Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.3. Інформаційне забезпечення фінансової діагностики підприємства : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

9.3. Інформаційне забезпечення фінансової діагностики підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

 

Інформаційною базою для діагнос-тики фінансового стану підприємства є дані:

-          балансу (форма №1);

-          звіту про фінансові результати (форма №2);

 

•4 193 ►

 

-          звіту про pyx грошових коштів (форма №3);

-          звіту про власний капітал (форма №4);

-          інші дані статистичної звітності та інші оперативні дані.

Усі показники балансу та іншої бухгалтерської звітності взаємопов'язані, а їх цінність для своєчасної та якісної оцінки фінансового стану підприємства залежить від вірогідності поданої і систематизованої в них відповідним чином інформації.

Основні вимоги до бухгалтерської звітності з точки зору здійснення фінансо-воїдіагностики підприємства зводяться до того, що вона повинна уможливлювати:

-          оцінку динаміки та перспектив отримання прибутку підприємством;

-          оцінку наявних у підприємства фінансових ресурсів та ефективності їх ви-користання;

-          опрацювання обґрунтованих фінансових управлінських рішень для здійс-нення ефективної інвестиційної політики.

Бухгалтерський баланс складається з Активу та Пасиву і свідчить про роз-поділ активів та пасивів у визначений період, а також про здійснення фінансування активів за допомогою власного та залученого капіталу.

Звіт про фінансові результати відображає ефективність діяльності підпри-ємства за визначений період. Якщо баланс відображає детальну постатейну харак-теристику фінансового стану підприємства на конкретну дату, то звіт про фінансові результати обґрунтовує порядок отримання доходів та формування витрат, а та-кож регламентує порядок розрахунку прибутку (на відповідних рівнях) за відповід-ний період (квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік).

Отже, у звіті про фінансові результати міститься інформація про:

-          дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

-          інші операційні доходи;

-          фінансові результати від операційної діяльності (прибуток чи збиток);

-          дохід від участі в капіталі;

-          інші доходи;

-          фінансові доходи;

 

-          фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток чи збиток);

-          фінансові результати від звичайноїдіяльності (прибутокчи збиток);

-          надзвичайні доходи чи витрати;

-          чистий прибутокчи збиток.

Фінансова звітність підприємств містить також іншу інформацію щодо стану його фінансів. На основі аналізу звітних даних визначаються основні тенденції фор-мування і використання фінансових ресурсів підприємства, причини змін, що ста-лися, сильні та слабкі сторони підприємства, а також резерви поліпшення його фі-нансового стану у перспективі.

Для вирішення поточних і перспективних фінансово-господарських проблем підприємства необхідно володіти повною та достовірною інформацією про його фінансовий стан та результати діяльності. Для прийняття обґрунтованих управлін-ських рішень на підприємстві слід використовувати дані, які відповідають певним правилам (вимогам, нормам) і є зрозумілими та прийнятними для керівників. Для порівняння фінансових результатів, отриманих у попередньому та поточному пері•4 194 ►

 

одах, слід використовувати лише порівнювані показники, тобто визначені за єди-ною методологією з використанням однакових баз розрахунку, критеріїв, правил, стандартів. Загальні вимоги до фінансової звітності викладено в Положенні (стан-дарті) бухгалтерського обліку 1 (далі - П(С)БО 1), затвердженому наказом Мініс-терства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87. Дане положення визначає:

-          мету фінансових звітів;

-          склад фінансових звітів;

-          поняття звітного періоду;

-          якісні характеристики та принципи, якими слід керуватися під час складан-ня фінансових звітів;

-          вимоги до розкриття інформації у фінансових звітах.

П(С)БО 1 треба застосовувати за умов підготовки й надання фінансових зві-тів підприємствами, організаціями, установами та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ). Основою П(С)БО 1 є Між-народний стандарт бухгалтерського обліку 1 Комітету з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Фінансова звітність визначається П(С)БО 1 як бухгалтер-ська звітність, що відображає фінансовий стан підприємства і результати його дія-льності за звітний період. Метою такої звітності є забезпечення загальних інфор-маційних потреб широкого кола користувачів, які покладаються на неї як на основ-не джерело фінансової інформації під час прийняття будь-яких рішень (табл. 9.1).

Таблиця 9.1 Інформаційні потреби основних користувачів фінансових звітів

Користувачі звітності |         Інформаційні потреби          |

 

Придбання, продажта володіння цінними паперами

Інвестори, власники

Участь у капіталі підприємства

Оцінка якості управління

Визначення суми дивідендів          

Керівництво підприємства | Регулювання діяльності підприємства    

Банки, постачальники та інші кредитори

Забезпечення зобов'язань підприємства

Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати

свої зобов'язання

Замовники

Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати

свої зобов'язання     

Працівники підприємства

Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання

Органи державного управління

Забезпечення зобов'язань підприємства перед працівниками  

Формування макроекономічних показників

Зазначені в таблиці 9.1 інформаційні потреби користувачів фінансової інфор-мації обумовили склад фінансової звітності.

Згідно з П(С)БО 1 до фінансової звітності належать:

-          Баланс;

-          Звіт про фінансові результати;

-          Звіт про рух грошових коштів;

-          Звіт про власний капітал;

-          Примітки річноїфінансовоїзвітності.

•4 195 ►

 

Інші внутрішні звіти підприємства (бізнес-план, звіт керівництва підприємства, звіт аудиторської перевірки тощо), використовувані ним, не є фінансовою звітністю.

Компоненти фінансової звітності відображають різні аспекти господарювання за попередній і поточний звітні періоди, формування облікової політики та її змін, що уможливлює ретроспективний аналіз діяльності підприємства (табл. 9.2).

Таблиця 9.2

Призначення основних компонентів фінансової звітності

 

Компоненти

фінансової

звітності         Зміст   Використання інформації

Баланс            Наявність економічних ресурсів, контро-льованих підприємством на дату балансу  Оцінка структури ресурсів підпри-ємства, ліквідності та платоспро-можності підприємства; прогнозу-вання майбутніх потреб у позиках; оцінка та прогнозування змін в економічних ресурсах, які підпри-ємство ймовірно контролюватиме в майбутньому

Звіт про

фінансові

результати     Доходи, витрати та фінансові результати діяльності підприємства за звітний період Оцінка та прогноз прибутковості діяльності підприємства та струк-тури доходів і витрат

Звіт про власний капітал     Зміни в скпаді власного капіталу підпри-ємства протягом звітного періоду            Оцінка та прогноз змін у структурі власного капіталу

Звіт про рух грошових коштів         Генерування та використання грошових коштів протягом звітного періоду            Оцінка та прогноз операційної, ін-вестиційної та фінансової діяльно-сті підприємства

Примітки до річ-ної фінансової звітності   Обрана облікова політика. Інформація, не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але обов'язкова за П(С)БО. Додат-ковий аналіз статей звітності, необхідний для забезпечення її зрозумілості Оцінка та прогноз облікової політи-ки, ризиків та невизначеності, які впливають на ефективність вико-ристання ресурсів підприємством та виконання ним своїх зобов'язань

Такі компоненти фінансової звітності, як баланс, звіт про фінансові результа-ти, звіт про власний капітал та звіт про рух грошових коштів, складаються зі ста-тей, які об'єднуються у відповідні розділи.

Форми, перелік статей фінансових звітів та їх зміст установлені П(С)БО 2, 3, 4, 5. Але підприємство заносить інформацію до тієї чи іншої статті відповідного фі-нансового звіту тільки тоді, коли:

-          існує ймовірність збільшення або зменшення майбутніх економічних вигод, пов'язаних з цією статтею;

-          оцінка статті може бути достовірно визначена.

Щоб скласти фінансову звітність, керівництво підприємства формує облікову політику, тобто обирає принципи, методи та процедури обліку для достовірного відображення фінансового стану підприємства та забезпечення порівнянності фі-нансових звітів.

До основних принципів формування фінансовоїзвітності відносяться:

1.         Принцип послідовності.

2.         Принцип обачності.

•4 196 ►

 

3.         Принцип переваги економічному змісту над юридичною формою документа.

4.         Принцип єдиного грошового вимірника.

5.         Принцип безперервності діяльності підприємства.

6.         Принцип нарахування та відповідності доходів і витрат.

7.         Принцип повного висвітлення поточного фінансового стану підприємства.

8.         Принцип стандартності.

9.         Принцип однозначності фінансових показників.

10.       Принцип відповідності результатів дійсності.