Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.4. Сутність горизонтального, вертикального та аналізуза допомогою коефіцієнтів : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

9.4. Сутність горизонтального, вертикального та аналізуза допомогою коефіцієнтів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

 

Для наочної демонстрації фінансової діагностики підприємства охарактеризує-мо спрощені її прийоми відповідно до по-даної класифікації (рис. 9.1), до яких відно-сяться горизонтальний, вертикальний та аналіз за допомогою коефіцієнтів.

 

Як було зазначено в п.9.3, фінансову діагностику здійснює аналітичний відділ підприємства, використовуючи статті такоїфінансовоїзвітності:

1)         Балансу підприємства (форма 1 - додатокдо П(С)БО 2);

2)         Звіту про фінансові результати (форма 2 - додаток до П(С)БО 3);

3)         Звіту про рух грошових коштів (форма 3 - додаток до П(С)БО 4);

4)         Звіту про власний капітал (форма 4 - додаток до П(С)БО 5);

5)         Приміток до річноїфінансовоїзвітності (форма 5).

Сутність горизонтального аналізу полягає в порівнянні показників фінан-сової звітності попереднього і звітного періодів. При цьому здійснюється постатей-не співставлення звітів, визначаються абсолютні та відносні відхилення конкрет-них фінансових показників.

Аналізуючи динаміку валюти балансу, порівнюють її значення на початок і на кінець звітного періоду (строки 280 та 640 Балансу підприємства). Зменшення ва-люти Балансу на кінець періоду свідчить про скорочення обсягів господарської ді-яльності підприємства.

Узагальнене представлення горизонтального аналізу Активу і Пасиву Балан-су підприємства разом з методикою його здійснення наведене в таблицях 9.3-9.4.

Таблиця 9.3 Узагальнений горизонтальний аналіз Активу Балансу підприємства

 

Актив Код рядка       На початок звітного періоду            На кінець звітного періоду   Відхилення

 

           

           

           

            абсолютне, тис грн   відносне,

%

Необоротні активи   080      НА-і    НА2    НА2 - НА-і     (НА2 - НА-і)/ НА-і х 100%

Оборотні активи       260      ОА-і    ОА2    ОА2 - ОА-і    (ОА2 - ОА-і)/ ОА-і х 100%

Витрати майбутніх періодів 270      ВМ-і    ВМ2    ВМ2 - ВМ-і    (ВМ2 - ВМі)І ВМ-і х 100%

Разом Актив

(080 + 260 + 270)      280      А,        А2       А2 -А, (А2 -А1)/А1х100%

 

дані фінансової звітності - Балансу підприємства

 

розрахункова частина

 

•4 197 ►

 

Таблиця 9.4 Узагальнений горизонтальний аналіз Пасиву Балансу підприємства

 

Пасив Код рядка       На початок звітного періоду            На кінець звітного періоду   Відхилення

 

           

           

           

            абсолютне, тис грн   відносне,

%

Власний капітал        380      ВК-і    вк2      ВК2 - ВЮ|      (ВК2 - ВК-і)/ ВК-і х 100%

Забезпечення наступних витрат і платежів          430      ЗВ-і     зв2      ЗВ2 - ЗВ-і       (ЗВ2 - ЗВ-і)/ ЗВ-і х 100%

Довгострокові зобов'язання            480      ДЗі      Д32     Д32 - ДЗ-і      (Д32 - ДЗ-і)/ ДЗ-і х 100%

Поточні зобов'язання           620      ПЗ!      П32     П32 - ПЗ!       (П32 - ПЗ-і)/ ПЗ-і х 100%

Доходи майбутніх періодів  630      ДМі     ДМ2    ДМ2 - ДМ-і   (ДМ2 - ДМ-і)/ ДМ-і х 100%

Разом Пасив

(380 + 430 + 480 + 620 + 630)         640      п,         п2        п2 -п,  (П2 - П,)/ П, х 100%

V         V

дані фінансової звітності - Балансу підприємства            розрахункова частина

На відміну від горизонтального аналізу, який відтворює динаміку фінансової звітності за визначений період, вертикальний аналіз є аналізом внутрішньої структури звітності.

При здійсненні такого аналізу узагальнюючий показник приймається за 100%, а кожна його складова обчислюється як питома вага (частка від 100%).

Узагальнюючими показниками є підсумки Балансу (Актив, Пасив), обсяг реа-лізованої продукції відповідно до Звіту про фінансові результати. За допомогою цього методу аналізу з'ясовують, яку питому вагу в групі чи підгрупі узагальнюючих показників займає та чи інша стаття. Це дає можливість визначити вплив кожної складової узагальнюючого показника на фінансову діяльність підприємства.

Узагальнене представлення вертикального аналізу Активу і Пасиву Балансу підприємства разом з методикою його здійснення наведене в таблицях 9.5-9.6.

Таблиця 9.5 Узагальнений вертикальний аналіз Активу Балансу підприємства

 

Актив Код рядка       На початок звітного періоду            На кінець звітного періоду   Структура, %

 

           

           

           

            на початок звіт-ного періоду           на кінець звіт-ного періоду

Необоротні активи   080      НА-і    НА2    НА-і / А-і х 100%       НА2 / А2 х 100%

Оборотні активи       260      ОА-і    ОА2    ОА-і / А-і х 100%      ОА2 / А2 х 100%

Витрати майбутніх періодів 270      ВМ-і    ВМ2    ВМ-і / Аі х 100%        ВМ2 / А2 х 100%

Разом Актив

(080 + 260 + 270)      280      А,        А2       100%   100%

V

дані фінансовоїзвітності - Балансу підприємства розрахункова частина

Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі його виробничо-господарської діяльності. Тому об'єктивну оцінку фінансового стану можна здійс-нити, застосувавши не тільки вказані прийоми горизонтального і вертикального аналізу, але й комплекс відповідних фінансових коефіцієнтів.

•4 198 ►

 

Таблиця 9.6 Узагальнений вертикальний аналіз Пасиву Балансу підприємства

 

Пасив Код рядка       На початок звітного періоду            На кінець звітного періоду   Структура, %

 

           

           

           

            на початок звіт-ного періоду           на кінець звітного періоду

Власний капітал        380      ВК-і    вк2      ВК-і / П-і х 100%       ВК2 / П2 х 100%

Забезпечення наступних витрат і платежів          430      ЗВ-і     зв2      ЗВ-і / П-I х 100%       ЗВ2 / П2 х 100%

Довгострокові зобов'язання            480      ДЗі      Д32     ДЗ-і / П-I х 100%       Д32 / П2 х 100%

Поточні зобов'язання           620      ПЗ!      П32     ПЗ-і / П-I х 100%       П32 / П2 х 100%

Доходи майбутніх періодів  630      ДМі     ДМ2    ДМ-і / П-і х 100%      ДМ2 / П2 х 100%

Разом Пасив

(380 + 430 + 480 + 620 + 630)         640      п,         п2        100%   100%

_>

дані фінансовоїзвітності - Балансу підприємства розрахункова частина

Фінансові коефіцієнти оцінки стану підприємства мають бути такими, щоб усі пов'язані з підприємством економічними відносинами суб'єкти господарю-вання могли одержати потрібну інформацію для прийняття рішень про економічну доцільність встановлення, припинення чи продовження відносин з підприємством. У кожного з потенційних партнерів підприємства свій власний критерій економічної доцільності. Тому показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими, щоб кожний партнерзмігзробити вибір, виходячи з власних інтересів.

Разом з тим, у стабільному фінансовому стані зацікавлене передусім саме пі-дприємство. 3 одного боку, стабільний фінансовий стан будь-якого підприємства формується в процесі його взаємовідносин з постачальниками, покупцями, акціо-нерами, банками, іншими юридичними і фізичними особами. 3 іншого боку, саме від підприємства залежить ступінь його економічної привабливості для всіх суб'єк-тів господарювання, які обирають серед безлічі підприємств, спроможних задово-льнити їх економічний інтерес.

Відтак кожному підприємству необхідно систематично, детально і в динаміці аналізувати свій фінансовий стан за допомогою відповідних коефіцієнтів.

Розглянемо докладніше класифікацію і порядок розрахунку комплексу основ-них фінансових коефіцієнтів для детальної та всебічної оцінки фінансового стану підприємства.

Аналіз фінансового стану підприємства з використанням фінансових коефіцієнтів включає сім блоків:

1.         Операційний аналіз.

2.         Аналіз операційних витрат.

3.         Аналіз управління активами.

4.         Аналіз ліквідності.

5.         Аналіз довгострокової платоспроможності.

6.         Аналіз прибутковості.

7.         Аналіз майнового стану підприємства.

Операційний аналіз передбачає розkахунок коефіцієнта росту валових про-дажів (kрвп), коефіцієнта валового доходу (кВд), коефіцієнта операційного прибутку (kоп), коефіцієнта чистого прибутку (kчп) за формулами (9.1-9.4):

•4 199 ►

 

Виручка за звітний рік - Виручка за попередній рік

"РВП

 

(9.1)

Виручка за попередній рік тобто за даними форми 2 (у формулах - ф.2) слід підставляти такі показники: ст.З (010) ф.2-ст.4 (010) ф.2

"РВП

cm.4 (010) ф.2

(9.2)

Валовий прибуток (збиток) Виручка від реалізацІЇ

ВД

 

тобто за даними форми 2 слід підставляти наступні показники окремо для звіт-ного, окремо для базового років:

 

KDJJ =

^ОП

 

ст.З (050 чи 055) ф.2

баз ВД

ma k

cm.4 (050 чи 055) ф.2

 

ст.З (010) ф.2 cm.4 (010) ф.2

Прибуток do сплати процентів та оподаткування (збиток) Виручка від реалізацІЇ

 

(9.3)

 

тобто за даними форми 2 слід підставляти наступні показники окремо для звіт-ного, окремо для базового років:

 

за ст.З (170 чи 175) ф.2

"ОП =

"чл

 

, баз cm.4 (170 чи 175) ф.2 та /соп =

cm.4 (010) ф.2

ст.З (010) ф.2

Чистий прибуток (збиток) Виручка від реалізації

 

(9.4)

 

тобто за даними форми 2 слід підставляти наступні показники окремо для звіт-ного, окремо для базового років:

 

лчл

 

ст.З (220 чи 225) ф.2 ст.З (010) ф.2

 

, бзз cm.4 (220 чи 225) ф.2

^чп =  ■

cm.4 (010) ф.2

 

Для розшифрування бухгалтерського запису формул розрахунку фінансових коефіцієнтів, наведемо відповідну схему на прикладі обчислення коефіцієнта чис-того прибутку (кчп) в звітному періоді:

Код рядка у фінансовій звітності (в даному випадку: 220 - «Чистий прибуток», a 225 - «Чистий збиток»)

 

^чп

ст.З (220 чи 225) ф.2"

           

ст.З (010) ф.2

            !          

Шифр стовпця у Звіті про фінансові результати (в да-ному випадку - стовпець 3)

 

Шифр фінансовоїзвітності (в даному випадку -форма 2 «Звіт про фінансові резупьтати»)

 

•4 200 ►

 

Отже, за наведеною схемою формулу слід розшифровувати наступними чином: для визначення числового значення коефіцієнта чистого прибутку (кчп) в звітному періоді необхідно цифру, яка знаходиться у стовпці 3 (що вказує на звітний період) рядка 220 - «Чистий прибуток» чи 225 - «Чистий збиток» фор-ми 2 - «Звіту про фінансові результати» розділити на цифру, яка знаходиться у стовпці 3 (що вказує на звітний період) рядка 010 - «Дохід (виручка) від реалі-зації продукції (товарів, робіт, послуг)» форми 2 - «Звіту про фінансові резуль-тати»). Для констатації факту зростання цього коефіцієнта обчислене зна-чення повинне бути невід'ємним, тобто більшим за нуль (> 0) - підприємство має отримувати чистий прибуток (рядок 220) для успішної діяльності.

Аналогічно слід розшифровувати інші формули розрахунку фінансових по-казників (коефіцієнтів).

 

Аналіз операційних витрат передбачає розрахунок коефіцієнта витрат на 1 грн реалізованої продукції (крп), коефіцієнта адміністративно-збутових витрат на 1 грн реалізованої продукції (клз), коефіцієнта фінансових витрат та втрат від участі в капіталі на 1 грн реалізованої продукції (кФВ) за формулами (9.5-9.7):

_ Собівартість реалізованої продущії

Виручка від реалізаци          ( . )

тобто за даними форми 2 слід підставляти наступні показники окремо для звіт-ного, окремо для базового років:

, з« ст.З (040) ф.2       , баз cm.4 (040) ф.2

крП =  Г1 ma kpfj =    Г1.

ст.З (010) ф.2 cm.4 (010) ф.2

_ Витрати на реалізацію та управління

Виручка від реалізації           ( . )

тобто за даними форми 2 слід підставляти наступні показники окремо для звіт-ного, окремо для базового років:

, з« ст.З (070) ф.2 + ст.З (080) ф.2 + ст.З (090) ф.2

кТ3 =   ?          ?          ? та

ст.З (010) ф.2

баз cm.4 (070) ф.2 + cm.4 (080) ф.2 + cm.4 (090) ф.2

МЗ

К л о

cm.4 (010) ф.2

_ Фінансові витрати та втрати від участі в капіталі

Виручка від реалізації           ( . )

тобто за даними форми 2 слід підставляти наступні показники окремо для звіт-ного, окремо для базового років:

,зв ст.З(140)ф.2 + ст.З (150)ф.2 , баз ст.4 (140)ф.2 + ст.4 (150) ф.2

кфВ =  ^          ^ ma кфо =      ^          ^.

ст.З (010) ф.2 ст.4(010)ф.2

•4 201 ►

 

Аналіз управління активами передбачає розkахунок коефіцієнтів оборот-ності активів (kол), оборотності необоротних активів (кнл), оборотності чистих акти-вів (kЧА), оборотності дебіторської заборгованості (kд3), середнього періоду пога-шення (пеkіоду інкасації) дебіторської заборгованості (Тд3), оборотності запасів по реалізації (к3р), обоkотності запасів по собівартості (k3с), оборотності кредиторсь-кої заборгованості (кКЗ), середнього періоду погашення кредиторської заборгова-ності (Тк3) за формулами (9.8-9.16):

2 х Виручка від реалізацїі

Активи, разом Активи, разом)        (9.8)

на початок року на кінець року )

тобто за даними форми 1 та форми 2 слід підставляти наступні показники: 2хст.3 (010) ф.2

kОА

ст.3 (280) ф.1 + cm.4 (280) ф. 1

2 х Виручка від реалізацІЇ

Необоротні активи Необоротні активиЛ,  (9.9)

на початок року        на кінець року

 

тобто за даними форми 1 та форми 2 слід підставляти наступні показники: 2хст.3 (010) ф.2

kНА

ст.3 (080) ф.1 + ст.4 (080) ф.1

Активц разом Активц разом

на початок + на кінець

року    року

2 х Виручкавід реалізації

(9.10)

Поточні          Поточні

зобов'язання + зобов'язання на початокроку на кінець року

 

тобто за даними форми 1 та форми 2 слід підставляти наступні показники:

kЧА

2хст.3(010)ф.2

(ст.3 (280) ф.1 + ст.4 (280) ф.1 - (ст.3 (620) ф.1 + ст.4 (620) ф. 1))

 

2 х Виручка від реалізації

дз        Дебіторська    Дебіторська

заборгованість + заборгованість на початок року на кінець року

 

(9.11)

 

тобто за даними форми 1 та форми 2 слід підставляти наступні показники:

 

ДЗ

 

2хст.3 (010) ф.2

(ст.3 (050 +160 + 170 + 180 +190 + 200 + 210) ф. 1) + + (ст.4 (050 +160 +170 +180 +190 + 200 + 210) ф.1)

 

•4 202 ►

 

365      365

Ідз=т;rr-          ^          . , ...     z.         =—. (9.12)

Коефіцієнт оборотност і оебіторськоі заборгованості kдз

2 х Виручка від реалізації

ko =     —        —        т,

Запаси            Запаси )          (9 13)

+          ■

на початок року на кінець року)

тобто за даними форми 1 та форми 2 слід підставляти наступні показники:

k3

р

k3

2хст.3 (010) ф.2

(ст.3 (100+110+120+130+140) ф.1) + (ст.4 (100+110+120+130+140) ф.1)

2хСобівартіаль реалізоваюї продукції(товаріщ робіт, послуг)

Запаси            Запаси )          , (д.н)

на початок року на кінець року)

 

тобто за даними форми 1 та форми 2 слід підставляти наступні показники:

k3

2хст.3 (040) ф.2

(ст.3 (100+110+120+130+140) ф.1) + (ст.4 (100+110+120+130+140) ф.1)

 

2 х Виручка від реалізації Кредиторсь ка Кредиторсь ка ^ заборгован ість + заборгован ість на початок року на кінець року

 

(9.15)

 

тобто за даними форми 1 та форми 2 слід підставляти наступні показники: 2хст.3 (010) ф.2

kКЗ

ст.3 (530) ф.1 + ст.4 (530) ф.1

 

365      365

'кз=т;   гг.        z          :           ^          z          :=         . (9.16)

Коефіцієнт оборотност кредиторськоі заборгованості kкз

Аналіз ліквідності вказує на спроможність підприємства перетворити акти-ви на грошові кошти швидко і без втрат ринкової вартості.

Оцінюючи ліквідність підприємства, аналізують достатність поточних (оборот-них) активів для погашення поточних зобов'язань - короткострокової кредиторсь-кої заборгованості.

При оцінці ліквідності розраховують такі показники:

1.         Коефіцієнт покриття.

2.         Коефіцієнт швидкої ліквідності.

3.         Коефіцієнт абсолютної ліквідності.

4.         Чистий робочий капітал.

•4 203 ►

 

Коефіцієнт покриття (коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт загальної ліквідності) (кп) дає загальну оцінку ліквідності активів, вказуючи на те, скільки гри-вень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов'я-зань. Він розраховується за формулою (9.17):

Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів

1<п=7,            :           7—;     7          ^          ^7        :           ^^'       (9.17)

Поточні зобовязання + Доходи маибутніх перюдів

тобто за даними форми 1 для його обчислення слід підставляти наступні по-казники окремо для звітного, окремо для базового періодів:

, баз ст.З (260) ф. 1 + ст.З (270) ф. 1

Кг, =   ^          ^ та

ст.З (620) ф.1 + ст.З (630) ф. 1

зв cm.4 (260) ф.1 + cm.4 (270) ф. 1

К п —

cm.4 (620) ф.1 + cm.4 (630) ф. 1

Коефіцієнт швидкої ліквідності (так званий коефіцієнт «лакмусу») (кшл), на відміну від коефіцієнта покриття, вказує на якість використання оборотних активів. Він розраховується за формулою (9.18):

Оборотні активи - Запаси + Витрати майбутніх періодів

Кшл = ^          :^—;    7,         ;           ^Т        :           ^          •          (9.18)

Поточні зобов язання + Доходи маибутніх перюдів

тобто за даними форми 1 для його обчислення слід підставляти наступні по-казники окремо для звітного, окремо для базового періодів:

, баз ст.З (260) ф.1 -(ст.З (100 + 110 + 120 + 130 + 140) ф.1) + ст.З (270) ф.1

Кщг] =            .

^ШЛ

ст.З (620) ф.1 + ст.З (630) ф. 1 зв cm.4 (260) ф.1-(ст.4 (100 + 110 + 120 + 130 + 140) ф.1) + ст.4 (270) ф.1

cm.4 (620) ф.1 + cm.4 (630) ф. 1

Коефіцієнт абсолютноїліквідності (кДЛ) показує, яка частина поточних зобо-в'язань може бути погашеною негайно. Цей показник найточніше відтворює мобі-льність грошових коштів підприємства. Він розраховується за формулою (9.19):

Грошові кошти та їх еквіваленти

^АЛ =^           :           7-—;   7,         ^          ^7        :           ^7 <     (9.19)

Поточні зобовязання + Дохоои маибутніх перюоів

тобто за даними форми 1 для його обчислення слід підставляти наступні по-казники окремо для звітного, окремо для базового періодів:

, ваз ст.З (230) ф.1 + ст.З (240) ф. 1

КдУї =            ^          ^ та

ст.З (620) ф.1 + ст.З (630) ф. 1

зв _ст.4(230)ф.1 + ст.4 (240) ф.1 cm.4 (620) ф.1 + cm.4 (630) ф. 1

•4 204 ►

 

Для оцінки платоспроможності та фінансової стійкості підприємства слід та-кож розрахувати чистий робочий капітал підприємства (ЧРК). Його наявність свідчить про те, що підприємство спроможне не тільки сплатити поточні борги, але й має фінансові ресурси для розширення діяльності та інвестування найбільш прибуткових видів діяльності. Він розраховується за формулою (9.20):

ЧРК = [Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів]-- [Поточні зобов'язання + Доходи майбутніх періодів],

тобто за даними форми 1 для його обчислення слід підставляти наступні по-казники окремо для звітного, окремо для базового періодів:

чркбаз = [ст 3 (260) ф1 + ст3 (270) ф.1]-[ст.3 (620) ф.1 + ст.3 (630) ф.1. ЧРК36 = [cm.4 (260) ф.1 + ст.4 (270) ф.1]-[ст.4 (620) ф.1 + ст.4 (630) ф.1.

Аналіз довгострокової платоспроможності характеризує фінансову стійкість підприємства на перспективу з позицій структури коштів, а також залеж-ність підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів. При цьому аналізі викори-стовують наступні коефіцієнти:

1.         Коефіцієнт концентрації власного капіталу.

2.         Коефіцієнт концентраціїзалученого капіталу.

3.         Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу.

4.         Коефіцієнт забезпечення по кредитах.

Коефіцієнт концентрації власного капіталу (коефіцієнт автономії) (kвк) ви-значає питому вагу коштів власників підприємства в загальній сумі засобів, вкла-дених в майно підприємства. Він характеризує можливість підприємства виконати свої зовнішні зобов'язання за рахунок використання власних коштів і розрахову-ється за формулою (9.21):

Власний капітал

kвк=*  ^;         ,           (9.21)

Активи підприємства

тобто за даними форми 1 слід підставляти наступні показники окремо для звіт-ного, окремо для базового періодів:

 баз ст.3 (380) ф.1      „ cm.4 (380) ф.1

kвк =   ^ та kдк =       ^.

ст.3 (280) ф.1 cm.4 (280) ф.1

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу (kзк) є протилежним за зміс-том попередньому коефіцієнту. Він характеризує питому вагу залучених коштів в загальній сумі засобів, вкладених в майно підприємства, і розраховується за фор-мулою (9.22):

Залучений капітал

kзк=.   TZ       ,           (9.22)

Активи підприємства

•4 205 ►

 

тобто за даними форми 1 слід підставляти наступні показники окремо для звіт-ного, окремо для базового періодів:

, баз ст.З (430) ф.1 + ст.З (480) ф.1 + ст.З (620) ф.1 + ст.З (630) ф. 1

кяк =   1          1          1                      ma

ст.З (280) ф.1

 

Іу

 

cm.4 (430) ф.1 + СШ.4 (480) ф.1 + ст.4 (620) ф.1 + ст.4 (630) ф.1

зк =     .

cm.4 (280) ф.1

 

Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу (к3в) дає уза-гальнену оцінку фінансової стійкості підприємства. Він розраховується за форму-лою (9.23):

Залучений капітал

Кзв =^            :           :           •          (9.23)

Власнии капітал

тобто за даними форми 1 слід підставляти наступні показники окремо для звіт-ного, окремо для базового періодів:

, баз ст.З (430) ф.1 + ст.З (480) ф.1 + ст.З (620) ф.1 + ст.З (630) ф. 1

к^в =                                                  та

ст.3(380)ф.1

. зв cm.4 (430) ф.1 + ст.4 (480) ф.1 + ст.4 (620) ф.1 + ст.4 (630) ф.1

^зв =   .

cm.4 (380) ф.1

Коефіцієнт забезпечення по кредитах (коефіцієнт покриття процентів) (І<КРЕД) дає можливість оцінити потенційну можливість підприємства погасити зов-нішні запозичення. Він вказує на ступінь захищеності кредиторів від несплати про-центних платежів і обчислюється за формулою (9.24):

Прибуток do оподаткування + Виплата процентів

ККРЕД =        zr-        :           <          (9.24)

Фінансові витрати

тобто за даними форми 2 слід підставляти наступні показники окремо для звіт-ного, окремодля базового років:

 

ккрщ =                        та

ст.З (170 чи175) ф.2 + ст.З (150) ф.2 ст.З (140) ф.2

 

. баз cm.4 (170 чи 175) ф.2 + cm.4 (150) ф.2

"КРЕЛ =         .

cm. 4 (140) ф.2

Загальновідомо, що на короткострокову та довгострокову платоспроможність підприємства впливає його можливість отримувати прибуток. В цьому зв'язку не-обхідно здійснити аналіз прибутковості діяльності підприємства за показником рентабельності, який є якісним аспектом ефективності його роботи.

При здійсненні цього аналізу необхідно визначити показники:

•4 206 ►

 

1.         Рентабельності продажів.

2.         Рентабельності активів.

3.         Рентабельності капіталу.

Показник рентабельності продажів (Rnp) характеризує, який прибуток з однієї гривні продажів отримує підприємство. Він розраховується за формулою (9.25):

 Чистий прибуток (збиток)

RПР ~о           ^          :           •■        Z          :           Т-        ,           (9.25)

Виручка віо реалізаци прооукци (товарів, робіт, послуг)

тобто за даними форми 2 слід підставляти наступні показники окремо для звіт-ного, окремо для базового років:

,„ ст.3 (220 чи 225) ф.2         ба5 cm.4 (220 чи 225) ф.2

Rffp =  г ma Rjfp =      г.

ст.3 (010) ф.2 cm.4 (010) ф.2

Показник рентабельності активів (RA) характеризує, наскільки ефективно підприємство використовує наявні активи для отримання прибутку, тобто показує, який прибуток приносить кожна гривня, вкладена в активи підприємства. Він обчи-слюється за формулою (9.26):

 2 х Чистий прибуток (збиток)

RA =—;          —ї.      —,

" Активи, разом Активи, разом       (9.26)

на початок року на кінець року

RA

тобто за даними форми 1 та форми 2 слід підставляти наступні показники: 2 х ст.3 (220 чи 225) ф.2

ст.3 (280) ф.1 + ст.4 (280) ф.1

 

Показник рентабельності капіталу (RK) характеризує ефективність викорис-тання підприємством власного капіталу. Він визначається як співвідношення чис-того прибутку та середньорічної вартості власного капіталу і розраховується за формулою (9.27):

 2 х Чистий прибуток (збиток)

RK =-^           з          :—-—^           !—z     7і—,

Власнии капітал Власнии капітал  (9.27)

RK

на початок року на кінець року тобто за даними форми 1 та форми 2 слід підставляти наступні показники: 2хст.3 (220) ф.2

ст.3 (380) ф.1 + cm.4 (380) ф. 1

Аналіз майнового стану характеризує кошти, що їх має підприємство у своєму розпорядженні, оцінка яких здійснюється за показниками суми господарсь-ких коштів підприємства, питомої ваги активної частини основних фондів, коефіці-єнта зносу основних фондів, коефіцієнта оновлення і коефіцієнта вибуття основ-них фондів підприємства, спосіб розрахунку яких наведений в табл. 9.7.

•4 207 ►

 

Таблиця 9.7 Класифікація ma спосіб розрахунку показників оцінки майнового стану підприємства

 

№ з/п  Показники оцінки     Спосіб розрахунку

1.         Сума господарських коштів підприємства            Валюта балансу

2.         Питома вага активної частини основних фондів Вартість активної частини основних фондів

 

           

            Загальна вартість основних фондів

3.         Коефіцієнт зносу основних фондів Сума зносу

 

           

            Первісна вартість основних фондів

4.         Коефіцієнт оновлення основних фондів    Вартість введених основних фондів

 

           

            Вартість основних фондів на кінець року

5.         Коефіцієнт вибуття основних фондів         Вартість вилучених основних фондів

 

           

            Вартість основних фондів на початок року

Слід підкреслити, що всі описані вище показники фінансового стану підпри-ємства тісно взаємозв'язані. Тому оцінити реальний фінансовий стан підприємства можна лише на підставі використання певного комплексу показників з урахуванням впливу різних факторів на відповідні показники і мети здійснення фінансової діаг-ностики підприємства.

Наведемо коротку змістовну характеристику та певні пояснення деяких фі-нансових показників щодо прогнозованих тенденцій їх змін.

1.         Сума господарських коштів, що їх підприємство має у розпорядженні, дає загальну вартісну оцінку активів, які перебувають на балансі підприємства. Зрос-тання цього показника свідчить про збільшення майнового потенціалу підприємства.

2.         Питома вага активної частини основних засобів. Згідно з нормативними документами під активною частиною основних засобів розуміють машини, облад-нання і транспортні засоби (тобто об'єкти II, III та IV груп основних виробничих фон-дів). Зростання цього показника в динаміці відтворює позитивну тенденцію.

3.         Коефіцієнт зносу основних фондів характеризує частку зношених основ-них фондів у загальній їх вартості. Використовується для характеристики дійсного їх стану на підприємстві.

4.         Коефіцієнт оновлення основних фондів показує, яку частину наявних на кінець звітного періоду основних фондів займають тільки-но введені основні фонди.

5.         Коефіцієнт вибуття основних фондів показує, яка частина основних фон-дів, з якими підприємство почало діяльність у звітному періоді, вибула з причини зносу та з інших причин.

6.         Коефіцієнт покриття характеризує співвідношення оборотних активів і поточних зобов'язань. Для нормального функціонування підприємства цей показник має бути більшим за 1. Його зростання є позитивною тенденцією. Значення показ-ника залежить від щоденної потреби підприємства у вільних грошових ресурсах.

•4 208 ►

 

7.         Коефіцієнт швидкоїліквідності аналогічний коефіцієнту покриття, але об-числюється за вужчим колом поточних активів (з розрахунку виключають найменш ліквідну їх частину - виробничі запаси). Кошти, які можна отримати у разі вимуше-ної реалізації виробничих запасів, можуть бути суттєво меншими за витрати на їх придбання. За ринкової економіки типовою є ситуація, коли під час ліквідації підп-риємства отримують 40% і менше від облікової вартості запасів.

8.         Коефіцієнт абсолютної ліквідності є найжорсткішим критерієм ліквідності активів підприємства і показує, яку частину короткострокових зобов'язань можна за необхідності погасити негайно. Рекомендована нижня межа цього показника - 0,2.

 

9.         Коефіцієнт покриття запасів (коефіцієнт оборотності запасів по реалізації) розраховується як співвідношення величини стабільних джерел покриття запасів та їх загальної суми. Якщо значення цього показника є меншим за 1 (одиницю), то поточний фінансовий стан підприємства вважають недостатньо стійким.

10.       Коефіцієнт концентрації власного капіталу характеризує частку власно-сті самого підприємства у загальній сумі коштів, інвестованих у його діяльність. Чим вищий цей коефіцієнт, тим більш фінансово стійким і незалежним від креди-торів є підприємство. Доповненням до цього показника є коефіцієнт концентрації залученого (позикового капіталу). Сума обох коефіцієнтів дорівнює 1 (одиниці).

11.       Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів. Зростання цього показника в динаміці також свідчить про посилення залежності підприємства від кредиторів, тобто про зниження його фінансової стійкості.

 

Практична ситуація

Необхідно здійснити фінансову діагностику підприємства за наведеними нижче бухгалтер-ськими документами його діяльності в 2004 ро-ці (Балансом та Звітом про фінансові результа-ти). Для здійснення фінансової діагностики слід провести горизонтальний, вертикальний аналіз звітності, а також розгорнутий аналіз за допо-могою коефіцієнтів, описаних в п.9.4 формулами (9.1-9.27) та таблицею 9.7.

Розв 'язання практичної ситуації

Здійснимо горизонтальний і вертикальний аналіз Активу і Пасиву Балансу пі-дприємства, представивши результати у вигляді табл. 9.8-9.11.

Таблиця 9.8 Узагальнений горизонтальний аналіз Активу Балансу підприємства

 

Актив Код рядка       На початок звітного періоду            На кінець звітного періоду   Відхилення

 

           

           

           

            абсолютне, тис грн   відносне,

%

Необоротні активи   080      222 322           236 834           14 512 14512/ 222322 х 100% = 6,5%

Оборотні активи       260      45 803 47 333 1 530   1530/ 45803 х 100% = 3,3%

Витрати майбутніх періодів 270      9 018   7 854   -1 164 -1164/ 9018 х 100% = -12,9%

Разом Актив

(080 + 260 + 270)      280      277 143           292 021           14 878 14878/ 277143x100% = 5,4%

•4 209 ►

 

Таблиця 9.9 Узагальнений горизонтальний аналіз Пасиву Балансу підприємства

 

Пасив Код рядка       На початок звітного періоду            На кінець звітного періоду   Відхилення

 

           

           

           

            абсолютне, тис грн   відносне,

%

Власний капітал        380      226 658           225 617           -1 041 -1041/ 226658 х 100% = -0,5%

Забезпечення наступних витрат і платежів          430      4 603   2 196   -2 407 -2407/ 4603 х 100% = -52,3%

Довгострокові зобов'язання            480      210      4 964   4 754   4754/ 210 = 22,6 рази

Поточні зобов'язання           620      43 298 46 574 3 276   3276/ 43298 х 100% = 7,6%

Доходи майбутніх періодів  630      2 374   12 670 10 296 10296/ 2374 = 4,3 рази

Разом Пасив

(380 + 430 + 480 + 620 + 630)         640      277 143           292 021           14 878 14878/ 277143x100% = 5,4%

Таблиця 9.10 Узагальнений вертикальний аналіз Активу Балансу підприємства

 

Актив Код рядка       На початок звітного періоду            На кінець звітного періоду   Структура, %

 

           

           

           

            на початок звіт-ного періоду           на кінець звіт-ного періоду

Необоротні активи   080      222 322           236 834           80,2%  81,1%

Оборотні активи       260      45 803 47 333 16,5%  16,2%

Витрати майбутніх періодів 270      9 018   7 854   3,3%    2,7%

Разом Актив

(080 + 260 + 270)      280      277 143           292 021           100%   100%

Таблиця 9.11 Узагальнений вертикальний аналіз Пасиву Балансу підприємства

 

Пасив Код рядка       На початок звітного періоду            На кінець звітного періоду   Структура, %

 

           

           

           

            на початок звіт-ного періоду           на кінець звітного періоду

Власний капітал        380      226 658           225 617           81,8%  77,3%

Забезпечення наступних витрат і платежів          430      4 603   2 196   1,7%    0,8%

Довгострокові зобов'язання            480      210      4 964   0,1%    1,7%

Поточні зобов'язання           620      43 298 46 574 15,6%  15,9%

Доходи майбутніх періодів  630      2 374   12 670 0,9%    4,3%

Разом Пасив

(380 + 430 + 480 + 620 + 630)         640      277 143           292 021           100%   100%

Аналізуючи отримані дані можна зробити попередній висновок про те, що валюта Балансу збільшилась на 5,4%. Структура Активів підприємства орієнтована здебільшого на необоротні ак-тиви. Іх питома вага найбільша і складає на початок року 80,2%, а на кінець року зростає до 81,1%. Отже, досліджуване виробництво є фондомістким. Разом з тим структура Пасиву Балансу підпри-ємства представлена в основному власним капіталом, на який припадає 81,8% коштів на початок року і спостерігається зменшення до 77,3% - на кінець року. Майже незмінними в структурі коштів залишаються поточні зобов'язання, що свідчить про певну стабільність в поточній заборгованості підприємства, хоча їх сума зростає на 7,6%. Аналізуючи динаміку звітності, слід зауважити, що під-приємство поступово нарощує суму необоротних (на 6,5%) і оборотних активів (на 3,3%) при одно-часному скороченні витрат майбутніх періодів на 12,9%, що в цілому є позитивною тенденцією. Ди-наміка Пасиву демонструє незначне скорочення власного капіталу (на 0,5%), суттєве скорочення забезпечення майбутніх виплат (на 52,9%) при одночасному значному зростанні всіх зобов'язань підприємства (зростання довгострокових зобов'язань в 22,6 рази, поточних зобов'язань - на 7,6%) та доходів майбутніх періодів - в 4,3 рази. Отже, порівняно з Активом підприємства, його Пасив викликає більшу стурбованість і вимагає пильної уваги керівництва щодо розробки заходів щодо стабілізації політики фінансування.

•4 210 ►

 

Додаток

до Положення (Стандарту)

бухгалтерського обліку 2

 

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство            ДВАТ «Прогрес»       за ЄДРПОУ

Територія       Україна           за КОАТУУ

Форма власності       державна       за КФВ

Орган державного управління Мінпаливенерго  за СПОДУ

Галузь вугільна          за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності  видобуток вугілля за КВЕД

Кількість підприємств          _^       

Одиниця виміру тис грн Контрольна сума

Адреса            м. Вугледар, вул. Шахтарів, 4         

 

Коди

 

БАЛАНС

на 31 грудня 2004 року

Форма № 1

КодзаДКУД   | 1801001

 

Актив Код рядка       На початок звітного періоду            На кінець звітного періоду

1          2          3          4

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ                         

Нематеріальні активи: залишкова вартість первісна вартість знос         010      123      216

 

            011      123      216

 

            012      ( ~~ )   ( ~~ )

Незавершене будівництво   020      18 517 14 491

Основні засоби:

залишкова вартість первісна вартість знос            030      203 682           222 127

 

            031      284 323           304 012

 

            032      (80 641)          (81 885)

Довгострокові фінансові інвестиції: обліковані методом участі в капіталі інших підприємств інші фінансові інвестиції       040                 

 

            045                 

Довгострокова дебіторська заборгованість           050                 

Відстрочені податкові активи         060                 

Інші необоротні активи        070                 

Усього за розділом I 080      222 322           236 834

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ                             

Запаси:

виробничі запаси

тварини на вирощуванні та відгодівлі

незавершене виробництво

готова продукція

товари            100      9 340   4 594

 

            110                 

 

            120      3          46

 

            130                 

 

            140      524      371

Векселі одержані       150      21 715 15 755

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість первісна вартість резерв сумнівних боргів       160      10 407 23 233

 

            161      10 407 23 233

 

            162      ( ~~ )   ( ~~ )

•4 211 ►

 

1          2          3          4

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом за виданими авансами з нарахованих доходів із внутрішніх розрахунків         170      27        27

 

            180      50                    190                 

 

            200                 

Інша поточна дебіторська заборгованість  210      543      772

Поточні фінансові інвестиції           220                 

Грошові кошти та їх еквіваленти: у національній валюті в іноземній валюті    230      1          3

 

            240                 

Інші оборотні активи            250      3 193   2 532

Усього за розділом II            260      45 803 47 333

III. Витрати майбутніх періодів       270      9 018   7 854

Баланс            280      277 143           292 021

 

Пасив Код рядка       На початок звітного періоду            На кінець звітного періоду

1          2          3          4

I. ВЛАСНИИ КАПІТАЛ                             

Статутний капітал    300      39 744 39 744

Пайовий капітал       310                 

Додатковий вкладений капітал      320                 

Інший додатковий капітал   330      152 864           152 864

Резервний капітал    340                 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  350      34 050 33 009

Неоплачений капітал           360      ( )        ( )

Вилучений капітал   370      ( )        ( )

Усього за розділом I 380      226 658           225 617

II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ I ПЛАТЕЖІВ                              

Забезпечення виплат персоналу    400                 

Інші забезпечення     410                 

            415                 

            416      ( )        ( )

Цільове фінансування          420      4 603   2 196

Усього за розділом II            430      4 603   2 196

III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ                        

Довгострокові кредити банків        440                 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання            450      39        39

Відстрочені податкові зобов'язання           460                 

Інші довгострокові зобов'язання     470      171      4 925

Усього за розділом III           480      210      4 964

IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ                            

Короткострокові кредити банків    500      -          1 000

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями   510                 

Векселі видані           520      2 106   39

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги          530      12 486 15 175

Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів з бюджетом

з позабюджетних платежів зі страхування з оплати праці з учасниками із внутрішніх розрахунків  540                 

 

            550      7 039   10 675

 

            560      4 814   4 814

 

            570      1 509   913

 

            580      1 764   1 839

 

            590                 

 

            600      174      241

Інші поточні зобов'язання    610      13 406 11 878

Усього за розділом IV          620      43 298 46 574

V. Доходи майбутніх періодів         630      2 374   12 670

Баланс            640      277 143           292 021

•4 212 ►

 

Додаток

до Положення (Стандарту)

бухгалтерського обліку 3

 

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство            ДВАТ «Прогрес»       заЄДРПОУ

Територія       Україна           за КОАТУУ

Форма власності       державна       за КФВ

Орган державного управління Мінпаливенерго за СПОДУ

Галузь вугільна          заЗКГНГ

Видекономічноїдіяльності    видобуток вугілля заКВЕД

Кількість підприємств          _^       

Одиниця виміру       тис грн           Контрольна сума

 

Коди

 

ЗВІТ

про фінансові результати

за 2004 рік

Форма № 2

КодзаДКУД   | 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття            Код рядка       За звітний період      За попе-редній період

1          2          3          4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  010      110 782           105 306

Податок на додану вартість 015      16 670 13 814

Акцизний збір           020                 

 

            025                 

Інші вирахування з доходу   030                 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)            035      94 112 91 492

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)       040      87 304 73 391

Валовий: прибуток збиток   050      6 808   18 101

 

            055                 

Інші операційні доходи        060      8 907   9 912

Адміністративні витрати     070      4 858   9 575

Витрати на збут        080      499      402

Інші операційні витрати      090      8 704   18 706

Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток збиток       100      1 654  

 

            105                  670

Дохід від участі в капіталі     110                 

Інші фінансові доходи          120      1          1

Інші доходи    130      570      815

Фінансові витрати    140      558      345

Втрати від участі в капіталі  150                 

Інші витрати  160      1 684   1 271

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток збиток   170                 

 

            175      17        1 470

Податок на прибуток від звичайної діяльності     180      1 024   4 131

Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток збиток           190                 

 

            195      1 041   5 601

•4 213 ►

 

1          2          3          4

Надзвичайні: доходи витрати         200                 

 

            205                 

Податки з надзвичайного прибутку           210                 

Чистий: прибуток збиток     220                 

 

            225      1 041   5 601

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника    Код рядка       За звітний період      За попе-редній період

1          2          3          4

Матеріальні затрати  230      41 669 40 220

Витрати на оплату праці     240      30 668 20 327

Відрахування на соціальні заходи   250      13 304 7 366

Амортизація  260      6 516   5 317

Інші операційні витрати      270      9 251   28 665

Разом  280      101 408           101 895

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті   Код рядка       За звітний період      За попередній період

1          2          3          4

Середньорічна кількість простих акцій      300                 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій        310                 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію    320                 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію  330                 

Дивіденди на одну просту акцію    340                 

Керівник                   

МП      (підпис)

Головний бухгалтер            

(підпис)

•4 214 ►

 

Здійснимо аналіз діяльності підприємства на основі застосування фінансових коефіцієнтів. Нагадаємо, що аналіз з використанням фінансових коефіцієнтів складається з таких блоків:

1.         Операційного аналізу.

2.         Аналізу операційних витрат.

3.         Аналізу управління активами.

4.         Аналізу ліквідності.

5.         Аналізу довгострокової платоспроможності.

6.         Аналізу прибутковості.

7.         Аналізу майнового стану підприємства.

Операційний аналіз передбачає розрахунок фінансових коефіцієнтів за фор-мулами (9.1-9.4):

-          коефіцієнт росту валових продажів (кРВп)',          110782-105306 5476 .

кРвп =            =          = 0,052;

105306            105306

-          коефіцієнт валового доходу (кВд):

, зе 6808         ваз 18101

kin =    = 0,06 ksg =    = 0,17]

110782            105306

-          коефіцієнт операційного прибутку (коп)', зв         -17      , баз -1470

/с5п =  = -0,0002 «on =          = -0,014 ;

110782            105306

-          коефіцієнт чистого прибутку (кцП):

, зв -1041        баз -5601

кцП =  = -0,009 kgn =            = -0,053 .

110782            105306

Операційний аналіз демонструє, що в господарській діяльності підприємства намітилася неоднозначна тенденція, яка свідчить про фінансовий спад в 2004 ро-ці. Зокрема, при зростанні валових продажів лише на 5,2% спостерігається скоро-чення валового доходу з 17% до 6%, скорочення операційного збитку з 1,4% до 0,02%. Позитивним моментом є скорочення збитковості підприємства за показни-ком чистих збитків з -5,3% до -0,9%. Але ситуація залишає очікувати на краще.

Аналіз операційних витрат передбачає розрахунок фінансових коефіцієнтів за формулами (9.5-9.7):

-          коефіцієнт собівартості реалізованої продукції (крП):

, зв 87304       баз 73391

крп =   = 0,8 kpff =     = 0,7;

110782            105306

-          коефіцієнт витрат на реалізацію та управління (кАз):

•4 215 ►

 

, зв 4858 + 499 + 8704 14061           .

/Сдо =              =          = 0,1 3 ,

110782            110782

, баз 9575 + 402 + 18706 28683

кАЗ =  =          = 0,27;

105306            105306

-          коефіцієнт фінансових витрат та втрат від участі в капіталі (кФВ):

, зв 558 + 0     , баз 345 + 0

кфв =   = 0,005 кфа = = 0,003.

110782            105306

Аналіз операційних витрат вказує на те, що витрати на 1 грн реалізованої продукції в 2004 році зростають з 0,7 грн до 0,8 грн . Це свідчить про суттєве зрос-тання витратності виробництва. Разом з тим, слід зауважити, що невиробничі ви-трати, зокрема адміністративно-збутові витрати на 1 грн реалізованої продукції скорочуються з 0,27 грн до 0,13 грн, тобто вдвічі. Майже невідчутними в досліджу-ваному виробництві є фінансові витрати на 1 грн реалізованої продукції.

Аналіз управління активами передбачає розрахунок фінансових коефіцієнтів за формулами (9.8-9.16):

-          коефіцієнт оборотності активів (коА):

,           2x110782        221564 .

кОА = =          = °'39 ;

277143 +292021 569164

-          коефіцієнт оборотності необоротних активів (кнА):

,           2x110782        221564 .

кНА = =          = °'48 [

222322+236834 459156

-          коефіцієнт оборотності чистих активів (кцА):

2x110782        221564

(277143 + 292021 - (43298 + 46574)) 479292

-          коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (кДз):

,           2x110782        221564 .

кДЗ = М         =          = 6'32 ;

(7 0407 + 27 + 50 + 543) + (23233 + 27 + 772) 35059

-          середній період погашення дебіторськоїзаборгованості (Тдз):

-,. 366 366      . .

Тпз =   =          = 58 онів]

/Сд3 6,32

-          коефіцієнт оборотності запасів по реалізації (кзр):

,           2x110782        221564 .

к3 =     =          = 74,89;

р (9340 + 3 + 524)+ (4594 + 46 + 371) 14878

•4 216 ►

 

- коефіцієнт оборотності запасів по собівартості (кзс)'.

,           2x87304          174608 ..

к3 =     =          = 7 7,74;

0 (9340 + 3 + 524) +(4594 +46 + 371) 14878

-          коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (кКз):

2x110782 221564 12486+15175 27661

-          середній період погашення кредиторськоїзаборгованості (Ткз)'т 366 366         , .

Ткз =   =          = 46 днів.

Аналіз управління активами підприємства демонструє надзвичайно низькі ко-ефіцієнти оборотності необоротних та чистих активів (менше 1). Але разом з тим, є і позитивні тенденції, про що свідчать високі коефіцієнти оборотності запасів по реалізації та собівартості. Період погашення кредиторської заборгованості стано-вить в середньому 46 днів, що менше за період погашення дебіторської заборго-ваності (58 днів). Це свідчить про те, що підприємству боржники повертають кошти скоріше, ніж воно розраховується за своїми зобов'язаннями. Тобто є певний заділ при здійсненні платежів.

Аналіз ліквідності вказує на його спроможність перетворити актив на грошові кошти швидко і без втрат ринкової вартості. Оцінюючи ліквідність підприємства, аналізують достатність поточних (оборотних) активів для погашення поточних зо-бов'язань - короткострокової кредиторської заборгованості. При оцінці ліквідності розраховуємо коефіцієнти за формулами (9.17-9.19):

-          коефіцієнт покриття (kn):

, баз 45803+9018 54821 .

«п =     =          = ''2;

43298 + 2374 45672

, ,е 47333 + 7854 55187

кп =     =          = 0,93;

46574 + 12670 59244

 

- коефіцієнт швидкоїліквідності (кшл):

, баз 45803 -(9340 + 3 + 524) + 9018 44954

кщ/7 = =          = 0,98 ;

43298+2374   45672

 0,85;

, зв 47333 - (4594 + 46 + 371) + 7854 50176

46574+12670 59244

 коефіцієнт абсолютноїліквідності (кАЛ):

, баз     1 + 0    1

/сдт/ = =          = 0,00002 ;

43298 + 2374 45672

•4 217 ►

 

, зв      з + о    3

кТп =  =          = 0,00005 .

46574 +12670 59244

Для оцінки платоспроможності та фінансової стійкості підприємства слід та-кож розрахувати чистий робочий капітал підприємства (ЧРК) за формулою (9.20):

чркбаз =[45803+9018]-[43298 +2374] = 9149 тис грн;

ЧРКзв = [47333 + 7854]-[46574 +12670] = -4057 тис грн.

Аналіз ліквідності показує, що наявні у підприємства оборотні активи викори-стовуються досить ефективно для погашення поточних зобов'язань, але в 2004 році порівняно з попереднім роком ліквідність підприємства зменшується. Свід-ченням цього є зменшення коефіцієнта покриття від 1,2 до 0,93 та коефіцієнта швидкої ліквідності від 0,98 до 0,85. Негативним є відсутність у підприємства гро-шових коштів та їх еквівалентів для негайного погашення власних поточних зобо-в'язань, про що свідчать нульові показники абсолютної ліквідності, а також відсут-ність у 2004 році чистого робочого капіталу для забезпечення відтворювальної ді-яльності підприємства на ринку.

Аналіз довгостроковоїплатоспроможності характеризує фінансову стійкість підприємства на перспективу з позицій структури коштів, а також залежність підп-риємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів. При цьому аналізі обчислюємо фі-нансові коефіцієнти за формулами (9.21-9-24):

-          коефіцієнт концентрації власного капіталу (квк):

, баз 226658   зв 225617

квк =   = 0,82 kgK =  = 0,77;

277143            292021

-          коефіцієнт концентрації залученого капіталу (кзк):

і баз 4603 + 210 + 43298 + 2374 50485 л<0;

kvis =   =          = о,і о

277143            277143

, зв 2196 + 4964+46574+12670 66404

кзк =    =          = 0,23 ;

292021            292021

-          коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу (кзв):

, баз 4603 + 210 + 43298+2374 50485

кзв =   =          = 0,22;

226658            226658

, ,s 2196 + 4964 + 46574 +12670 66404

«зв =   =          = 0,29;

225617            225617

-          коефіцієнт забезпечення по кредитах (кКРЕд):

, баз -17 + 0 -17         , зе       -1470 + 0 -1470

ККРЕД =        =          = -0,03 ККРЕД =       =          = -4,26.

•4 218 ►

558      558      345      345

 

Аналіз платоспроможності підприємства характеризує структуру наявного в його розпорядженні капіталу як орієнтовану на власні кошти. Але поступово така тенденція зменшується на користь залученого капіталу, про що свідчать коефіцієнти власного і залученого капіталу, які в 2004 році дорівнюють 0,77 та 0,23 відповідно. До того ж, слід зазначити, що в 2004 році підприємство повністю позбавлене мож-ливості розраховуватися за залученими кредитами.

Здійснимо аналіз прибутковості діяльності підприємства за показниками рен-табельності, який є якісним аспектом ефективності його роботи, скориставшись формулами (9.25-9.27). При здійсненні цього аналізу необхідно визначити показ-ники рентабельності продажів, рентабельності активів підприємства та рентабель-ності використання власного капіталу підприємством.

-          рентабельність продажів (Rnp):

_,s -1041         баз -5601

Rnp =  = -0,0094 Rnp =         = -0,0532 ;

110782            105306

-          рентабельність активів (RA):

i-,         2х(-1041)        -2082

RA =   '           =         = -0,004 ;

277143 + 292021 569164

-          рентабельність капіталу (RK):

_          2х(-1041)        -2082

RK =   '           =          = -0,005 .

226658+225617 452275

Аналіз прибутковості підприємства характеризує збитковість функціонування підприємства в 2004 році, про що свідчать всі від'ємні показники рентабельності.

Аналіз майнового стану підприємства вказує на збільшення валюти Балансу на 5,4% з 277143 тис грн до 292021 тис грн. Коефіцієнт зносу нематеріальних ак-тивів і в 2003, і в 2004 роках дорівнював нулю. Коефіцієнт зносу основних вироб-ничих фондів підприємства в 2003 році складав k3н = 80641 / 284323 = 0,2836 (28,36%), а в 2004 році він склав k3н = 81885 / 304012 = 0,2693 (26,93%). Отже, знос основних фондів складає понад чверть їх вартості і в 2004 році зменшується.

Таким чином, підсумовуючи здійснену фінансову діагностику діяльності підп-риємства, можна визначити, що фінансовий стан підприємства досить скрутний. Але, незважаючи на збитковість, є передумови для розвитку в перспективі, якщо негайно вжити дієвих заходів щодо розгалуження діяльності підприємства, залу-чення висококваліфікованих менеджерів до керівництва та ефективного державно-го регулювання в добувній галузі промисловості.