Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.2. Мета, завдання і методологічна основа фінансової діагностики наглядна оцінка динаміки розвитку підпри-ємства та його фінансового стану. : Економічна діагностика : Бібліотека для студентів

9.2. Мета, завдання і методологічна основа фінансової діагностики наглядна оцінка динаміки розвитку підпри-ємства та його фінансового стану.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

магниевый скраб beletage

Основними завданнями фінансо-вої діагностики підприємства є:

-          дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;

-          дослідження ефективності використання майна підприємством, забезпече-ності його власними оборотними коштами;

-          об'єктивна оцінка динаміки ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;

-          визначення стану підприємства на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності;

-          аналіз діловоїактивності підприємства;

-          визначення ефективності використання фінансових ресурсів.

Фінансова діагностика заснована на здійсненні внутрішнього (традиційного) аналізу фінансового стану підприємства, змістом якого є:

-          аналіз майнового стану підприємства;

-          аналіз фінансової стійкості та стабільності підприємства;

-          оцінка діловоїактивності підприємства;

-          аналіз динаміки прибутку та рентабельності підприємства і факторів, що на них впливають;

-          аналіз кредитоспроможності підприємства;

-          оцінка використання майна та вкладеного капіталу;

-          аналіз власних фінансових ресурсів;

-          аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства;

-          аналіз самоокупності підприємства тощо.

•4 191 ►

 

Такий традиційний аналіз здійснюється аналітиками підприємства і ґрунту-ється на широкій інформаційній базі, включаючи оперативні дані.

В ході здійснення фінансової діагностики за традиційною схемою було опра-цьовано прийоми (рис. 9.1) і методи їїздійснення (рис. 9.2).

 

ПРИЙОМИ ФІНАНСОВОЇ ДІАГНОСТИКИ ПЩПРИЄМСТВА

            1 DIDCLJL. РГ7РП///РН/ ППІЛІЛҐ\ЛАІЛ пілгиґ\ґтмиЧА

                                              

 

                        ґ -\

горизонтапьний анапіз -                 вертикальний (структур-                 ґ \

аналіз за допомогою ко                    порівняння кожного             ний) аналіз - процентне                  ефіцієнтів - розрахунок

                        показника ЗВІТНОСТІ                     визначення впливу різних              відношень між окремими

                        поточного перюду                факторів на кінцевий                       фінансовими показниками

                        з попереднім перюдом                    фінансовий результат                      ДІЯЛЬНОСТІ підприємства

 

                        т                      t                       t

                        // РІВЕНЬ - РОЗГОРНУТІ ПРИЙОМИ ДІАГНОСТИКИ

                       

 

                        ( трендовий аналіз - )                       ( порівняльний аналіз - \                  ! факторний аналіз - \

                        порівняння показників                    внутрішньогосподарськии               визначення впливу

                        поточного і попередніх                    аналіз зведених показ-                     окремих факторів

                        періодів з визначенням                    ників ЗВІТНОСТІ за окре-               (причин) на результа                        тренду як тенденцм IX                    мими видами ДІЯЛЬНОСТІ,                      тивнии показник діяль               динаміки розвитку, поз-бавленої впливу індиві-дуальних особливостей порівнюваних періодів                        а також міжгосподарсь-кий аналіз показників

підприємства порівняно з конкурентами або із середньогалузевими               ності підприємства

                        V J                  і показниками і                      V )

                        т                      т                      t

Рис. 9.1. Характеристика прийомів фінансової діагностики

Предметом діагностики фінансового стану підприємства є формування та використання його фінансових ресурсів.

Для досягнення основної мети аналізу фінансового стану підприємства - об'-єктивної його оцінки та виявлення на цій основі потенційних можливостей підви-щення ефективності формування й використання фінансових ресурсів - можуть застосовуватися різні методи.

Методи фінансової діагностики - це комплекс науково-методичного ін-струментарію дослідження фінансового стану підприємства.

В економіці підприємства методи фінансової діагностики класифікують за різ-ними класифікаційними ознаками. За ступенем обґрунтованості розрізняють не-формалізовані та формалізовані методи фінансової діагностики.

Неформалізовані методи ґрунтуються на характеристиці аналітичних проце-дур на логічному рівні, а не на жорстких аналітичних взаємозв'язках та залежнос-тях. Ці методи відрізняються певним суб'єктивізмом, оскільки вони здебільшого за-сновані на інтуїтивному відчутті, досвіді та знаннях аналітика.

•4 192 ►

 

До формалізованих методів фінансової діагностики відносять ті, в основу яких покладено науково обґрунтовані і доведені аналітичні залежності. Ці методи є більш об'єктивними, а, відтак і найчастіше використовуваними в практиці оцінки діяльності вітчизняних підприємств.

 

МЕТОДИ ФІНАНСОВОІ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

            Harhnnnaniinaaui namnfiii

                                              

 

            і           Психологічні методи                        Морфологічні Порівняльні методи методи                        Методи експертних оцінок і сценаріїв

 

           

                                                                                                                     

 

           

                        Методи побудови системи показників                             с > Методи побудови систе-ми аналітичних таблиць

ч J      

 

           

                        A                                 A        

                        {Ьппллапізпааиі ••«^.«Л..

                                                                      

            і           Балансовий метод                ґ \

Диференційний

метод  ґ \

Логарифмічний

метод

it J                   Інтегральний метод

           

                                                                                                                     

           

                        Метод ланцюгових підстановок                            Метод виділення впливу окремих факторів           

           

                        k                                 A        

                                                                                 

'           Метод арифме-тичних різниць                   ( >

Метод відсоткових чисел    Метод простих і складних відсотків                       Г 1

Метод дисконтування

Рис. 9.2. Класифікація методів фінансової діагностики

У фінансовій діагностиці широко застосовуються методи економічної статис-тики (середніх та відносних величин, групування, графічний, індексний, методи об-робки рядів динаміки), а також методи математичної статистики (кореляційний аналіз, дисперсійний аналіз, метод головних компонентів).

Використання визначених прийомів і методів аналізу для досягнення постав-лених конкретних цілей вивчення фінансового стану підприємства в сукупності становить методологію та методику його фінансової діагностики.

Розглянувши мету, завдання та методологію фінансової діагностики підпри-ємства, слід підкреслити, що її необхідність та значення обумовлені потребою сис-тематичного аналізу напрямків удосконалення роботи за ринкових умов господа-рювання, потребою в поліпшенні використання фінансових ресурсів, а також по-шуком резервів зміцнення фінансової стабільності підприємства.