитивні зміни стануться внаслідок зростання чистого прибутку понад 6 разів та зростання обсягів реалізації продукції на 15,0% (табл. 9.16), що на рис. 9.11 відображено позитивною тенденцією. На зростання прибут-ковості підприємства позитивно вплинули, в свою чергу, такі прогнозні зміни фак-торів, як зростання обсягів реалізації продукції на 15,0%, зростання операційних доходів на 11,3% та зростання інших доходів на 43,0%. Позитивний вплив цих фа-кторів позначений на рис. 9.11. Негативні зміни, що відбулися в діяльності підпри-ємства зводяться до того, що збільшилась собівартість реалізованої продукції (на 7,0%) при одночасному зростанні непрямих податків (ПДВ) на 27,4% та прямих податків з прибутку на 76,2% (табл. 9.16), що на рис. 9.11 відображено негативною тенденцією з впливом вказаних факторів зі знаком «мінус».

Отже, сформульоване завдання відносно до зміни збиткових тенденцій в збу-товій діяльності підприємства на прибуткові можна вважати виконаним.

Розрахуємо резерви, які має підприємство після опрацювання заходів щодо поліпшення свої діяльності в прогнозованому періоді.

Організаційний резерв дорівнюватиме:

РОРГ = {ARnne + ARcm + ARn ).

Р0РГ = |- 3,59| +1- 4,79\ +1- 0,61\ = 8,99%.

Відповідно до похідних даних прогнозного факторного аналізу, представлено-го у вигляді табл. 9.18, можемо розрахувати потенційний резерв.

Таблиця 9.18

Похідні дані для обчислення потенційного резерву

 

Індекс показника      Значення прогноз-ного періоду      Бажані значення показників в прогнозному періоді

Rnp      0,0425 0,0784 (9 985 / 127 432)

ВР       127 432           127 432 (значення прогнозного періоду)

пдв      21 239 21 239 (127 432 / 6)

Срп     93 403 87 304 (значення прогнозного періоду)

Доп     9 912   9 912 (значення прогнозного періоду)

Вд       4 858   4 858 (значення прогнозного періоду)

ВзБ      499      499 (значення прогнозного періоду)

Воп     8 704   8 704 (значення прогнозного періоду)

ДФ      1          1 (значення прогнозного періоду)

Дін      815      815 (значення прогнозного періоду)

Вф       558      558 (значення прогнозного періоду)

Він      1 684   1 684 (значення прогнозного періоду)

П         1 804   3 328 (згідно із ставками прямих податків)

' 'чист  5 411   9 985 (127 432 - 21 239 - 87 304 + 9 912

-          4 858 - 499 - 8 704 + 1 + 815 - 558 -           1 684 - 3 328)

Отже, потенційний резерв підприємства складатиме:

•4 246 ►

 

РПОТЕНЦ = (0,0784-0,0425)х100% = 0,0359x100% = 3,59%.

Здійснені прогнозні розрахунки свідчать, що в результаті реалізації запропо-нованих рекомендацій можуть бути досягнуті такі результати:

1)отримання за підсумками прогнозованого року чистого прибутку у розмірі 5411 тис грн, що порівняно зі збитком, який в 2004 році дорівнював 1041 тис грн, є суттєвим поліпшенням фінансового стану підприємства;

2)         підвищення рівня рентабельності продажів до 4,25% порівняно зі збиткові-стю продажів в 2004 році, яка дорівнювала 0,94%;

3)         забезпечення ефективнішого здійснення збутової діяльності підприємства за рахунок використання наявних у нього організаційного та потенційного резервів.

4)         формування міцних підвалин для розгалуження діяльності підприємства на ринку, що має забезпечити йому фінансову стійкість та високу конкурентоспромож-ність порівняно з іншими підприємствами галузі, до якої воно відноситься.

 

ї